Články a free tvorba Skydancerův web Oblíbené kapely

Poesie a příběhy

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010 Rok 2011

Videotéka

Filmotéka

Skydancerovy webové stránky - rok 2010

Dobové komentáře v původní podobě z roku 2010. Dodnes zůstává mnoho hezkých i nepříjemných vzpomínek. Všechno však má v Božím plánu na tomto světě svůj jedinečný smysl a ten se často ukazuje až mnohem později. 

Profil RAdo Skydancer na Facebooku

Kontakt : Skydancer@seznam.cz

Fotky se zobrazují po kliknutí na texty níže.

Září 2010

9-9-2010: OD NOVÉ ČESKÉ VLÁDY VZHŮRU KE „SVĚTLÝM ZÍTŘKŮM“ ?

9-        Motto 1: Naše vláda se opírá o víru v Boha. Z tohoto zdroje čerpáme naši úctu k pravdě a spravedlnosti, rovnosti a velkodušnosti a k lidským právům. Pokud lidé nevěří těmto zásadám, pak nemohou věřit ani naší vládě. /.../ Vláda jakékoliv země nemůže být při formování dobrých mravů ve společnosti úspěšnější než náboženství daného státu. Neexistuje totiž žádný jiný způsob jak můžeme nahradit autoritu zákona lidskou ctí. Samozřejmě můžeme v rámci vlády napomoci k omezení společenských zlořádů a můžeme také poskytnout přiměřenou bezpečnost a ochranu zákonem a policejní kontrolu, ale skutečná reforma, kterou naše společnost v těchto dnech hledá, tak ta přijde až v důsledku náboženského přesvědčení, anebo se nedostaví vůbec. Mír, spravedlnost, dobročinnost - tyto hodnoty se nemohou stát součástí našich životů na základě legislativy. Jsou výsledkem Boží milosti.“ „Prosperita je pouze nástroj k našemu užitku, nikoliv božstvo hodné uctívání. „Our government rests upon religion. It is from that source that we derive our reverence for truth and justice, for equality and liberality and for the rights of mankind. Unless the people believe in these principles they cannot believe in our government. /.../ The government of a country never gets ahead of the religion of a country. There is no way by which we can substitute the authority of law for the virtue of men. Of course we can help to restrain the vicious and furnish a fair degree of security and protection by legislation and police control, but the real reform which society in these days is seeking will come as a result of religious convictions, or they will not come at all. Peace, justice, charity- these cannot be legislated into being. They are the result of Divine Grace.” „Prosperity is only an instrument to be used, not a deity to be worshipped. Calvin Coolidge - 30. americký president (http://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Coolidge). (Source: http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/2.html; http://thinkexist.com/quotes/calvin_coolidge/4.html.)

            Motto 2: „Čím více je stát zkorumpovaný, tím více vytváří nové a nové zákony.“ „The more corrupt the state, the more it legislates.“ (EU - http://en.wikipedia.org/wiki/European_union). Tacitus - slavný římský historik a senátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Tacitus). (Source: http://en.wikiquote.org/wiki/Tacitus.)

                 Motto 3: „Věci se zlepší!“ „My můžeme uspět!“ „Dobročinnost podporujme nikoliv v rámci vlády, nýbrž skrze nás samotné, naše sousedy, naše církve, synagogy. Musíme se navzájem podržet a být prostě připraveni podpořit jeden druhého ...“ „Naše srdce musí být plná víry, naděje a dobročinnosti. Things will get better!“ „You can succeed!“ „Charity not from the government but thru ourselves, our neighbours, our churches, our synagogues. We need pick each other up and be prepare to support one other ...“ „We must have our hearts filled with faith, hope and charity.  Glenn Beck - americký politický komentátor (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck). (Source: Glenn Beck Show, 12. 8. 2010.)

                 Motto 4: „Kdo pasivně přijímá zlo, podílí se na něm stejnou měrou jako ten, kdo zlu aktivně napomáhá. He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetuate it. Martin Luther King, Jr. - známý americký pastor a bojovník za lidská práva (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr). (Source: http://quotes.liberty-tree.ca.)

                 Motto 5: „Lidé i národy mají právo postavit se jakékoliv totalitě se zbraní v ruce. I když by to třeba z dlouhodobého hlediska „nic nepřineslo“. Běh dějin se mnohdy řídí vlastní logikou, která nám někdy může připadat nepochopitelná. A tak heroismus tváří tvář přesile – byť nakonec není korunován úspěchem – se často stává momentem a symbolem, který nám dává naději. People and nations have the right to stand up to any totalitarian regime with weapons in hand. Although if should it be in the long run without „any benefit“. Course of history is often governed by its own logic, which we may sometimes seem incomprehensible. And heroism face to face of superior numbers - though not finally crowned with success - it is often the moment and a symbol that gives us hope. Marek Skřipský - český politolog-historik. (Source: http://www.euportal.cz/Articles/6400-paumer-a-szendzielarz-tentyz-boj-odlisne-uznani.aspx.)

   Desátého srpna 2010 obdržela nová česká vláda (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas's_Cabinet) důvěru v Poslanecké sněmovně (http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Parliament_of_the_Czech_Republic) Parlamentu (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic). Sympatický premiér a křesťan v jedné osobě Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas) z ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) získával každý den nové a nové plusové body u většiny občanů Česka mj. díky svým praktickým krokům a korektnímu vystupování.

             Programové prohlášení Nečasovy vlády ze 4. srpna 2010 (http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf) - jakožto významný dokument - signalizovalo směřování naší země na další 4 a možná více let. Prohlášení, které se stalo průsečíkem politických idejí tří stran ODS, TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP09), VV (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Affairs_(political_party)): již však až tak pozitivní hodnocení nepřineslo. Pozorný čtenář zde našel sice opravdu celou řadu naprosto výborných závazků a myšlenkových směrů, nicméně se tam bohužel také dostala přehršel nebezpečných formulací a ty by se mohly bez náležité kontroly voličů změnit v nástroj dalšího prosazování zlé agendy NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). 

             Podívejme se nejprve na to dobré, na veřejně deklarované ideje a cíle, zaručené pomocí podpisů představitelů výše uvedených stran na písemném závazku nové české vlády. V případě jakéhokoliv odklonu nebo pozdějších snah o bagatelizaci vládního prohlášení (bez dohody v rámci kabinetu a s voliči): Vyzýváme občany, aby se v tomto případě neváhali slušnou formou hlasitě ozývat a hlavně si to (pozitivní i negativní) dobře zapamatovali pro účely dalších voleb - ty nejbližší se uskuteční již letos v říjnu 2010 (http://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_calendar).

             Vybrané pozitivní body z Programového prohlášení vlády České republiky:

Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je vědoma své odpovědnosti /.../ chránit svobody a individuální práva našich občanů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.)

 „Bude se proto aktivně věnovat tématům, ve kterých si ČR již získala nesporný kredit, jako je podpora rozvoje občanské společnosti /.../ svobody projevu a médií /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 13.)

             Ve vztahu k omezování průniku Agendy NWO z EU na české území:

 • Zvýšený důraz bude kladen na zdůvodnění nezbytnosti přijetí každého legislativního návrhu z hlediska principu subsidiarity.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Subsidiarita zde znamená důsledný požadavek, aby se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech odehrávaly na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům - tedy nikoliv na úrovni EU!, pozn. autora.)

 •  „Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky bude vláda dbát na důsledné uplatňování principů subsidiarity a proporcionality.“ „ČR však nepodpoří návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu sankce.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný odpor vůči odebírání pravomocí České republice ze strany EU např. ve sféře státního rozpočtu, hospodaření, členství atd., pozn. autora.)

 • S ohledem na princip subsidiarity a existující různé historické a kulturní tradice členských států vláda nebude podporovat další rozšíření legislativní harmonizace v oblasti sociální, rodinné a kulturní politiky, stejně jako v oblasti daňové politiky. Nebude rovněž podporovat další rozšíření otevřené metody koordinace v sociální oblasti, neboť tato metoda nepřiměřeným způsobem narušuje rovnováhu mezi exekutivní a legislativní mocí ve prospěch exekutivy.“ „V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Jasný odpor vůči Agendě NWO z EU, pozn. autora.)

            „Proto budeme rozhodně podporovat všechna opatření, která účinně pomohou každému občanu ČR domoci se svých ústavou zaručených práv.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 23.)

            „Vláda se zasadí o legislativní úpravu ochrany soukromí a osobních údajů před nepřiměřenými zásahy, které umožňují moderní technologie, zejména kamerové a jiné sledovací systémy.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 24.)

            „Vláda považuje svobodu slova za jednu z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova, při vědomí odpovědnosti autora za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti internetu.“ (Právo na anonymitu - na použití pseudonymu - nebo ochrana informačních zdrojů však musí zůstat zachována a tzv. „odpovědnost“ se nesmí blížit cenzurním zásahům v rámci hrozby ze strany zákonného postihu; svoboda slova prostě buď je, nebo není, pozn. autora.) (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)

           Vláda: „Dává přednost dohodě před zaváděním nové regulace.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)

           „My podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.“ „Vláda svou politiku bude uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této země i generací, které přijdou po nás. Chceme spolupracovat na tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 2.)

            „Vláda bude usilovat o další liberalizaci služeb v EU a o odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Bude podporovat zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečné legislativní regulace, ale rovněž administrativní zátěže. Vláda též bude s obezřetností přistupovat k přijímání dalších legislativních závazků v oblasti životního prostředí, které by mohly oslabit konkurenceschopnost evropského hospodářství.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 14.) (Problémem se zde může jevit např. oboustranné odstranění bariér při automatickém a neomezeném přijímání imigračních vln dle příkazů EU, pozn. autora.)

            „/.../ respektující zachování důstojného života všech skupin občanské společnosti, včetně sociálně nejpotřebnějších.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 4.)

            „Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf,s. 9.)

            „Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 11.)

            „Sjednocení základů nezvýší celkovou odvodovou zátěž OSVČ.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.) (Tento slib bude ovšem s největší pravděpodobností vládou v budoucnu porušen do roku 2012 díky zavedení tzv. „povodňové nebo jiné daně“ - prý jen tzv. dočasně - a skrze zvýšení odvodů právě pro OSVČ v rámci matení pojmů a skrývání slova „daň“ za tzv. „solidaritu“ - viz dále, pozn. autora.)

            „Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu.(Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)

            „Stejně jako zbytek státní správy musí být Policie ČR především vstřícná vůči občanům, hospodárná ve způsobech práce a její služby občanům musí být co nejkvalitnější. Policie ČR se bude primárně soustřeďovat na pomoc slušným občanům /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 18.) (Zde  snad pouze může vyvstat problém s případnou směrnicí EU, která bude definovat odlišně „slušného občana“ od současných českých měřítek daných etikou; v takovém případě by se samozřejmě otevíraly nové hrozby pro každého - posléze tzv. „neslušného“ - občana, neodpovídajícího standardům EU: viz deportace některých nevinných občanů EU z Francie v létě 2010, viz také dále otázka protlačování osobních průkazů s biometrickými údaji aj. nebezpečné skutečnosti, pozn. autora.)

             „Z tohoto důvodu se vláda zavazuje předložit nový zákon o mediaci v netrestních věcech a nový zákon o bezplatné právní pomoci s povinným zapojením uchazečů o vstup do právních profesí.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 21.) (V rámci justiční mediace - zprostředkování - jde o způsob pokojného vyřešení sporu za účelem dosažení pro všechny strany výhodné dohody; cílem je také pro občana potřebné snížení poplatků za rozhodování soudů především v občansko-právních sporech, pozn. autora.)

            „Vláda bude podporovat konkurenceschopnost zemědělců také racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušit administrativu a snížit byrokratickou zátěž podnikatelů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 33.)

            „Nedílnou součástí tohoto kroku bude i dokončení zemědělských restitucí. Za nezbytnou podmínku rozvoje venkova považujeme zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a prodej zbylé půdy v majetku státu těm, kdo na ní chtějí hospodařit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 33.)

            „Vláda bude nadále snižovat a omezovat nadbytečnou regulaci a byrokracii. Za účelem identifikace nejvíce zatěžující regulace vláda provede přeměření administrativní zátěže podnikatelů a bude postupovat tak, aby docházelo k jejímu každoročnímu snižování.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 36.)

            „Vláda vyvine úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno až po zaplacení faktury. Stát půjde příkladem, aby se v obchodních vztazích ustálilo pravidlo, že doba splatnosti faktur je maximálně 30 dnů. Prosadíme legislativní úpravu, aby doba splatnosti veřejného sektoru (státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů, s výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni změnit.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 35.) aj.

            Další části vládního prohlášení BY již ovšem mohly být velmi nebezpečné pro každého občana České republiky V PŘÍPADĚ JEJICH FAKTICKÉ REALIZACE NEBO BEZ NÁLEŽITÉHO VYSVĚTLENÍ. Podívejme se tedy níže na některé z nich:

            „Vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který výrazně zjednoduší a zpřehlední daňový systém a sníží administrativní náklady na straně státu i poplatníků. Zruší většinu stávajících daňových výjimek /.../ V rámci tohoto zákona dojde ke sjednocení základů jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem poplatníkům. /.../ Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů. Transformuje dědickou a darovací daň pod daň z příjmů.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 5.)

      „Vláda se zasadí o co nejrychlejší praktické naplnění jednotlivých ustanovení Lisabonské smlouvy /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 11.) (Lisabonská smlouva ukončila v roce 2009 existenci nezávislé a svobodné České republiky, pozn. autora.)

       „Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je /.../ úsilí o stabilní mezinárodní systém /.../.“ „Vláda bude při sledování těchto cílů aktivně spolupracovat se všemi relevantními partnery, /.../.“ „Jako spolehlivý partner vláda dostojí závazkům, které pro ČR vyplývají z členství v mezinárodních organizacích, především NATO a EU, a z mezinárodních smluv.“ „Vláda zrychlí postupy při vyjednávání a přijímání pozic ČR /.../.“ „Vláda bude aktivně přispívat ke koherentní a efektivní Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU.“ „Účast v zahraničních operacích bude koncipována s vědomím, že členstvím v NATO, EU, OSN a dalších mezinárodních organizacích Česká republika přebírá přiměřený díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 12, 15-16.) (Slovíčko koherentní bývá často v diplomacii fakticky vysvětlováno jakožto politika podřizování se diktátu jiných mocností za účelem zachování tzv. „soudržnosti“ a „dobrého uspořádaní“ vzájemných vztahů mezi podřizujícím se a danou mocností; efektivní = „bez diskuse a hlavně rychle“; „kolektivně přijaté rozhodnutí“ znamená např. přehlasování zástupců Česka v dané globální organizaci s výsledkem: např. „povinná“ účast občanů České republiky v novém válečném konfliktu, pozn. autora.)

            „Vláda se bude v zájmu předcházení bezpečnostním hrozbám a rizikům aktivně angažovat v mezinárodních aktivitách směřujících k posilování důvěry a bezpečnosti, režimů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Zároveň bude podporovat zapojení ČR do mezinárodních programů výstavby schopností, které novodobým hrozbám a rizikům budou schopny čelit, popřípadě předcházet.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 15.)

            „Vláda zajistí dokončení projektu „Základní registry veřejné správy“ a zavede vydání elektronických identifikačních průkazů. V návaznosti na systém základních registrů vláda vytvoří podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému veřejné správy s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivy vybraných druhů přestupků.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 20.)

            „Vláda bude pokračovat v přípravě novely autorského zákona k zajištění plné harmonizace autorského zákona s evropským a mezinárodním autorským právem, kdy je základním principem zajištění rovnováhy práv a zájmů nositelů práv na jedné straně a uživatelů práv na straně druhé.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 29.)

      „"Kromě ochrany přírody představuje ochrana životního prostředí také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu k životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů.“  (Rozuměj: „přátelské chování“ znamená především eufemismus pro zákonem vynucované chování každého občana, pozn. autora.) „Vláda vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.“ (Rozuměj: pro někoho, pro ty vyvolené, kteří dosáhnout na zelené granty a dotace, na státní zakázky - pro jiné to bude znamenat katastrofu v rámci ničení svobodného trhu, pozn. autora.) Kabinet Petra Nečase bude prosazovat: „efektivní hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě“ (Rozuměj: spotřebou se zde rozumí zákonné omezení chování každého svobodného občana, pozn. autora.); „účinně zateplené budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití tepla /.../.“ (Rozuměj: občan se buď přizpůsobí novým ekologickým pořádkům nebo bude platit pokuty například za to, že si nevyměnil ve svém domě okna po pradědečkovi za ta nová, dle enviromentálních požadavků EU atd.) „Účinná ochrana ovzduší a zdraví obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalování nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích bude zajištěna prostřednictvím nového zákona o ochraně ovzduší.“ (Rozuměj: hrozí zde nebezpečí zrušení domovní svobody, když již zřejmě budou občané muset pouštět do svých příbytků státní kontrolory, kteří budou sepisovat podrobné zprávy - včetně fotografické a video dokumentace - o enviromentálním vybavení každého domu; případně vznikne povinnost instalace speciálního měřícího zařízení energetické a „zplodinové“ náročnosti každého lidského bydlení s jasným cílem: na základě vyhodnocení získaných poznatků zdanit a omezit poslední zbytky svobodného života lidí naší země; všechny získané údaje si samozřejmě stát pečlivě zálohuje a díky propojeným databázím tak již získá dokonce přehled o vybavení vaší domácnosti; lze předpokládat, že se opět objeví návrhy na online monitoring každého občana z hlediska jeho ekologické náročnosti pro životní prostředí, pozn. autora.) „V zemi, na jejímž území jsou základní evropská rozvodí, si vláda uvědomuje nezbytnost zpomalení odtoku povrchových vod a jejich kvality, potřebu šetření s vodou a nakládání s podzemní vodou jako cenným nerostným bohatstvím.“ (Rozuměj: zdánlivě líbivá věta může být vykládána také jako pokus o regulaci soukromých studní a malých zdrojů pitné vody, které doposud nepodléhaly přehnané státní regulaci a umožňovaly občanům dosáhnout značných úspor v jejich každodenním životě, pozn. autora.) (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 30, 31.)

        „Vláda chce být příkladem pro jednání občanů i podnikatelů. Navrhne proto vhodnou legislativní formu úpravy požadavků na energetickou náročnost budov, jejichž novostavba, resp. podstatná rekonstrukce je financována z veřejných prostředků. Při zadávání veřejných zakázek bude vláda podporovat uplatňování enviromentálních a sociálních požadavků, a to s ohledem na ekonomickou návratnost.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.) (Lze očekávat také další rozšíření požadavků na enviromentální vybavenost budov v soukromém vlastnictví; samozřejmě občan není stát, když státu se peníze neustále jen hrnou z daní, stát si může finance natisknout nebo vytvořit pomocí centrální banky tzv. z čistého vzduchu a pomocí dluhopisů, ale občan musí finanční prostředky pracně shánět pro své holé přežití, pozn. autora.)

      „Vláda se aktivně zapojí do vyjednávání nových mnohostranných enviromentálních smluv nebo jejich změn. ČR jako členský stát EU a OECD má zájem na úspěšném sjednání nového realistického a účinného mezinárodně právního nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu po r. 2012 na základě důkladné socio-ekonomické analýzy, při podmínce srovnatelných závazků i dalších významných partnerů EU.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32.)

      „Vláda bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí a zajistí snížení neúměrného finančního a administrativního zatížení občanů a podnikatelské sféry v důsledku nadměrné enviromentální regulace formou pravidelného auditu.“ „Vláda bude dbát na to, aby enviromentální předpisy nebyly transponovány do českého právního řádu extenzivně tak, aby znevýhodňovaly podnikání v ČR.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 32-33.) (Paradoxně tedy vláda zřejmě nejprve nechá schválit patřičné zákony, rozmnoží nejrůznější regulace v rámci harmonizace české legislativy s požadavky EU a pak se teprve bude snažit pomocí auditu něco tu a tam mírně poopravit a v nejlepším případě projeví své „nehynoucí odhodlání“ nepřenášet některé enviromentální předpisy do českého právního řádu, ale nakonec stejně zatroubí k ústupu se zdůvodněním: nemůžeme zůstat v tomto v EU osamoceni. Jedinými, kdo na to ve svém důsledku doplatí: budou chudáci občané, pozn. autora.)

      „Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a výzkum z operačních programů fondů EU.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 26.)

      „Vláda zefektivní čerpání peněz z EU. Efektivní využití prostředků z EU je klíčovým předpokladem /.../.“ „Vláda bude věnovat velkou pozornost přípravě a vyjednání podmínek pro čerpání evropských fondů v budoucím programovém období po roce 2013.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 40.)

      Dojde „v některých případech k odejmutí rozhodovací pravomoci soudů, například převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu či v případě její zbytnosti jejím zrušením /.../.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 22.) (Obzvláště nebezpečné je tzv. preferování rychlosti vyřízení soudního sporu nad spravedlivým rozhodnutím na základě prostudování všeho dostupného důkazního materiálu - tzv. automatizace soudního rozhodnutí nebo omezení odvolacích možností občanů, pozn. autora.)

      Jde o zavedení „tzv. „konstruktivní nedůvěry vládě“, tedy „Vyslovení nedůvěry vládě by tak bylo možné pouze v případě, budou-li splněny předpoklady pro rychlé sestavení nové vlády.“ (Source: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf, s. 23.)

             atd.

             Vláda premiéra Nečase to nebude mít rozhodně jednoduché. Počáteční masivní podpora české veřejnosti by se mohla velmi rychle vytratit. Jako občané se tedy musíme zajímat o to, jak pracují ti, kteří jsou našimi zaměstnanci: tedy vláda a státní správa obecně. Některé nebezpečné teze z vládního prohlášení a samotné praktické návrhy ministrů pak také samozřejmě poškozují především oddané a ještě před nedávnem nadšené řadové členy jednotlivých politických stran (především nyní TOP09 a VV), kteří teď mohou jen těžko zdůvodnit a obhájit před svými voliči, sousedy, kamarády: vládou navrhované kroky především v oblasti porušení původních slibů z hlediska nezvyšování daní. No a odkazovat se na to, že toto prohlášení je pouze nezávazný „cár papíru“ a nemá žádnou váhu: to asi také nesvědčí o politické serióznosti. Na druhé straně se již ukazuje, že to Agenda NWO nebude mít ani v české vládě lehké. Například ministr životního prostředí Pavel Drobil (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Drobil) se již nechal velmi pozitivně slyšet, že půjde proti některým enviromentálním tezím obsaženým ve vládním prohlášení (viz výše), které se tam dostaly díky záměrům lidí napojených právě na Agendu NWO mj. z hlediska pokusu o neústavní regulace domácích topenišť, čímž by došlo k porušení české Listiny základních práv a svobod (http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms: viz mj. článek 12). Drobil:  „Vyjádřil také, že je proti jakýmkoli kontrolám, které by se zabývaly topením v rodinných domech. Považuje to za omezování osobní svobody. (Source: http://www.parlamentnilisty.cz/vlada/173375.aspx; 24. 8. 2010.) Bude otázkou, jak se mu to podaří, když ve vládním týmu jsou bohužel také lidé, pro něž je politika často tu větší, tu menší ´otočkou´. Alexandr Vondra (http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Vondra): „Já myslím, že to není žádná velká otočka. Politika je dynamická činnost.“ (Source: Radiožurnál, 23. 8. 2010.) Občas to pak totiž připomíná ono páně Paroubkovo (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek): „V politice se nedá garantovat vůbec nic.“ (Source: ČT24, 15. 8. 2010.) Inu: proč ale pak vůbec někoho volíme a proč pak vůbec někomu věříme a dáváme mu své hlasy? Proč věříme, že daný člověk nebo partaj dodrží své sliby. To už jsme zase tam, kde jsme byli před parlamentními volbami z roku 2010? Ptejme se dále. Proč chtějí někteří členové vlády (TOP09) „požádat“ české občany o tzv. „solidaritu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity; http://cs.wikipedia.org/wiki/Solidarita) prostřednictvím povinné daně (viz Miroslav Kalousek - http://en.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Kalousek, Radiožurnál, 16. 8. 2010), když stovky tisíc lidí volilo strany současné vládní koalice právě proto, že slyšeli na jejich veřejně deklarovaný závazek: DANĚ SE ZVYŠOVAT NEBUDOU!? (http://www.podnikatel.cz/clanky/s-vitezstvim-levice-by-se-zvysily-dane-pro-firmy/; http://www.komora.cz/zpravodajstvi-a-media/diskutovali-jsme-za-vas/volby-2010-a-podnikatele-1/volby-2010-kulate-stoly-podnikatelu-a-lidru-stran/kulaty-stul-s-top-09/hospodarska-komora-ocenuje-ze-top-09-nechce-zvysovat-danovou-zatez-podnikatelu.aspx; http://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2010/?clanek=1351; http://www.tvojevolba.cz/programy-stran/veci-verejne/; http://www.e15.cz/domaci/politika/ods-nechce-zvysovat-dane-zivnostnikum-a-firmam aj.) 

            Slovo solidarita (viz minulé díly autorových textů) totiž neznamená daň! Solidarita pramení ze srdce a ze svobodného rozhodnutí pomoci potřebným lidem na základě citu a možnosti kontroly směřování peněz přímo k trpícímu. Solidarita také neznamená socialismus (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism)! Daň - deklarovaná jako solidarita - totiž ve skutečnosti ničí pravé poselství solidarity, jelikož se stává povinností a násilím. Navíc třeba pan nový ministr zdravotnictví (http://cs.wikipedia.org/wiki/Leoš_Heger) již potvrzuje záměr TOP09 na ´faktickou likvidaci živnostníků´ od roku 2012, když se opět vrací k tezi o nutnosti zvyšování odvodů (daní) pro tyto milióny českých občanů bez jakýchkoliv tzv. zaměstnaneckých výhod, a pro které jsou jen dvě jistoty: smrt a zvyšování daní. Podle něj: „Prostě mají-li být lidé regulováni, musí být regulováni všichni, tedy i ti nejchudší.“ (Source: ČT24, 15 .8. 2010.) Navíc jinak velmi rozumný a vstřícný ministr vnitra Radek John (http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_John) z Věcí Veřejných už naprosto bez okolků prohlašuje závazný slib vlády“ o zvyšování daní, prý v rámci tzv. důchodové reformy do roku 2012 a proto údajně musí být zavedeno „progresivní zdanění“. (Source: ČT24, 5. 9. 2010.) S tím jděte pánové k šípku! Takže předvolební programy a smlouvy s voliči nejsou závazné sliby?! Přeci vážení ministři: Sám váš ´velký šéf´ Petr Nečas jasně prohlásil, že žádné zvyšování přímých daní nebude podporovat a má s tím velký „problém. (Source: ČT24, 21. 8. 2010.) Rozum zůstává stát nad návrhy těchto zvyšovačů daní, když se např. rok od roku vybírá dobrovolně tolik stovek miliónů na povodně, dětské domovy apod. (http://www.denik.cz/z_domova/cesi-jsou-stedri-20100401.html).  Lidé na celém světě totiž vědí, že vláda stejně většinou nepomůže a občané si musí pomoci sami v rámci své vlastní solidarity. Typickým příkladem z dějin byla například velká povodeň na řece Mississippi z roku 1927 (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Mississippi_Flood_of_1927), která jasně prokázala důležitost vzájemné občanské, nikoliv státní solidarity. „Lidé si totiž pomáhali navzájem i bez státu.“ Tehdejší americká vláda naopak vyzývala k „dobrovolnictví“, k „posilování národní sounáležitosti“ a dobrosrdečnosti. (Source: Glenn Beck Show, 13. 8. 2010.) Budoucí americký president Herbert Hoover (http://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Hoover) sice zřídil uprchlické tábory za státní peníze, ale podmínky zde byly natolik žalostné, že lidé z nich utíkali do velkých měst, např. na sever USA (Chicago). Naopak dočasný azyl poskytnutý uprchlíkům z povodňových oblastí v jednotlivých rodinách amerických občanů byl vysoce oceňován a navýsost úspěšný. Kolegové „topoví“ si snad také opravdu myslí: Řešením přírodních katastrof je příjem dotací z EU. Americký soudce a populární televizní komentátor Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) to v rozhovoru s někdejší guvernérkou státu Aljaška (http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska) Sarah Palinovou (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin) řekl jasně: „Federální vláda těmito dotacemi vlastně odměňuje špatnou správu jednotlivých států (tedy např. EU správu České republiky, pozn. autora) a navíc tím podplácí guvernéry (ministry, pozn. autora), kteří se stávají závislí na příjmu těchto federálních peněz.“ Víte, „když vám federálové pošlou peníze, tak vám přirozeně pak říkají: jak byste je měli utrácet.“ Palinová: „Já jsem jako guvernérka Aljašky odmítla akceptovat peníze z federálních fondů (v českém případě z fondů EU, pozn. autora), protože pro mne jsou to úplatky od federální vlády (v rámci Česka z EU, pozn. autora).“ Vytvářejí se tak totiž na federální vládě (na EU) „závislé státy“, což je konec konců „vrcholným cílem mnoha lidí v Kongresu.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.)

     No a že to jde i bez evropských peněz nám jasně ukázal příklad z Hradce Králové (http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové): „Hradec Králové si vybudoval čistírnu bez evropských peněz. Město Hradec Králové se rozhodlo nečekat na evropské peníze a pustilo se samo do rekonstrukce čistírny odpadních vod. Investorem projektu za 140 milionů korun je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové. „V projektu s evropskými dotacemi máte povinností spoustu a všechny stojí peníze. Audity, shromažďování požadovaných dat, revize, posudky, právníci, a když dotaci získáte, tak nastoupí posuzovatelé a kontroloři,“ poznamenal ředitel firmy František Barák. Tento postup je podle něj v republice ojedinělý, většina měst a obcí podle něj raději čeká na dotace. „My jsme naštěstí udělali rozhodnutí včas. Za poslední čtyři roky vzrostly ceny materiálů i prací až o 40 procent,“ sdělil serveru Euro.cz Barák. Konstatoval, že evropské projekty mají svá pravidla a investor je prý často nucen k věcem, které nepotřebuje. „Mohou to být požadavky na napojení aglomerací nebo další související rekonstrukce, které se musí udělat zároveň, a nikoli později,“ doplnil. Vodovody a kanalizace Hradec Králové modernizaci čistírny, jež začala v roce 2008, financovaly z více zdrojů. Částka 49 milionů korun putovala z dotací ministerstva zemědělství, 63 milionů korun zase z úvěru. Zbytek investoval vlastník formou předplaceného nájemného od provozovatele čističky Královéhradecké provozní, která patří pod skupinu Veolia Voda ČR.“ (Source: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=25901&s=newsletter.)           

    Amazing News. Czech city Hradec Kralove has decided not to wait for European money and started to reconstruct its own wastewater treatment plant. This procedure is still rare in the Czech Republic, most of the towns and villages are waiting for grants and money from the EU. Fortunately, there are still some people who are already quite happily to do things without the European Union :). Super! :).
    For example reaction to that info from international Facebook: „Letty Baldacchino: „Believe me RAdo, you're much better off as you are. Forming part of the EU is not anything like what your politicians will try to make it out to be. Continue building your water facilities, your roads and your infrastructure - without EU aid - for it is that same EU aid which will be used to buy the electorate into voting to join the EU, aka selling your soul to Brussels.“ (Source: Facebook, 15. 7. 2010.) 

            Tedy: Pánové čeští ministři by si již konečně mohli uvědomit, že jak velmi správně hovoří soudce Napolitano: „Amerika zbohatla díky obchodování a nikoliv tím, že zaváděla regulace.“ (Source: Freedom Watch, 3. 7. 2010.) V případě daně vydávané za solidaritu již totiž nejde o svobodnou změnu lidského srdce, kterou tolik potřebujeme v našich životech prožívat v rámci mj. důležitého poselství našeho Spasitele Ježíše Krista (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus). 

            Profesor ekonomie a práva Donald Boudreaux (http://en.wikipedia.org/wiki/Don_Boudreaux) by váženým pánům z TOPky řekl: „Všichni se starají, jak si dlouhodobě udržet svou práci. Řešení je jasné jako facka: SNIŽTE DANĚ, ZBAVTE SE STUPIDNÍCH STÁTNÍCH REGULACÍ! Je to jediná cesta k zajištění dlouhodobého stabilního ekonomického růstu a dlouhodobé stabilní práce pro všechny lidi.“ (Source: Freedom Watch, 12. 8. 2010.)  

            Světoznámý, vysoce uznávaný politický komentátor a aktivista Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) z konzervativního televizního kanálu FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) by také mohl váženým pánům z TOP09 vysvětlit to, co to znamená pro konzervativce solidarita: „Představte si ten svět, představte si městečko, které je v krizi. Každý z jeho obyvatel se musí naučit důvěřovat jeden druhému. Jsou spolu spojeni a musí přijít na řešení svých problémů tak, aby dokázali přežít.“ „Představte si ten čas, kdy lidé uvidí federální vládu (českou nebo tu z EU, pozn. autora) jak přichází do tohoto městečka se svými nápady a lidé jim na to odpovídají: Jděte pryč, my vás nechceme!“ „Představte si toho ducha nezávislosti, soběstačnosti, osobní a fiskální zodpovědnosti, cti, konzervatismu, ochoty jít proti proudu a ctít Boha. Představte si časy, kdy budou tyto hodnoty opět velmi silně ceněny.“ No „a teď si představte svět, kde lidé myslí v první řadě jen sami na sebe. Ten svět, kde když někdo upadne na ulici, hned přiskočí vláda a takového člověka zvedne ze země. Víte, každý zná onen základní lidský instinkt: ochotu pomoci druhému. Jenže tato činnost vlády pak vede k tomu, že lidé se shromáždí okolo takového nešťastného člověka, který na té ulici upadl a pouze na něho se zájmem zírají, načež se toho nabaží a pouze jej ještě ležícího překročí, aby jim nezavázel v jejich chůzi. Takoví lidé pak ještě naštvaně řeknou: Proč již tu dávno není nějaká vládní agentura, proč nezabránila tomu pádu hlavně ona. Pak prostě nestačí pokud svalíme všechnu odpovědnost na vládu a sami však neučiníme nic ve snaze pomoci tomu trpícímu člověku, jen si tak rádi hezky zanadáváme na naši vládu, že ona tuto situaci nedokázala vyřešit.“ „Představte si ale ten svět, kde pak již díky takovému chování nebude žádná důvěra ani láska, tyto hodnoty již nebudou reprezentovány dvěmi největšími politickými stranami: protože obě dvě vám jen lžou.“ „Nechtějí se špinit opravdovými problémy lidí, nýbrž neustále jen ukazují prstem jedna na druhou a pak navíc začnou ukazovat na vás“, „takže potom mohou akumulovat větší moc na váš úkor“. (Source: Glenn Beck Show, 15. 7. 2010.)  

            Toto spoléhání se na vládu má tedy naprosto rozkladný vliv na celou lidskou společnost a její morálku, etiku a především na ochotu pomoci druhým lidem mezi přáteli, známými, v rodině a také mezi všemi Bližními, občany. Výborně to popsal křesťanský spisovatel Bruce Feiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Feiler) ve své knize „The Council of Dads: My Daughters, My Illness, and the Men Who Could Be Me“ z roku 2010. Na základě své osobní zkušenosti zde vypráví o pravé lidské solidaritě mezi přáteli. Jako otec svých malých dcer byl postaven před otázku jak dál, když se dozvěděl, že trpí vážnou formou rakoviny. Nespoléhal se na vládu nebo na její daně, že mu snad nějak pomohou. Aby se mohl plně věnovat souboji s vážnou nemocí, tak poprosil o pomoc své přátele a zformoval ze svých kamarádů „sbor otců“, kteří pak měli „nahradit“ v případě Brucovy smrti jeho rodičovskou roli. Přátelé se plně rozhodli věnovat Brucově rodině svůj čas, ochotně pomáhali, až se nakonec dostavil zázrak a Bruce se uzdravil. Tato pravá lidská solidarita byla naprosto úžasným důkazem opravdového přátelství mezi lidmi. Feiler vysvětlil, že: „Člověk potřebuje kvalitní tým lidí.“ „Není dobré se úplně izolovat.“ „Byl jsem v těžké životní situaci a obrátil jsem se na své přátele a mých šest kamarádů takto zformovalo „sbor otců“, aby mi pomohli s mými dětmi.“ Glenn Beck se tedy táže jednoho člena „sboru“ Joshuy (http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua_Cooper_Ramo): „Jak jste to řešil, když k vám přišel váš kamarád a řekl vám, že umírá a jestli byste mu pomohl postarat se o jeho děti. Jak vás to ovlivnilo a co jste se díky tomu naučil?“ Joshua: „Víš Glenne, je to naprosto zásadní test toho, kým vlastně jsi a kdo jsi jako lidská bytost: Když totiž za vámi přijde váš kamarád a tak hluboce vás o něco požádá.“ „Myslím, že nejvíce jsem se z toho naučil opravdově si vážit pravého přátelství.“ „Mnoho přátelství totiž trvá dlouho, ale jsou povrchní a neprojdou takovými testy, tak extrémními situacemi.“ „Být čím dál tím lepším kamarádem vás totiž činí také lepším člověkem.“  (Source: Glenn Beck Show, 18. 6. 2010.) 

            Držitelka čestného doktorátu z katolické university Saint Anselm (http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anselm_College) Alveda Celeste Kingová (http://en.wikipedia.org/wiki/Alveda_King), neteř legendárního černošského kněze a politického aktivisty Martina Luthera Kinga (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.): by ráda panu Kalouskovi vysvětlila slova svého světoznámého strýce, který rád zdůrazňoval: „Víte, nemůžete nikomu přikázat změnu jeho srdce, můžete ovšem způsobit, že vás někdo začne milovat.“ Totiž kolektivní nucení lidí k tzv. státní solidaritě skrze daně pak „není rozhodnutím plynoucím ze srdce“ občanů. Není to správné. Nejprve je třeba dobrovolně změnit srdce lidí a říci: „ZAJÍMÁ MNE TVŮJ OSUD, NEJSI MI LHOSTEJNÝ, JSI MŮJ BRATR, SESTRA.“ (Source: Glenn Beck Show, 16. 7. 2010.) 

            Následky z hlediska nedůvěry lidí v celý politický systém České republiky v případě pokračujícího trendu v nedodržování předvolebních slibů a zvyšování daní si lze jen těžko představit. Premiér Nečas svou autoritou sice ještě dokáže korigovat výstřelky ostatních koaličních partnerů, nicméně jak dlouho se mu to bude dařit: to není vůbec jasné. Občanům pak možná nezbude nic jiného než se vrátit ke konceptu nepolitické politiky, která slaví např. v USA svůj velký triumf napříč všemi politickými stranami díky celonárodnímu hnutí „Tea Party“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement), kde vyřčené slovo platí, sliby se plní a lidé si pomáhají navzájem jako praví křesťané a dobří lidé, kteří bojují svou inteligencí a mírovou aktivitou proti snaze vlády o ničení životů svobodných lidí novými daněmi, zákazy, příkazy, zákony atd. Pokud nechce Česko zažít další Sametovou revoluci (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution), která by se tentokráte zaměřila na obnovení CTI V CELÉ SPOLEČNOSTI: bude třeba vrátit se k předvolebním slibům pánové ministři! Vezměme si příklad z akce, která se uskutečnila ve Washingtonu, D.C. (http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.) 28. srpna 2010 pod názvem „OBNOVUJEME ČEST“ - „RESTORING HONOR RALLY“ (http://en.wikipedia.org/wiki/8-28_Restoring_Honor_Rally).  Dobří lidé z celých USA se sjeli v toto nádherné sobotní dopoledne do svého hlavního města v počtu 500.000 - 650.000 lidí. Dožadovali se obnovení národní cti, dodržování slibů a dohod, podpořili vzájemnou dobrovolnou solidaritu mezi občany bez vměšování státu a volali po návratu k Bohu a jeho čestným principům, které dal všem lidem ke svobodnému následování - politiky z toho nevyjímaje: ba právě naopak. Vystoupili zde mj. společně někdejší příslušníci amerických ozbrojených sil a především zhruba 240 kněží, pastorů a duchovních vůdců od křesťanů, přes židy až po muslimy. Na akci se akreditovalo několik stovek novinářů z celého světa. Přijeli též diváci z Evropy, z Asie, Afriky i z České republiky. Hlavním organizátorem tohoto pokojného setkání se stal již výše zmiňovaný Glenn Beck, jenž se tak zapsal do dějin jako politický komentátor, který jako první dokázal shromáždit a spojit dosud největší počet občanů a také představitelů amerických církví i politických stran v celé historii Spojených států amerických ve stylu Reaganovy koalice z 80. let 20. století (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_coalition) u Lincolnova památníku (http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial) ve Washingtonu. Becka přišlo podpořit dokonce více lidí (až 650.000) než legendami opředený „Pochod na Washington“ (300.000) Martina Luthera Kinga z 28. srpna 1963 (http://en.wikipedia.org/wiki/March_on_Washington_for_Jobs_and_Freedom) nebo než např. presidenta Obamu (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama) při jeho „Vítězném proslovu“ (240.000) v Chicagu (http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago) ve státě Illinois (http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois) 5. listopadu 2008 (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama_election_victory_speech,_2008). Občanům s vynikajícími zásluhami o znovuzrození národní počestnosti, za jejich osobní oběti ve prospěch svých bližních: byly rozdávány speciálně vytvořené Medaile cti a někdejším vojákům pak Odznaky za zásluhy - Purpurová srdce. President Obama samozřejmě tuto akci zcela ignoroval a jeho vlastní občané mu nestáli za pozornost. Pravda: Obamovo vlastní uvedení do úřadu 20. ledna 2009 (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_inauguration) sledovalo osobně 800.000 - 1.200.000 návštěvníků. Takže možná proto si pan americký president namyšleně říkal, že situace ještě není stále tak vážná :). Ona však vážná je a to jak v Americe, tak v České republice! Beckovi odpůrci mj. z řad lidí kolem finančníka George Sorose (http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros) již vypsali odměnu 100.000 dolarů za nalezení jakýchkoliv závažně dehonestujících informací na Glenna Becka z jeho neslavné minulosti (Beck přiznává, že přes půlku svého života se nechoval jako spořádaný občan, byl alkoholik a neměl dlouho ve svém životě štěstí - nicméně tyto údaje jsou již řadu let veřejně známy), které by pomohly zrušit jeho gloriolu „národního Vůdce“. (Source: Glenn Beck Show, 30. 8. 2010.) Není se co divit. Glenn získává každým dnem na obrovské popularitě a dokonce se již znovu objevují vážné teze o jeho kandidatuře na budoucího amerického presidenta po Reaganově (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan) vzoru spolu se Sarah Palinovou, zatímco obliba Obamy a Demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) se před listopadovými americkými volbami drasticky propadá. A tak když Obama ještě dále chrlí své nesplněné sliby, Beck přichází s myšlenkami na obnovení národní cti, víry v Boha, věří v ideál, že „jeden muž může změnit svět“, že každý člověk je důležitý a nikoliv pouze ony Obamovy ´velké kolektivy´, dále vyzývá: „musíme se navzájem jako lidé posilovat na duši“ a aktivně se postavit ve svých životech za správné věci: naše církve z toho nevyjímaje. „Zůstaneme a budeme dál dělat to, co po nás Bůh chce.“ (Source: RESTORING HONOR RALLY, 28. 8. 2010.) „Měli bychom se obracet k Bohu jako k té vůbec základní a nejvyšší instanci, nikoliv až jako k té poslední, když již nic jiného nezbývá.“ „Modlete se tak, že všechno záleží v první řadě na Bohu.“ „Jednejte tak, že všechno záleží na vás samých.“ (Source: Glenn Beck Show, 17. 8 .2010.) Víte, často se mne lidé ptají, říká Beck: „Jak děláme svá rozhodnutí“ u nás „ve firmě“. „No jednoduše: modlíme se společně, najdeme tu správnou radu od Boha a pak to zkrátka uděláme.“ Českým politikům by to rozhodně neuškodilo. (Source: Glenn Beck Show, 3. 9. 2010.)

 

            Do Washingtonu přiletěla také Sarah Palinová. Svět oběhly její fotografie (údajně to nebyl záměr), kde se soustředěně a pokorně modlí před svým vystoupením 28. srpna 2010 na „RESTORING HONOR RALLY“: Ve svém projevu se zaměřila na obnovení cti v životě každého občana a mj. vyzdvihla rytířské a čestné chování v boji a dodržování válečných konvencí podle těch nejlepších tradic naší Západní civilizace (http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Civilisation - viz také teze o důležitosti rytířského vedení případné války v knize: http://sky-tech.cz/ceniky/warandethics.htm). Mezi zřetelné příklady rytířského chování v době války zařadila Palinová mj. příběh Marcuse Luttrella (http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Luttrell) z roku 2005. Luttrell tehdy působil v Afghánistánu (http://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan) jako člen elitní jednotky amerických námořních speciálních sil „Navy SEALs“ (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_SEALs). V době realizace tajné mise narazila Luttrellova jednotka na místní pastevce, kteří mohli být docela dobře spojenci Tálibánu (http://en.wikipedia.org/wiki/Taliban) a proto je zajali. Ačkoliv hrozilo prozrazení celé mise, přesto se rozhodli hlasovat o osudu svých zajatců. Zvítězilo rytířské chování a pastevci byli propuštěni. Do několikati hodin ovšem byli američtí příslušníci „Navy SEALs“ objeveni silným oddílem nepřítele. Po těžkém boji, ve kterém byla dokonce sestřelena záchranná americká helikoptéra a padlo na 19 Marcusových spolubojovníků: přežil pouze Luttrell. S těžkými zraněními se odplazil z bojiště. Šťastnou náhodou jej nalezli členové místního afghánského kmene, kterým před bojem prokázali příslušníci Marcusovy jednotky milosrdenství. Nyní se jej na oplátku ujali zase pastevci, ošetřili mu rány a odmítli jej vydat Tálibům. Dopravili jej posléze bezpečně až na americkou základnu: díky tomu se nakonec dostal Marcus bezpečně domů.   

 

            Z projevu Palinové 28. 8. 2010: And one fateful day in Afghanistan on a mountain ridge, Marcus and three of his fellow Navy SEALs confronted the issue of justice and mercy in a decision that would forever change their lives. They were on a mission to hunt down a high-level Taliban leader, but they were faced with a terrible dilemma when some men herding goats stumbled upon their position, and they couldn’t tell if these men were friend or foe. So the question was what to do with them? Should they kill them or should they let them go and perhaps risk compromising their mission? They took a vote. They chose mercy over self-preservation. They set their prisoners free. The vote said it was the humane thing to do. It was the American thing to do. But it sealed their fate because within hours, over a hundred Taliban forces arrived on the scene. They battled the four Navy SEALs throughout the surrounding hills. A rescue helicopter came, but it was shot down. By the time the sun set on June 28, 2005, it was one of the bloodiest days for American forces in Afghanistan. 19 brave, honorable men were lost that day. Marcus was the sole survivor. Alone, stranded, badly wounded, he limped and crawled for miles along that mountain side. What happened next is a testament to the words: “Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Marcus and his team showed mercy in letting their prisoners free. And later he was shown mercy by Afghan villagers who honored an ancient custom of providing hospitality to any stranger who would ask for it. They took him in. They cared for him, refused to hand him over to the Taliban. They got him back safely to our forces. Marcus’ story teaches us that even on the worst battlefield against the most brutal enemy, we adhere to our principles. This American love of justice and mercy is what makes us a force for good in this world. Marcus is a testament to that.“ (Source: http://www.buzzstation.net/2010/08/restoring-honor-rally-sarah-palin.html) 

            V českém prostředí zatím osobnost typu Palinové nebo Becka s tak obrovskou podporou napříč politickým spektrem nemáme s výjimkou Václava Klause (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus), jenž však nemůže plně rozvinout svůj potenciál díky nadstranické funkci presidenta České republiky. Petr Nečas je ve svých postojích stále velmi osamocen a navíc bývá nucen dělat - naštěstí zatím jen - malé kompromisy, které jej ovšem mohou po určité době připravit o důvěru voličů. Kéž by se rozpomněl na svá nedávná slova z XXI. kongresu ODS (http://www.ods.cz/kongres): „Budeme-li se chovat slušně, konzistentně“, pak nám nebude kritika ze strany veřejných sdělovacích prostředků vůbec vadit. Když nám navíc nebude chybět úcta k náboženským hodnotám“ a „idealismus“, který je v politice velmi přitažlivý, důležitý a „není to jenom řečnický obrat určený k ošálení naivních posluchačů, nýbrž esence politické moudrosti, zvláště je-li ve správném poměru k bytostnému pragmatismu a ke schopnosti stát oběma nohama na zemi.“, pak úspěšně překonáme všechny problémy. Vždyť „selský rozum zasnoubený s idealismem: to je pravá škola vysoké politiky“ a „vysoká škola vysoké politiky“. (Source: ČT24, 19. 6. 2010.) 

            Glenn Beck doporučuje pro případ totálního zklamání z české politiky a ze zdejších politických stran, které neustále neplní předvolební sliby: využití strategie vybudování velkého celospolečenského hnutí napříč politickým spektrem - podobně jako v USA „Tea Party“:  

I.                    Vytvořte nebo pojmenujte jakýkoliv problém, který tíží většinu občanů tak, aby zaujal lidi, aby se stal jejich problémem nebo se jich přímo dotýkal.

II.                  Dokažte na tom neschopnost vlády tento problém řešit.

III.                Veřejnost musí díky vaší činnosti jasně vidět, vnímat a odlišovat: oběti, problémy, viníky (které vy pojmenujete), cestu jak z toho ven (tu vy ukážete).

IV.                Uskutečněte zásadní celonárodní akci (shromáždění, demonstraci, pochod, přednášky, koncerty, promítání, diskusní večery, online webináře atd.) nejlépe v hlavním městě nebo simultánně po celém státě, ve všech větších městech, v okolních státech a snažte se upoutat maximální pozornost médií za pomoci známých osobností a vašich veřejně známých příznivců napříč politickým spektrem a skrze různé politické strany; vyvarujte se však důrazně spojení pouze s jednou politickou partají, jelikož byste dostali nálepku její odnože; nadchněte lidi a neváhejte s nimi otevřeně diskutovat; musí z vás čišet nadšení pro správnou věc, znalosti daného problému a hlavně běžného života lidí, ale zároveň nikoliv fanatismus. Pamatuje: vám nejde o moc, o funkce nebo o peníze, ale o pomoc lidem s vyřešením problému, kde dosavadní politikové zklamali.

 

V.                  Kritická fáze: Vnímání možné porážky i po velkém úspěchu bodu č. IV. Tato situace nastupuje často těsně (řádově v měsících nebo do jednoho roku od velké úspěšné akce, která zaujala velké množství lidí) před vítězstvím. Přichází: krize identity, pocity, že věci nejdou tak rychle: jak se čekalo, pocity bezmocnosti celého hnutí, lidé začínají odcházet, spory, rozmíšky, frustrace, únava. Pozor: v tomto momentu také někteří aktivisté berou do ruky z nedostatku trpělivosti zbraně, vznikají nebezpečné násilné revoluce a dochází ke zrodu radikálů. Přesně na tento moment čekají ti, proti jejichž idejím je veden duchovní boj celého hnutí: použijí všechny dostupné prostředky, aby hnutí rozprášili, zdiskreditovali. Proto je třeba členy a příznivce hnutí od počátku velmi dobře připravovat na bod č. V a dodávat jim důvěru, víru v úspěch a v mírovou, nenásilnou cestu celého hnutí.

VI.                Získání podpory ze strany většiny lidí ve společnosti. Dochází k tomu vždy velmi blízko bodu č. V. Proto je tak důležité překonat bod č. V, kde většina rychlokvašných hnutí končí svou existenci.

VII.              Úspěch: prosazení cílů.

VIII.            Opakování od bodu č. I s novými cíli.

                    (Source: Glenn Beck Show, 26. 7 . 2010.) 

            V minulosti tuto metodu s úspěchem používali např. čeští socialisté nebo enviromentalistická hnutí. Není důvodu, proč by ji také nemohly použít liberálně-konzervativní síly. Pozor ovšem na marketingové finty a na neupřímnost. Lidé to poznají. Socialisté si na tom vylámali zuby. Použili totiž mj. tyto nesprávné premisy:  

·        Všechno souvisí s politikou!

·        Všechno se musí zaměřovat na vládu a procházet skrze ní.

·        Vytvoř nebo spojuj věci s krizí.

·        Lidé mají rádi svobodný trh, protože obchody jsou pořád plné zboží.“ a „Proto je třeba neustále zdůrazňovat, že situace je daleko horší, než ve skutečnosti je.

·        Situace se musí jevit jako ta „nejhorší na celém světě.

         (Source: Glenn Beck Show, 28. 7 . 2010.)  

            Pokud budeme tedy chtít ještě stále věřit ODS (a to velmi chceme) a opustíme myšlenky na nepolitickou politiku pomocí celospolečenského hnutí napříč politickým spektrem ve stylu amerických „Tea Parties“ (viz výše) - a moc bychom si to přáli, aby toho nebylo třeba - pak by pro Občanské demokraty mohly být jednou z velmi silných inspirací libertariánsko-konzervativně-sociálně zaměřené ideje americké politické scény. Tyto myšlenky jsou v USA mnohdy reprezentovány silnými osobnostmi s velkým idealismem (podobně jako výše Petr Nečas), s častým přístupem do médií s milióny nadšených příznivců, srdcařů, diváků, posluchačů. Existuje zde neuvěřitelné množství stejných a velmi silných témat vhodných nebo naprosto totožných s českým prostředím. A odkud čerpat inspiraci? Zmiňovaný Glenn Beck má vlastní hodinový pořad (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Program) každý den kromě víkendů na kanále FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) včetně vlastní show v rozhlase a podobně soudce Napolitano nyní již vysílá jednou až pět krát v týdnu na FOX Business Network (http://en.wikipedia.org/wiki/FOX_Business_Network) svůj vysoce hodnocený diskusní pořad „Freedom Watch“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Watch) s účastí špičkových politiků, ekonomů, komentátorů aj. osobností. Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) chrlí denně kromě sobot masivní množství informací o nebezpečné činnosti NWO Agendy na celém světě díky rozhlasu, internetu (www.infowars.com) a produkuje výborné dokumentární filmy. Nejsou samozřejmě jediní, každopádně jejich styl politiky poutá desítky miliónů lidí na celém světě a přibližuje také české občany (zdokumentováno mnoho aktivních diváků a posluchačů z ČR) blíže k lepšímu životu ve svobodné společnosti s nízkými daněmi a vysokou prosperitou, s obnovenou důvěrou v každého člověka daného národa, v solidaritu mezi lidmi bez vměšování státu a v čestné politiky, kteří nezapomínají na své sliby a jejichž jednou dané slovo platí. Je nositelkou těchto idejí současná česká vláda? ODS snad ještě stále ano, ale TOP09 nebo VV se svými nápady na zvyšování daní a na nové zákony omezující lidské svobody v oblasti tzv. boje s terorismem?  

      Katolický kněz Robert Sirico (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sirico) a zakladatel amerického Actonova institutu pro studium náboženství a svobody (http://en.wikipedia.org/wiki/Acton_Institute_for_the_Study_of_Religion_and_Liberty) opět připomíná českým pánům politikům, že daň se nerovná solidarita, neboť daň „pouze odstraňuje ze společnosti morálku, protože mizí šance na svobodné rozhodnutí“ každého občana. (Source: Freedom Watch, 28. 8. 2010.) 

            Soudce Napolitano upozorňuje na tisíciletími prověřený fakt: „Náboženství a etické tradice často daleko lépe hýbou s lidskou společností bez toho, aby byly zapsány v nějakých federálních (EU, pozn. autora) zákonech.“ „Čím méně času a energie budeme muset vynaložit na náš souboj s vládou o svobodu člověka a s jejími zákony, tím více času budeme mít na přátelské a filosofické diskuse a budeme se moci konečně zabývat tím, jak co nejlépe prožít naše životy.“ Každý člověk má svá Bohem daná přirozená práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která jsou nadřazena nad přání nebo legislativu jakékoliv vlády nebo tyrana. „Když vláda již není schopna ochraňovat tato naše občanská práva a nebo když je dokonce aktivně ničí, musíme změnit takovou vládu nebo jakoukoliv politickou stranu, která porušuje naše ústavou dané svobody: musí odejít.“ (Source: Freedom Watch, 28. 8. 2010.)  

            Glenn Beck zase uznává, že chybuje i vláda, její členové jako lidské bytosti a proto je třeba hledat cestu nápravy ve větším příklonu k Bohu: „Každý z nás děláme chyby a to je jeden z důvodů, proč se musíme soustředit na Boha společně /.../.“ „Bůh nám vždycky ukazuje správnou cestu, ale lidé to často udělají jinak a špatně.“Jedna věc by se neměla dít a to je to, že náboženství (nikoliv víra v Boha, pozn. autora) a politika by se neměly míchat.“ „My musíme vyučovat v našich církvích principy správného chování ve společnosti a díky nim pak v praxi uvidíme: jestli jdeme správně.“ Vždy si položme v životě - politiky nevyjímaje - důležitou otázku: „Je to Boží princip nebo již lidský?“ Neustále bychom měli pamatovat na to, že je třeba i v politice nechat „zaznít to: co Bůh říká, že musíme udělat.Jde tady o víru v politice, o principy, o etiku a morálku, nikoliv o politiku jako náboženství. To je třeba rozlišovat. (Source: America´s Devine Destiny, 27. 8. 2010.) „Každý dělá chyby.“ To se stává. „Každý se ale může změnit.“ „Odpouštějme si navzájem, ale nezapomínejme.“ Vždyť Beck sám byl např. v roce „1995“ alkoholik: „potřeboval jsem druhou šanci“ a „My bychom v to měli věřit.“ (Source: Glenn Beck Show, 6. 7. 2010.) 

           Odpuštění a nová naděje zajisté ano. Nesmíme ovšem nechat vládu a úředníky, tedy tyto naše zaměstnance, aby nám neustále ukrajovali z našich životů nejprve naše pracně vydělané peníze, pak naše svobody a nakonec také naši čest. Napolitano: „To už není žádná oblast lidského chování imunní vůči vládním zásahům?“ „I to, co děláme na veřejnosti: není věc naší vlády. To vážně chcete mít vždy za zády vládního byrokrata, který bude sledovat každý váš krok? Myslíte si, že to vás ochrání před nebezpečím?“ Pamatujte si: „Vláda pracuje pro nás! Nemá žádné právo nás špehovat. Pokud se cítíte dobře, když vás šmírují, tak to já tedy ne. Vláda by nás šmírovat neměla - když už tak to my bychom měli využít našeho práva na sledování vlády.“ (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.) 

            Soudce Napolitano: Vždyť my se již nyní musíme „soudit“ pro to, „abychom ochránili naše Ústavou garantované svobody a práva“. Naštěstí ještě stále máme (také v Česku) „statečné a nezávislé soudce“, kteří se postavili za Ústavu na stranu občanů proti vměšování státu do svobodného života obyvatel. Uveďme například: 

            Napolitano: „Všichni tito soudci nám připomínají důležitost nezávislé justice, která je zodpovědná Ústavě a nikoliv jakékoliv vládě.“, „protože jinak nás již nic neochrání před Většinou, aby nevzala menšině svobodu nebo majetek“. „Vládě nemůže občan nikdy zcela věřit a každý z těchto soudců zastavil bestii na jejím postupu. Bestií se totiž může stát tyranie většiny, tedy taková vláda, která si myslí, že může neomezeně vydávat jakýkoliv zákon, že může regulovat veškeré chování svobodného člověka, zdaňovat jakoukoliv aktivitu, vláda, která uznává jedinĚ omezení sama sEBOU.“ (Source: Freedom Watch, 13. 8. 2010.) 

            Lew Rockwell (http://en.wikipedia.org/wiki/Lew_Rockwell) jakožto předseda Institutu Ludwiga von Miseseho (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises_Institute) v rozhovoru s Napolitanem zřetelně prohlásil: „Soudce, ve svobodné společnosti lidé mají své soukromí a vláda transparentnost. V naší tzv. svobodné společnosti již lidé nemají žádné soukromí, vláda má všechna tajemství. Jsme před nimi úplně nazí /.../.“ (Source: Freedom Watch 31. 7 . 2010.) 

            Napolitano: „Vláda je náš sluha a nikoliv pán. Vláda pracuje pro nás! Kde na naší planetě špehují zaměstnanci zaměstnavatele?“. Všichni přece známe neblahé důsledky anti-teroristických zákonů pro celou Západní kulturu a svobodnou společnost. Všichni známe důsledky zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act). Vzpomeňme si, že dnešní činnost federální vlády vypadá podle Patriot Actu ve skutečnosti jako státní terorismus na svobodných občanech, který praktikovali v Americe mj. Britové ještě před revolucí (http://en.wikipedia.org/wiki/American_revolution). Doboví kolonisté museli mít totiž na většině svých soukromých písemností speciální královské kolky. Pokud tuto povinnost nesplnili, tak byli tvrdě potrestáni. Byla to zároveň finta: jak uskutečňovat kdykoliv vojenské prohlídky v domech jakéhokoliv amerického kolonisty. Britové toho často zneužívali k plenění a tyranizování obyvatel, ke své svévoli. Byl to jeden z hlavních důvodů: proč kladli američtí otcové zakladatelé (http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States) takový důraz na zachování osobní, domovní a dalších svobod. Něco podobného jako kdysi způsobovali Britové americkým kolonistům: nyní dělají „federální agenti“ americkým občanům. Přeci: „Hned po právu na život je jedním z největších přirozených práv právo na to: nechat člověka na pokoji žít si svým vlastním životem a my musíme odvolat z úřadů všechny politiky z jakékoliv strany, kteří útočí na naše soukromí, nebo k tomu zmocňují jiné, aby tak činili.“ „Všichni přeci chceme zachovat naše soukromí. Nebo chcete, aby vám vláda říkala: jak se máte chovat doma ve vašich bytech, ve vašich ložnicích, při nakládání s vašimi penězi na vašich účtech, aby vláda odposlouchávala vaše privátní konverzace a sledovala všechno, co děláte: samozřejmě, že to nechcete.“ „Něco je hodně špatně, když to vláda dělá.“ (Source: Freedom Watch, 9. 8 . 2010.) „Často říkám, že kamera je nová forma zbraně.“ „To my bychom měli pořizovat snímky vlády: jak ničí naše svobody nebo zabírá náš majetek či vstupuje do našeho soukromí nebo jak zatýká lidi jen tak na ulici. Teď již dokonce tito členové vlády schvalují zákony, které nám jako svobodným občanům zabraňují pořizovat si fotografie těch státních úředníků, kteří nám lidem ničí naše životy; úředníci nás však monitorovat mohou.“ Kde je pak ale spravedlnost? (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.) 

            Zakladatel „Future of Freedom Foundation“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_Freedom_Foundation) Jacob Hornberger (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hornberger) se soudcem Napolitanem zcela souhlasí: Vždyť víte, že „postihovat lidi za to, že si dovolili nahrávat na video policii, když ta jen tak zastavila z ničeho nic člověka na ulici: tak to je opravdu odporné. Měli bychom si uvědomit: kdo je tu sluha a kdo pán a jakou roli má občan ve svobodné společnosti.“ (Source: Freedom Watch, 21. 8. 2010.) 

   Někdejší člen Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Bob Barr (http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Barr): Víte já jsem kdysi hlasoval pro zákon Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act) a byl jsem také zaměstnancem CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA), ale zmoudřel jsem. „Dnes považuji své někdejší hlasování za to nejhorší, co jsem v životě v politice udělal.“ „Vláda totiž využívá takto silné legislativy daleko za hranice toho, jak jsme to původně zamýšleli. Současná vláda se neustále snaží rozšiřovat své pravomoci vyplývající právě z Patriot Actu a faktem také je, že lidem nikdy nikdo nevysvětlil: jak přesně je tohoto zákona využíváno /.../.“ „Týká se to třeba všech těch kamer na policejních autech, na sloupech veřejného osvětlení, na veřejných budovách“, kdy „mnoho z těchto kamer již přesně zachycuje také vaši řeč, vyhledává jisté typy zvuků“ a „nyní již na nás vláda nasazuje i bezpilotní letouny - zatím v prostoru hranic USA“. „Je to extrémně nebezpečné.“ „Extrémně to porušuje naše soukromí a čtvrtý dodatek Americké ústavy.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/4th_Amendment_to_the_United_States_Constitution) Pamatujte si lidé: „VŽDYCKY SE MÁTE ČEHO OBÁVAT, KDYŽ SI VLÁDA PŘISVOJUJE PRÁVO MONITOROVAT VAŠE SLOVA, ZVUKY NEBO POHYBY, PROTOŽE AČKOLIV VY SAMI SI MYSLÍTE, ŽE NEMÁTE CO SKRÝVAT A NEDĚLÁTE NIC ŠPATNÉHO, TAK NEMÁTE VŮBEC ŽÁDNOU JISTOTU , JAK SI VAŠE CHOVÁNÍ VYHODNOTÍ NĚJAKÝ VLÁDNÍ ÚŘEDNÍK, SEDÍCÍ NĚKDE DALEKO VE SVÉ POHODLNÉ KANCELÁŘI A SLEDUJÍCÍ VAŠE SLOVA A VŮBEC všechno CO DĚLÁTE.“ (Source: Freedom Watch, 3. 7. 2010.) „Jestli vládní programy podporují zachování občanských svobod, tak by měly být v každém případě zachovány, ale když nás vládní programy posunují směrem k bezpečnosti bez svobody, tak se jim musí stavět do cesty opozice.“ (Source: Freedom Watch 9. 8 . 2010.) 

            Takovou opozicí je již dlouhé roky kongresman Ron Paul (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) z Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) a nově také někdejší guvernérka Aljašky Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Palin), která jako členka americké Republikánské strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)) odpovídala v červnu 2010 na otázky soudce Napolitana:

  

            No a jak je to vlastně s těmi novými a nekonečnými válkami, které Spojené státy neustále vedou a doporučují svým spojencům, aby se na nich také podíleli - viz např. Česká republika. Napolitano: „Rozpoutání války lze považovat za jednu z nejstrašnějších, nejotřesnějších a nejnenapravitelnějších státních záležitostí, do kterých se může kdy vůbec národ dostat. Američtí otcové zakladatelé se tak báli vzniku války, že nedopustili to, aby ji mohl vyhlašovat president /.../ v Americe může vyhlásit válku pouze Kongres.“ „Irák a Afghánistán představují naše nejdelší konflikty v amerických dějinách.“ Zajímavé je to, že Kongres ovšem válku „Iráku“, „Afghánistánu“ nikdy nevyhlásil a to ani „jakékoliv soukromé osobě nebo skupině nebo vládě po 9/11“: zkrátka „nikdy“ nic takového nebylo schváleno. Místo toho „dal Kongres Bushovi a všem jeho nástupcům volné ruce k tomu, aby zabíjeli kohokoliv ve jménu tzv. boje s terorismem.“ (Source: Freedom Watch 10. 8 . 2010.) 

            Významný americký ústavní právník Bruce Fein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Fein) a autor populární knihy z roku 2010 „Americké impérium: před svým pádem“ se domnívá v souladu se soudcem Napolitanem, že Spojené státy americké již nejsou republikou, nýbrž impériem. „Měli bychom využívat naši armádu k obraně Američanů a nikoliv na akce po celém světě v Iráku, Zimbabwe, Afghánistánu atd.“ Je prostě již dále neúnosné, když „se snažíme vést globální válečné tažení na každém čtverečním centimetru naší planety proti terorismu a toto tažení nikdy nekončí.“ Napolitano souhlasí a ptá se: „Proč potřebujeme 900 stálých vojenských základen po celém světě a vojenský rozpočet tak veliký, aby to všechno utáhl, že jej nikdo pořádně nedokáže ani spočítat?“ Fein: „Je to proto, že se jako Američané snažíme dominovat celému světu“, „namísto toho, abychom si uvědomili, že nejlepší společná obrana je opravdová obrana a Ronald Reagan tomu velmi dobře rozuměl, že obrana také znamená Hvězdné války a nikoliv americké preventivní války“, vždyť my „vedeme tyhlety válečné konflikty a ani nedokážeme pořádně ochránit vlastní hranice.“ Víte, „podle CIA je v Afghánistánu na 50 členů Al-Káidy a 300 v Pákistánu a my tam na ně máme 100.000 vojáků. Je to přehnané.“ Napolitano: „Copak každý americký president musí vést nějakou válku? Proč to dělají?“ Fein: „dělají to z jednoduchého důvodu, protože v době války získají všechnu moc, kterou chtějí, peníze z daní, posty, státní tajemství, zanechávají nesmazatelnou stopu v dějinách.“ (Source: Freedom Watch 12. 8 . 2010.) 

            Absolvent prestižní americké vojenské akademie ve West Pointu (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Military_Academy), plukovník americké armády a profesor mezinárodních vztahů z Bostonské university (http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University) Andrew J. Bacevich (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bacevich) tvrdě zkritizoval ve shodě se soudcem Napolitanem současnou Obamovu vojenskou doktrínu v Afghánistánu, když „strategie založená na přesvědčení, že bychom měli provést invazi, okupaci a ještě navíc od toho očekávat transformaci celé země v demokracii: no tak to je opravdu bombastický nápad.“ Obama by již měl pochopit, že provádět „sociální inženýrství na místech jako je Afghánistán: je zkrátka nemožné.“ „Myslím si, že invaze do Afghánistánu byla na počátku správná a nutná a já jsem ji také podporoval, protože jsme museli jako Američané jasně ukázat celému zbytku světa, že jakýkoliv režim podporující teroristy za tuto svou činnost zaplatí strašnou cenu.“ Nicméně „to ale neznamená, že bychom v dané zemi měli zůstat navěky.“ „Bushova administrativa opravdu věřila, že naše armáda je tak silná, že může jednoduše porazit, okupovat a transformovat jakoukoliv zemi, což se ovšem i z historického hlediska ukázalo jako nesmyslné.“ „Věřil jsem jako konzervativec, že Obama to změní.“ „Dokonce jsem ho volil.“ „Ale byl jsem naivní.“ „On si místo opravdové změny udělal z Afghánistánu ´Obamovu válku´.“ Zkrátka: „Válka v Afghánistánu jde špatně a naše vojenská strategie je zde defektní.“ (Source: Freedom Watch, 4. 9. 2010.) 

            Paleokonzervativec (http://en.wikipedia.org/wiki/Paleoconservative) a libertarián Justin Raimondo (http://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Raimondo) ze serveru Antiwar.com správně podotýká, že Američané oficiálně vydávají ročně „na válku v Afghánistánu přes trilion dolarů“ (1.000.000.000.000 v krátké škále). „Americký president má dnes větší moc než měl kdy jakýkoliv římský císař.“ „Jaký ale máme užitek z toho amerického impéria, kde naše zdroje pouze odcházejí na naše výboje do zahraničí, ale nic se nám již nevrací“, no a právě, že „jediní komu to vyhovuje: jsou zbrojaři.“   

Konspirační analytiCI a jeJICH VÝZNAM pro konzervativce, liberály, PRO BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A GENERÁLNÍ ŠTÁB, PRO KAŽDÉHO OBČANA SVOBODNÉ REPUBLIKY 

            Zatímco USA, Kanada, Británie, Francie, Irsko a další státy již přijaly konspirační analytiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Analytic) za naprosto relevantní členy liberálně-konzervativního (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservative) myšlenkového směru a oceňují je dokonce bezpečnostní služby daných států, PENTAGON (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) včetně presidenta Klause a nyní již také velká většina hlavních českých zpravodajských webů, tak v České republice se ještě stále objevují názory především v tištěných novinách a časopisech, které se snaží tyto analytiky vytěsňovat ze seriózních debat a odpovídají tak myšlenkovému stavu v Americe před deseti lety. Čeští tzv. „seriozní“ konzervativci naříkají, že nemají mladé následovníky, že zde není, kdo by nesl pochodeň dále, ale přitom nedokáží pochopit obrovskou sílu, kterou mají liberálně-konzervativní konspirační analytici mj. u mladé generace, ale také napříč celým politicko-věkovým spektrem, když vycházející metodologicky a vnitřně z křesťanství, z těch nejlepších liberálně-konzervativních idejí. Prostě čeští konzervativci jakoby si zde ještě stále nedokázali seřadit všechna fakta a vyvodit z nich jasné závěry. Raději se budou „do krve“ hádat o to, kdo je svými názory v politice „pravý a kdo levý“, i když již král Šalomoun (http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon) a Bible říkají jasně: „Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!“ (Source: Bible, Přísloví, 4:27.) Tedy nikoliv pravice a levice, nikoliv horizontální střet (http://en.wikipedia.org/wiki/Political_compass), který již dnes opravdu slouží především k rozdělování národů a k mocenským hrám současných elit (http://en.wikipedia.org/wiki/Elites), nýbrž vertikální ideový střet o zachování lidské cti, svobody, o zachování možnosti svobodného vyzvání víry v Boha, o zachování života pro všechny „dobré lidi“, kteří možná nejsou tak inteligentní jako elitáři, ale mají tisíckrát lepší srdce a duši a tedy jejich hodnota jako lidských bytostí je před Bohem také tisíckrát větší. Pokud tuto výzvu tzv. „klasičtí“ čeští konzervativci nepochopí a nezačnou více studovat a zajímat se o to, co se kolem nich děje, pokud nevyjdou ze svých ulit klasických konzervativních knih, idejí, postupů a nespojí je s aktuální situací doma i ve světě, ve společnosti, pak opravdu hrozí zánik celého takto chápaného konzervativního myšlenkového směru v České republice. Pánové: prosím pochopte to už. Děkuji Vám. V tomto smyslu promluvil do duše českých konzervativců také populární americký komentátor Glenn Beck v červnu 2010 ve svém programu na televizním kanále FOX News, kdy významně ocenil zásluhy konspiračních analytiků: Víte současní tzv. ´seriozní diskutéři´ v jednotlivých ideových směrech a v médiích „se totiž vždy zaměří jen na jeden dílčí aspekt“, tzv. „Data point“. Podívejme se například na ryze pragmatický příklad: Pokud v businessu posuzuje investor danou investiční nabídku, musí zvažovat všechny možnosti potenciálního vývoje, všechna pro i proti. „Pokud budete chtít rozšířit svůj business, tak budete přirozeně vyhodnocovat všechny ukazatele a nikoliv pouze jeden faktor.“, tedy „Jestliže chcete předpovědět to, co nastane.“. „Z nějakého důvodu my ovšem dnes trénujeme veřejnost k tomu, aby vnímala pouze jednu stranu mince.“ My ale přeci „nejsme hlupáci“. „Když kupujete dům, tak se také nedíváte pouze na jeho cenu.“ „Posuzujete všechno, neboť si musíte udělat celkový obrázek.“ Potřebujete „se rozhodnout, jaká bude budoucnost.“ Někteří neokonzervativci (http://en.wikipedia.org/wiki/Neoconservatism) a jiní tzv. ´seriozní diskutéři´ z dalších ideových směrů v Česku a v USA „se nám snaží namluvit, že věci spolu nesouvisí a každý, kdo se je snaží spolu propojit: je nejspíš paranoidní. No to snad pánové nemyslíte vážně!“ Každý rozumný člověk, který má oči a uši: vidí, slyší a rozhoduje se. „Vždyť také já se dívám na ´Data pointy´, sleduji videa na internetu, slyším jejich vlastní slova.“ „Vážím si těchto lidí, kteří umí analyticky propojit jednotlivé ´Data pointy´ ve funkční celek na základě reálných fakt.A realitou prostě je to, že konspirační analytici  „mají častokrát pravdu“, „protože jsou to inteligentní lidské bytosti a dokáží svůj dar od Boha náležitě využít.“ „Zakládají své vnímání reality na pravdivých informacích.“ „Nazývám je ´Faktisty´ a dělají podobnou práci jako analytici v PENTAGONU.“ „Co si myslíte, že je správnější? Uvažovat pouze v klasických kategoriích a možnostech a myslet si, že my jsme imunní, že u nás se to nestane a nebo zahrnout do svého uvažování také ty další - jiné - možné vývojové scénáře.“ Bezpečnostní služby na celém světě toto analytické myšlení a ´tzv. „uvažování ´out of the box´ velmi oceňují“. Uvědomte si, že „právě PENTAGON“ ví, „jak cenní jsou tito lidé, kteří myslí jinak než běžní občané a dokáží poukázat na nové možnosti vývoje.“ Bezpečnostní služby a generálové z PENTAGONU si je pozývají k simulacím „válečných her“, aby si „vyzkoušeli nové scénáře a naučili se na ně správně reagovat“. Obzvláště po událostech z 11. září 2001 (http://en.wikipedia.org/wiki/9-11) sem patří například autoři jako  Brad Thor (http://en.wikipedia.org/wiki/Brad_Thor), Vince_Flynn (http://en.wikipedia.org/wiki/Vince_Flynn), Nelson DeMille (http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_DeMille) a mnoho dalších. „Proto já s nimi vždy velmi rád hovořím, neboť jsou výborně informovaní, inteligentní a ve svém uvažování a chápání reality častokrát velmi, velmi, velmi před námi všemi.“ „Tito lidé totiž mají to, co se jmenuje ´zdravý rozum´ a co třeba chybí některým našim médiím.“ (Source: Glenn Beck Show, 15. 6. 2010.) 

Zprávy ZE SVĚTA o postupu Agendy NWO 

    Facebook has begun testing face detection technology for Facebook Photos. This is the first of what seems like a series of new features for its popular photo product. The tests, which some users will see starting today [Friday], focus on decreasing the tediousness of "tagging" friends in Facebook photos. In the current Photos feature, users upload photos, click on each face in a photo, tag that photo with the friend pictured therein and continue the process until the album is tagged. If you've got a large album or a lot of friends in a single photo, this process is inefficient and tedious. To solve this problem, Facebook has implemented face detection technology that will automatically find faces in photos and select them, eliminating one of the most tedious steps in tagging Facebook friends in photos. Your friends are already selected by the software -- all you have to do is answer the Facebook prompt, "Whose face is this?" The technology is the same as the facial detection technology most digital cameras use today. While the tech itself may not be all that new, it is a clever and very welcomed addition to the Facebook Photos feature set. The company also promises that face detection is merely the first of many improvements that they're trying out. It's also interesting that the post was written by Sam Odio, one of the co-founders of Divvy shot, which Facebook acquired back in April in order to improve the Photos product. What other improvements and features do you want to see implemented in Facebook Photos? Do you think facial recognition -- that is, Facebook automatically knowing whose face is whose -- could be on the horizon? The company has a suggestion form for letting them know, but we also encourage you to share your ideas in our comments section below.(Source: http://edition.cnn.com/2010/TECH/social.media/07/02/facebook.recognition/index.html?hpt=T2&fbid=SEBRM35KDDk.)

         Z Facebooku však také unikla osobní data více než 100 miliónů uživatelů. (http://www.novinky.cz/internet-a-pc/207240-facebooku-unikla-data-vice-nez-100-milionu-uzivatelu-jsou-volne-ke-stazeni.html

            The Chicago Sun-Times published an article expanding on how police are using iPhones in their investigations. Every time an iPhone user closes out of the built-in mapping application, the phone snaps a screenshot and stores it. Savvy law-enforcement agents armed with search warrants can use those snapshots to see if a suspect is lying about whereabouts during a crime. iPhone photos are embedded with GEO tags and identifying information, meaning that photos posted online might not only include GPS coordinates of where the picture was taken, but also the serial number of the phone that took it. Even more information is stored by the applications themselves, including the user’s browser history. That data is meant in part to direct custom-tailored advertisements to the user, but experts said some of it could be useful to police. Clearing out user histories isn’t enough to clean the device of that data, said John B. Minor, a member of the International Society of Forensic Computer Examiners. Just as users can take and store a picture of their iPhone’s screen, the phone itself automatically shoots and stores hundreds of such images as people close out one application to use another. “Those screen snapshots can contain images of e-mails or proof of activities that might be inculpatory or exculpatory,” Minor said. The keyboard cache logs everything that you type in to learn autocorrect so that it can correct a user’s typing mistakes. Apple doesn’t store that cache very securely, Zdziarski contended, so someone with know-how could recover months of typing in the order in which it was typed, even if the e-mail or text it was part of has long since been deleted. While these points alone aren’t included in any of the keynote speeches Steve Jobs makes in front of thousands of his closest friends, they are known and utilized by law enforcement liberally. Why does the iPhone need to take a photo of your screen every time you close out of the maps application? Why does it store this image and why don’t users get access to this information? What will modern mobile devices store on you when AT&T and Verizon move forward with their plans to have phones replace credit cards?“ (Source: http://www.infowars.com/why-cops-love-the-iphone/.)

            Law enforcement agencies in Washington D.C. have begun to use technology that they say can predict when crimes will be committed and who will commit them, before they actually happen. /.../ Previous incarnations of the software, already being used in Baltimore and Philadelphia were limited to predictions of murders by and among parolees and offenders on probation. According to a report by ABC News, however, the latest version, to be implemented in Washington D.C., can predict other future crimes as well. /.../ Critics have urged that the program encourages categorizing individuals on a risk scale via computer mathematics, rather than on real life, and that monitoring those people based on such a premise is antithetic to a justice system founded on the premise of the presumption of innocence. Other police departments and law agencies across the country have begun to look into and use similar predictive technologies. The Memphis Police Department, for example uses a program called Operation Blue CRUSH, which uses predictive analytics developed by IBM. Other forms of pre-crime technology in use or under development include surveillance cameras that can predict when a crime is about to occur and alert police, and even neurological brain scanners that can read people’s intentions before they act, thus detecting whether or not a person has “hostile intent”. It is not too far fetched to imagine all these forms of the technology being used together in the future by law enforcement bodies. The British government has previously debated introducing pre-crime laws in the name of fighting terrorism. The idea was that suspects would be put on trial using MI5 or MI6 intelligence of an expected terror attack. This would be enough to convict if found to be true “on the balance of probabilities”, rather than “beyond reasonable doubt”. The government even has plans to collect lifelong records on all residents starting at the age of five, in order to screen for those who might be more likely to commit crimes in the future.(Source: http://www.infowars.com/pre-crime-technology-to-be-used-in-washington-d-c-2/.)

               „More evidence has emerged revealing Google’s spook connections. Noah Shachtman, writing for Wired, details how the CIA’s technology investment operation, In-Q-Tel, and Google are supporting a company that monitors the web in real time. The company, Recorded Future, scans tens of thousands of websites, blogs and Twitter accounts to find imputed relationships between people, organizations, actions and incidents. Recorded Future claims it can utilize this information to predict the future. “The idea is to figure out for each incident who was involved, where it happened and when it might go down. Recorded Future then plots that chatter, showing online ‘momentum’ for any given event,” writes Shachtman. CEO Christopher Ahlberg, a former Swedish Army Ranger with a PhD in computer science, told Wired “you can actually predict the curve, in many cases” with the software developed by his company.““ (Source: http://www.infowars.com/google-and-cia-fund-political-precrime-technology/.)

               „Google’s cosy relationship with the U.S. spy network has once again been thrust into the spotlight as the company is reported to have jointly invested with the CIA in an Internet monitoring project that scours Twitter accounts, blogs and websites for all sorts of information, and can also “predict the future”. Google Ventures, the investment arm of Google, has injected a sum of up to $10 million, as has In-Q-Tel – which handles investments for the CIA and the wider intelligence network – into a company called Recorded Future. The company describes its analytics as “the ultimate tool for open-source intelligence”. Wired’s defence analyst, Noah Schachtman, has a detailed report on the joint venture: “…it scours tens of thousands of websites, blogs and Twitter accounts to find the relationships between people, organizations, actions and incidents — both present and still-to-come. In a white paper, the company says its temporal analytics engine “goes beyond search” by “looking at the ‘invisible links’ between documents that talk about the same, or related, entities and events.” The idea is to figure out for each incident who was involved, where it happened and when it might go down. Recorded Future then plots that chatter, showing online “momentum” for any given event.” Recorded Future “continually scans thousands of news publications, blogs, niche sources, trade publications, government web sites, financial databases and more,” according to it’s portfolio. It sifts through millions of posts and conversations taking place on blogs, YouTube, Twitter and Amazon to “assemble actual real-time dossiers on people.” It is also being integrated with Google Earth, which, as Schachtman points out in his piece, was seeded with In-Q-Tel/CIA investment. This integration will allow real time tracking of the locations of persons or groups as part of the overall intelligence dossier. A promotional video shows the company’s real time browser-operated data mining engine at work: Of course, Recorded Future is sold as “terrorism analysis”, however the information scouring engine clearly extends beyond that to include crime, indictments and civil court cases etc. In this context, the ability to predict “future curves” is one small step away from Minority Report policing technology. Indeed, analytics are already being used by the Memphis Police Department, whose Operation Blue CRUSH uses predictive analytics by IBM. Recorded Future takes in vast amounts of personal information such as employment changes, personal education and family relations. The video also shows categories covering pretty much everything else, including entertainment, music and movie releases, as well as other innocuous things like patent filings and product recalls.“ (Source: http://www.infowars.com/google-and-cia-plough-millions-into-huge-recorded-future-monitoring-project/.)

                   Na podobném systému pracuje také Evropská unie včetně špičkových českých pracovišť. Jde mj. o tzv. výzkumný projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment - „Inteligentní informační systém s podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí“). Čeští prestižní vědci se tedy bohužel podílejí na činnosti Agendy NWO. 

            „Projekt INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment) je zpracováván (řešen) v rámci 7. RP (rámcového programu) Evropské unie v kategorii Bezpečnost. Délka projektu je 60 měsíců a příspěvek EU činí 10,9 milionů eur. Koordinátor projektu je Prof. Andrzej Dziech, AGH Krakow, Polsko, partnerských zemí je 10 a partnerských organizací 17. Česká republika se projektu také účastní - řešitel za ČR je Doc. Jaroslav Zdrálek z VŠB-TU Ostrava, partner je Katedra telekomunikační techniky. Česká strana se podílí mimo jiné na následujících úkolech: návrh agenta (sw), který bude umístěn do počítačové sítě s úkolem detekovat abnormální chování vyhledávání potřebných informací v počítačových sítích. /../ Cílem tohoto projektu je připravit celoevropskou platformu, která bude zajišťovat bezpečnost obyvatel a neutralizovat jejich možné ohrožení v urbanizovaném prostředí. Výsledek projektu bude možné používat v rozhodovacím procesu na různém stupni státní správy pro zajištění ochrany obyvatel. Projekt pokrývá mnoho druhů hrozeb, které mohou vést k ohrožení obyvatel. Jednak je to nevhodné, atypické chování jednotlivců či skupin v urbanistickém prostředí, které může představovat hrozbu pro ostatní obyvatele. Projekt se také bude zabývat vyhodnocováním možných hrozeb i z prostředí internetu. Zejména o vyhodnocování komunikace s definovaným obsahem, který může vyústit k ohrožení obyvatel nebo majetku a nelegální přístupy k cizím datům pomocí Internetu a jejich možné zneužití. Prvním úkolem projektu je monitorování fyzických objektů a detekce možných hrozeb: Identifikace a pozorování pohybujících se objektů v urbanistické zástavbě. Jedná se o systémy, jejichž cílem je stanovení geografických souřadnic objektu a jejich záznam. Výsledkem je možnost sledovat historii pohybu objektu nebo jeho současnou pozici. Systém se dá využít i pro záchranu osob v nouzi. Identifikace a sledování jednotlivců a objektů za účelem vyhodnocování možných hrozeb. Jedná se o dohledový (surveillance) systém, který bude shromažďovat informace pomocí mikrofonů, kamer nebo speciálních čidel a ze získaných dat detekovat abnormální chování a násilí. Biometrie a inteligentní metody pro extrahování a dodávání bezpečnostních informací. Klasická biometrie se zabývá identifikaci nebo rozpoznáním osob. V tomto projektu bude řešena problematika biometrie v širším kontextu, tj. napojení na umělou inteligenci za účelem detekce abnormálního chování jednotlivců. Další úkol projektu, Monitorování počítačových sítí a detekce hrozeb, je zaměřený na internet a vyhodnocování informací, které přenáší: Vyhledávání definovaných informací na různých internetových portálech, v diskusních skupinách nebo chatech (chats). Zpracování multimediálních informací pomocí speciálních značek – hash nebo watermarking a jejich následné využití při prohledávání databáze. Watermarking by měl být první vodítko ke shodě informací. Monitorování chování v počítačových sítích za účelem detekce atypického chování. Za tímto účelem budou navrženi agenti, kteří se umístí na různé uzly sítě a budou získávat potřebné informace. Získané údaje je nutno zpřístupnit odpovědným uživatelům státní správy. Součástí projektu je navrhnout portál s jednotným rozhraním pro koncové uživatele. Projekt bude řešit: Spojení různých multimediálních dat z různých zdrojů a jejich prezentace koncovým uživatelům. Tedy propojení různých databází, které mohou být fyzicky umístěny na různých geografických místech. Ochrana získaných informací proti nežádoucím, nepovolaným přístupům. Informace budou soustředěny v datových centrech a zároveň se budou přenášet ke koncovému uživateli. Projekt navrhne a specifikuje bezpečnostní pravidla, která přispějí k ochraně informací před zneužitím. Projekt INDECT je významný z hlediska zacházení s velkými objemy různých typů dat, která budou systematicky tříděna, komprimována, označena a uložena do datových center. Pro zpracování multimediálního obsahu, zejména obrázků a videosekvencí, bude použita nová metoda značení (watermarking), která je odolná proti poškození kompresí. Pomocí krátkých značek (hashs) tak bude urychleno nejen vyhledávání, ale bude možné obsah klasifikovat i podle dalších prvků. Příkladem může být snímek muže v kabátě a s kufříkem, který lze klasifikovat nejen podle podobnosti tvarů (pixelová podobnost), ale i označením: osoba – muž – černý kabát - kufřík. Tyto informace pak pomohou k rychlému prohledávání databází uložených na různých místech a nalezení dalších snímků nebo podobných záznamů, které mohou být dány do souvislostí a následně vyhodnoceny z bezpečnostního hlediska.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/99-eu-indect-projekt-pro-sledovani-chovani-obcanu.aspx.)

            Top Toronto cops are using facial recognition technology to help identify “hundreds” of thugs who smashed windows and burned police cruisers during the G20 summit.“ (Source: http://www.torontosun.com/news/torontoandgta/2010/07/07/14636876.html.)

            „V Řecku se měly v roce 1997 zavádět nové elektronické pasy. Synod řecké pravoslavné církve povolal experty z oblasti ekonomiky, matematiky a počítačových technologií, aby prověřili podezření z plánovaného používání čísla 666 v této oblasti. Synod následně vydal okružní list, který adresoval řeckému národu, státním představitelům Řecka a vedení EU. Citujeme úryvek z 3. bodu: „Posvátný synod chce upozornit, že v souvislosti s Shengenskou dohodou a odpovídajícími zákony (O ochraně občanů při shromažďování a zpracování údajů osobního charakteru), se znovu stává aktuálním téma antikrista a jeho pečeti, o které hovoří kniha Zjevení apoštola Jana. Toto téma má přímý vztah k otázkám křesťanské víry a spásy člověka, a proto má svatý synod za to, že po právu vyjadřuje svůj názor na všechny aspekty tohoto tématu, dávajíc Bohu, co je Boží. S politováním konstatujeme, že civilizační pokrok v oblasti aplikace elektronických systémů je spjat s číslem 666 (šest set šedesát šest), které se používá jako hlavní kódové číslo v příslušné technologii. Na toto číslo se jasně poukazuje v Bibli jako na číslo antikrista... Číslo 666 – jak je jasné ze Zjevení – je bezpochyby číslo antikrista. Křesťan tedy nemůže být lhostejný k tomu, že se toto číslo záměrně a systematicky zavádí do života...“ Synod ve své starostlivosti o spásu duší navrhl následovné řešení tohoto problému: - nepřijímat číslo 666 jako kódové číslo státních elektronických systémů osobních údajů; - obrátit se na vedení krajin EU, aby oficiálně předložili návrh na změnu čísla 666 v centrálním elektronickém systému EU za jiné libovolné číslo; - pod nijakým záměrem nedopustit, aby se číslo 666 dostalo do nového systému pasů řeckého státu. Návrh řešení, pro křesťany tak vážného problému, nebyl přijat, jak konstatuje synod řecké pravoslavné církve v dopise z 9. 2. 1998. Křesťanům Evropy bylo odepřeno právo chránit svou víru, a číslo antikrista 666 se stalo politickou a ideologickou zbraní proti nim. Oděský metropolita Ahatanhel na biskupském synodu ruské pravoslavné církve (RPC) v roce 2004 řekl: „Nastal čas mluvit o tom, jaká je skutečná situace ve státě i ve světě. Mlčení znamená spolupráci se lží. Už nyní se buduje politická, ekonomická, etická i světonázorová báze budoucího království antikrista. Velikým omylem je tvrdit, že přijímání zevnějších znaků, symbolů, pravidel chování, jaké předkládá New Age, nám nemůže uškodit. Z vnuknutí ďábla jsou vytvořeny právě proto, aby se jejich prostřednictvím škodilo, a kdyby bylo možné, aby byli svedeni i vybraní... Dnešní stav světa vyžaduje od Ruska aktivní duchovní odpor antikristovské globalizaci.“ S politováním musíme konstatovat, že číslo antikrista (666) je klíčovým kódem při registraci osobních údajů všeho druhu v národních a nadnárodních elektronických registrech. Jedno z těchto center je ve Štrasburku. Kódové číslo 666 je klíčovým při zpracování osobních údajů cestovních pasů s mikročipy. Kódové číslo 666 bude klíčovým při používání identifikačního čísla člověka a jeho nosiče – čipu, implantovaného na pravou ruku člověka. Máme na paměti, že jde o spásu milionů lidí, a proto jsme vázáni ve svědomí upozornit všechny křesťany i vládní činitele jednotlivých států, že používání symbolu antikrista (čísla 666) v elektronických systémech není náhodné, ale ideologické. Nakolik se ze dne na den politickými kruhy realizuje vytvoření globálního světového řádu, uvědomujeme si, jakému nebezpečí jsou vystaveni křesťané, které antikristovský společenský systém bude považovat za nepohodlné. V tomto těžkém čase vás chceme povzbudit slovy Pána Ježíše: „Když se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ (Lk 21,28) Bděme tedy a nenechejme se svést úskoky ďábla. Pán předpověděl, že přijde čas, kdy „všichni malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dali si znak na pravou ruku anebo na čela, takže nikdo nemohl ani kupovat ani prodávat, kdo neměl znak jména šelmy (antikrista) anebo číslo jejího jména. V tomto je moudrost: Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka a jeho počet je šest set šedesát šest.“ (Zj 13,16-18) Buďte moudří a nenechejte se svést, protože: „Když se bude někdo klanět šelmě (antikristu) a jejímu obrazu a přijme znak na čelo anebo na ruku, i ten bude pít z vína hněvu Božího. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.“ (Zj 14,9-10) Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo anebo na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím čárkovaného kódu tetovaného na tělo anebo čipu – nositele identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i druhého je v dnešní době neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým elektronickým kódem 666. Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip bude nevyhnutelný při pohybu v sociálních strukturách státu, školství, medicíně, kultuře, obchodu, dopravě, bankovnictví atd., neboť bude nositelem všech potřebných informací, např. zdravotního a penzijního pojištění, bankovního konta, zdravotních karet, pracovního poměru… Dnes už desetitisíce lidí používají systém RFID nebo „VeriChip“ v medicíně, v byznysu, kriminalistice, cestovních pasech, „smart card“ atd. Je jednoduché sloučit všechny tyto informace do jednoho jediného čipu implantovaného na ruku člověka a státním zákonem nařídit čipování obyvatelstva. Z lidského hlediska je implantování čipů nehumánním a nepřípustným narušováním základních lidských práv. Čip implantovaný na ruku: - zbavuje člověka soukromí, osobní svobody, práva na sebeurčení; - prostřednictvím nové technologie se v nepovolaných rukou kdykoli stane nástrojem na ovlivňování funkcí životně důležitých orgánů až po jejich úplné vyřazení, tzn. elektronická vražda; - nové technologie umožňují manipulaci vůle a myšlení člověka. Čip se kdykoli stane prostředníkem takovéto manipulace, která činí z člověka médium lidí, kteří ovládají čip, a to je zločin; - RFID čipy i nově vyvinuté čipy umožňují elektronickou kontrolu každého pohybu nositele čipu a jeho identifikaci. Tato metoda byla dodnes používaná jen v případě zločinců; - umožňuje totální kontrolu osobního života, např. co kupuje, kde kupuje, kam cestuje, s kým se stýká, jakých akcí se účastní, ... Používáním čipů, identifikačních čísel, národních a nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně narušuje národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě osobní bezpečnost jedinců. Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé patřící k různým etnickým, národním, rasovým, náboženským a ideologickým skupinám. Protože používání klíčového kódového čísla 666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní život stamilionů lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a nerespektování křesťanských duchovních hodnot. V nacistickém Německu gestapo skrze kontrolu lidí, vedení registrů osobních údajů etnických a náboženských skupin připravilo o život miliony lidí v koncentračních táborech. Ptáme se: Kam směřuje používání elektronické kontroly obyvatelstva skrze čipy, RFID systémy, satelity, národní a nadnárodní registry osobních údajů, které nejsou schopné zaručit bezpečnou ochranu těchto údajů? V rukách koho budou tyto novodobé elektronické koncentrační tábory? Kdo bude mít kontrolu nad zdravotním stavem, vůlí a myšlením jedinců skrze nové technologie? Kdo bude tím vrahem, který bude elektronicky ničit životy jemu nepohodlných lidí? Boží slovo dává odpověď ve 2. kapitole druhého listu Soluňanům: Člověk, který obdrží politickou moc na celém světě, bude úplně posedlý ďáblem (toto je antikrist). Proto se nazývá syn zatracení, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst. Vyslovujeme poděkování těm mnichům Kyjevopečerské lávry, kněžím i věřícím pravoslavné církve, kteří ve dnech 29. 6. - 2. 7. 2010 a 6. 7. - 9. 7. 2010 po celé dny manifestovali před budovou Parlamentu v Kyjevě. Těchto asi 3000 věřících se modlilo, zpívalo nábožné písně a s vírou obcházelo Parlament s úmyslem, aby plánovaný systém čipů nebyl občanům Ukrajiny vnucován prostřednictvím zákonodárství. Kéž tento jejich krok víry přinese pozitivní ovoce pro celou Ukrajinu. /.../ Apoštolské povolání, které jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše Krista, a Jeho Svatý Duch nás pohnuli k tomu, abychom vás jako pastýři upozornili, že ten čas už je tu. Biskupové UPHKC, + Samuel OSBMr, + Markian OSBMr, + Metoděj OSBMr, + Eliáš OSBMr. Lvov, 7. 7. 2010.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/103-cipy-a-cislo-666.aspx.)

                        Biometric chips contain the number 666.  

 1.          Compulsory national identity cards are used in about 100 countries including Germany, France, Belgium, Greece, Luxembourg, Portugal and Spain

 2.          ID cards are not used in the US, Canada, New Zealand, Australia, the Irish Republic or Nordic countries

 3.          German police can detain people who are not carrying their ID card for up to 24 hours

 4.          The Bush Administration resisted calls for an identity card in the US after the terrorist attacks on September 11, 2001

 5.          In Australia street protests in the 1980s forced the Government to abandon its plans for a card

 6.          Plastic cards are favoured over paper documents because they are harder to forge

 7.          Most identity cards contain the name, sex, date of birth and a unique number for the holder

 8.          South Korean, Brazilian, Italian and Malaysian ID cards contain fingerprints. Cards in some countries contain information on any distinguishing marks of the holder

 9.          Objections to card schemes have focused on the cost and invasion of privacy

 10.          Supporters say that they prevent illegal immigration and fraud

 11.          In the European Union some cards can be used instead of a passport for European travel“

                     (Source: Privacy International; Times database, July 15, 2009 -  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6710764.ece.)  

       „Features like computerized surveillance network, identification code or bar code are part of a system applied worldwide. But because this system is interpreted based on the Book of the Apocalypse which asserts:”… that who is wise should consider the number of the beast, for it is the number of a human being. And his number is 666”. We have to make the difference between reality and prophecy. Thus, since the 1970s, some American Christians have demonstrated that the UPC-A and EAN-13 – type bar code system is equipped with three pairs of extended lines that can be read within the computer memory through the digit 6”22. This identification system will prevent any individual to perform any economic transaction without being registered and controlled by the system. „So that nobody can buy or sell, but the one who bears the sign, namely the number of the beast or the number of the beast`s name” (APOC 13:17). The L.U.C.I.D. project is a universal system for personal data identification, collection and processing, initiated after the adoption of an anti-terrorism law which authorized between 1994 -1995 the American Police to put under arrest any person who seemed suspect of terrorism. The basic principle of this project is to issue for each person on his birth an electronic identification card that would contain his identification document, passport, employment record, etc. The system will have a data storage and processing center, along with an automatic polyglote translation center. Another type of card is MARK25 ( meaning sign, which alludes to the „sign of the beast”), used by the American army. The Apocalypse of St. John: „the sign on the hand or on the forehead”, the number of the beast is the implantation of the identification biochip inside the body, ensuring thus an efficient protection against the card loss or theft. The Church has also reacted against the implementation of the Schengen Agreement, for instance the Holy Synod of the Greek Church which issued the memorandum no. 26 of April 7th, 1997, to the „Honorable Orhodox Greek people”, under the title: „The Schengen Agreement and the law for the personal data protection”, considering that the progress of civilization in the field of electronic applications is unfortunately related to number 666, which is further used as a personal number in this technology. This number is clearly mentioned by the Holy Book of the Apocalypse as the number of the Anti-Christ. Yet, who has chosen number 666? And why this number, especially that it has determined so much controversy? Apart from the different quotations from the Apocalypse, a possible reason offered by the Church is the deep national religious symbolism of the number 666 for the Jews, which has been since the magnificent times of Solomon, a symbol of power and sovereignty over other peoples, including economic submission: “The weight of the gold that had been fetched to Solomon for an entire year was of six hundred sixty-six gold talants” (II Paralip. 9, 13). The bottom line is that from a religious perspective, somebody’s willingness to accept the number 666 (in any form it would be!) on his personal identity means to reject Jesus, and thus, accept eternal death. Going beyond the juridical, religious or technical analysis, the real issues are related to the infringement of the personal freedom, to the idea of living in a controlled and supervised world, in which we could be manipulated by a handful of people who hold the power. The individual’s intimacy, freedom and dignity must be respected and therefore, authorities should do more for the transparency of the decision-making in this field, in order to eliminate new questions, confusion and insecurity.“ THE BIOMETRIC PASSPORTS - BETWEEN PROTECTION AND INFRINGEMENT OF THE HUMAN RIGHTS. TECHNICAL – JURIDICAL – RELIGIOUS PERSPECTIVE lecturer Mihăilă Carmen Oana, Ph.D., University of Oradea eng. Mihăilă Mircea, S.C. RDS - RCS,S.A.“(Source: http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/28mihaila.pdf.)

    „Swipe your driver's license, look into the camera, blow into the breath sensor and - voila! - you have permission to buy a bottle of wine from a vending machine.“ (Source: Associated Press, http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iNSc82rttw43rBj0V93dMzho-oMwD9GQVU3G0.)

    „Kurt Nimmo, Infowars.com, July 17, 2010. Once again, the Obama administration has violated the Bill of Rights. Earlier this month, the feds took down a free Wordpress blogging platform and disabled more than 73,000 blogs. The action was completely ignored by the corporate media. The site, Blogetery.com, was told by its hosting service that the government had issued orders to shut down the site due to a “a history of abuse” related to copyrighted material. /.../ Blogetery.com claimed the shut down of 73,000 blogs “was not a typical case, in which suspension and notification would be the norm. This was a critical matter brought to our attention by law enforcement officials. We had to immediately remove the server.” “That seems odd,” notes Techdirt, a website that covers government policy, technology and legal issues. “If there was problematic content from some users, why not just take down that content or suspend those users. Taking down all 73,000 blogs seems… excessive.“ /.../ In October, 2004, more than 20 Independent Media Center websites and other internet services were taken offline, not in response to alleged copyright infringement but for political reasons. The disappearance of the Indymedia servers was shrouded in secrecy and the ISP and government would not provide an explanation. On October 20, 2004, the Electronic Frontier Foundation filed a lawsuit in Texas and argued that “the public and the press have a clear and compelling interest in discovering under what authority the government was able to unilaterally prevent Internet publishers from exercising their First Amendment rights.” It was later discovered that the ISP had shut down IndyMedia’s websites after they were contacted by the FBI. The FBI alleged that a particular article on the website nantes.indymedia.org contained personal information and threats regarding two Swiss undercover police officers. It was later determined that the article contained neither threats nor names or address information and contained instead photographs of police agents provocateurs masquerading as anti-globalization protesters. The Obama administration — in step with he Bush administration before it — does not have a problem ordering the government to violate the First, Fifth, and Tenth Amendments. In its declared effort to prevent online piracy of copyrighted material, the government has trashed the Bill of Rights. It has used the FBI and the Department of Homeland Security to intimidate ISPs to shut down web sites. In June, a Senate committee approved a dictatorial cybersecurity bill that would allow Obama to shut down the internet. The bill, known as the Protecting Cyberspace as a National Asset Act, would grant Obama the authority to carry out emergency actions to protect critical parts of the internet, including ordering owners of critical infrastructure to implement emergency response plans, during a government declared cyber-emergency. Obama would supposedly need congressional approval to extend a national cyber-emergency beyond 120 days under an amendment to the legislation approved by the committee.“ (Source: http://www.infowars.com/feds-ignore-due-process-first-amendment-shut-down-thousands-of-blogs.)

    „Privacy rights advocates and civil liberties campaigners in Europe are raising the alarm about a new surveillance system that monitors conversations in public. The surveillance system, dubbed Sigard, has been installed in Dutch city centers, government offices and prisons, and a recent test-run of the technology in Coventry, England, has British civil rights experts worried that the right to privacy will disappear in efforts to fight street crime. The system's manufacturer, Sound Intelligence, says it works by detecting aggression in speech patterns. "Ninety percent of all incidents involving physical aggression are preceded by verbal aggression," the Sound Intelligence Web site says. "The ability to spot verbal aggression before it turns into a violent outbreak delivers valuable time to security personnel and enables speedy intervention." According to the UK's Sunday Telegraph, the city of Coventry recently finished a six-month test run of the system, which involved the installation of seven microphones around a crime-prone nightlife district. A spokesperson for the city said the system is "no longer in use." The Herald in Scotland reported last month that the system has also been tested in London, Glasgow, Birmingham and Manchester. "In Hackney in London, the system detected up to six crimes a night, including fights and guns being fired," the paper reported. Sigard's use is more widespread in the Netherlands, where the system's manufacturer is located. According to the Sound Intelligence Web site, the system has been installed in Amsterdam's train station, as well as police headquarters, and has also been installed inside a number of prisons and the city centers of Dordrecht and Groningen. Sound Intelligence says that the technology focuses principally on tone of voice, and is not designed to listen to the content of conversations. But opponents say the technology is open to abuse. "There can be no justification for giving councils or the police the capability to listen in on private conversations," Dylan Sharpe of the UK's Big Brother Watch told the Sunday Telegraph. "There is enormous potential for abuse, or a misheard word, causing unnecessary harm with this sort of intrusive and overbearing surveillance." In a sarcastic editorial, the Herald argued that crime could be eliminated altogether if the government were to install Sigard technology in all homes and offices.“ (Source: http://rawstory.com/rs/2010/0704/spy-tech-monitors-conversations-europe/.)

    „European Court Of Human Rights Rules Police Terror Stops Illegal. Steve Watson, Infowars.net, Thursday, Jul 1st, 2010. The European Court Of Human Rights has officially ruled police “stop and search” powers, under UK Terrorism laws, illegal for the second time, rejecting a government appeal. Under Section 44 of the Terrorism Act 2000, police can stop and search anyone without reasonable suspicion. The British High Court and the Court of Appeal have previously ruled that the powers are legitimate given the risk of terrorism in London. However, the use of the powers by the police was ruled illegal by the European Court in January, a decision that paves the way for protesters, photographers and everyday citizens to fight back against such gross invasions of privacy. The government attempted to challenge that decision, however, permission to do so has now been refused. The European Court also announced that any future appeals would not be accepted. The court in Strasbourg referred to stop and search powers as not in “accordance with the law”, and a violation of article eight of The European Convention on Human Rights – the right to respect for private and family life.“ (Source: http://www.infowars.com/european-court-of-human-rights-rules-police-terror-stops-illegal/.)

    „The Australian government is set to intensify its war against Internet freedom by forcing web users to install state-approved anti-virus software. If they fail to do so, they will be denied an Internet connection, or if their computer is later infected, the user’s connection will be terminated.“AUSTRALIANS would be forced to install anti-virus and firewall software on their computers before being allowed to connect to the internet under a new plan to fight cyber crime. And if their computer did get infected, internet service providers like Telstra and Optus could cut off their connection until the problem was resolved,” reports News.com.au. A 260-page report released by the House of Representatives Standing Committee on Communications outlines a plan to mandate Internet users to install government-approved software before their Internet connection can be activated. Of course, the vast majority of Internet users already use anti-virus software, but by creating the precedent of having to conform to government mandates simply to get online, this opens the door to later requiring government permission to use the Internet at all, as well as a Chinese-style ID verification system which will prevent “undesirables” from using the web. It also makes it easier for the government to use the law to subsequently demand that a mandatory Internet filter also be installed as part of the software package that blocks websites deemed “offensive” to the authorities. Efforts to place restrictions on the internet are unfolding apace in Australia where the government is implementing a mandatory and wide-ranging Internet filter modeled on that of the Communist Chinese government. Australian communication minister Stephen Conroy said the government would be the final arbiter on what sites would be blacklisted under “refused classification.”The official justification for the filter is to block child pornography, however, as the watchdog group Electronic Frontiers Australia has pointed out, the law will also allow the government to block any website it desires while the pornographers can relatively easily skirt around the filters. Earlier this year, the Wikileaks website published a leaked secret list of sites slated to be blocked by Australia’s state-sponsored parental filter. The list revealed that blacklisted sites included “online poker sites, YouTube links, regular gay and straight porn sites, Wikipedia entries, euthanasia sites, websites of fringe religions such as satanic sites, fetish sites, Christian sites, the website of a tour operator and even a Queensland dentist.”The filter will even block web-based games deemed unsuitable for anyone over the age of fifteen, according to the Australian government.Senator Joe Lieberman on Sunday called for the United States to move towards a a Chinese-style system of Internet control. Under Lieberman’s 197-page Protecting Cyberspace as a National Asset Act (PDF), President Obama would be given a ‘kill switch’ to shut down parts of the Internet.Constant fearmongering about cyber attacks is the cover for a global assault on Internet freedom by authorities. The web is being overtaken by independent media outlets which are now beginning to eclipse establishment news organs. This has enabled activists and the politically oppressed to expose government atrocities and cover-ups at lightning pace, something the system is keen to curtail.” (Source: http://www.infowars.com/australian-government-to-force-internet-users-to-install-state-approved-software/.)

            In an interview by Likud Knesset Member Danny Danon, speaking with WND senior reporter Aaron Klein, who hosts an investigative program on New York’s WABC 770 AM Radio, the Israeli said that “Israel is preparing for a time of war…We are ready for all scenarios, and we are able to defend our civilian population. I cannot tell you how long we can wait more. But we prefer to wait and see if the international bodies are acting, or [whether] it will be only the burden of Israel, like it was in the early ’80s, when the great leader, Menachem Begin, [made] the great decision to bomb the nuclear reactor in Iraq.” He concluded: “We don’t want this to be a war of Jews against Muslims. It should be a war of Western civilization [against] Iran.” Good luck explaining that to 1.5 billion Muslims around the world.“ (Source: http://www.infowars.com/israel-knesset-member-declares-we-are-preparing-for-war/.)

            During a meeting in 2009, Mr. Olabiyi Babalola Joseph Yai, Chair of UNESCO’s executive board, admitted the organization was created to “think global governance”: “You will recall, dear colleagues, that I said, before Mr Ban Ki Moon, Secretary-General of the United Nations, that UNESCO’s role is to think global governance. That is why the Organization was founded. We come to the rescue of the system especially when the economic machine runs out of steam, as it clearly has today. It is thus a matter of urgency to set up a long-term working group on global governance. I hope that a State or group of States will seize on this worthy proposal, and that the Organization, as of this session, will give it the attention it warrants.”“ (Source: http://www.infowars.com/unesco-chair-admits-organization-was-founded-to-push-global-governance/.)

            In a recent article, Andrei Areshev, deputy director of the Strategic Culture Foundation, wrote, “At the moment, climate weapons may be reaching their target capacity and may be used to provoke droughts, erase crops, and induce various anomalous phenomena in certain countries.The article has been carried by publications throughout Russia, including “International Affairs,” a journal published by the Foreign Ministry and by the state-owned news agency RIA Novosti.“ (Source: Radio Free Europe, August 18, 2010, http://www.infowars.com/russian-scholar-warns-of-secret-u-s-climate-change-weapon/;http://www.rferl.org/content/Russian_Scholar_Warns_Of_Secret_US_Climate_Change_Weapon/2114381.html; http://en.fondsk.ru/article.php?id=3172.)

            „Podle chystaného evropského vyšetřovacího příkazu by mohli policisté z jakékoli země EU požadovat informace, jako například DNA, telefonní záznamy či data o bankovním účtu od policistů jiného členského státu. A to o každém, koho považují za podezřelého ze spáchání trestného činu. Kromě bezprecedentního sdílení dat mezi policejními orgány jednotlivých zemí bude možné vydat ze země do země i samotné osoby, které jsou z nějakého důvodu podezřelé.“ (Source: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/brusel-chysta-eurozatykac-c--2--odmitnout-nelze/;http://www.statewatch.org/analyses/no-96-european-investigation-order.pdf; http://www.euportal.cz/Articles/6516-eurozatykac-v-praxi-basa-za-cin-co-neni-trestny.aspx.)

            „Česká republika za dobu působení tzv. evropského zatýkacího rozkazu vydala do EU už téměř 700 osob. Počet lidí vydaných z České republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu neustále roste. Za dobu čtyř let, kdy na českém území eurozatykač působí, vydala země do EU už 679 lidí. Zatímco v roce 2006 to bylo 49 osob, o rok později už 123 a v roce 2008 celkem 150 lidí. Loni vydaly české úřady do členských zemí EU hned 227 osob. A za teprve polovinu roku 2010 dalších 130.“ (Source: http://www.euportal.cz/Articles/6517-roste-pocet-cechu-vydanych-eu-kvuli-eurozatykaci.aspx.)

            In fact, a TSA document detailing the TSA’s procurement specifications, and classified as “sensitive security information,” reveals that the machines must “allow exporting of image data in real time” and provide a mechanism for “high-speed transfer of image data over the network.” In other words, the machines are manufactured specifically to store and transmit images of naked bodies. This obvious violation of privacy and the Constitution is not a problem for the government, though. “The program is designed to respect individual sensibilities regarding privacy, modesty and personal autonomy to the maximum extent possible, while still performing its crucial function of protecting all members of the public from potentially catastrophic events,” Janet Napolitano and the Department of Homeland Security argue in brief drafted last month.“ (Source: http://www.infowars.com/u-s-marshals-service-storing-naked-body-scanner-images/.)

              „Chris McGinnis. San Francisco Gate. August 8, 2010. Just as Oakland became the last of the Bay Area’s three airports to install full-body scanners at security checkpoints this week, a new scandal has erupted. The TSA has insisted all along that these machines cannot capture, store or transmit images of travelers’ naked bodies. According to a CNET report, another federal agency, the U.S. Marshall’s service, admitted that it had actually stored over 30,000 images recorded by a full-body scanner used at a Florida courthouse. EPIC also discovered that the TSA actually specified to manufacturers that the machines have the ability to send and store images. The TSA says that these functions are only for testing and training and insists on its web site that the airport body scanners are delivered to airports with storage and recording functions disabled.“ (Source: http://www.infowars.com/airport-body-scanner-scandal-erupts/.)

               „Infowars.com, Thursday, Aug 5th, 2010. Feds admit they lied over storing images, why trust them over safety, functionality and efficiency of radiation-firing machines? At the height of the furor over airport body scanners earlier this year, the TSA publicly stated that it was not possible to store, record, transmit or print out the images that show in detail the naked bodies of men, women and children that have passed through them. At the time we presented evidence to the contrary. Now it has been conclusively proven that the TSA and other federal agencies using the scanners flat out lied to an unwitting public. Declan McCullagh of CNET reports that “The U.S. Marshals Service admitted this week that it had surreptitiously saved tens of thousands of images recorded with a millimeter wave system at the security checkpoint of a single Florida courthouse.” The proof comes in the form of a letter (PDF), obtained by The Electronic Privacy Information Center (EPIC), in which William Bordley, an associate general counsel with the Marshals Service, admits that “approximately 35,314 images…have been stored on the Brijot Gen2 machine” used in the Orlando, Fla. federal courthouse. EPIC says it has also obtained more than 100 images of electronically stripped individuals from the scanning devices used at federal courthouses. The disclosures come as part of a settlement of an EPIC Freedom of Information Act lawsuit against the U.S. Marshals Service. Brijot, the manufacturer of the body scanning equipment in question, also admits that its machine can store up to 40,000 images and records. EPIC, has filed two further lawsuits against the Department of Homeland Security over the scanners, claiming that the DHS has refused to release at least 2,000 images it has stored from scanners currently in use in U.S. airports. EPIC’s lawsuit argues that the body scanners violate the Fourth Amendment, which prohibits “unreasonable” searches, as well as the Privacy Act, the Administrative Procedure Act, and the Religious Freedom Restoration Act, referencing religious laws about modesty. The group points to a further document (PDF) it has obtained from DHS showing that the machines used by the department’s TSA are not only able to record and store naked body images, but that they are mandated to do so. The TSA has now admitted that this is the case, but claims that it is for training and testing purposes only, maintaining that the body scanners used at airports cannot “store, print or transmit images”. “In complying with our Freedom of Information Act request, the Marshals Service has helped the public more fully understand the capabilities of these devices,” EPIC President Marc Rotenberg said in a statement. “But the DHS continues to conceal the truth from American air travelers who could be subject to similar intrusive recorded searches in U.S. airports.”“ /.../ Despite the fact that the machines would not have prevented the Christmas Day bomber from boarding Flight 253, according to their designers, and other security experts who have dismissed the devices as “useless”, the mainstream media for the most part has lauded their introduction. /.../ The research shows that even very low doses of X-ray can delay or prevent cellular repair of damaged DNA, yet pregnant women and children will be subjected to the process as new guidelines including scanners are adopted. The Inter-Agency Committee on Radiation Safety concluded in their report on the matter that governments must justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant women and children should not be subject to scanning, according to the report, adding that governments should consider “other techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental Protection Agency,” reported Bloomberg. Scientists at Columbia University also entered the debate recently, warning that the dose emitted by the naked x-ray devices could be up to 20 times higher than originally estimated, likely contributing to an increase in a common type of skin cancer called basal cell carcinoma which affects the head and neck. “If all 800 million people who use airports every year were screened with X-rays then the very small individual risk multiplied by the large number of screened people might imply a potential public health or societal risk. The population risk has the potential to be significant,” said Dr David Brenner, head of Columbia University’s centre for radiological research. /.../ Currently, 157 full-body scanners are in use at 43 airports in the United States; by the end of the year nearly 500 are planned to be in place. Next year, 500 more machines are scheduled to be installed. In the U.S., people can refuse the body scanner and opt for an aggressive and intrusive hand-search, but people traveling out of the UK and other areas of Europe don’t even get the choice – they are forced to go through the scanner if asked and cannot refuse or they are banned from traveling. This policy seems to be slowly extending into the U.S., however, given recent reports from airport workers in El Paso, Texas who say that everyone is now being put through the machines. /.../ Furthermore, the documents reveal anger at TSA officials for refusing to offer passengers a pat-down alternative, as well as forcing children to go through the machines. More people in the United States need to follow this example and lobby for states to pass laws nullifying use of the body scanners as a threat to privacy, health, and a total violation of human dignity, a virtual strip search. The will of the people is being systematically eroded and incrementally broken down. Airports are serving as reservations where the fundamental right to privacy must be left at the door. A culture of extreme fear has been engendered where the only way to stay safe is to cozy up to big brother, a psychological response akin to that of Stockholm syndrome.  /.../ The former EU justice Commissioner says that scanning inside people’s bodies is an acceptable proposal. The TSA is considering taser bracelets that can deliver electric shocks to anyone who steps out of line inside an airport or on a plane. Passport control officers at airports are to be phased out as new biometric face scanning cameras are set to replace them under UK border control measures that came into force last year. A global biometric facial scan database is the end goal of security authorities the world over. Other proposals include placing the cameras in every seat on aircraft and installing software to try and automatically detect terrorists or other dangers caused by passengers. Passive brain scanners that pick up brain waves in order to sense the behaviour of travelers have already been trialed in airports. The technology known as “MALINTENT” has been developed by the Department of Homeland Security under a project lovingly called “Project Hostile Intent”. The following image is a DHS Impression of the mindreader technology in action. We are also being incrementally taught that what goes on in the airports will be transferred to the streets, schools, shopping malls, rail stations and bus terminals. The very body scanners we see being implemented within airports now have already been extensively trialed in railway stations in major cities. The same technology is being considered by governments for general use in cameras on the street. Once accepted as part of everyday life in airports, it becomes much easier to sell for use in all public places. X-ray specs were once considered a pervert’s fantasy science fiction invention, now they have become a reality. The development of all of this nightmare technology only emphasizes the need for immediate outright rejection of the mass implementation of body screeners. If we continue to allow such gross attacks on our liberties to succeed the onslaught will never end.“ (Source: http://www.infowars.com/naked-body-scanners-monumental-cover-up-exposed/.)

              American Science & Engineering, a company based in Billerica, Massachusetts, has sold U.S. and foreign government agencies more than 500 backscatter x-ray scanners mounted in vans that can be driven past neighboring vehicles to see their contents, Joe Reiss, a vice president of marketing at the company told me in an interview.(Source: http://www.infowars.com/full-body-scan-technology-deployed-in-street-roving-vans-2/.)

               „Infowars.com received an email today from a pilot for a major airline who claims all passengers are now forced through naked body scanners in El Paso, Texas. “‘I’m a pilot for a major airline and overnighted in El Paso. Came to the airport the next day and everyone except for crew and airport employees were sent through the scanners. Stood there for a while and did not see anyone sent through the metal detectors,” the pilot writes.“ (Source: http://www.infowars.com/airline-pilot-everybody-forced-through-naked-body-scanners-in-el-paso/.)

            „The bill (http://epic.org/privacy/airtravel/Safer_Air_Final.pdf), known as the Securing Aircraft From Explosives Responsibly: Advanced Imaging Recognition (“SAFER AIR”) Act, would require all commercial airports in the US to use full-body scanners as their primary screening method by no later than 2013. The bill is a response to criticism among some lawmakers that the DHS has been dragging its feet on implementing the technology.“ (Source: http://www.infowars.com/senate-bill-would-make-airport-body-scanners-mandatory/.)


            „Full-body scanners will not be used in Dubai airports as they “contradict Islam, and out of respect for the privacy of individuals and their personal freedom,” Al-Bayan daily quoted Brigadier Pilot Ahmad Mohammad Bin Thani, head of Dubai police’s general department of airport security, as saying. “The scanners will be replaced with other inspection systems that reserve travellers’ privacy,” it cited him as saying.“ (Source: http://www.infowars.com/dubai-airport-rejects-body-scanners-as-assault-on-privacy/.)


            „Airport body scanners could lead to an increase in skin cancers according to scientists at Columbia University, who warn that the dose emitted by the naked x-ray devices could be up to 20 times higher than originally estimated, in another clear example of how the scanners are completely illegal, dangerous to public health, and need to be removed immediately.“ (Source: http://www.infowars.com/columbia-university-body-scanners-increase-risk-of-skin-cancer/.)

    „Skutečně některé západoevropské státy včetně USA a Kanady zvolily možnost ukončení plošného očkování novorozenců. Důvodem byl relativně nízký výskyt TBC a diskutovaná jeho bezpečnost či snášenlivost.“ (Source: http://www.vakciny.net/PORADNA/Temata/P_TBC.htm.)

    Přesto se již zase objevily teze, které propagují plošné očkování populace například z hlediska tzv. většího „zklidnění občanů“ (dokonce opět hrozí chřipkou). Lidé by již nyní neměli po nových typech vakcín pociťovat deprese, osamění, stres, zklamání z lásky, nadměrné pocity štěstí, zlost třeba na politiky nebo na šéfa v práci a celkově by se mohli pomocí očkování dostat do dlouhodobě výborné psychické i fyzické kondice (vlastně se „nadrogovat“). V práci by se cítili šťastnější, své povinnosti by vykonávali po celý rok (až do další vakcinace) „s radostí“ a byli by daleko více výkonnější za menší odměnu. Tzv. zklidňující očkovací látky jsou vyvíjeny mj. v Británii a v USA. Jiní vědci ovšem na internetu zveřejnili dokumentární video, které jasně ukazuje, jak nebezpečné látky ve vakcínách - především rtuť (http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(element)) - doslova zabíjejí mozkové buňky. Ovšem zřejmě se stále ještě najde dost lidí, kteří se očkovat nechají.

            Wired Magazine writer Jonah Lehrer has labeled concerns that vaccines which alter brain chemistry and induce states of “focused calm” could be abused by governments to create lobotomized, servile populations as delusional, paranoid, and idiotic conspiracy theories, despite the fact that major mental health professionals are already pushing for lithium to be introduced into water supplies as a means of mass medicating against “mood disorders”. Lehrer, an Oxford University graduate and a Rhodes Scholar, brazenly calls Alex Jones a liar in his article today after Jones put out a You Tube video in which he warned that new vaccines designed to reduce stress and neutralize people’s anger could lead to a nightmare THX 1138 scenario, in which the population is controlled and subjugated through the use of special drugs to suppress emotion. /.../ This is Alex Jones publicly challenging you to appear on my radio show and face the music. You know full-well that my video quotes the New York Times, top bioethicists and major medical associations calling for Lithium to be added to the drinking water in order to “calm the public.” In the “Brain Eating Vaccines” video, I talk about multiple classes of live viruses (so-called “vaccines”) that travel to the brain and destroy receptor sites. Many of them deal with “curing drug addictions.” There are also many “stress vaccines” currently being developed. But of course you already know of this; this is your field, after all. It’s clear you were counting on what you perceived as the ignorance of your readers. The good news, however, is that more than 90% of your readers’ comments see through the dumbed-down pap you shoveled at them for what it really is: condescending, arrogant control-freakism. British newspapers are now reporting that the government has suspended the H1N1 vaccine to under fives because of its ten-fold increase in violent seizures. So many people have died or have been irrevocably damaged by vaccines that now their surviving family and friends are joining together to investigate the crimes of Big Pharma and take action against the neo-eugenicist servants of death. The Rhodes Scholarship was founded by Cecil Rhodes to develop a covert plan for world government. But you already know that, being a Rhodes Scholar. The truth is, Jonah, you’re going to lose. More and more people see you and your cohorts for what you are, and you and your brethren will all be brought to justice. Stop trying to “improve” us with your GMO garbage, and get the hell out of our lives, you parasite. Check your email for our contact information. You threw down the gauntlet; let’s see if you’re man enough to meet head-to-head.” (Source: http://www.infowars.com/brain-eating-vaccines-the-reality-behind-the-“conspiracy-theory”/; http://www.youtube.com/watch?v=SKuznYVn40s.)

                „The establishment media and the scientific dictatorship are promoting brain-eating vaccines that virtually lobotomize people and rewire their minds into a state of subservient compliance so that their natural instinct to get angry and rebel against the tyranny being imposed upon them is neutered and sterilized. “Academics say they are close to developing the first vaccine for stress – a single jab that would help us relax without slowing down,” reports the Daily Mail. Dr Robert Sapolsky, professor of neuroscience at Stanford University in California, says the vaccine is intended to impose a state of “focused calm” by altering brain chemistry. The proposals ominously hark back to George Lucas’ 1971 dystopian chiller TXH 1138, in which the population is controlled and subjugated through the use of special drugs to suppress emotion. Feeling stress, getting angry, expressing emotion and displaying passion are all innate, natural and vital aspects of human behavior. Reacting with stress to dangerous or uncomfortable situations is an essential and healthy response, and is one shared by just about every living thing on the planet. Scientists are now telling us that getting angry, upset and passionate is abnormal and needs to be “treated” through a fresh dose of pharmaceutical drugs and injections that will virtually lobotomize us into submissive compliance. This is blatantly a part of the full spectrum assault on our minds, our bodies and our nervous system through the contamination of our food and water supply. The new research on brain-altering vaccines dovetails with proposals to add lithium to the water supply in order to treat “mood disorders”.“ (Source: http://www.infowars.com/establishment-media-pushes-brain-eating-vaccines/.)     

                „Vaccine programmes grind to a halt in India once more, when four children died after they received the measles vaccination in Lucknow. The four children were reported to have fainted soon after they were vaccinated and witnesses reported seeing the children’s eyes roll back as they began to have seizures. All of the children were under the age of two years of age, with the youngest being just six months. Sadly the children died before medical aid workers could reach them. As news of the deaths spread, immunization drives in 41 villages have been halted until further investigations have taken place. The Indian Express stated in their article “4 children die within minutes of vaccination” that- “The immunisation programme was being conducted as part of the government’s Jachha Bachha Suraksha Abhiyan launched on August 15. Minutes after vaccination, the children started gsping for breath.” NDTV reported that the Health Ministry has ordered an inquiry after the four infants, all now believed to be below nine months, died after the vaccine. The inquiry team has yet to reach Uttar Pradesh, however, the Uttar Pradesh government has announced compensation for the families of the victims.“ (Source: http://www.infowars.com/india-halts-vaccine-programme-after-the-deaths-of-four-children/.)

                „Finland’s National Institute for Health and Welfare (THL) has suspended the use of the H1N1 vaccine over fears that the shot is linked with a 300 per cent increase in cases of the neurological disorder narcolepsy among children and young people over the last six months. The news is sure to discourage more parents from vaccinating their children in the coming months, with the swine flu shot now being combined with the regular seasonal flu jab.“ „Narcolepsy is a neurological disorder that can be triggered by a virus. “A patient suffering from narcolepsy may suddenly fall asleep, for example, while, speaking or eating without prior warning. Their muscles may also suddenly weaken, causing them to suddenly collapse. There is no known cure for the disease,” reports Finnish news website YLE. “The National Institute for Health and Welfare (THL) decided on Tuesday to recommend that vaccinations against swine flu with the Pandemix vaccine should be suspended until it is established whether or not the vaccine is the cause of the surge in cases of narcolepsy among children and young people,” reports Finland’s largest newspaper Helsingin Sanomat.“ „Narcolepsy is a very rare disorder, but 15 new cases of the disease have emerged in young people and children since December in Finland. “There is a clear time correlation between the cases and the swine flu vaccinations,” reports Helsingin Sanomat. An unusually large number of cases of narcolepsy have also emerged in Sweden in the aftermath of the H1N1 vaccination program. Pekka Puska, director-general of THL, said that the suspension would remain in place until the potential link between the vaccine and cases of narcolepsy could be properly investigated. According to Kari Lankinen, head physician of the Finnish Medicines Agency, doctors were complicit in hiding the link between the swine flu shot and narcolepsy and did so to advance their careers. “Lankinen suspects that the reason for the silence was the doctors’ concern about their own professional goals – such as getting their articles published in international medical journals. The doctors who made the observations in recent months now work with the National Institute for Health and Welfare (THL),” reports YLE.fi. In total, around 750 Finns have experienced harmful side effects as a result of taking the H1N1 shot, according to the Helsinki Times. The news of yet more side-effects in the aftermath of the swine flu vaccination campaign should send another warning signal to parents across the world who are planning on having their child inoculated with seasonal flu vaccines this fall. Both the FDA and the World Health Organization have recommendedthat the H1N1 shot be included with the upcoming seasonal flu vaccine, and health departments across America as well as Europe will be combining the jabs.“ (Source: http://www.infowars.com/finland-suspends-swine-flu-shots-after-vaccine-linked-with-neurological-disorder/.)

    (NaturalNews) Forty million doses of H1N1 swine flu vaccine are about to go up in flames, and another 30 million will soon meet the same fate. They’ve expired, you see, and despite the CDC’s best efforts to push flu vaccines on the American people, the industry still couldn’t find a way to offload seventy million doses of a vaccine that doesn’t even work. So crank up the incinerators! When it comes to flu vaccines in the USA, it turns out we all got burned.“ (Source: http://www.infowars.com/seventy-million-expired-flu-vaccines-about-to-be-incinerated-as-waste/.)


    An advisory panel to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has recommended that every person be vaccinated for the seasonal flu yearly, except in a few cases where the vaccine is known to be unsafe. “Now no one should say ‘Should I or shouldn’t I?’” said CDC flu specialist Anthony Fiore. The Advisory Committee on Immunization Practices voted 11-0 with one abstention to recommend yearly flu vaccination for everyone except for children under the age of six months, whose immune systems have not yet developed enough for vaccination to be safe, and people with egg allergies or other health conditions that are known to make flu vaccines hazardous. If accepted by the CDC, this recommendation will then be publicized to doctors and other health workers. The CDC nearly always accepts the advisory committee’s recommendations.“ (Source: http://www.infowars.com/u-s-government-panel-now-pushing-“vaccinations-for-all”-no-exceptions….)


    By Miriam Falco. CNN Medical News Managing Editor. Children over 6 months and under 9 years old who haven't received an H1N1 vaccine yet can expect to get two doses of seasonal flu vaccine this fall, if the Centers for Disease Control adopts recommendations from its vaccine advisory committee. The CDC's Advisory Committee on Immunization Practices voted to add this recommendation to the usual seasonal flu rules at a regularly scheduled meeting in Atlanta on Thursday. Young children under the age of 9 who never got the H1N1 or never got seasonal flu vaccine will need to get two seasonal flu shots or sprays, says Dr. Anthony Fiore, a vaccine specialist at the CDC, who presented data to the committee. Children under the age of 6 months are too young to get any flu vaccination. Each year the three most common strains of flu virus are chosen to be included in the seasonal flu vaccine. Because the H1N1 pandemic virus (also known as swine flu) is still the most prevalent flu virus circulating, the World Health Organization recommended this strain be one of the three strains included in the upcoming flu shots and sprays. U.S. health officials adopted those recommendations earlier this year. When young children between the ages of 6 months and 9 years get any flu vaccine for the very first time, they have to get two doses anyway. That's because their bodies do not have any real built-in immunity against flu viruses yet. According to the CDC, the first dose of flu vaccine "primes" their immune system and the second dose (given about a month later) provides immune protection. This allows their bodies to built up enough immunity to fend off the flu. If children only get one flu shot the first time they get a flu vaccination, they will get little or no protection from the flu, which can be particularly dangerous for children young than 5 years. Since the H1N1 vaccine is part of the next seasonal flu shot or spray, even children under 9 who already received two regular seasonal flu vaccines in the past but never got the H1N1 vaccine will have to get two doses of seasonal flu vaccine, because H1N1 is in the seasonal vaccine this coming flu season. Likewise, if the first and only flu vaccine young children received last year was the H1N1 vaccine, they will have to get two seasonal flu shots or spray (depending on their age) too, because they need to be protected against the two other predominant flu strains circulating other than the swine flu virus. The CDC estimates at least 60 million people or about 20 percent of U.S. population was infected with the pandemic H1N1 flu virus since the spring of 2009. Children were among the hardest hit by this new virus. CDC estimates from April to November 2009 that between 830 to 1,730 children under the age of 17 died from this flu. Health officials say the best way to protect yourself from getting the flu is to get vaccinated. However, some parents or medical records may not accurately reflect if a child actually got the H1N1 vaccine, which was not included in last year's flu vaccine because H1N1 emerged after seasonal flu production had already begun. Since the H1N1 strain will be included in the next seasonal flu shot, and if parents or pediatricians cannot be sure a child got an H1N1 flu shot or spray, flu experts recommend erring on the side of caution and giving young children (between ages 6 months and under age 9) two flu vaccines later this year. "We're really promoting [flu] vaccine for anybody over six months," says Dr. Anne Schuchat, director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases. The CDC still has to approve and implement the recommendations of its advisory group.“ (Source: http://pagingdrgupta.blogs.cnn.com/2010/06/25/kids-may-need-2-h1n1-doses-again-this-year/?hpt=T2.)

    Insufficient exposure to sunshine, resulting in low levels of vitamin D, could play a part in a wide-range of diseases, from multiple sclerosis to rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, some cancers and even dementia, scientists say today. A study funded by the Medical Research Council, the Wellcome Trust and others, has succeeded in mapping the points at which vitamin D interacts with DNA. Scientists from Oxford University found that the vitamin exerts a direct influence over 229 genes that are known to be involved with certain diseases. Many of the diseases that are implicated are more common in the northern hemisphere than in sunnier, southern climes. Scotland, for instance, has one of the highest rates of multiple sclerosis in the world. The disease is virtually unknown in Africa. The study, published in the journal Genome Research, lends substantial support to the hypothesis that the migration of humankind, hundreds of thousands of years ago, to the colder and darker parts of the world had an effect both on skin colour and on susceptibility to certain sorts of disease.“ (Source: http://www.infowars.com/ms-and-arthritis-may-be-linked-to-lack-of-sun-say-scientists/.)

    These vapour trails create clouds which, experts claim, can block out sunlight for millions. This is the reason that our skies appeared unusually blue when the Icelandic volcano Eyjafjallajokull was erupting, and all flights over Britain were banned.“ „The phenomenon occurs when aircraft fly above 25,000ft, where the air temperature is around minus 30C. This causes water vapour emitted by the engines to crystallise and form the familiar white streaks across the sky, known as contrails. These can be short-lived. But if there is already a significant amount of moisture in the atmosphere they can linger for hours, as the excess water vapour from the engines tips the surrounding air past its saturation point.This acts as a catalyst to speed up the natural process of cloud formation. Cirrus clouds – the wisp-like formations seen at high altitude – begin to form around the contrails. Scientists say these grow into thin layers of cloud and can cover up to an astonishing 20,000 square miles of sky – or about a fifth of the UK.The level of moisture in the air at high altitudes is unrelated to weather conditions at ground level, which is why it is possible to see contrails on a clear day. Reading University’s Professor Keith Shine, an expert in clouds, said that those formed by aircraft fumes could linger ‘for hours’, depriving those areas under busy flight paths, such as London and the Home Counties, of summer sunshine.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1289893/Attack-vapours--jet-trails-block-sunshine.html; http://www.infowars.com/scientists-admit-chemtrails-are-creating-artificial-clouds-2/.)

            /.../ news report out of Salt Lake City, Utah, about the issue. It’s illegal in Utah to divert rainwater without a valid water right, and Mark Miller of Mark Miller Toyota, found this out the hard way. After constructing a large rainwater collection system at his new dealership to use for washing new cars, Miller found out that the project was actually an “unlawful diversion of rainwater.” Even though it makes logical conservation sense to collect rainwater for this type of use since rain is scarce in Utah, it’s still considered a violation of water rights which apparently belong exclusively to Utah’s various government bodies. “Utah’s the second driest state in the nation. Our laws probably ought to catch up with that,” explained Miller in response to the state’s ridiculous rainwater collection ban. Salt Lake City officials worked out a compromise with Miller and are now permitting him to use “their” rainwater, but the fact that individuals like Miller don’t actually own the rainwater that falls on their property is a true indicator of what little freedom we actually have here in the U.S. (Access to the rainwater that falls on your own property seems to be a basic right, wouldn’t you agree?)“ (Source: http://www.infowars.com/collecting-rainwater-now-illegal-in-many-states-as-big-government-claims-ownership-over-our-water/.)

            Niemiecki sąd legalizuje eutanazję. Zaskakującym wyrokiem Federalnego Trybunały Sprawiedliwości Niemiec, dokonano legalizacji eutanazji. Trybunał orzekł, że bezpośrednia eutanazja przeprowadzona na kobiecie w stanie śpiączki przez jej córkę nie była bezprawna. Chora kobieta miała wcześniej wyrazić na to akceptację. „Wyraz woli pacjentki usprawiedliwiał prawnie nie tylko zaprzestanie opieki przez wstrzymanie dalszego odżywiania, ale także czynne kroki w kierunku zakończenia lub powstrzymania się od leczenia, którego już nie chciała” - oświadczył sąd. Werdykt w sprawie Eriki K. obala dotychczasową praktykę prawną w Niemczech. Sprawa polegała na tym, że kobieta, podążając za opinią prawnika Wolfganga Putza, odcięła tubę, którą doustnie była odżywiana jej chora na śpiączkę, 70-letniej matka.“ (Source: http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/niemiecki_sad_legalizuje_eutanazje.html.) 

    „Čeká nás nová totalita? Sloganem dneška stále více začíná být ´global governance´. Zítra to bude skutečností, předpovídá prezident. A dodává, že se takového vývoje velmi bojí. Jako příklady „global governance“ uvádí integraci Evropské unie a rychle rostoucí moc OSN a podobných světových organizací. Klaus nekritizuje globalizaci (jako Havel), kterou považuje pouze za „zdola a spontánně se šířící internacionalizaci lidských aktivit všeho druhu na základě nových informačních a dopravních aktivit“. Kritizuje naopak „vědomě konstruované rušení národního státu ve prospěch subkontinentálního, kontinentálního či dokonce globálního vládnutí“. Klaus otevřeně mluví o „rodící se světové vládě“. Ta podle něj povede k „nějaké nové formě nedemokracie, ne-li totality.“ To jsou vážná slova. Hned nás napadnou přirovnání euroskeptiků, kteří varují před Lisabonskou smlouvou a připodobňují EU k Sovětskému svazu. Ale zde jsme ještě o stupínek výše. EU je jen součástí něčeho mnohem většího. Něčeho, pro co slovo „totalita“ bude možná už nevyhovujícím termínem. Dosud se totiž ještě nikomu nepodařilo ustavit vládu nad celou planetou… V tomto světle je trochu nepochopitelné, proč Klaus nakonec Lisabonskou smlouvu podepsal, když tak měl téměř historickou možnost nasypat písek do soukolí rodící se světovládné mašinérie a tak celý proces trochu zbrzdit. Nyní bude moci jen vršit své kritické výroky, které sice mohou světové politické špičky štvát, ale v jejich plánech je už nezastaví. Je otázka, zda Klaus bude mít ještě další příležitost, jak proroky světového řádu ještě jednou skutečně dostat na lopatky, jako je před podpisem Lisabonu několik měsíců měl. Na druhou stranu, Klaus mohl tušit, že integrací Evropy to nekončí a čekají nás ještě další bitvy. A možná chce v těchto bitvách stát, což se mu bude z pozice prezidenta dělat lépe, než jako pouhému řadovému občanovi. Ale to by bylo spíše na jiné zamyšlení.“ (Source: http://www.freeglobe.cz/Articles/50-svet-smeruje-k-totalitni-globalni-vlade-tvrdi-havel-i-klaus-prvni-tleska-druhy-ale-varuje.aspx.)

    Czech president Vaclav Klaus warns against NWO. Have we a new totalitarianism? Slogan for today is increasingly 'global governance'.Tomorrow it will be a reality, predicts the president. And he adds that he is very afraid of such a development. As examples of "global governance" indicates the integration of the European Union and the rapidly growing power of the United Nations and similar organizations in the world.

    Ekonom Paul Craig Roberts (http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Craig_Roberts) upozorňuje jako někdejší člen Reaganovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Reagan_Administration) na to, že někteří lidé v bankovním sektoru: „Tak dlouho, jak budou vytvářet tuto krizi, tak dlouho ji mohou prodlužovat.“ Potřebují totiž zvětšit hodnotu dolaru a toho dosáhnou tím, že zaútočí finančně na měnu nějakého státu v rámci většího celku (třeba v EU), který pak uvedou do finančních problémů. Typickým příkladem byl nedávný „útok“ na Řecko, Irsko, Pobaltské státy atd. Centrální banky se pak zbavovaly eura jako rezervní měny a hodnota dolaru začala stoupat, banky opět přecházely na rezervy v dolarech. Je to vyvážená hra pro multi-miliardáře a občané by si na ní měli dát velký pozor, neboť těmto elitářům o lidi ve skutečnosti vůbec nejde. (Source: Alex Jones Show, 17. 8. 2010.)

            In order to protect the new national health care law from legal challenges, the Obama administration has been forced to argue that the individual mandate represents a tax -- even though Obama himself argued the exact opposite while campaigning to pass the legislation. Late last night, the Obama Department of Justice filed a motion to dismiss the Florida-based lawsuit against the health care law, arguing that the court lacks jurisdiction and that the State of Florida and fellow plaintiffs haven't presented a claim for which the court can grant relief. To bolster its case, the DOJ cited the Anti-Injunction Act, which restricts courts from interfering with the government's ability to collect taxes. The Act, according to a DOJ memo supporting the motion to dismiss, says that "no suit for the purpose of restraining the assessment or collection of any tax shall be maintained in any court by any person, whether or not such person is the person against whom such tax was assessed." The memo goes on to say that it makes no difference whether the disputed payment it is called a "tax" or "penalty," because either way, it's "assessed and collected in the same manner" by the Internal Revenue Service. But this is a characterization that Democrats, and specifically Obama, angrily denounced during the health care debate. Most prominently, in an interview with ABC's George Stephanopoulos, Obama argued that the mandate was "absolutely not a tax increase," and he dug into his view even after being confronted with a dictionary definition:

OBAMA: George, the fact that you looked up Merriam's Dictionary, the definition of tax increase, indicates to me that you're stretching a little bit right now. Otherwise, you wouldn't have gone to the dictionary to check on the definition. I mean what...

STEPHANOPOULOS: Well, no, but...

OBAMA: ...what you're saying is...

STEPHANOPOULOS: I wanted to check for myself. But your critics say it is a tax increase.

OBAMA: My critics say everything is a tax increase. My critics say that I'm taking over every sector of the economy. You know that. Look, we can have a legitimate debate about whether or not we're going to have an individual mandate or not, but...

STEPHANOPOULOS: But you reject that it's a tax increase?

OBAMA: I absolutely reject that notion. At the time Obama made that statement, the Senate Finance Committee had just released its own health care bill, which clearly referred to the mandate penalty as an "excise tax." But in later versions, the word "tax" was stripped, because it had become too much of a political liability for Democrats. The final version that Obama signed did not describe the mandate as a tax, and used the Commerce Clause -- not federal taxing power -- as the Constitutional justification for the mandate. "This is an about face from what is laid out in the law," said Karen Harned of the National Federation of Independent Business, which joined the Florida lawsuit against ObamaCare. "In the text of the healthcare law, the findings for passing an individual mandate specifically rely on the effects of individuals on the national economy and interstate commerce. Nowhere in the findings is the mandate referred to as a tax. The Justice Department is now calling it a tax to try and convince the court not to rule on whether or not Congress exceeded their authority under the Commerce Clause by legislating that all citizens must purchase private health insurance or face a penalty." Put another way, the administration is now arguing in federal court that Obama signed a massive middle-class tax increase, in violation of his campaign pledge.“ (Source: http://spectator.org/blog/2010/06/17/obama-admin-argues-in-court-th.)

            V České republice (říjen) a také v Americe (listopad) se kvapem blíží další velmi důležité volby. Prosím všechny občany, aby se důkladně zamysleli nad tím, komu dají své hlasy a aby již nedůvěřovali znovu lidem, kteří nedrží své slovo (například chtějí zvyšovat daně a ničit vaše svobodné životy) a aby se také rozpomenuli na minulé dobré skutky, které stály za tím nebo oním vámi voleným zastupitelem v minulosti. Jak se to zpívá v krásné české písničce: Neodhazuj staré známé pro nové. Když bych měl parafrázovat Glenna Becka: Najděte si toho politika nebo to dané téma, kterému opravdu věříte, ale odpovězte si přitom na otázku: proč v něj věříte a ne, že mu věříte proto: někdo to od vás očekává. Najděte si tu stranu, ve kterou opravdu ze srdce věříte: pak naleznete odpověď na otázku: kdo ve skutečnosti jste. Nedívejte se na to, co vám říkají ostatní. Neřiďte se pouze tím, co vám vnucuje rodina, že existuje pouze jediná správná cesta. Pokud se však uvnitř vás sami bojíte, tak to nejste opravdu vy a tato vaše volba nejspíše není ta správná. Tohle musíte překonat. Staňte se sami lídry a posly dobra, míru. Neexistuje nic takového jako tzv. kolektivní volba a z ní plynoucí spása. Doporučení pro letošní volby v České republice tedy zní: tam, kde kandiduje Strana svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) volme svobodně Svobodné. Všude jinde ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): ovšem nechme opět zaznít preferenční hlasy :). A našim americkým přátelům přejeme tady z Česka 2. listopadu 2010 obměnu Senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_elections,_2010) těmi správnými lidmi a drtivou porážku špatných idejí, ať již pocházejí z kteréhokoliv spektra. God Bless :).

 

Srdečně Vás zdraví, štěstí a Boží Požehnání Vám všem přeje Váš RAdo Skydancer :).

 

Srpen 2010

29. SRPNA 2010 - ZVEŘEJNĚNA NOVÁ KNIHA: "Otcové zakladatelé české Liberálně-konzervativní politiky: Velký ekonom Václav Klaus a Velký křesťan-zemědělec Josef Lux ve světle televizních a rozhlasových debat z druhé poloviny 90. let 20. století" - přístupná pro všechny zájemce A TO v plné verzi  

DOWNLOAD PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ NEBO NA OBRÁZEK VÝŠE

(Download the Book for free via clicking HERE on this link or click on the image above)

 

Červen 2010

 16. června 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: „STALINGRADSKÁ“ PORÁŽKA ORANŽOVÝCH A ŠANCE NA DLOUHODOBÝ ÚSTUP NWO Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY  

 Motto 1: „Stát, který se chce starat o všechno, se nakonec stává byrokratickou instancí, která není s to zajistit to nejdůležitější, co trpící člověk a každý z nás potřebuje, tedy osobní láskyplnou pomoc. Nepotřebujeme stát, který by všechno reguloval a řídil, nýbrž takový stát, který by na základě principu subsidiarity velkodušně uznával a podporoval iniciativy vycházející z různých společenských sil a propojující bezprostřednost s blízkostí k lidem, kteří potřebují pomoc.“ Svatý otec Benedikt XVI. (http://en.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI) (Zdroj: http://www.vira.cz/index1.php?sel_id=1060.) „State, which wants to take care of everything, eventually becoming a bureaucratic body, which is not able to provide the most important thing for suffering person, and each one needs, that is a personal loving attention. We do not need state where everything would be regulated and controlled, but such a state that, upon the principle of subsidiarity, generously acknowledged and supported the initiative, based on the various social forces and the immediacy of connecting with the proximity to people who need help.“ 

            Motto 2: „/.../ státy, které představují Spojené státy americké (nebo EU, pozn. autora), nejsou spojeny na principu neomezené podřízenosti federální vládě (Evropské unie, pozn. autora), /.../.“ Otec zakladatel USA a americký president Thomas Jefferson (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) (Source: http://www.constitution.org/cmt/tcooper/fcg-cus.htm.) „/.../ states comprising the United states of America, are not united on the principle of unlimited submission to their general Government (of European Union), /.../.“  

            Motto 3: „Shovívavé používání síly je základním měřítkem při posuzování toho, jakým způsobem pak bude daný člověk přistupovat k nakládání se svou vlastní převahou nad jinými lidmi: jde zde o test opravdového gentlemana. Je to o schopnosti ovládat vlastní moc, kterou má silný nad slabým, zaměstnavatel nad zaměstnancem, vzdělaný nad negramotným, zkušený nad důvěřivcem, dokonce chytrý nad hlupákem; mírné nebo neškodné použití veškeré své síly nebo autority, nebo úplná abstinence od této moci nad druhými, pokud si toho daná situace žádá, to posléze ukáže pravou gentlemanovu tvář. Gentleman také neustále zbytečně a opakovaně nepřipomíná případnému provinilci všechno zlo, které by mu takový člověk mohl svým chováním způsobit. Gentleman by neměl jenom umět odpouštět, nýbrž také by mu měla být vlastní schopnost umět zapomenout; vždy velmi usiluje o šlechetnost a jemnost svého charakteru tak, aby dokázal mít dostatečnou sílu nechat to zlé z minula odplynout, aby se to již mohlo stát skutečnou minulostí a nikoliv stále živou současností. Opravdový muž cti zakouší ponížení, když sám nemůže pomáhat ponižovaným.“ Slavný americký generál Robert E. Lee (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Lee) (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Gentleman; http://xroads.virginia.edu/~CAP/LEE/gentdef.html.) „The forbearing use of power does not only form a touchstone, but the manner in which an individual enjoys certain advantages over others is a test of a true gentleman. The power which the strong have over the weak, the employer over the employed, the educated over the unlettered, the experienced over the confiding, even the clever over the silly - the forbearing or inoffensive use of all this power or authority, or a total abstinence from it when the case admits it, will show the gentleman in a plain light. The gentleman does not needlessly and unnecessarily remind an offender of a wrong he may have committed against him. He can not only forgive, he can forget; and he strives for that nobleness of self and mildness of character which impart sufficient strength to let the past be but the past. A true man of honor feels humbled himself when he cannot help humbling others.“  

            Motto 4: „Preventivní válku vynalezl Hitler. Upřímně řečeno, já bych se nikdy vážně nebavil s tím, kdo by ke mně přišel s myšlenkou na nějakou preventivní válku.“ „Když s vámi lidé mluví o preventivní válce, řekněte jim, aby si klidně šli a sami v ní bojovali. Mám rozsáhlé zkušenosti z druhé světové války a naučil jsem se válku nenávidět." „Nenávidím válku tak, jak jen je toho schopen voják, který ji přežil, který viděl na vlastní oči její brutalitu, marnost, hloupost." „Tento náš svět ... se musí vyvarovat toho, že by se snad stal děsivým společenstvím strachu a nenávisti, naopak měl by místo toho být hrdou konfederací (opak NWO federace - http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_ (conspiracy_theory), pozn. autora) vzájemné důvěry a respektu. Americký president Dwight D. Eisenhower (http://en.wikipedia.org/wiki/Dwight_D._Eisenhower) (Source: http://www.pithypedia.com/?author=Dwight+D.+Eisenhower.) „Preventive war was an invention of Hitler. Frankly, I would not even listen to anyone seriously that came and talked about such a thing.“ „When people speak to you about a preventive war, you tell them to go and fight it. After my experience, I have come to hate war.“ „I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its futility, its stupidity.“ „This world of ours...must avoid becoming a community of dreadful fear and hate, and be, instead, a proud confederation (not NWO Federation - http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)) of mutual trust and respect.“  

Česká republika (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) zažila 29. května 2010 drtivý volebně-oranžový Stalingrad (viz autorova predikce již 25. 5. 2010 v minulých dílech Oranžové války). Překvapivé a výborné vítězství liberálně-konzervativních (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) sil ve volbách do Poslanecké sněmovny (http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic) Parlamentu ČR (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) šokovalo především samotné politiky, agentury zabývající se průzkumy veřejného mínění (http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey) a způsobilo rezignaci jak velkého oranžového Vůdce (http://en.wikipedia.org/wiki/Jiří_Paroubek), tak šéfů dalších mnoha politických partají. Z dolní sněmovny byla poprvé od roku 1990 vytlačena nyní již příliš levicová KDU-ČSL (http://en.wikipedia.org/wiki/KDU-ČSL). Fakticky ovšem Oranžoví (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD) i Modří (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) zaznamenali statisícové úbytky hlasů oproti posledním volbám z roku 2006: Staly se z nich již nikoliv velké, nýbrž v tomto smyslu střední strany (viz též biskupové: http://www.novinky.cz/domaci/198797-paroubek-kritizuje-biskupy-za-dopis-ostatni-lidri-se-na-nej-sesypali.html; http://www.novinky.cz/domaci/198690-biskupove-radi-nevolte-velke-strany.html; http://special.novinky.cz/files/CBK-prohlaseni.pdf). Výrazně uspěla TOP09 (http://en.wikipedia.org/wiki/TOP_09). Nicméně reálným vítězem celých voleb se stal paradoxně i přes pokles odevzdaných hlasů křesťan Petr Nečas (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas), se svou nyní již ´střední stranou ODS´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party). Lídr občanských demokratů nakonec také dostal šanci na sestavení nové vlády (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_government). Pro většinu českých občanů šlo tedy o výrazně pozitivní zprávy v jinak tolik zamračené, povodněmi a problémy sužované ČR: 

         Naprosto skvělou zprávou a hlavními úkoly nové vlády by mělo být to, že: 

          1/ - nedojde ke zvyšování daní (pokud by k tomu přeci jen došlo, pak by se výsledek voleb obrátil ve skutečnosti proti nové vládě a vůči ODS); lidem se nebudou nakládat na bedra nové neúnosné povinnosti vzhledem ke státu a ekonomika tak bude moci růst bez zhoubného přiškrcování 

        2/ - budou zachráněny milióny malých podnikatelů a živnostníků díky přehnanému nezvyšování odvodů na nejrůznější státem povinně vyžadované poplatky; zjednoduší se soukromé podnikání, což velmi pozitivně podpoří zaměstnanost a růst HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP

          3/ - dojde k úsporným a kvalitativním opatřením v celé státní správě 

         4/ - vlivem politiky ODS se podaří zkrotit často až příliš radikální nápady ostatních koaličních partnerů, čímž se zachrání celá řada lidských životů tak, aby se z našich bližních nestali žebráci, ale si mohli zachovat svou lidskou důstojnost 

o        Petr Nečas o politice Občanské demokratické strany: „Prý jsme stranou pro bohaté.“ „Není to pravda!“ (Zdroj: ČT24, 27. 5. 2010.)

        5/ - české liberálně-konzervativní síly mohou konečně nastartovat novou zlatou éru pro všechny občany ČR díky vzájemné pozitivní spolupráci bez hádek, podrazů a dokonce za výrazné podpory české mediální scény

         V případě: nová vláda nedodrží své předvolební sliby a předně bude např. chtít zvyšovat daně včetně nejrůznějších finančních odvodů, plateb pro živnostníky, podnikatele, kteří vytvářejí nová nebo těžce udržují stávající pracovní místa, jestliže bude necitlivě zacházeno s našimi staršími spoluobčany a rodinami s dětmi: tak pak je třeba vzít v potaz katastrofální následky v následujících volbách především pro ODS, která má nyní jedinečnou šanci na obnovu celého týmu ve vedení strany a na opětovné získání důvěry většiny liberálně-konzervativních voličů ještě před svým nadcházejícím kongresem 19. a 20. června 2010.    

        Případným pánům daňovým zvyšovačům je třeba trochu osvěžit paměť. Pokud si někdo z nich ještě dnes myslí, že například Rooseveltův (http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt) New Deal (http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal) fungoval jako recept na Velkou ekonomickou krizi z 30. let 20. století (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression), pak by neměl zapomenout: jaké lidské tragédie ve skutečnosti způsobil, kolik soukromých firem zlikvidoval díky svým pokusům o regulaci trhu (dokonce zavírání podnikatelů za poskytnutí státem neschválené slevy z ceny zboží a služeb), kterak prodloužil lidské utrpení a že vyústil v potřebu nové války, druhé světové války (http://en.wikipedia.org/wiki/Second_World_War). Americký ministr financí v letech 1934-1945 jménem Henry Morgenthau (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr) tvrdě zkritizoval roku 1939 doposud provedené Rooseveltovy reformy a neviděl do budoucna jakoukoliv naději na zlepšení stavu amerického hospodářství.   

         „Zkoušeli jsme utrácet peníze. Utrácíme více než kdykoliv předtím a nefunguje to. Nyní již mám pouze jedno velké přání a pokud se pletu ... tak ať dělá mou práci raději někdo jiný. Rád bych opět viděl Ameriku jako prosperující zemi. Chci, aby lidé měli práci. Chci, aby lidé měli dostatek jídla. Bohužel se nám nikdy nepodařilo naplnit naše sliby. ... Mohu si to dovolit říci po osmi letech vlády této administrativy, že máme bohužel přibližně stejně vysokou nezaměstnanost jako před těmi osmi lety. ... A navíc před sebou valíme ohromný státní dluh.“ „We have tried spending money. We are spending more than we have ever spent before and it does not work. And I have just one interest, and if I am wrong … somebody else can have my job. I want to see this country prosperous. I want to see people get a job. I want to see people get enough to eat. We have never made good on our promises. … I say after eight years of this Administration we have just as much unemployment as when we started. … And an enormous debt to boot." (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morgenthau,_Jr.)  

         Dlouhotrvající pokles ekonomiky ´vyřešila´ totiž až válka se svou: 

o        obrovskou zbrojní výrobou (http://en.wikipedia.org/wiki/Military_production_during_World_War_II#endnote_USA),

o        poválečným ekonomickým vzestupem (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States#After_the_Great_Depression)

o       velmi úspěšným prodejem válečných dluhopisů (http://library.duke.edu/digitalcollections/adaccess/warbonds.html): celkem osm emisí v letech 1942-1945 přineslo do státní pokladny zhruba 157 tisíc miliónů amerických dolarů. 

         Negativním faktorem však byla nejen drastická ztráta lidských životů v důsledku válečného konfliktu, ale také raketový vzestup státního dluhu USA po roce 1940 až zhruba do 70. let 20. století. Statistiky jasně ukazují, že Amerika překonala dlouhodobé hospodářské problémy teprve díky odhodlání Rooseveltovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_administration) vstoupit do války: 

o        nejprve na základě tzv. úmluvy ´Dohoda: torpédoborce za námořní základny´ z 2. září 1940 (http://en.wikipedia.org/wiki/Destroyers_for_Bases_Agreement)

o      dále 11. března roku 1941 prostřednictvím ´Zákona o půjčce a pronájmu´ zbraní (http://en.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease) zemím válčícím s nacistickým Německem (http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany) a Japonskem (http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Empire)

o       posléze od prosince 1941 již pak přímo jako součást Spojenecké válečné koalice (http://en.wikipedia.org/wiki/Allies_of_World_War_II

         Následně jsme svědky dramatického růstu HDP. Konečně se začala velkou a trvalou měrou snižovat nezaměstnanost. Ekonomika Spojených států rostla průměrně v letech 1946 až 1973 o 3,8%. Dnes můžeme opravdu konstatovat, že pro Roosevelta byla vlastně válka ´velkým vykoupením´, pro většinu občanů USA naopak mohutným utrpením, nicméně ochota lidí, soukromých společností aj. nakupovat válečné dluhopisy USA pak zachránila na dlouhou dobu celé americké hospodářství. Počítalo se s tím: postupný poválečný růst HDP umožní zlikvidovat v dalších desetiletích většinu státních dluhů. Skutečně se tomu pak následující vývoj blížil.  

         Otázkou dnešních dnů je: Vydá se president Obama (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) také do nové války (Írán, Izrael, Korea aj.), aby zachránil americké hospodářství a odpoutal pozornost celého světa od otázek souvisejících s Agendou NWO? Je to velmi pravděpodobné. 

         Samozřejmě existuje daleko lepší řešení, které hlavně šetří lidské životy, nepočítá s novou válkou a je jednodušší, rychlejší, svobodnější, ikdyž zpočátku velmi krátce bolestivé: JMENUJE SE OMEZENÍ VŠUDYPŘÍTOMNÉ MOCI STÁTU, DRAMATICKÉ SNÍŽENÍ DAŇOVÉ ZÁTĚŽE A UVOLNĚNÍ SVOBODNÉHO TRHU. Dneska již o tom žádný ekonom raději moc nemluví ze strachu z EU (http://en.wikipedia.org/wiki/EUROPEAN_UNION), nicméně po první světové válce (http://en.wikipedia.org/wiki/First_World_War) řešily USA v některých ukazatelích daleko horší problémy než my dnes. Stačí se podívat na tzv. Americkou ekonomickou depresi z let 1920-1921 (http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding#Depression_of_1920-1921). Dokážete si představit, že Spojené státy se svými tehdejšími přibližně sto deseti milióny obyvatel (http://www.demographia.com/db-uspop1900.htm) řešily roku 1921 situaci, kdy bylo „20%“ občanů bez práce?! (Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.) Představme si to jako dvě celé České republiky nebo armádu v síle 22.000.000 mužů. V Česku nepřesáhla nezaměstnanost v období 2008-2009 nikdy 10%, tedy ani se nepřiblížila hranici šesti stům tisícům lidí (http://www2.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/5B003BE831/$File/311109a3.pdf; http://www.finance.cz/ekonomika/prace/nezamestnanost/), jakkoliv musíme samozřejmě pohlížet na každou těžkou životní situaci kteréhokoliv člověka s velkým porozuměním a odhodláním pomoci. Podívejme se však dále: Roku 1920 poklesly ceny amerických nemovitostí o „50%“ (v USA roku 2009 o „19%“) a HDP zaznamenal v období 1920-1921 na dnešní dobu neuvěřitelný pokles o „24%“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) V Česku byl nejhorší pád HDP ve druhém čtvrtletí roku 2009 a to v hodnotě ´pouhých´ mínus 4,9% (http://www.finance.cz/ekonomika/hdp/vyvoj/). Dnes totiž stačí, když se něco pohne o pár procent nahoru nebo dolů a hned každý křičí: jaká je to hrozná krize. Není přátelé! Opravdové krize tu již totiž dávno byly. Jen my se neustále necháváme v tomto směru někým manipulovat. Pak bohužel může pan Obama (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama) nesmyslně prohlašovat: „Můžeme zde dnes hrdě stát a říct, že jsme překonali další depresi. Zlomili jsme recesi vaz. Ekonomika, která se potápěla ještě loni o 6% HDP, dnes roste o 6% HDP. Takže to nejhorší z této bouře je již za námi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 4. 2010.) Jenže to správné řešení dokázali uvést v chod úplně jiní američtí presidenti. Byli to pánové: 

 

 

A jejich výsledky? Teď se přátelé podržte: 

 1. snížení všech vládních výdajů hned roku 1921 díky razantním úsporám až o „50%“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)

 2. zrušení velkého množství daní

 3. uvolnění ekonomiky od byrokratických omezení a zbytečných zákonů

 4. zastavení dalšího zadlužování USA

 5. posilování investic a obchodů na burze až „3X“ oproti původním hodnotám (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)

 6. již roku 1922 nastalo oživění ekonomiky

 7. roku 1923 klesla míra nezaměstnanosti až na „2%“, roku 1926 pak na neuvěřitelných „1,8%“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.), načež se dařilo držet až do roku 1929 průměrnou nezaměstnanost na výborné úrovni 3,3% (http://www.calvin-coolidge.org/html/the_harding_coolidge_prosperit.html)

 8. ceny nemovitostí vzrostly o „20%“ vzhledem k původním úrovním (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)

 9. došlo k „dramatickému zvýšení životní úrovně střední třídy (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.)

 10.  Spojené státy dosáhly za dob presidenta Coolidge nejnižšího Indexu chudoby (vztah mezi inflací a nezaměstnaností - http://en.wikipedia.org/wiki/Misery_index_(economics)) v dějinách USA (nezaměstnanost „3,3%“ a inflace „1%“ - Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.)

 11.  lidé se naučili žít s vidinou, že velmi „krátké krize“ patří k životu svobodné společnosti, ale jsou vždy zákonitě vykoupeny opět velkým a dlouhodobým rozkvětem, prosperitou a šancemi pro všechny občany. Díky umělému prodlužování nejrůznějších krizí se totiž z lidí stávají psychické trosky a dlouhodobě strádající osoby. (Zdroj: Glenn Beck Show, 21. 5. 2010.) Americká společnost poznala nutnost opravdově si navzájem pomáhat v rodině, v rámci přátel, církví a nesvalovat tuto zodpovědnost na státní úředníky, což mimochodem mohutně ničí lidskou solidaritu. Poprosil-li kdo o pomoc, bylo nekřesťanské mu nevyhovět např. při hledání práce a lidé se naučili odhlédnout od svého sobectví, protože věděli, že jednou mohou také sami potřebovat pomoc od svých bližních.

            Nuže tedy pánové politici: račte se inspirovat.

 

        Další důležitou oblastí bude po celou dobu působení nového českého kabinetu aktivní sledování jeho politiky vzhledem k nebezpečí prosazování NWO Agendy (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). Předně bude nutné monitorovat kroky vedoucí k potenciálně většímu potlačení národní suverenity Česka, k vytváření nových nadnárodních struktur, které se budou snažit buď v rámci EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union) nebo OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations), případně jiné instituce, likvidovat svobodnými občany zvolené pravomoci svých zastupitelů nebo české vlády. Pokud si ve volbách z roku 2010 a tím po absolvování oranžového Stalingradu všichni elitáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitist) uvědomili obrovskou sílu svobodného člověka, jeho hlasu, svobodných voleb, pokud si velmi dobře zapsali za uši, že ani stamiliónové částky věnované na mediální kampaně nemají v případě českých občanů zas až takový význam, pak lze po porážce oranžových hochů a celé Agendy NWO opět očekávat nárůst NWO chobotnice, tentokrát přes některé velké soukromé společnosti a vlivné jednotlivce v nové vládě. Tyto tlaky by měli novináři podrobně analyzovat, rozkrývat, publikovat: Což se jim od počátku roku 2010 velmi pozitivně dařilo (viz např. www.reformy.cz, www.prvnizpravy.cz, www.novinky.cz, Radiožurnál atd.). Nyní již média konečně rozsáhle informují o tématech z Agendy NWO, kterým se ještě v první polovině minulého roku raději zdaleka vyhýbala. Výborně přátelé: vždyť jde nyní o přežití nejen našeho národa, nýbrž celého lidstva. 

o        Petr Nečas: „Já si to teď nedokáži představit“, že bychom šli nad rámec Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty). (Zdroj: ČT24, 27. 5. 2010.)

         Nová vláda bude také prosazovat celou řadu populistických témat. Analytici znalí Agendy NWO ovšem například upozorňují, že tlak na omezení poslanecké imunity (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliamentary_immunity) by neměl nikdy směřovat k potlačení její aplikace na svobodu slova, volby, vyjadřování nebo svobody pohybu např. v době hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pamatujme také na historické zkušenosti z doby převratu v únoru 1948 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d'état_of_1948). Vždyť dobrý a správný záměr uskutečnit částečné oslabení imunity (tzv. likvidace polo-bohů) nebo zrušit poslanecké finanční náhrady: se nakonec ještě může vždycky zvrhnout v něco velmi nemilého. Diktaturu proletariátu (http://en.wikipedia.org/wiki/Dictatorship_of_the_proletariat) či další pokračování oslabování role české demokracie na úkor EU a sil NWO si již doufám nikdo nepřeje. Snad také žádný soudný český občan by v této zemi nechtěl vidět zatýkáni vlastních poslanců např. za jejich projev nebo za vykonstruované obvinění těsně před důležitým hlasováním ve sněmovně apod. Přesně tohle totiž někteří vlivní představitelé NWO chtějí prosadit.

          Dalším významným okruhem bude realizace tzv. ekologických opatření. Viděli jsme podobné snahy na Ostravsku (viz minulé díly Oranžové války). Některá občanská sdružení a iniciativy jistě v dobré víře organizují lidové petice na ochranu zdravého životního prostředí (všichni si samozřejmě takové přejeme mít), vyžadují aktivní a rázné kroky vlády, poslanců, dalších zastupitelů, jenže nevědí o lehké zneužitelnosti takových aktivit právě k potlačení Ústavou  (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Czech_Republic) a Listinou (http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms) garantovaných práv a svobod každého člověka. Jde nyní předně o zachování domovní svobody. Jde např. o některými totalitáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) navrhované razie v domácnostech svobodných lidí za účelem kontroly jejich topenišť a plnění enviromentálních předpisů EU. Přitom např. podle známého českého ekologického aktivisty Radima Chrápka se podílejí na znečištění ovzduší lokální topeniště pouze přibližně šesti procenty. „Radim CHRAPEK, občanské sdružení Vzduch:... lokální topeniště a doprava zhruba 6 procent každé z nich. Jan BUMBA, moderátor: Takže říkáte, že to průmyslové znečištění je podstatně významnější, než ty druhé dva zdroje, tedy to, čím lidé topí v kamnech a že jezdí auta? Radim CHRAPEK, občanské sdružení Vzduch: Přesně tak.“ (Zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/697007.) Tyto pracně dosažené základní svobody nás všech dle přirozeného práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), které chtějí síly NWO zrušit předně z důvodů lepší kontroly populace a získání nových ekologických zakázek, by se tak již brzy (nebo např. pomocí klasicky-pomalé drobečkové politiky (http://www.dejepis.com/index.php?page=000&kap=018&pod=5) mohly stát minulostí. Takovému vývoji je třeba samozřejmě důrazně bránit, jelikož občané již několik totalit (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism) a otrockých systémů vlády zažili. Viz například povinnost nových certifikátů tzv. energetické náročnosti (http://www.euro.cz/detail.jsp?id=24685; http://www.arcadispm.cz/download/bw0703_arcadis.pdf) v případě nemovitostí, plánovaná povinná výměna starých oken, dveří, vodovodních baterií, elektrických spotřebičů, vynucované kontroly domácností, navrhované povinné přídělové hospodaření s energiemi, konec konců v rámci tzv. záchrany Země pak omezení počtu lidí, povinná vakcinace (http://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_vaccination) populace s látkami obsahujícími mj. sterilizanty (http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilization): to vše podle tzv. enviromentálních opatření aj. totalitních tendencí fungujících v EU, která plní záměry Agendy NWO.  

         President Obama to vážení ´enviromentální přátelé´ řekl velmi jasně: „Díky mému plánu na zavedení globálního obchodu s emisními povolenkami (http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) vzrostou nutně obrovským způsobem ceny za elektrickou energii.“ Příjmy z tohoto trhu vynášejí ročně jen v rámci americké ekonomiky 10 biliónů dolarů (deset na dvanáctou). Ptejme se: kam tyto peníze jdou a proč se v důsledku toho občanům neustále zdražuje elektrický proud, další energie, proč jsou jim zvyšovány daně nebo zaváděny nové!? Proč si společnosti jako je Chicago Climate Exchange (http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Climate_Exchange; http://www.chicagoclimatex.com/) udělaly z obchodu s emisními povolenkami neskutečně výnosný business ve většině nejbohatších zemí naší planety? Proč na tom vydělává také pan Obama, Maurice Strong (http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong), Al Gore (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore), finanční instituce Goldman Sachs (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs), která se stala mj. banky nástrojem režírování umělé tzv. finanční krize z let 2008-2009 a spousty dalších vrcholových politiků, manažerů, umělců aj., kteří propagují NWO a zavádění nových daní, nejrůznějších zelených poplatků, enviromentálních opatření. (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.)

         Například český president Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) se již desítky let staví proti tomuto způsobu vytěžování daňových poplatníků a jak zdůrazňuje: pan Obama „je na jiné straně barikády“ než já. (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.)

 

         Populární komentátor amerického mediálního gigantu Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s desítkami miliónů svých příznivců dále pokračuje: v důsledku rozkvětu trhu s emisními povolenkami opravdu „narostou obrovským způsobem ceny elektrické energie, ale také plynu“, „zbohatne Al Gore“, „Goldman Sachs“, „GE“ (http://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric), „president Obama získá více moci a kontroly“, no a pro chudáky lidi tam dole vzniknou jen nové „problémy“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5. 5. 2010.) Bude se to týkat všech lidí. Vždyť už to má dokonce zasáhnout také trh s hypotékami. Americká federální společnost FNMA (http://en.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae) se připravuje k masivnímu „měření emisí skleníkových plynů“ přímo ve vašich „domech“, v bytech každého svobodného občana. Zakoupila již k tomu dokonce speciální patent č. 6904336 ze 7. června 2005 (http://www.patentstorm.us/patents/6904336.html). Jakmile vás vláda přinutí mít povinně nainstalovány měřící přístroje na produkci CO2 ve vašem obydlí, pak vás samozřejmě o to lépe budou nutit k placení speciálních enviromentálních poplatků, nových daní. (Zdroj: Glenn Beck Show, 20. 5. 2010.) Čím více dětí máte, tím totiž více CO2 vaše rodina produkuje. Dokážete si představit, že už chtějí dokonce přinutit i pekaře k nákupu emisních povolenek? Vždyť nám takto zdraží i ten chleba a konečně také pivo! Pamatuje lidé: „Vláda si může kdykoliv natisknout peníze, ale vy ne!“ Tyhle emisní povolenky a celý ten nesmyslný trh s nimi slouží jen k „přerozdělování vašich peněz pro globální elity“ a k vytvoření „globální vlády“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 5. 2010.) Ještě jim naštěstí chybí onen globální jednotný zákon, který znamená „počátek globální vlády“, jak říká Glenn (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.) V Kodani se loni naštěstí nic takového prosadit nepodařilo a zdálo se, že Agenda NWO byla dočasně poražena.  (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_Conference_2009). Není však všem dnům konec. Oficiální dokument OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) ze 14. 12. 2009 (podle FOX News, s. 3, odstavec 8) již požaduje: prostřednictvím zelené ekonomiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) přezkoumat roli dosavadních svobodných vlád a znovu se zamyslet nad vytvořením jiných struktur lehčího ovládání planety: “Moving towards a green economy would also provide an opportunity to re-examine national and global governance structures and consider whether such structures allow the international community to respond to current and future environmental and development challenges and to capitalize on emerging opportunities,” (Source: http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf; viz též http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012.html.) Britský The Guardian navíc (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Guardian) letos v dubnu zveřejnil koncept americké vlády z 11. března 2010, který přímo počítá s vytvořením nových globálních struktur v rámci tzv. boje s globálním oteplováním: „Reinforce the perception that the US is constructively engaged in UN negotiations in an effort to produce a global regime to combat climate change." (Source: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-document-strategy-climate-talks.)  

         A confidential U.S. government document obtained by the London Guardian highlights the ongoing agenda to create a structure of global governance in the name of combating climate change.“ Titled Strategic communications objectives and dated 11 March 2010, it outlines the key messages that the Obama administration wants to convey to its critics and to the world media in the run-up to the vital UN climate talks in Cancun, Mexico in November.” (Source: http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-for-global-regime-to-tackle-climate-change/.)  

         „The UN Secretary General, Ban Ki-moon, has not been shy in proclaiming the unfolding agenda for a global governance structure to override national parliaments on the issue of climate change. In an October New York Times editorial entitled “We Can Do It,” Ki-moon wrote that efforts to impose restrictions on CO2 emissions “Must include an equitable global governance structure.” He re-iterated those sentiments in December following the Copenhagen summit, telling the LA Times “We will establish a global governance structure to monitor and manage the implementation of this.”  Last year at a forum in Oxford, England, Al Gore also called for global governance in order to implement global agreements on climate change. Globalists are persistent and they will continue hammering away until they get what they want, not because the environment is on the verge of collapse, but because their agenda for world government is stalling as more people find out the true agenda behind the global warming scam. Meanwhile, anyone who suggests global governance is on the agenda is derided as a conspiracy theorist, despite such open announcements of this very intention. Text of the leaked document: Strategic communications objectives 1) Reinforce the perception that the US is constructively engaged in UN negotiations in an effort to produce a global regime to combat climate change. This includes support for a symmetrical and legally binding treaty. 2) Manage expectations for Cancun – Without owning the message, advance the narrative that while a symmetrical legally binding treaty in Mexico is unlikely, solid progress can be made on the six or so main elements. 3) Create a clear understanding of the CA’s standing and the importance of operationalising ALL elements. 4) Build and maintain outside support for the administration’s commitment to meeting the climate and clean energy challenge despite an increasingly difficult political environment to pass legislation. 5) Deepen support and understanding from the developing world that advanced developing countries must be part of any meaningful solution to climate change including taking responsibilities under a legally binding treaty. Media outreach • Continue to conduct interviews with print, TV and radio outlets driving the climate change story. • Increase use of off-the-record conversations. • Strengthen presence in international media markets during trips abroad. Focus efforts on radio and television markets. • Take greater advantage of new media opportunities such as podcasts to advance US position in the field bypassing traditional media outlets. • Consider a series of policy speeches/public forums during trips abroad to make our case directly to the developing world. Key outreach efforts • Comprehensive and early outreach to policy makers, key stakeholders and validators is critical to broadening support for our positions in the coming year. • Prior to the 9-11 April meeting in Bonn it would be good for Todd to meet with leading NGOs. This should come in the form of 1:1s and small group sessions. • Larger group sessions, similar to the one held at CAP prior to Copenhagen, will be useful down the line, but more intimate meetings in the spring are essential to building the foundation of support. Or at the very least, disarming some of the harsher critics.“ (Source: http://www.infowars.com/leaked-u-s-document-calls-for-global-regime-to-tackle-climate-change/; http://www.guardian.co.uk/environment/2010/apr/12/us-document-strategy-climate-talks; http://www.prisonplanet.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012.html.)  

         Nová vláda v ČR tak bude muset čelit nejen českým sympatizantům Agendy NWO, nýbrž také totalitářům z celého světa a jejich dalšímu pokusu o smluvní vytvoření NWO. Kodaňský neúspěch jim nestačil. Jejich nová sešlost má proběhnout roku 2012 v Brazílii, tentokráte v Riu (http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_janeiro). Podle kolegů z FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News_Channel) půjde o vytvoření Zeleného světového pořádku (GWO - Green World Order) (Zdroj: http://www.earthsummit2012.org; http://www.foxnews.com/projects/pdf/022510_greeneconomy.pdf.) Starý svět prý skončil; nová zelená totalita začíná. Kdo nejde s nimi: jde proti nim. Podřiďte se: nebo s vámi zatočí z globální úrovně. Ekonomika již nesmí být svobodná, prosperující, radostná, nýbrž zelená. Musíte ´dobrovolně´ poslouchat zelené vyhlášky a nařízení, nebo vás ´dobrovolně´ zpacifikují zvýšením daní, kontrolami, nikdo vás nezaměstná. Vítejte ve světě velkého zeleného bratra.  

         “The new Rio summit will end, according to U.N. documents obtained by Fox News, with a “focused political document” presumably laying out the framework and international commitments to a new Green World Order,” reports Fox News’ George Russell.“ „“Just exactly what that environmental order will look like, and the extent of the immense financial commitments needed to produce it, are under discussion this week at a special session in Bali, Indonesia, of the United Nations Environment Program’s 58-nation “Governing Council/Global Ministerial Environmental Forum,” which oversees UNEP’s operations.” The document outlines the globalist’s mission to enact a “radical transformation of the world economic and social order” by putting “a new treaty in place as the capstone of the Green World Order”. This system will be managed by “an additional governing structure composed of exactly those insiders,” writes Russell.“ (Source: http://www.infowars.com/leaked-un-documents-reveal-plan-for-green-world-order-by-2012/.) 

          Každopádně naštěstí díky zveřejnění takových afér jako je Climategate (http://en.wikipedia.org/wiki/Climategate) a přehodnocení tzv. jedině správných vědeckých poznatků o globálním oteplování: se daří přesvědčovat na celém světě politiky, aby ustupovali od zlého plánu na obchod s emisními povolenkami.  

         WASHINGTON, Jan. 25 - After examining climate data extending back nearly 100 years, a team of Government scientists has concluded that there has been no significant change in average temperatures or rainfall in the United States over that entire period. While the nation's weather in individual years or even for periods of years has been hotter or cooler and drier or wetter than in other periods, the new study shows that over the last century there has been no trend in one direction or another. The study, made by scientists for the National Oceanic and Atmospheric Administration was published in the current issue of Geophysical Research Letters. It is based on temperature and precipitation readings taken at weather stations around the country from 1895 to 1987.“ (Source: http://www.nytimes.com/1989/01/26/us/us-data-since-1895-fail-to-show-warming-trend.html?pagewanted=1.) 

         “The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change misled the press and public into believing that thousands of scientists backed its claims on manmade global warming, according to Mike Hulme, a prominent climate scientist and IPCC insider.  The actual number of scientists who backed that claim was “only a few dozen experts,” he states in a paper for Progress in Physical Geography, co-authored with student Martin Mahony. “Claims such as ‘2,500 of the world’s leading scientists have reached a consensus that human activities are having a significant influence on the climate’ are disingenuous,” the paper states unambiguously, adding that they rendered “the IPCC vulnerable to outside criticism.” Hulme, Professor of Climate Change in the School of Environmental Sciences at the University of East Anglia –  the university of Climategate fame — is the founding Director of the Tyndall Centre for Climate Change Research and one of the UK’s most prominent climate scientists. Among his many roles in the climate change establishment, Hulme was the IPCC’s co-ordinating Lead Author for its chapter on ‘Climate scenario development’ for its Third Assessment Report and a contributing author of several other chapters.” (Source: http://fullcomment.nationalpost.com/2010/06/13/the-ipcc-consensus-on-climate-change-was-phoney-says-ipcc-insider/.) 

         „´Chladná´ data ze stanice v pražském Klementinu (http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html), druhá nejstarší teplotní data na světě, byla vyřazena z Global Historical Climatology Network (GHCN - http://en.wikipedia.org/wiki/GHCN). Důvody nejsou známy. Co je však jasné: tyto historické teplotní záznamy byly nahrazeny uměle upravenými (říká se tomu „homogenizovanými“) hodnotami z pražského letiště v Ruzyni (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruzyně_Airport) - a jak správně hádáte, oba soubory dat říkají o změnách teplot něco zcela jiného.“ (Zdroj: http://www.scinet.cz/chladna-data-z-klementina-vyrazena-z-globalni-site-teplot-jejich-analyza-ukazuje-ze-stredni-evropa-se-neotepluje-vubec.html.) 

         "CLIMATE GATE" - data from one of the oldest monitoring stations in Europe - the Czech Klementinum (http://www.chmi.cz/meteo/ok/klemhiste.html) - was purposely excluded from the work of some climate scientists cooperating with the NWO. They do not like facts from Klementinum that there is no temperature rising. According to the results of historical records from Klementinum there is no increase in temperature in Central Europe for over 200 years. Some pro warming scientists even tried to fake the data from Klementinum. 

         Předně je nutné politikům s jejich vysokými platy vysvětlovat, aby kvůli tzv. změně klimatu nezdražovali energie a když už něco chtějí udělat pro dobrou věc, tak aby raději pomáhali velkým průmyslovým znečišťovatelům životního prostředí při modernizaci výrobních zařízení. Tím přeci dojde ke konkrétním a jasným krokům směrem ke zlepšení životního prostředí přímo v daných regionech. Každému je jasné, že továrna v jeho okolí by jinak´vesele čoudila dále´ a její majitelé by si jen koupili povolenky: Tím by se vůbec nic nezměnilo. Akorát by díky tomu zbohatlo pár papalášů, kteří si tenhle systém obchodování s emisemi vymysleli.  

         V Americe každopádně posléze představovala velké vítězství změna názoru na celý systém „Cap and Trade“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_and_trade) ze strany amerického senátora, hlavního spoluautora amerického zákona o emisních povolenkách (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Clean_Energy_and_Security_Act) a ještě v prosinci 2009 velkého nadšence pro celou zelenou ekonomiku (viz jeho dopis presidentu Obamovi) Lindseyho Grahama (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham): Vážení přátelé, je to sice neuvěřitelné, ale tento významný politik nyní přešel s velkou slávou na stranu odpůrců NWO. Ve svém červnovém vyjádření jasně uvádí, že bude hlasovat proti povinnému obchodování s emisními povolenkami na území USA. Podle něj se vědecký názor na tuto otázku jasně změnil a některé dřívější teorie značně přeháněly. Zelená ekonomika se neukazuje jako ta nejlepší cesta pro naši budoucnost. Také vnímání těchto otázek ze strany veřejnosti se radikálně změnilo. Tyto jasné signály nesmíme ignorovat. 

         South Carolina Republican Graham told reporters that he would vote against the Kerry-Lieberman climate bill he helped author as a consequence of his reversal, meaning the package will fall short of the votes it needs to obtain passage, according to a Senate aide. In an October 2009 New York Times op-ed co-authored with Sen. John Kerry, Graham argued, that “climate change is real and threatens our economy and national security.” However, following the evisceration of trust in promoters of man-made global warming in the aftermath of the Climategate scandal, Graham has now sensationally reversed his position, stating, “The science about global warming has changed. I think they’ve oversold this stuff, quite frankly. I think they’ve been alarmist and the science is in question,” adding, “The whole movement has taken a giant step backward.” Answering a follow up question, Graham noted that, “The public acceptance about global warming has changed,” possibly referring to polls which now indicate that the majority of Americans do not believe in the reality of man-made climate change.“ (Source: http://www.infowars.com/carbon-tax-bill-may-be-dead-after-shock-graham-reversal-on-climate-change/.) 

         „On December 10, 2009, Graham co-sponsored a letter to President Barack Obama along with Senators John Kerry and Joe Lieberman announcing their commitment to passing a climate change bill and outlining its framework. Graham has been identified as a leading supporter of passing a climate change bill and was thought to be a likely sponsor the final bill. The Senators have identified a green economy, clean air, energy independence, consumer protection, increasing nuclear power and regulating the world's carbon market as the key features to a successful climate change bill. In response to Senate Democrats shifting their priorities to immigration issues, a reaction to Arizona's passage of an anti-undocumented immigrant law, Senator Graham withdrew his support for the climate bill, leaving its passage in doubt. In June 2010, however, Graham told reporters that "The science about global warming has changed. I think they've oversold this stuff, quite frankly. I think they've been alarmist and the science is in question. The whole movement has taken a giant step backward." He also stated that he planned to vote against the climate bill that he had originally co-sponsored, citing further restriction of offshore drilling added to the bill and the bill's impact on transportation.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Lindsey_Graham#Climate_change.)

         Obrovskou kapitolou pak bude boj o zachování svobody slova na internetu, v každodenním životě, zápas o svobodu shromažďování, zachování života starých a bezmocných lidí (anti-euthanasie - http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) atd. v rámci Bohem daných přirozených práv (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo), která budou vždy nad státem, EU nebo jakýmkoliv totalitářem, diktátorem nebo mezinárodní institucí.  

         Pokud se podařilo výše nastíněné negativní tendence alespoň na chvíli zastavit díky volebnímu vítězství českých liberálně-konzervativních sil na konci května 2010, pak je zde stále EU a její stohy nových nařízení, zákonů, předpisů, vyhlášek aj. břemen nepřetržitě směřujících do českého prostředí. Na toto autorovo varování bychom měli neustále pamatovat při posuzování kroků nové vlády z hlediska všech svobodných, hodných lidí v Česku. 

           Nepochybně zde vyvstanou opět velice silně staro-nové bezpečnostní otázky. Autor predikoval na základě informací Alexe Jonese (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) a amerických aj. bezpečnostních expertů již v minulých dílech Oranžové války vážné hrozby, nové krize, které se pokusí síly NWO vyvolat. Některé se již naplnily, jiné jsou teprve očekávány: 

     As if uncontrollable economic contagion was not enough for the administration, Obama is now willing to add geopolitical risk to the current extremely precarious economic and financial situation. Over at Debkafile we read that the president has decided to "boost US military strength in the Mediterranean and Persian Gulf regions in the short term with an extra air and naval strike forces and 6,000 Marine and sea combatants." With just one aircraft carrier in proximity to Iran, the Nobel peace prize winner has decided to send a clear message that peace will no longer be tolerated, and has decided to increase the US aircraft carrier presence in the region by a 400-500% CAGR. From Debka: Carrier Strike Group 10, headed by the USS Harry S. Truman aircraft carrier, sails out of the US Navy base at Norfolk, Virginia Friday, May 21. On arrival, it will raise the number of US carriers off Iranian shores to two. Up until now, President Barack Obama kept just one aircraft carrier stationed off the coast of Iran, the USS Dwight D. Eisenhower in the Arabian Sea, in pursuit of his policy of diplomatic engagement with Tehran. For the first time, too, the US force opposite Iran will be joined by a German warship, the frigate FGS Hessen, operating under American command. It is also the first time that Obama, since taking office 14 months ago, is sending military reinforcements to the Persian Gulf. Our military sources have learned that the USS Truman is just the first element of the new buildup of US resources around Iran. It will take place over the next three months, reaching peak level in late July and early August. By then, the Pentagon plans to have at least 4 or 5 US aircraft carriers visible from Iranian shores. The USS Truman's accompanying Strike Group includes Carrier Air Wing Three (Battle Axe) - which has 7 squadrons - 4 of F/A-18 Super Hornet and F/A-18 Hornet bomber jets, as well as spy planes and early warning E-2 Hawkeyes that can operate in all weather conditions; the Electronic Attack Squadron 130 for disrupting enemy radar systems; and Squadron 7 of helicopters for anti-submarine combat (In its big naval exercise last week, Iran exhibited the Velayat 89 long-range missile for striking US aircraft carriers and Israel warships from Iranian submarines.) Another four US warships will be making their way to the region to join the USS Truman and its Strike Group. They are the guided-missile cruiser USS Normandy and guided missile destroyers USS Winston S. Churchill, USS Oscar Austin and USS Ross. We can't wait for Iran to feel completely unthreatened by this escalation and to decide to take no action whatsoever as the Nobelists push it even more into a corner from which the only escape, to a rational player, would be outright aggression... Which begs the question just how an irrational player would react.“ (Source: http://www.zerohedge.com/article/us-begins-massive-military-build-around-iran-sending-4-new-carrier-groups-region.)

         Rok 2003: „/.../ авианосные ударные группы ВМС США (авианосцы «Линкольн», «Констеллейшн» и «Китти Хок» - более 200 самолётов палубной авиации) и одна авианосная ударная группа ВМС Великобритании (АВЛ «Арк Ройял» - 16 боевых самолетов) /.../.“ (Source: http://ru.wikipedia.org/wiki/Вторжение_в_Ирак_(2003).) 

     „Turning to Iran, Tucker (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said that many Bilderberg members, including Brzezinski, were in favor of U.S. air strikes on Iran and were “leaning towards war,” although 100 per cent of members were not supportive of an attack. “Some of them in Europe are saying no we shouldn’t do it but most of them are in favor of American air strikes on Iran,” said Tucker, adding, “They’re tilting heavily towards green lighting a U.S. attack on Iran.” An attack on Iran would provide a welcome distraction to the globalists’ failings in other areas and would also allow them to war profiteer, pointed out Tucker.“ (Source: http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-on-iran/.)

         „Saudi Arabia has conducted tests to stand down its air defences to enable Israeli jets to make a bombing raid on Iran’s nuclear facilities, The Times can reveal. In the week that the UN Security Council imposed a new round of sanctions on Tehran, defence sources in the Gulf say that Riyadh has agreed to allow Israel to use a narrow corridor of its airspace in the north of the country to shorten the distance for a bombing run on Iran. To ensure the Israeli bombers pass unmolested, Riyadh has carried out tests to make certain its own jets are not scrambled and missile defence systems not activated. Once the Israelis are through, the kingdom’s air defences will return to full alert. /.../ Military analysts doubt that an airstrike alone would be sufficient to knock out the key nuclear facilities, which are heavily fortified and deep underground or within mountains. However, if the latest sanctions prove ineffective the pressure from the Israelis on Washington to approve military action will intensify. /.../ Israel has sent missile-class warships and at least one submarine capable of launching a nuclear warhead through the Suez Canal for deployment in the Red Sea within the past year, as both a warning to Iran and in anticipation of a possible strike. Israeli newspapers reported last year that high-ranking officials, including the former Prime Minister Ehud Olmert, have met their Saudi Arabian counterparts to discuss the Iranian issue.“ (Source: http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article7148555.ece.)  

o    18. února 2010 náraz letadla pilotovaného J. Stackem (http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Stack) do budovy, kde sídlila mj. pobočka místního amerického daňového úřadu (http://en.wikipedia.org/wiki/IRS) v Texasu (http://en.wikipedia.org/wiki/Texas) ve městě Austin (http://en.wikipedia.org/wiki/Austin,_Texas), které je navíc hlavním stanem bojovníka s NWO Alexe Jonese. Ještě před srážkou Stackova letounu s výše zmíněnou budovou byli již na místě připravené hasící vozy (http://www.infowars.com/eyewitness-hazmat-teams-in-place-before-plane-crash/) a zaměstnanci FBI (http://en.wikipedia.org/wiki/FBI) varovali nejméně 24 hodin dopředu patřičné osoby v budově před možným nebezpečím: A trusted source has told this office that the FBI knew Austin was going to be attacked today and had dispatched officers from its Dallas headquarters yesterday afternoon to be in place for today’s incident. The source claims that a confidential memo was circulated yesterday detailing that a building in Austin was going to be the target of an attack today. He was told this by an informant who works in the Dallas FBI office. Four FBI agents hurriedly left the Dallas office yesterday to be ready and on the scene for the aftermath of the incident, according to the informant, who was shaken when he saw events unfolding today and put two and two together. We cannot confirm the accuracy of the claim but the source is known to us and has no motivation for inventing the story. The fact that pilot Joe Stack changed his manifesto at least 27 times before the final version suggests that he had been writing it for days and this could have been what tipped off the FBI in the build up to the attack. The claim dovetails with reports we are receiving from Austin residents that the FBI were immediately on the scene after the plane crash and were filming both the building and eyewitnesses. A separate witness told KXAN News that there were Hazmat teams and fire trucks in place across the street before the plane struck the building. Infowars reporters who spoke to neighbors at Stack’s house, which he had burned down before crashing the plane, expressed surprise at how quick emergency services responded to the fire. One neighbor, named Elbert, said that emergency crews arrived five minutes after he made the 911 call. /.../ Of course, the previous staged terror attack, the Christmas Day underwear bomber incident, was proven to be a set-up and the authorities repeatedly had to change their cover story after eyewitness Kurt Haskell, who was initially derided by the media, was eventually proven right in the fact that the bomber was allowed to board Flight 253 by order of the State Department. Authorities were similarly prepared in advance of the 9/11 attacks in New York City. As part of the Tripod II exercise, FEMA deployed on September 10 to set up a command post at Pier 29 supposedly in preparation for a biowarfare exercise scheduled for September 12. We are providing the following tip line for people in Austin to send their eyewitness and news tips about this incident to us.“ (Source: http://www.infowars.com/source-fbi-knew-austin-attack-was-coming-2/.)

o    10. dubna 2010 smrt polského presidenta, někdejšího odpůrce EU a NWO Lecha Kaczyńského (http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczyński) s desítkami dalších nejvýznamnějších představitelů při leteckém neštěstí (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Polish_Air_Force_Tu-154_crash) poblíž Katyně (http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_(rural_locality)) u Smolenska (http://en.wikipedia.org/wiki/Smolensk) v Rusku (http://en.wikipedia.org/wiki/Russia). (http://birdflu666.wordpress.com/2010/04/16/polish-prosecutors-examine-video-footage-of-crash-site-with-gunshots/; http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/198710-zabery-po-padu-letadla-budi-spekulace-tajemnymi-postavami-vykriky-a-strelbou.html; http://dotsub.com/view/8fea1b04-3155-442b-889c-9fe18d9802e4; http://www.infowars.com/polands-leaders-move-to-weaken-currency-then-die-in-plane-crash/; http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/201965-naberte-vysku-varovaly-pristroje-polskou-posadku-minutu-pred-havarii.html)

To vše navíc v období smutného výročí Katyňského masakru (http://en.wikipedia.org/wiki/Katyn_massacre) z druhé světové války (http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II). Na pohřeb polského presidenta nepřijel (http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/134163/Jednou-skutecne-uctime-pamatku-pana-Kaczynskeho-jak-si-zaslouzi.html) ani jeden vrcholový představitel EU, USA, Francie (http://en.wikipedia.org/wiki/France), což také o mnohém svědčí v návaznosti na uvažování a chování lidí kolem Agendy NWO. Český president Václav Klaus však na pohřeb dorazil. Tuto podivnou ´ne-solidaritu´ evropských státníků rázně zkritizoval. Když by tedy ještě někdo chtěl v budoucnosti z Bruselu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruxelles) hovořit o tzv. solidaritě: šlo by podle Klause již jen o „pouhé fráze“. (Zdroj: Radiožurnál, 18. 4. 2010.)

o   6. května 2010 havaroval v malém letounu (http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8664549.stm; http://www.telegraph.co.uk/news/election-2010/7685912/General-Election-2010-Ukips-Nigel-Farage-has-lucky-escape-after-election-stunt-plane-crash.html) známý britský politik a bojovník s NWO Nigel Paul Farage (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) zrovna v den hlavních parlamentních voleb. (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_general_election,_2010) Utrpěl vážná zranění, kterým naštěstí nepodlehl.

    Nigel Farage však ještě před tím stihl popřát lidem České republiky zdar v bitvě s totalitními silami zla NWO. "Je mi líto, že s Vámi dnes nemohu být, tak Vám přátelé alespoň posílám tento vzkaz z Bruselu a věřte mi Česká republika tady v Bruselu moc přátel nemá, protože už je zřejmé, že teď, po tom, co byla schválena Lisabonská smlouva, a potom, co máme nového prezidenta Evropy a novou komisi, že skutečným cílem celého tohoto procesu je likvidace národních států, jak je známe. Cílem je odstranění demokracie. Cílem je vytvoření jedné celoevropské vlády. Jestli mi nevěříte, tak se podívejte, co se teď děje s Řeckem, ze kterého se stává protektorát EU a zatím co tu mluvím, tak tam probíhá generální stávka. Je velmi důležité, abyste ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky maximálně zabojovali, protože když se lidem vezme možnost rozhodovat o své vlastní budoucnosti ve volbách, pak jim nezbude nic jiného, než občanská neposlušnost. Ta se ale může snadno zvrhnout v občanské nepokoje. A to, se obávám, je budoucnost našeho kontinentu, pokud politici budou pokračovat v ignorování názoru občanů. Mám pro Vás ale jednu dobrou zprávu, a to, že občanům to začíná docházet - ve Velké Británii, Francii, Německu a České republice. Musíme tyto lidi (z NWO, pozn. autora) porazit ve volbách a já Vám v tom přeji mnoho sil." (Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=UnfIkpLSyrE.) 

  Farageova predikce o porážce NWO se zřejmě naštěstí naplnila právě díky oranžovému Stalingradu: viz volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z konce května 2010.

o    Květen 2010 a zveřejnění nových důkazů o zavraždění makedonského presidenta jménem Boris Trajkovski (http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Trajkovski) v důsledku leteckého neštěstí z 26. února 2004: There is evidence indicating that the late Macedonian President Boris Trajkovski, who perished in a plane crash in 2004, might have been murdered, Andreas Gross, a Swiss member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE, told media. While refusing to disclose what exactly led him to this possible conclusion, Gross, who is preparing a PACE report on the accident, said for Deutsche Welle Macedonian language programme that this evidence will soon be made public. It is my personal conviction, I am convinced that it is about a murder, and I base this on new information about which I do not want to speak about yet. This personal claim is based also on knowledge about unbelievable contradictions which logically lead to murder hypotheses,Gross repeated, speaking at the latest session of PACE yesterday, Macedonian MIA news agency reported. Gross said he will soon visit Macedonia to consult with the individuals who found the new information. According to him, the blame for Trajkovski's death "should be sought in the West, not in the East". Gross also announced a new second report on the crash of the plane carrying President Boris Trajkovski. He added that if he fails to collect all evidence by June, when his mandate ends in PACE, he will request a continuation of the mandate. Trajovski and his entourage died in 2004 when the president's plane tried to land at the airport in Mostar in Bosnia and Herzegovina amid bad weather. Speculations about the cause of his death spread almost immediately after the tragedy. Some pointed to the extensive amount of time that was needed to find the wreckage, others suspected the Mostar control tower, which at the time was run by French military personnel, was to blame, and there were persons who suspected his rivals at home might have arranged his death. However, the official investigation showed that the aircraft prematurely descended from the standard landing path, causing it to crash in the nearby hills.“ (Source: http://www.balkaninsight.com/en/main/news/27809.)

o    12. ledna 2010 - zemětřesení na Haiti (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake). Pravděpodobně nejhorší tragédie spojená s otřesy Země od 23. ledna 1556 (830.000 obětí zemětřesení v Shaanxi - Čína). Celkový počet mrtvých přesáhl 250.000 lidí (včetně případů smrtelných zranění, nezvěstných - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll#Earthquakes). Následovala další série velmi silných zemětřesení především 27. února 2010 v Chile (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Chile_earthquake) aj.

o 14. dubna 2010 přešla do své druhé fáze erupce islandské sopky Eyjafjallajökull (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_eruptions_of_Eyjafjallajökull). V důsledku značného sopečného prachu nad Islandem (http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland) byly uzavřeny letové prostory ve většině Evropy od 15. do 20. dubna 2010. Šlo o největší výpadek v letovém provozu od druhé světové války. Satelitní snímky však později ukázaly, že nebezpečný prach se většinou nacházel ve velkých koncentracích pouze v okolí Islandu a uzavírání letových prostorů bylo tedy nepřiměřeným krokem ze strany EU (viz http://www.dailymail.co.uk/news/article-1268794/Remember-ash-cloud-It-didnt-exist-says-new-evidence.html).

  „Nedávné uzavření vzdušného prostoru nad Velkou Británií kvůli sopečnému mraku z islandského vulkánu nebylo nutné, tvrdí Jim McKenna, šéf odboru letové způsobilosti britského Úřadu pro civilní letectví. V pondělí ho citoval server Daily Mail, podle kterého satelitní snímky dokazují, že nad britskými ostrovy nebyl žádný oblak sopečného prachu, kvůli němuž by musely být na šest dní přerušeny veškeré lety.“ (Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/198635-zadny-mrak-z-islandske-sopky-nebyl-tvrdi-britove.html.)

  „Jim McKenna, the Civil Aviation Authority’s head of airworthiness, strategy and policy, admitted: ‘It’s obvious that at the start of this crisis there was a lack of definitive data. False alarm? Satellite images have revealed there may never have been a doomsday volcanic ash cloud over the UK. ‘It’s also true that for some of the time, the density of ash above the UK was close to undetectable.’“ (Source: http://www.ktradionetwork.com/tag/jim-mckenna/.)

o 20. dubna 2010 vypukla v Mexickém zálivu (http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Mexico) u pobřeží USA (http://en.wikipedia.org/wiki/USA) katastrofa (http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill) na plošině pro těžbu podmořské ropy britské společnosti BP (někdejší British Petroleum, dnes vůbec nejrozsáhlejší britsko-globální naftařská společnost - http://en.wikipedia.org/wiki/BP). Stovky tisíc barelů ropy vytékaly denně ještě v polovině června 2010 přímo do moře a ničily místní přírodu a živočichy. Navíc byly posléze v červnu objeveny další úniky ropy. Šlo o největší ekologické neštěstí svého druhu v USA (větší než Exxon Valdez z roku 1989 - http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill). Letecké a satelitní snímky posléze odhalily mohutné, mnohdy krvavě-rudé ropné skvrny směřující k americkému pobřeží.

  „Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši /.../.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 8:8-9, Biblion, Praha, 2009, s. 1550.)

  Ztráty na životech zvířat, planktonu (http://en.wikipedia.org/wiki/Plankton) atd. byly nedozírné. Někteří vědci se dokonce začali obávat přesunu ropné skvrny až k Evropě a to díky podmořským proudům (viz geograf a hydrolog Bohumír Janský z pražské přírodovědecké fakulty -http://media.rozhlas.cz/_audio/02071985.mp3). Šéf společnosti BP jménem Tony Hayward (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Hayward) prodal včas několik týdnů před vlastní katastrofou (prý zcela náhodou) jednu třetinu svých firemních akcií. (Source: http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7804922/BP-chief-Tony-Hayward-sold-shares-weeks-before-oil-spill.html; http://www.infowars.com/attorney-deepwater-horizon-managers-knew-about-oil-rig-problem-before-explosion/.) Podobně učinil již v prvním čtvrtletí 2010 ´čistě náhodou´ jeden z největších akcionářů BP: společnost Goldman Sachs (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs). Opět ´pouze v rámci zachování tzv. náhodného jednání´ postupovali další velcí akcionáři BP a také stihli odprodat své akcie ještě před danou katastrofou.

  „According to regulatory filings, RawStory.com has found that Goldman Sachs sold 4,680,822 shares of BP in the first quarter of 2010. Goldman's sales were the largest of any firm during that time. Goldman would have pocketed slightly more than $266 million if their holdings were sold at the average price of BP's stock during the quarter. If Goldman had sold these shares today, their investment would have lost 36 percent its value, or $96 million. The share sales represented 44 percent of Goldman's holdings -- meaning that Goldman's remaining holdings have still lost tens of millions in value.“ (Source: http://rawstory.com/rs/2010/0602/month-oil-spill-goldman-sachs-sold-250-million-bp-stock/.)

  „Other asset management firms also sold huge blocks of BP stock in the first quarter. Though the amounts pale in comparison to Goldman’s holdings, Wachovia, owned by Wells Fargo, sold 98% of its shares in BP and Swiss bank UBS sold 97% of its BP shares.“ (Source: http://www.gcnlive.com/wp/2010/06/08/evidence-points-to-bp-oil-spill-false-flag/.)

  Síly NWO se zřejmě pokusí této tragédie (ať již vznikla jakýmkoliv způsobem) využít k posílení svých tlaků na regulace ropného průmyslu, ke zvýšení cen ropy a posilování zavádění role tzv. zelené ekonomiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Green_economy) se všemi negativními důsledky pro všechny spotřebitele.

o    Část června, květen 2010: syndrom tzv. globálního stmívání (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming). Neustále zatažená obloha, déšť, zima a následné povodně pořádně zatočily s lidskými životy. Nedostatek slunečních paprsků se negativně projevoval na úrodě a na lidské psychice, také na fyzickém zdravotním stavu. Lidé velmi často spekulovali, jak dalece za tuto situaci může letecký provoz a rozprašování chemických sloučenin v atmosféře (chemtrails - http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemtrail).

o    29. března 2010 - bombové útoky na civilisty v moskevském metru (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Moscow_Metro_bombings) mj. pod budovami ruské tajné služby FSB (http://en.wikipedia.org/wiki/FSB_(Russia)). K odpovědnosti se údajně přihlásil nejprve svržený čečenský president Doku Umarov (http://en.wikipedia.org/wiki/Doku_Umarov), nicméně těsně po zveřejnění informací o atentátech uvedly česká a ruská televize také informace přesně opačné, kdy za těmito krvelačnými akcemi měly stát někteří lidé z bezpečnostních služeb, kteří spolupracovali se silami NWO. (http://www.ct24.cz/svet/85585-umarov-udajne-odmitl-podil-na-moskevskych-atentatech/; http://www.1k-tv.com/index-3-newsinfo-3733)

o    1. května 2010: údajný - naštěstí neúspěšný - pokus o odpálení amatérské bomby (http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Times_Square_car_bombing_attempt) na hlavní ulici Times Square (http://en.wikipedia.org/wiki/Times_Square) v New Yorku (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City), kdy zde měly explodovat plynové lahve a běžně dostupná pyrotechnika, zapálená uvnitř zaparkovaného automobilu. Podivně kouřící vozidlo však bylo policií včas zajištěno. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/8656651.stm; http://www.ct24.cz/svet/88682-new-york-unikl-teroristickemu-utoku/). K atentátu se přihlásil Faisal Shahzad (http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_Shahzad). Zpravodajský tým Alexe Jonese označil za skutečné organizátory tohoto zmařeného útoku některé lidi z amerických a britských bezpečnostních služeb pracujících pro síly NWO: A man arrested in Pakistan in connection with the Times Square car bombing attempt who had traveled with accused bomber Faisal Shahzad is a member of a terrorist organization that is controlled by British MI6 and the CIA.“ (Source: http://www.infowars.com/times-square-bomber-linked-with-cia-controlled-terror-group/.)

o    Uzavřením globální dohody o kontrole tzv. autorských práv ACTA (http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement) skončí svobodný internet. Obsah nejsvobodnějšího média bude regulován, občané perzekuování a zavíráni do vězení za nejrůznější „prohřešky“ způsobené tzv. jedním klikem myši na pro některé elitáře nevhodný obsah webu. V první fázi půjde o skrytou regulaci prostřednictvím providerů a v té další již o konkrétní trestní postihy. S největší pravděpodobností to bude mj. znamenat konec svobodných bloggerů. (http://www.diit.cz/clanek/acta-oficialne-zverejnena-boj-o-internetovou-svobodu-pokracuje/36083/; http://www.diit.cz/clanek/odhaleni-tajne-dohody-acta-jeste-vetsi-zlo-nez-jsme-doufali/35943/;http://cs.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement; http://www.abclinuxu.cz/clanky/analyza-unikleho-navrhu-tajne-dohody-acta; http://balkin.blogspot.com/2010/03/anti-counterfeiting-trade-agreement.html)

o    Konec svobodného internetu v Británii (http://www.infowars.com/the-end-of-the-internet-as-we-know-it-in-britain/)

o    Na internetu se již budou zobrazovat převážně jen tzv. ´globálně vhodné´ a schválené texty. Společnost Google (http://en.wikipedia.org/wiki/Google) nastavuje nové protokoly pro zobrazování tzv. ´vhodných zpráv´. President Obama tento plán společnosti Google podpořil a navíc sdělil, že v současnosti se již svobodné „informace stávají rušivým elementem“, dokonce „sabotáží“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Sabotage), vytvářejí na lidi zbytečný „tlak“, vnášejí do „naši země“ a „demokracie“ zbytečný neklid. Proč lidé potřebují „tolik nejrůznějších“ svobodných „hlasů vyžadujících jejich pozornost na blozích (Obama použil slovo blog na prvním místě před ostatními médii, pozn. autora), na kabelových televizích (narážka ne Fox News, pozn. autora), v rádiu (poukázání mj. na Alexe Jonese, pozn. autora)“. Přeci pro běžného občana „je tak těžké“ tím vším projít a zjistit „kdo říká pravdu a kdo ne“. Podle pana Obamy by tedy bylo prostě nejlepší zcenzurovat internet tak, aby jej řídila vláda nebo s NWO Agendou spřízněné soukromé společnosti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 5. 2010.)

  Drudge reports this morning that Google CEO Eric Schmidt wants Google’s machines to select what news you read on its website. “News sites should use technology to predict what a user wants to read by what they have already read, Schmidt told the American Society of News Editors, where a few humans still remained in the audience,” writes Drudge. Schmidt wants to be challenged through technology that “directs readers” to a story with an “opposing” view. Schmidt is a staunch Obama partisan. In 2008, at the Democratic National Convention in Denver, he took the stage and said the internet gave Obama the ability to bypass traditional media and claim the Democratic nomination. “I’m doing this personally,” Schmidt said. “Google is officially neutral.” „In December of last year, Obama personally selected Schmidt to be his cybersecurity coordinator. Schmidt was a cyber-adviser in the Bush administration. In January 2006, Google confirmed its intent to filter keywords given to it by the government of the China. The restrictions apply to thousands of terms and websites. Chinese internet users have been critical of Google for assisting the Chinese government in repressing its own citizens, particularly those dissenting against the government and advocating for human rights. Schmidt’s plan to “direct readers” to news through technology strikes Drudge as odd. “An odd suggestion from the CEO of a company long accused of offering little to no conservative-leaning links on its news page, while aggressively promoting left-leaning hubs,” the popular web portal opines.“ (Source: http://www.infowars.com/google-ceo-and-obama-activist-wants-machines-to-pick-news/.)

    Naštěstí někteří američtí soudci již vystoupili proti takovým zásahům do svobody slova: A US federal court today ruled that the FCC had overstepped its bounds in requiring Internet providers to avoid discriminating against particular kinds of traffic. A judge said that current rules didn’t give enough authority to change Comcast’s traffic management or otherwise dictate equal treatment, potentially letting Comcast revert back to its prior scheme without repercussions.“ (Source: http://www.infowars.com/court-rules-against-fcc-net-neutrality-arguments/.)

  „The Federal Communications Commission does not have the legal authority to slap Net neutrality regulations on Internet providers, a federal appeals court ruled Tuesday.“ (Source: http://www.infowars.com/court-fcc-has-no-power-to-regulate-net-neutrality/.)

o    V Česku vstoupil v platnost od 1. června 2010 (na vyžádání Evropské unie) nový audiovizuální zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách, který výraznou měrou cenzuruje především videa svobodně šířená prostřednictvím internetu a dopadá předně (dle dosavadního právního výkladu, což se také může v budoucnu změnit) na podnikatele. (http://www.zive.cz/clanky/internetova-videa-v-cr-budou-od-cervna-regulovana/sc-3-a-152477/default.aspx)

o    Každý uživatel Twitteru (http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter) se nyní stává důležitým pilířem v monitorovacím programu vlády USA. Knihovna Kongresu (http://en.wikipedia.org/wiki/Library_of_Congress) archivuje každý jednotlivý Tweet již od roku 2006.

  Get ready for fame, tweeters of the world: the Library of Congress is archiving for posterity every public tweet made since the service went live back in 2006. Every. Single. Tweet. The LOC announced the news, appropriately enough, on Twitter. Twitter isn't just about being pretentious and notifying the world about the contents of your lunch (though it's about those things too). Matt Raymond, one the Library's official bloggers, notes that "important tweets in the past few years include the first-ever tweet from Twitter co-founder Jack Dorsey, President Obama’s tweet about winning the 2008 election, and a set of two tweets from a photojournalist who was arrested in Egypt and then freed because of a series of events set into motion by his use of Twitter." But even those billions of other tweets and retweets, the ones about how you just got back from the worlds' most epic jog or how you're sick at home with the crocodile flu or how your crappy Internet connection just went down again and you can't take it any more - those matter too.“ (Source:http://arstechnica.com/tech-policy/news/2010/04/library-of-congress-were-archiving-every-tweet-ever-made.ars.)

o    Část poslanců Evropského parlamentu (http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Parliament) chce podpořit plán na zálohování a zpřístupnění po dobu nejméně dvou let každého vyhledávání na Google.com (http://en.wikipedia.org/wiki/Google). Státní aparát tak bude moci zpětně legálně dohledávat podrobnosti o činnosti každého občana na internetu, využívajícího služeb Google.

  Every Google search to be logged and saved for two years under new Euro MP plan. /.../ 'Once the proposal is in place, then governments and authorities will be able to use the information for any purpose they choose. 'It would also be unlawful from a privacy perspective. We have well established laws in Europe that protect private communications. The idea that governments can destroy that protection is unthinkable.'“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1284581/Every-Google-search-logged-saved-2-years-Euro-MP-plan.html.)

o    Díky činnosti americké organizace EPIC (http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Privacy_Information_Center) pronikly na veřejnost údaje o záměrném shromažďování fotek již přes dvou tisíc převážně nevinných cestujících z tzv. letištních bio-skenerů (http://en.wikipedia.org/wiki/Millimeter_wave_scanner). Tento trend ´povinného odhalování tělesných proporcí a genitálií´ se má nadále zrychlovat, načež bio-skenery budou zaváděny ve většině jakýchkoliv státních nebo veřejných úřadů, institucí, na místech velkých koncentrací lidí apod.

  EPIC v. Homeland Security: Government has Over 2,000 Photos from Airport Body Scanners. As a result of a Freedom of Information Act lawsuit, EPIC has obtained hundreds of pages of documents from the Department of Homeland Security about the plan to deploy full body scanners in US airports. A letter to EPIC reveals that the government agency possesses about 2,000 body scanner photos from devices that the DHS said earlier "could not store or record images." EPIC has also obtained the most recent device procurement specifications, and several hundred new pages of traveler complaints. For more information, see EPIC: Whole Body Imaging and EPIC: EPIC v. Department of Homeland Security.“ (Source: http://epic.org/2010/04/epic-v-homeland-security-gover.html; dále viz http://www.infowars.com/tsa-incident-proves-authorities-are-engaged-in-monumental-body-scanner-cover-up/.)

  „Earlier this year, as the government began to roll out in force its dangerous and intrusive naked body scanners at airports around the country, we were told the machines are unable to save images. For instance, the claim is made in the Associated Press report below. As it turns out, the machines can save images. This was confirmed in a letter sent to Rep. Bennie G. Thompson, Chairman of the Committee on Homeland Security,  at approximately the same time the government claimed the machines are safe and cannot save images. In fact, this ability is a government requirement. “TSA requires AIT machines to have the capability to retain and export imagines (sic) only for testing, training, and evaluation purposes,” states a TSA letter dated February 24, 2010 and signed by Gale D. Rossides, Acting Administrator.“ (Source: http://www.infowars.com/tsa-letter-confirms-naked-body-scanners-transmit-images/; http://www.infowars.com/media/tsadoc.pdf.)

  Pokračují také pokusy o zavádění mobilních skenerů v rámci celého světa. Tato zařízení umožňují neustálý monitoring desítek tisíc občanů obzvláště v místech velkého počtu lidí. S přibývajícími stížnostmi svobodných občanů dochází naštěstí k dočasnému zpomalování nástupu této NWO Agendy.

  Despite establishment media spin that naked body scanners are being meekly accepted by a compliant public, documents released under the Freedom of Information Act reveal that there have been more than 600 formal complaints about the devices in the last year. Furthermore, the documents reveal anger at TSA officials for refusing to offer passengers a pat-down alternative, as well as forcing children to go through machines which provide crisp images of genitalia, a particularly outrageous scenario in light of last week’s story concerning a TSA worker who was charged with multiple child sex crimes having raped an underage girl. “Hundreds of U.S. air travelers have lodged complaints over use of full-body security scanners in the past year, charging they violate personal privacy and may be harmful to their health, documents released on Tuesday showed,” reports Reuters. The Reuters piece amounts to little more than another whitewash of the issue, claiming that privacy filters blur sensitive areas of the body, an assertion contradicted by other journalists who investigated trials of the technology, as well as readily available sample images which clearly show that the penis and testicles are visible. The Transportation Security Administration also downplayed the issue as insignificant, claiming that over 600 complaints about body scanners which are installed in just 21 airports in the U.S. was an “infinitesimally small” number. “I was not given an option to use the whole body screening device. Neither was anyone else. It appeared that everyone was being required to go through the devices, even children,” said one complaint from an unidentified traveler who flew through the Tulsa airport in May 2009. As we reported last month, airport staff have also been accused of printing out and circulating naked images of famous people, a complete abuse of the “professionalism” we were promised would be exercised by those in control of these systems. Courts have consistently found that strip searches are only legal when performed on a person who has already been found guilty of a crime or on arrestees pending trial where a reasonable suspicion has to exist that they are carrying a weapon. Subjecting masses of people to blanket strip searches in airports reverses the very notion of innocent until proven guilty. Barring people from flying and essentially treating them like terrorists for refusing to be humiliated by the virtual strip search is a clear breach of the basic human right of freedom of movement. Security experts agree that such scanners would not even have stopped the incident that has been exploited to justify their widespread introduction – the Christmas Day underwear bomber. Not only have the scanners proven to be a total violation of privacy, but major international radiation safety groups are now warning of the health risks they pose. Despite governments claiming that backscatter x-ray systems produce radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency Committee on Radiation Safety concluded in their report that governments must justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant women and children should not be subject to scanning, according to the report, adding that governments should consider “other techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental Protection Agency,” reported Bloomberg. We are joining the hundreds of other Americans who protested naked body scanners as an affront to privacy, dignity, and a health risk, by launching our naked body scanner contest in an effort to focus public attention on how we must stop these machines now before they are installed in the streets and become another tool of control and oppression as part of the prison planet being constructed around us. Not only have authorities in Europe promised to roll out mobile body scanners on the streets to mass scan crowds of people, but Homeland Security has even gone a step further, developing Orwellian mind-reading devices that are set to be installed as part of unconstitutional checkpoints at public events. We are offering our biggest prize fund ever of $15,000 for the entries that most successfully highlight the true agenda behind naked body scanners and where this is all heading unless we put our foot down now and help to build momentum behind public pressure to remove the scanners from airports.“ (Source: http://www.infowars.com/hundreds-of-americans-file-complaints-over-naked-body-scanners/.)

  Americký úřad TSA (http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration) se dokonce pokusil zavést povinné skenování všech cestujících na letištích: In a new attempt to curb terrorism on airplanes and in airports, the Transportation Security Administration (TSA) announced this week that they plan on making full body scanners mandatory. The full body scanners, which produce an image and show any object carried by an individual, are already in use at several airports across the country.“ (Source: http://www.ecanadanow.com/curiosity/2010/03/17/tsa-to-make-full-body-scans-mandatory-at-us-airports/.)

  Za příklad boje proti všeobecnému zavádění těchto skenerů do života lidské společnosti bývá často zmiňován velmi pozitivní příklad legislativců z amerického státu Idaho (http://en.wikipedia.org/wiki/Idaho): Idaho has set the example for others states to follow in the continuing revolt against naked body scanners, by passing a law that limits the use of the x-ray scanning devices in airports and government buildings and also forces Homeland Security to disprove health concerns. Athol Republican Rep. Phil Hart’s bill, which was passed 58-9 on Thursday by the Idaho state legislature, limits use of the scanners to people who have failed a prior security check, such as a metal detector. The bill also enforces by law the option to take a manual pat-down as an alternative to the body scan, a choice that was never available in other countries that have introduced the scanners and one that the TSA has made clear it seeks to abolish, forcing everyone to use the scanners. “Hart’s bill would also require the Idaho Department of Homeland Security to prove the scanners aren’t detrimental to health before any machine is allowed to operate in the state,” reports the Associated Press. Despite governments claiming that backscatter x-ray systems produce radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency Committee on Radiation Safety concluded in their report that governments must justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant women and children should not be subject to scanning, according to the report, adding that governments should consider “other techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental Protection Agency,” reported Bloomberg. Responding to questions about a potential battle between federal and state jurisdiction over the use of naked scanners in Idaho, Hart said that the state could use “police power” to regulate the machine’s usage if they are found to be harmful to humans. “Hart said that in his research and talking to professionals about the machines, he has been told that the machines irradiate people to the level which equals that person spending one full day in the sun,” according to the Idaho Reporter. “Hart said the science isn’t conclusive because long-term testing of the machines has yet to be done. Because of the radiation used to produce images, Hart is concerned that those who travel often would be adversely affected more than average Americans who travel only a few times each year. Under directives of Hart’s plan, the head of Homeland Security in Idaho would need to certify the safety of the machines prior to installation and use in public facilities in the state.” Hart highlighted the fact that the body scanners do produce naked images of the body, despite a propaganda campaign to convince Americans otherwise, and the bill addresses this by prohibiting the storage and transfer of the images produced by the scanners. Hart’s bill was supported by House Democrat, Rep. Shirley Ringo, who reminded lawmakers that the response to the 9/11 attacks was supposed to be an attempt to preserve freedom and liberty, as well as Rep. Russ Matthews, R-Idaho Falls, who warned that the federal government should not be allowed “to pillage our freedom in the name of security.” The bill also attracted support from both sides of the political spectrum, enlisting endorsement from both the ACLU and Gun Owners of America. We are joining the hundreds of other Americans who have filed complaints in protesting naked body scanners as an affront to privacy, dignity, and a health risk, by launching our naked body scanner contest in an effort to focus public attention on how we must stop these machines now before they are installed in the streets and become another tool of control and oppression as part of the prison planet being constructed around us. Not only have authorities in Europe promised to roll out mobile body scanners on the streets to mass scan crowds of people, but Homeland Security has even gone a step further, developing Orwellian mind-reading devices that are set to be installed as part of unconstitutional checkpoints at public events. We are offering our biggest prize fund ever of $15,000 for the entries that most successfully highlight the true agenda behind naked body scanners and where this is all heading unless we put our foot down now and help to build momentum behind public pressure to remove the scanners from airports. As the video below illustrates, the fact that naked body scanner machines in the U.S. are manned by TSA thugs who are routinely caught abusing their power in treating the public like prison inmates only heightens the danger posed by the use abuse of the new devices.“ (Source: http://www.infowars.com/idaho-leads-state-revolt-against-naked-body-scanners/.)

  Proti skenerům se také jasně postavil papež Benedikt XVI. Podle něj: Důstojnost lidského života musí zůstat zachována i na úkor bezpečnosti, jinak se stáváme opět barbary a jde o státní terorismus (http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism): The head of the Roman Catholic Church spoke out against the use of body scanners at airports, saying human dignity must be preserved even as countries attempt to protect their citizens against acts of terrorism.“ „But he said that even when facing the threat of terrorism, airport security officials should not forget to respect "the primacy of the human person." "[With] every action, it is above all essential to protect and value the human person in their integrity," he told the representatives from the aviation industry.“ (Source: http://www.cbc.ca/world/story/2010/02/22/pope-body-scan.html.)

o    Čína obnovila povinné sterilizace svých občanů. Za neuposlechnutí hrozí pokuty a zatčení. (http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/198459-v-cine-se-musi-nechat-sterilizovat-10-000-lidi-jinak-zatknou-jejich-rodice.html)

o    Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia) přemýšlí o zřízení nového ministerstva pro státní kontrolu lidské populace: SYDNEY (Reuters) - Australia is to create a new government post of minister for population tasked of developing an official population strategy, Prime Minister Kevin Rudd said on Saturday. Tony Burke, currently minister for agriculture, forestry and fisheries, will add the new job to his current portfolio, Rudd said. The new strategy is expected to take 12 months to develop. Recent estimates have suggested Australia's population could grow by more than 50 percent to around 35 million in the coming decades, from its current level of around 22 million, fuelled largely by immigration. This has prompted concerns about whether such an increase is sustainable in the world's driest continent. Rudd said the objective was to look at the challenges and opportunities population growth would bring, examine its likely trajectory, minimise the risks and consider what infrastructure would be needed. "The strategy will also seek to address the challenges associated with population growth, including the impact on the environment, water, and urban congestion," Rudd said. An election is due later this year, but Rudd said he hoped development of a population strategy would continue whether the Labour government or conservative opposition won it.“ (Source: http://in.reuters.com/article/worldNews/idINIndia-47418720100403.)

http://www.youtube.com/watch?v=qn1C1MN-eeI

o    NWO Agenda postupovala dále Českou republikou. Jejím cílem bylo snížení populace na Zemi a ušetření peněz pomocí ukončení života rodičů, prarodičů, každého z nás. Průlomové doporučení vydala v únoru 2010 Česká lékařská komora (http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_lékařská_komora). Tzv. nevyléčitelně nemocné máme nechat ´v klidu odejít´. Státní kasa na jejich léčbu prostě nemá (http://zpravy.idnes.cz/lekari-uz-nemaji-lecit-nevylecitelne-schvalila-lekarska-komora-ps1-/domaci.asp?c=A100226_134301_domaci_ban). Navíc někteří politici vytáhli do boje za legalizaci euthanasie (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) přesně podle tzv. vědeckých poznatků Agendy NWO. Vaši prarodiče tak již brzy budou moci odejít ´v klidu ze světa´, aby tzv. ´nezatěžovali zbytečně´ státní pokladnu.

  Možná tedy i dojde na predikci SOYLENT GREEN (http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green), kterou ve stejnojmenném snímku tak varovně ukázal pro všechny budoucí generace držitel prestižní filmové ceny Oscar (http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award) Charlton Heston (http://en.wikipedia.org/wiki/Charlton_Heston).

  ZASTAVME NWO AGENDU PŘÁTELÉ. JEŠTĚ STÁLE JE ČAS PRO SLUŠNOST A SVOBODU. JEŠTĚ STÁLE MŮŽEME V DALŠÍCH VOLBÁCH SVOBODNĚ ROZHODNOUT! STOP NWO TOTALITĚ!

   NWO Agenda in the Czech Republic and a decrease in the number of people on Earth - groundbreaking recommendation from the Czech Medical Chamber: the so-called incurable will be left untreated; now is the´time to let them die in peace´. Some Czech politicians support under the influence of so-called scientific views euthanasia by NWO Agenda and this situation also occurred in Czech Senate, where the criminal euthanasia law was presented. Your grandparents will soon have to ´leave in peace´. They are too expensive for the Czech state. STOP NWO AGENDA FRIENDS! THIS SHIT NWO AGENDA IS ALL OVER THE WORLD!

  Varovné svědectví v Česku velmi populárního francouzského cestovatele, enviromentalisty a oceánografa o ´nutnosti vyvražďování lidí´ prostřednictvím OSN a agendy NWO: Jacques-Yves Cousteau (http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau), French oceanographer, filmmaker and environmentalist revealing the misanthropic nature of the UN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations) and the radical environmentalist movement: "The United Nation's goal is to reduce population selectively by encouraging abortion, forced sterilization, and control human reproduction, and regards two-thirds of the human population as excess baggage, with 350,000 people to be eliminated per day…. It's terrible to have to say this. World Population must be stabilized and to do that we have to eliminate 350,000 people per day. In one year that would equal 128 million people." (Source: Elnadi, Bahgat; Rifaat, Adel: Interview with Jacques-Yves Cousteau, IN: The UNESCO Courier, 1. listopad, 1991, s. 13.)

  Rath (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Rath) pro euthanasii, Klener (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Klener) proti: „Klener: Pacientův přístup k životu je proměnlivý. Pavel Klener svůj záporný postoj k legalizaci eutanazie odůvodňuje i případy z praxe. "Opakovaně jsem zažil, že jeden den se pacient dožadoval ukončení svého života a druhý den lpěl na životě zcela neuvěřitelně," řekl.“ „Rath: Eutanazie zkvalitní péči. Podle Ratha je děsivých oborů v medicíně více a každý by měl zvážit, zda se na to cítí. Sám by zavedení eutanazie přivítal i proto, že by podle něj mohlo přispět ke zlepšení lékařské péče. "Už jen existence možnosti požádat o eutanazii a nechat si svůj případ zhodnotit nezávislými odborníky povede sama o sobě k postupnému zvyšování kvality péče a snižování počtu lidí, kteří trpí zbytečně," argumentoval. Eutanazie je legální například v Belgii nebo ve Švýcarsku. Podle Klenera ale v těchto státech není spolehlivě analyzován její dopad. "V některých státech se i uvažuje o změně pravidel," upozornil. "Pokud bude eutanazie možná i u nás, tak sám osobně počítám s tím, že učiním takové kroky, abych v případě nutnosti mohl tuto věc využít," řekl Rath. Návrh zákona o eutanazii předložila 20. července senátorka Václava Domšová (za SNK ED). Jak sama tvrdí, chce hlavně otevřít odbornou diskusi na toto téma ve výborech. "Zatím se o ničem nerozhoduje, do pléna to půjde až na podzim," sdělila iDNES.cz Domšová.“ (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prerusit-lecbu-ano-ale-vrazdit-ne-oponoval-klener-zastanci-eutanazie-rathovi-18y-/domaci.asp?c=A080722_161851_domaci_pje.)

  Velmi podnětná diskuse -  http://media.rozhlas.cz/_audio/01095863.mp3 - na téma euthanasie proběhla 17. února 2010 v Radiožurnálu mezi Janem Paynem (http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/426483) a Borisem Šťastným (http://www.financnici.cz/boris-stastny).

o   Sledování občanů pomocí nové generace elektronických měřičů spotřeby elektrického proudu přímo ve vašem bytě. (http://bits.blogs.nytimes.com/2010/03/15/tracking-electric-use-could-allow-utilities-to-track-you-too/)

o    Konec automobilové svobody. Již víte: proč Vám vláda doporučuje zlikvidovat Vaše staré auto? Aby Vás mohla lépe sledovat a monitorovat každý Vás krok. Zapomeňte na ekologické důvody. Další NWO zákon v akci: Nová auta budou muset mít tzv. ´černé skříňky´, které budou zaznamenávat podrobnosti o provozu vašeho vozu. Přístup k nim budou mít jak orgány veřejné správy, tak různé bezpečnostní složky nebo výrobci a to na dálku, bez nutnosti požadovat váš souhlas.

  All new cars would have to be equipped with "black boxes" that record performance data and federal safety regulators would be granted the authority to order immediate recalls under newly proposed auto-safety legislation being considered by Congress.“ (Source: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/29/AR2010042904700.html.)

  Navíc GPS (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System_navigation_device) chytré čipy např. typu SiRFstar III (http://en.wikipedia.org/wiki/SiRFstar_III) zabudované v elektronice automobilu s cílem určovat jeho polohu, se již také s úspěchem využívají k monitoringu emisí skleníkových plynů (http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas) a dalších tzv. moderně-enviromentálních problémů, které můžete vy nebo váš vůz způsobovat. Pokud to zjistí zařízení vybavené patřičným čipem a umístěné již výrobcem ve vašem vozidle a vyšle tuto informaci na bezpečnostní ústředí: vaše cesta rychle skončí elektronickým zablokováním chodu auta nebo přivoláním policejních aj. ´jednotek enviromentální bdělosti´. Marná sláva, životní prostředí a vaše tzv. enviromentální chování mají přednost před např. odvozem manželky do porodnice. Vaše dítě přeci produkuje množství škodlivých emisí a je nebezpečím pro celou planetu. Samozřejmě tyto chytré čipy také umí zprostředkovat bez vašeho souhlasu odposlech kompletní komunikace uvnitř i vně kabiny vozidla např. při využití systému E911 (http://en.wikipedia.org/wiki/E911) a VoIP (http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol), mohou tak online upozornit patřičné orgány na vaše nevhodné výrazy, kritiku vlády nebo třeba na nesouhlas se zvyšováním daní atd. Při porušení některého předpisu může dojít k automatickému strhnutí dané finanční částky z vašich prostředků elektronického bankovnictví aj. Pro srovnání si např. stačí přečíst veřejně dostupné knížky od Ronalda Kesslera (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Kessler), renomovaného žurnalisty (Wall Street Journal, Washington Post) a držitele řady vysoce hodnocených novinářských cen (American Political Science Association - 1965, United Press International - 1967, Associated Press, Sevellon Brown Memorial award - 1967), který se zabýval mj. oborem bezpečnostních operací, abychom si uvědomili netušené možnosti nejrůznějších odposlechů. Níže uváděná citace je přitom již přes 15 let stará a technické prostředky za tu dobu opravdu neuvěřitelné pokročily.

  „Každý reproduktor v rádiu nebo televizoru může být přeměněn na odposlouchávací zařízení, které vysílá signály do odloučeného poslechového místa. Elektrická zásuvka může být nahrazena jinou, která obsahuje odposlouchávací zařízení, jež vysílá signály vzduchem nebo po elektrickém vedení. Mikrofon v termostatu může přenášet signály do radiátoru, odkud může vysílačka předávat signály ven. Přepojením drátu v telefonu může být změněn v otevřený mikrofon přenášející zvuk z místnosti po telefonní lince, i když je sluchátko zavěšeno. Ani psací stroje nejsou imunní. Přívod proudu užívaný u psacího stroje IBM Selectric se dá využít ke zjištění toho, co se na stroji píše. Pokaždé, když se pohne psací jednotka, motor uvnitř stroje běží. Délka doby, kdy motor pracuje, záleží na tom, jak daleko se psací jednotka pohybuje. A tak délka pohybu se řídí podle toho, které písmeno se píše. Měřením množství okamžité spotřeby může tajné počítadlo určit, jak daleko se pohnula psací jednotka, a tak jaké písmeno bylo napsáno. Obrazovka počítače také vyzařuje signály, ze kterých se dá určit, které písmeno bylo napsáno. Mikrofon umístěný v místnosti se dá také používat k zachycení zvuků klávesnice. Každá klávesa má při úderu jiný zvuk. Tento zvuk může sloužit k určení, která klávesa byla stlačena. Podobně i jehličková tiskárna vydává zvuky, které se dají přeložit do textu, který právě tiskne. Pokud je zapnutý počítač vybaven modemem, může tajné slídidlo s pomocí obyčejné telefonní linky zaznamenat celý obsah pevného disku počítače.“ (Zdroj: Kessler, Ronald: CIA, Eminent, Praha, 1997, s. 238-239.)

  Tedy bezpečnost státu a Velký bratr (http://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarian_personality) především přátelé. Fakticky samozřejmě mohou také tyto systémy zachránit nejeden život díky včasnému příjezdu rychlé pomoci. Cena za konec automobilové svobody však může být v novém světě podle Agendy NWO až příliš vysoká.

  The proposed GPS road tax system could easily be programmed to listen to and record conversations inside any vehicle. It could stop a vehicle, lock the occupants inside and notify the 'jack boots' that the occupants were en route to a tea party," Lamb wrote. "We would hope that the federal government would never sink to the level of paranoia that gripped Nazi Germany. But then, we also hoped that the federal government would never sink to the level of labeling legal, peaceful assemblies, such as the recent tea parties, as gatherings of potential terrorists." (Source: http://www.wnd.com/?pageId=106056.)

o Nové podmínky užívání Facebooku (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) umožňují strojově-automatické vybírání klíčových slov (http://en.wikipedia.org/wiki/Index_term) z vašich příspěvků, jejich hromadné vyhodnocování a umísťování na vládní aj. webové stránky, aplikace apod. (http://facebookiswatchingyou.blogspot.com/2010/04/what-you-say-now-on-facebook-can-go-to.html). Většině z toho se dá ještě zatím zabránit pomocí zvýšeného nastavení vašeho soukromí. Pravdou však je, že veškeré informace, které o sobě uživatel Facebooku sdělí na svém profilu nebo obecně jinde na internetu: jsou využívány pro účely tzv. marketingového profilingu (http://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_practices; http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_targeting) za účelem obchodních nabídek přímo na míru vašim zájmům a představám. Navíc jsou mnohdy využívány také bezpečnostními službami pro vytváření osobnostních profilů (http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_profiling) a monitoring potenciálních extrémistů, teroristů apod. Sám zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg) označil lidi, kteří svěřují svá osobní data do prostoru sociálních sítí mírně řečeno za velké hlupáky: „Loveable Facebook founder Mark Zuckerberg called his first few thousand users “dumb fucks” for trusting him with their data, published IM transcripts show. Facebook hasn’t disputed the authenticity of the transcript. Zuckerberg was chatting with an unnamed friend, apparently in early 2004. Business Insider, which has a series of quite juicy anecdotes about Facebook’s early days, takes the credit for this one.“ (Source: http://www.infowars.com/facebook-founder-called-trusting-users-dumb-fcks/.)

  „Some of Britain’s biggest firms were last night accused of ‘spying’ on their customers after they admitted ‘listening in’ on disgruntled conversations on the internet. The companies include BT, which uses specially developed software to scan for negative comments about it on websites including Twitter, Facebook and YouTube. Budget airline easyJet, mobile-phone retailer Carphone Warehouse and banks including Lloyds TSB are also monitoring social networking sites to see what is being said about them. The firms claim there is nothing sinister about the practice, with BT insisting it is merely acting as ‘a fly on the wall’ to ‘listen and engage with our customers’. But privacy campaigners have accused them of ‘outright spying’ while legal experts have suggested that firms making unsolicited approaches to customers could fall foul of data protection laws. There are also fears the technique could be used to inundate customers with sales pitches and advertising,  or be used by political parties. Research published last year found that a negative review or comment by a frustrated customer on the internet can lose companies as many as 30 other customers. A negative comment from a celebrity can be even more damaging. Earlier this year, BT was forced to act quickly after singer Lily Allen wrote on her Twitter page: ‘Anyone know who the CEO of BT is? I’d find out myself but my internet connection is so bad I can’t even Google. Such bad service, awful.’ BT is using software called Debatescape, which trawls social networking sites for keywords to identify anyone making negative comments about the company. Angry customers are then contacted by email suggesting ways BT can help to solve the problem.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1284363/How-BT-Sarah-spies-Facebook-account-secret-new-software-allows-BT-firms-trawl-internet-looking-disgruntled-customers.html.)

o    Pro NWO Agendu, pro s ní sympatizující část médií, se stávají již delší dobu velmi nebezpeční aktivní a svobodní lidé působící v sociálních sítích jako je Facebook. Tento fakt přiznal v rámci celého světa - mj. země také pro Česko - šéf CNN Jonathan Klein (http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Klein_(CNN)). Podle něj musíme (rozuměj my z NWO) lépe kontrolovat sociální sítě jako je svobodný Facebook a vymyslet způsob, kterak zastavit důvěru ve zpravodajství šířené zde vašimi přáteli. Ničí nám to přeci naše zakázky a oslabuje to naši moc (NWO). Tuto situaci již není možné nadále tolerovat: CNN President "Really Afraid Of" Social Net. Over the years, there have been more than a few arguments about whether online news sites are killing newspapers.  Now, due to some almost startling comments made by the president of CNN, it looks like the next round of old media-new media disputes might concern social networks and cable news organizations. According to the AFP, Jonathan Klein's remarks on this subject were in no way ambiguous.  He said at Bloomberg BusinessWeek's 2010 Media Summit New York, "The competition I'm really afraid of are social networking sites.  That's an alternative that threatens to pull people away from us." Klein then explained, "The people you're friends with on Facebook or the people you follow on Twitter are trusted sources of information. . . .  Well, we want to be the most trusted name in news.  We don't want the 1,000 people you follow in Twitter to be the most trusted sources for you. . . .  So I'm far more worried about the 500 million people on Facebook than I am about two million people watching Fox." That's an interesting take on the power of social networks.  It implies - at the very least - that CNN anchors are going to spend a whole lot more time referencing Facebook and Twitter from now on.  An ad campaign and new apps could follow, too. On a broader scale, Klein seems to be saying that social networks' users can easily - even unwittingly - make or break major corporations.“ (Source: http://www.webpronews.com/topnews/2010/03/10/cnn-president-really-afraid-of-social-networks.)

o    Představitelé českých oranžových hochů pravděpodobně neuspějí díky své volební porážce z května 2010 se svým záměrem na cenzuru svobodného internetu pomocí vytvoření speciálního úřadu dle záměru Agendy NWO (http://www.netzin.cz/clanky/svoboda-internetu-urad-dohlizejici-na-internet)

o    Microsoft (http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft) chce působit na vlády jednotlivých států - mj. v Česku - ve shodě s Agendou NWO tak, aby se zdařilo zavést nové daně pro každého uživatele internetu. Měl by být vytvořen fond finančních prostředků na tzv. ochranu proti tzv. kyber útokům (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack).

  Microsoft wants in line with NWO Agenda tax each user of internet for example in the Czech Republic and in the USA etc.: in order to better tackle the so-called cyber war.

  „A top Microsoft executive on Tuesday suggested a broad Internet tax to help defray the costs associated with computer security breaches and vast Internet attacks, according to reports. Speaking at a security conference in San Francisco, Microsoft Vice President for Trustworthy Computing Scott Charney pitched the Web usage fee as one way to subsidize efforts to combat emerging cyber threats -- a costly venture, he said, but one that had vast community benefits. "You could say it's a public safety issue and do it with general taxation," Charney noted.“ (Source: http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/84717-microsoft-exec-pitches-internet-usage-tax-to-pay-for-cybersecurity-programs.)

o    Bill Gates (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_gates) chce používat vakcíny a potraty k redukci lidské populace přesně podle záměrů NWO Agendy a usiluje o drastické zamezení produkce životadárného CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/CO2), což bude znamenat samozřejmě mj. především omezení lidského dýchání. Jeho nadace velmi aktivně propaguje šíření vakcín (údajně s obsaženými sterilizanty) po celém světě. (http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/ze-zahranici/bill-gates-priznal-vakciny-maji-snizit-populaci/)

  Stating that the global population was heading towards 9 billion, Gates said, “If we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services (abortion), we could lower that by perhaps 10 or 15 per cent.” Quite how an improvement in health care and vaccines that supposedly save lives would lead to a lowering in global population is an oxymoron, unless Gates is referring to vaccines that sterilize people, which is precisely the same method advocated in White House science advisor John P. Holdren’s 1977 textbook Ecoscience, which calls for a dictatorial “planetary regime” to enforce draconian measures of population reduction via all manner of oppressive techniques, including sterilization.“ (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-use-vaccines-to-lower-population/.)

  „Nadace Billa & Melindy Gatesových podpoří očkování částkou vyšší než 10 miliard dolarů. Bill Gates, předseda Nadace Billa & Melindy Gatesových, se nedávno zúčastnil Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, kde oznámil zvýšení finanční podpory na očkování. „Během tohoto desetiletí jsme utratili přes 4,5 milionu dolarů za výzkum a rozvoz očkovacích látek. A dnes bychom se chtěli zavázat, že v tom následujícím desetiletí, ve kterém podle nás očkovací látky sehrají velmi důležitou roli, podpoříme tyto produkty finanční částkou vyšší než 10 miliard dolarů. Chceme tak pomoci vynalézt nové látky a přispět k jejich rozšíření a pokrytí“, řekl Bill Gates ve svém projevu. Světové ekonomické fórum je každoročním shromážděním vysokých představitelů politiky a ekonomiky se zaměřením na problémy jako globální vývoj, a právě Gates je již několik let jeho stálým účastníkem.“ (Zdroj: http://pcworld.cz/Videos/vysedavani-u-facebooku-ma-vazny-vliv-na-vase-zdravi-8855.)

  Soon into his talk he states that the world’s population is rapidly heading toward a staggering 9 billion and that, “if we do a good job on new vaccines, healthcare, and reproductive health services we could lower that by 10-15%.” Yes, you guessed it; Bill Gates is suggesting tried and tested Malthusian population manipulation to achieve the new world order’s nominal depopulation agenda.“ (Source: http://www.infowars.com/bill-gates-calls-for-population-reduction/.)

  Bill Gates wants to use vaccines and abortions to reduce the population exactly via NWO Agenda objectives and seeks the complete eradication of CO2 production, which will mean among other things, of course, limitations of the human respiratory. STOP EVIL NWO AGENDA!       

o    Snahy NWO kruhů v Česku nejprve o povinnou a ve druhé fázi pak o dobrovolnou vakcinaci proti tzv. prasečí chřipce (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu) vyšuměly naštěstí totálně bez úspěchu, tzv. do ztracena. Pomyslnou tečkou bylo oficiální vyjádření české ministryně zdravotnictví jménem Dana Jurásková (http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) z 11. 6. 2010, kdy jasně sdělila národu, že „vakcína bude stažena“ a „zlikvidována“. (Zdroj: Radiožurnál, 11. 6. 2010.). Tímto krokem se nepochybně podařilo zachránit mnoho lidských životů, které by vakcíny mohly ohrozit, nicméně peníze daňových poplatníků investované do nákupu statisíců dávek očkovací látky se již do státního rozpočtu bohužel nevrátí. Dobrovolně se totiž nenechala naočkovat dokonce ani drtivá většina ministrů české vlády (http://www.novinky.cz/domaci/192897-nikdo-z-ministru-se-nenechal-ockovat-proti-praseci-chripce.html), neřku-li president ČR. WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/WHO) přiznala vážná pochybení při své přehnané propagaci daných vakcín. Významný expert a jeden z vedoucích představitelů Světové zdravotnické organizace Keiji Fukuda (http://en.wikipedia.org/wiki/Keiji_Fukuda) prohlásil, že pandemická opatření a hysterie kolem loňské tzv. prasečí chřipky byly přehnané. Virus H1N1 (http://en.wikipedia.org/wiki/H1N1) byl méně nebezpečný než ptačí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bird-flu). Některé studie již začaly také poukazovat na menší počty zemřelých v důsledku prasečí než díky běžným chřipkovým onemocněním. Tlaky farmaceutických firem na manipulaci s vyhlašováním pandemie (http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic) a odměňování členů WHO za prosazování jejich zájmů: bohužel naprosto zdiskreditovaly tuto mezinárodní organizaci, která měla hájit především lidské zdraví (viz článek z prestižního British Medical Journal ze 3. června 2010: http://www.bmj.com/cgi/content/full/340/jun03_4/c2947)

  Dnes je již každému jasné, že pro občana představuje v jeho vlastním zájmu o přežití v celosvětových tlacích zlé Agendy NWO jedinou cestu: svobodné, rozumné chování, vyhodnocování všech informací, nepodléhání mohutným mediálním a politickým manipulacím. ´Nejprve informace a potom možná vakcinace´, zní naše heslo. Není dobré lidem něco povinně vnucovat, pak se nestarat o postižení, která chybně konstruované vakcíny vyvolají a stejně tak je zde samozřejmě odpovědnost opačná. Farmaceutické firmy své závazky vůči postiženým a mrtvým lidem vždycky odmítnou, přenesou je na vlády a ty zase na chudáky praktické lékaře, kteří ovšem nesou v ČR paradoxně hlavní zodpovědnost za všechny negativní účinky vakcín díky neexistenci jasné legislativy na ochranu pacienta před závadným očkováním. Tedy: když se něco nepovede, tak to vždycky odnese lékař, pacient, naše děti. Když se občan nepodřídí, tak platí ´až zčerná´ a je popotahován po úřadech, stává se tzv. hrozbou společnosti. Když se chce člověk spravedlivě bránit: není pořádně podle čeho a u jakého soudu. Tuto katastrofální situaci a patřičnou legislativu je třeba změnit, přenést odpovědnost také na výrobce vakcín. Tedy povinné očkování nikoliv. Dostatek informací a jasné zákony ano, pak také kdo bude platit v případě, že vám vaše dítě (nikomu to nepřeji a modlím se za vaše zdravé děti) postihne třeba onemocnění Guillain-Barrého syndrom (http://cs.wikipedia.org/wiki/Guillain-Barr%C3%A9ho_syndrom), když vám budou vnucovat povinnou, závadnou vakcinaci. Nelze se totiž ptát jen jedním způsobem. Ta diskuse musí být obapolná. Pro vládu a pro farmaceutické firmy jste pouze zanedbatelný příklad, pokud se vám něco stane díky závadným vakcínám. Z celého světa existují tisíce případů, kdy někdo při výrobě, distribuci, v průběhu aplikace vakcín udělal chybu. Necháte tedy píchnout neznámou látku svému dítěti na základě zastaralé legislativy a pak budete důvěřovat, že to bude v pořádku? Co když nebude a jak se domůžete svých práv? Bude vám jedno, že bude vaše dítě postiženo a že vám nedali patřičné informace a nebyli ochotni diskutovat? Nikdo nezpochybňuje objev očkování, jeho význam, ale jste si jisti, že dnešní výrobci jsou vedeni snahou vám pomoci nebo zachránit vaše děti? Když víte mj. o čem byla tzv. prasečí chřipka a o dalších případech např. testování vakcín na živých lidech v minulých letech v Polsku aj.? Proč jdete jako ovce na porážku a nehájíte zdravý život svých dětí, nechce informace, pasivně se podřizujete v něčem, co může zničit život váš, vašeho dítěte. Když už nic: tak se zajímejte, studujte všechny argumenty a pak teprve přijměte adekvátní rozhodnutí. Vyžadujte od politiků, ať změní legislativu o povinné vakcinaci populace a raději se starají: jak vám dát šanci na všechny informace pro i proti, abyste se mohli svobodně rozhodnout (v případě, že jste zdraví a otevřeně nešíříte nákazu). President Václav Klaus zde uvažuje stejně: „Já bych zůstal u nepovinného očkování.“ „Já jsem se nikdy nenechal očkovat proti žádné chřipce.“ „Ať si o tom každý rozhodne sám.“ „Nechte to na každém jednotlivci.“ (Zdroj: TV Nova, 2. 3. 2010.) V obecném duchu zde paradoxně s českým presidentem souhlasila např. žena presidenta Obamy Michele (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama), když prohlásila v reakci na otázku, zda by měl lidem někdo z vlády říkat, jak se mají chovat: „Na naší planetě není žádný expert, který by měl říkat lidem, co by vláda měla občanům nařizovat, aby dělali. Ono to totiž pak nedělá dobrotu.“ „Bude to vyžadovat úsilí ze všech stran“ a zvláštní „přístup“. „Rodiče musí dostat ty správné informace a sami pak dělat dobrá rozhodnutí.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 12. 2. 2010.)

  The mass vaccination program for swine flu has come under fire from an infectious disease expert who says the risk of serious side effects was greater than any potential benefit for half the Australian population. Writing in the latest issue of Australian Prescriber, Professor Peter Collignon, director of the Infectious Diseases Unit and Microbiology Department at The Canberra Hospital, said the Government's response to the virus was "inappropriate", fuelled by fears about its spread that were out of proportion to the real threat posed by the disease. "Overall, swine flu has been associated with fewer deaths than seasonal influenza and is of low virulence," he wrote. Professor Collignon said the risk of side effects from the vaccine was greater than any potential benefit for 50 per cent of the Australian population, who were likely already immune because of pre-existing immunity or recent infection. "In any mass vaccination campaign, those who are already immune are unlikely to get additional benefits from the vaccine, but remain at risk of adverse effects," he wrote. "In young people without risk factors, the rates of death and complications last winter from swine flu were very low and are similar to the risk of serious vaccine-associated adverse effects such as Guillain-Barré syndrome and anaphylaxis." According to Prof Collignon, around 50 per cent of people who received the H1N1 vaccine in the Australian trial had mild to moderate systemic adverse effects and 1.7 per cent had adverse effects recorded as severe. In children, 20 per cent had moderate to severe systemic adverse effects after receiving a single 15 microgram dose of vaccine. "It is very important that we make sure we do more good than harm with any vaccine," Prof Collignon said, calling for large, prospective long-term studies on the safety and efficacy of influenza vaccines before embarking on further mass immunisation programs. Prof Collignon also criticised the use of multidose vials in the vaccination program, saying it put patients at "needless additional risk" of contracting infections such as Staphylococcus aureus, hepatitis B and HIV.“ (Source: http://www.pharmacynews.com.au/article/mass-h1n1-immunisation-inappropriate/514894.aspx.)

  „Global health chiefs have finally admitted that they may have overreacted to the swine flu 'pandemic' - landing governments with millions of unused vaccines. The World Health Organisation has conceded that it may have been guilty of failing to communicate 'uncertainties' about how virulent the new virus was.  Critics say the UN agency was too quick to designate the influenza a pandemic in June after it spread from Mexico. Keiji Fukuda (Assistant Director-General for Health, Security and Environment ad interim for the World Health Organization), its top influenza expert, yesterday admitted a six-phase system for declaring this was confusing and the bug was not actually as deadly as bird flu. 'The reality is there is a huge amount of uncertainty (in a pandemic),' he said. 'I think we did not convey the uncertainty. That was interpreted by many as a non-transparent process.'  He admitted the scale may be flawed as it takes into account the geographic spread of a virus but not its severity. 'Confusion about phases and level of severity remains a very vexing issue,' added Mr Fukuda. He was addressing a meeting of experts reviewing the WHO's handling of the first influenza pandemic in 40 years. Last week it emerged Britain wasted up to £300million on vaccines that will never be used. H1N1 has killed 17,770 people in 213 countries, the WHO says.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1265530/We-blundered-swine-flu-admit-health-chiefs.html.)

  „After asking additional questions and reviewing the evidence and holding extensive discussion, the Committee was of the view that there was mixed evidence showing declining or low pandemic activity in many countries, but new community level transmission activity in West Africa. /.../ The Committee advised that it was premature to conclude that all parts of the world have experienced peak transmission of the H1N1 pandemic influenza and that additional time and information was needed to provide expert advice on the status of the pandemic.“ (Source: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/7th_meeting_ihr/en/index.html.)

  „A stunning new report reveals that top scientists who convinced the World Health Organization (WHO) to declare H1N1 a global pandemic held close financial ties to the drug companies that profited from the sale of those vaccines. This report, published in the British Medical Journal, exposes the hidden ties that drove WHO to declare a pandemic, resulting in billions of dollars in profits for vaccine manufacturers. Several key advisors who urged WHO to declare a pandemic received direct financial compensation from the very same vaccine manufacturers who received a windfall of profits from the pandemic announcement. During all this, WHO refused to disclose any conflicts of interests between its top advisors and the drug companies who would financially benefit from its decisions. All the kickbacks, in other words, were swept under the table and kept silent, and WHO somehow didn’t think it was important to let the world know that it was receiving policy advice from individuals who stood to make millions of dollars when a pandemic was declared. The report was authored by Deborah Cohen (BMJ features editor), and Philip Carter, a journalist who works for the Bureau of Investigative Journalism in London. In their report, Cohen states, “…our investigation has revealed damaging issues. If these are not addressed, H1N1 may yet claim its biggest victim — the credibility of the WHO and the trust in the global public health system.” In response to the report, WHO secretary-general Dr Margaret Chan defended the secrecy, saying that WHO intentionally kept the financial ties a secret in order to “…protect the integrity and independence of the members while doing this critical work… [and] also to ensure transparency.” Dr Chan apparently does not understand the meaning of the word “transparency.” Then again, WHO has always twisted reality in order to serve its corporate masters, the pharmaceutical giants who profit from disease. To say that they are keeping the financial ties a secret in order to “protect the integrity” of the members is like saying we’re all serving alcohol at tonight’s AA meeting in order to keep everybody off the bottle. It just flat out makes no sense. But since when did making sense have anything to do with WHO’s decision process anyway? Even Fiona Godlee, editor of the BMJ, had harsh words for the WHO, saying, “…its credibility has been badly damaged. WHO must act now to restore its credibility.” (Source: http://www.infowars.com/who-scandal-exposed-advisors-received-kickbacks-from-h1n1-vaccine-manufacturers/.)

  Prestižní medicínský časopis Plosmedicine online srovnal výsledky čtyř kanadských vědeckých studií a ukázal na velkou pravděpodobnost, že očkování proti běžné chřipce zvyšuje šance na onemocnění tzv. prasečí chřipkou. Odborná studie s mnoha tabulkami je k dispozici níže.

  Prestigeous Plosmedicine.org online: „Association between the 2008–09 Seasonal Influenza Vaccine and Pandemic H1N1 Illness during Spring–Summer 2009“ „In summary, we report findings from four epidemiologic studies in Canada showing that prior receipt of 2008–09 TIV was associated with increased risk of medically attended pH1N1 illness during the spring–summer 2009.“ (Source: http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000258#pmed-1000258-t003.)

  „The four new studies conducted by Canadian researchers conclude that the traditional seasonal flu vaccine seems to have boosted the risk of infection with pandemic H1N1 swine flu by almost double. In one study, the researchers revealed to use ongoing sentinel monitoring system in order to assess the frequency of prior vaccination with the seasonal flu vaccine in people suffering from H1N1 swine flu in 2009 compared to people without swine flu. The study discovered that seasonal flu vaccination was linked with a 68 percent boosted risk of falling in prey to swine flu. “I do think that they did the best they could with the data they had”, said Dr. Mark Loeb, an infectious diseases expert at McMaster University in Hamilton who was not part of the study and who seems to be sceptical about the study’s conclusion. The studies, published April 6 in the online journal PLoS Medicine, attributed to the combined of over 40 researchers including many of Canada’s top influenza experts. The data is reported to be fetched from four studies that draw cases from British Columbia, Alberta, Ontario and Quebec. However, the studies failed to show the presence of a true cause-and-effect link between seasonal flu vaccination and subsequent swine flu illness, or it is due to presence of a common factor among the people in the study.“ (Source: http://www.infowars.com/h1n1-spread-linked-to-seasonal-flu-shots/.)

  „Up to £300million of taxpayers' money has been wasted on swine flu jabs that were never needed. Ministers ordered 90million doses of a vaccine last year at a cost of £540million as panic over the illness gripped the country. But as the 'pandemic' failed to materialise it soon became clear that the order was far too large. The Department of Health tried to get out of the enormous contract but the drug firm, GlaxoSmithKline, refused to back down. Yesterday the Government announced it had signed a compromise deal that caps the number of shots of Pandemrix at 34.8million - but, astonishingly, at twice the price first agreed.  It means the Government will pay for two-thirds of the original deal but only receive just over a third of the doses.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1263975/Swine-flu--300m-squandered-jabs-didnt-need.html.)

  Austrálie zaznamenala případ usmrceného dítěte po podání očkovací látky proti chřipce (http://www.couriermail.com.au/news/toddler-ashley-jade-epapara-2-dies-after-flu-vaccination/story-e6freon6-1225857803417)

  Faktem je, že počty nemocných chřipkovými onemocněními se dostaly jen v USA v období února 2010 na svá historická minima. Odborné diagnostické ústavy hlásily nejmenší počty onemocnění populace respiračními problémy od roku 2005. Prestižní The Wall Street Journal: „Why is so little cases of influenza-like symptoms now ? "The percentage of all doctors' visits by patients with influenza-like symptoms has dropped from a high of 7.8% in late October—the largest peak since the agency began surveillance in 1997—to 1.8% in late February, well below the norm for flu season." "It is not clear why there is so little flu, particularly swine flu, going around, experts say. "Surely there's a sufficient number of people who haven't been infected or vaccinated," said Michael Osterholm, director of the Center for Infectious Disease Research and Policy at the University of Minnesota."

(Source: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703429304575095743102260012.html?mod=mostpop.)

o    Vědecký tým ze Skotska (http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland) úspěšně zničil rakovinotvorné buňky díky manipulací s DNA. Tato metoda je nejen rychlá, nýbrž také v drtivé většině případů úspěšná. Vedlejší účinky zatím nejsou známy. Podle posledních zjištění tak existuje konečně šance na definitivní vymýcení rakoviny z povrchu zemského: Scottish scientists have made cancer tumours vanish within 10 days by sending DNA to seek and destroy the cells.“ (Source: http://www.heraldscotland.com/news/health/scientists-make-cancer-cells-vanish-1.1022114.)

o Posilování požadavků na plošné zavádění biometrických identifikačních údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) a technologie RFID čipů (http://en.wikipedia.org/wiki/RFID). Z hlediska každého českého občana to znamená nebezpečí zcizení osobních údajů nepovolanými osobami, sdělování těchto citlivých informací státním aj. institucím bez přiměřené nutnosti nebo vaší svobodné volby, omezení ústavou garantované svobodné komunikace, pohybu, přístupu do některých institucí, úřadů nebo k daným obchodním aj. službám: pokud tedy s tímto porušováním Bohem garantovaného a Ústavou chráněného přirozeného práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) nesouhlasíte. V blízké budoucnosti počítají dokonce někteří čeští bezpečnostní experti s implantací dálkově čtených RFID čipů již od narození vašim dětem v rámci prosazování totální kontroly nad životem každého člověka od narození do smrti - vše bude samozřejmě hezky marketingově zabaleno a zdůvodněno. (http://old.estat.cz/share/pdf/Elektronicka_identifikace_obcana.pdf; http://www.isvs.cz/bezpecnost/zijeme-v-orwellovskem-svete.html; http://www.euroskop.cz/38/8548/clanek/velky-bratr-nas-sleduje/)

  In a report on “the largest technology show on Earth, which runs from March 2nd to 6th in Hannover, Germany,” Fox News ran the following caption to the photo below: A new electronic personal identity card will be introduced in Germany on 1 November 2010. The complex overall system for managing the mandatory card and its contactless chip is on display at CeBIT 2010. The card has three functions: 1. biometric identity verification, 2. electronic identity verification, 3. authenticated electronic signature.“ (Source: http://www.infowars.com/germany-intorduces-biometric-id-card-at-tech-show/.)

  „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“ (BIBLE: PŘEKLAD 21. STOLETÍ, Zjevení, 13:16-18, Biblion, Praha, 2009, s. 1554.)

 

 o    Čeští občané získali důležitý odklad v povinném zavedení nových osobních dokladů s čipem, kde by měla být uložena důležitá osobní data všech obyvatel ČR s přímým napojením na centrální registry (spuštění v létě 2010 a kompletní zavedení do praxe roku 2012). Američané nyní čelí podobnému problému se zaváděním všeobecných identifikačních karet s biometrickými údaji. Pod rouškou boje s nelegální imigrací (http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration) by si totiž museli pořídit tyto sofistikované karty doposud všichni svobodní američtí občané. Politici v Česku si uvědomují, že lidé získávají povědomí o této nebezpečné špehovací Agendě NWO a tak přibrzdili zavádění těchto „evil“ nových průkazů. Stop NWO Agendě! (http://www.novinky.cz/domaci/195049-elektronicke-obcanske-prukazy-pujdou-do-obehu-az-za-dva-roky.html)

  Czech citizens have gained an important delay in the introduction of new personal documents with a chip, which should be kept important personal data. Americans are now facing a similar problem with the introduction of central ID. Politicians in the Czech Republic know that people get aware of this dangerous spyware Agenda NWO and thus slowing down the implementation of these „evil“ new licenses. Stop NWO Agenda!

o    Výborná snaha českých zákonodárců požadujících ochranu soukromí českých občanů proti bezdůvodnému špehování ze strany státní moci a NWO Agendy - proti tzv. česko-oranžovému Patriot Actu z roku 2005 (Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

  „Praha - Policie odešle denně až 500 žádostí mobilním operátorům, kteří jí musí sdělit, kdy a kam jejich klienti volali, komu psali SMSky a kde zrovna byli. Ročně je to přes sto tisíc žádostí. Policisté přitom využívají zákon, který měl původně pomáhat v boji proti terorismu. Podle něj musí telefonní operátoři tyto údaje skladovat půl roku. Skupina poslanců proto nyní chce, aby v případu zasáhl Ústavní soud. Jejich šance naznačuje podobný případ ze sousedního Německa, kde také zavedli monitorování telefonů před několika lety. Minulý týden ale ústavní soud v Karlsruhe zákon zrušil. Hromadnou stížnost k soudu podalo skoro 35 tisíc lidí a podle německých médií šlo o vůbec nejhromadnější ústavní stížnost v dějinách poválečného Německa.Monitorovat telefonní hovory a ukládat tyto údaje půl roku pro potřeby policie chtěla po Česku Evropská unie. Kromě telefonu a SMS se musí uchovávat dokonce i provoz na internetu. Policie konkrétní čísla komentovat nechce, neskrývá ale, že jí taková možnost vyhovuje: "Údaje o telekomunikačním provozu nám pomáhají při vyšetřování trestní činnosti a využíváme je," uvedla mluvčí kriminální policie Pavla Kopecká. Teď ale poslanci chtějí podat stížnost k Ústavnímu soudu, aby zákon zrušil. Zákonodárci paradoxně přiznávají, že je to i jejich chyba, sami totiž stejný zákon před několika lety schválili, dokonce do něj napsali, že musí stát za monitorování platit desítky milionů korun ročně, které jdou mobilním operátorům. "Po dvou letech jsme vyhodnotili, že to nefunguje jako boj proti terorismu, ale jako špiclování všech občanů," vysvětluje poslanec ODS Marek Benda.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/83489-masivni-sledovani-mobilnich-telefonu-policie-posle-pres-100-tisic-zadosti-rocne/.)

  „Poslanci ODS chtějí u Ústavního soudu zastavit šmírování. Německý ústavní soud nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných podle právních předpisů vycházejících z takzvané Data Retention směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na internetu. Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé komunikace občanů, kterého se účastní také občanské sdružení IuRe, tak zaznamenalo velký úspěch. Rovněž Češi se v této věci obrátí na Ústavní soud. Čtyřicet čtyři poslanců ODS a poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques podepsalo podání k Ústavnímu soudu. Hlavním propagátorem iniciativy mezi poslanci je Marek Benda. Na svém úterním jednání německý ústavní soud zrušil stávající německou úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, které byly uchovávány na základě této úpravy. Pro příští zavedení Data Retention směrnice stanovil základní podmínky, které musí být splněny, aby byla právní úprava v souladu s německou ústavou. Data mohou být uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být jasně vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (například komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných podmínek. Také v České republice je už od roku 2005 preventivně „pro všechny případy“ po dobu šesti měsíců uchováván záznam o každém e-mailu, přístupu na web, telefonním hovoru i SMS. Do databází má přístup policie, zpravodajské služby a další. Slídění zavedl zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal výše zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování soukromé komunikace lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum ustanovení zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, který chce IuRe vyvolat. „Oslovili jsme zástupce politických klubů v poslanecké sněmovně, získali pro tuto iniciativu potřebný počet poslanců a očekáváme, že v nejbližší době bude příslušný návrh k Ústavnímu soudu podán,“ řekl právník IuReJan Vobořil. Podle zjištění Euro.cz je jedním z podporovatelů iniciativy poslanec ODS Marek Benda. Opatření mělo sloužit pro boj s terorismem a vážnou trestnou činností, ale podle Bendy se zneužívá pro prakticky neomezené sledování lidí. „Ústavní soud, když rozhodl, že Lisabonská smlouva je v souladu s českou ústavou, uvedl, že je výhradním strážcem naší ústavnosti, základních prvků suverenity a lidských práv. Nyní má možnost vymezit, kam až může do lidských práv a naší suverenity zasahovat evropské právo,“ řekl Euro.cz poslanec Benda. Návrh reaguje i na nejnovější vývoj v ústavněprávním přezkumu národních zákonů provádějících spornou směrnici EU. Na konci roku 2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části zákonů ústavní soudy v Bulharsku a Rumunsku. V souvislosti s praktickým dopadem Data Retention zahájilo IuRe v říjnu 2009 výzkum, který má ukázat reálnou praxi poskytovatelů internetových služeb (ISP) při práci s osobními údaji zákazníků. IuRe oslovilo poskytovatele zajišťující služby připojení k internetu a poskytovatele různých webových služeb. Výzkum je soustředěn na nejvýznamnější firmy v daném oboru, pro porovnání bylo zařazeno i několik malých subjektů. „Zajímaly nás hlavně otázky správy, zabezpečení a předávání údajů o zákaznících na základě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci i pro komerční využití. Pozornost jsme věnovali i praxi informování zákazníků o nakládání s daty o jejich komunikaci a otevřenosti firem k otázkám a připomínkám zákazníků v oblasti soukromí,“ upřesnil rámec výzkumu IT expert IuRe Petr Kučera. Výsledky budou prezentovány na přelomu března a dubna 2010.“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22348&s=newsletter.)

  Czech party ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party): Against NWO Agenda. Great News friends! ODS MP deputies will sent to the Czech Constitutional Court a request to terminate the so-called Bohemian Patriot Act of 2005. This law was advocated previously by the Social Democrats (http://en.wikipedia.org/wiki/ČSSD), who through its executives openly reported to global NWO Agenda.

o    President Obama prodloužil o další rok platnost kontroverzního zákona Patriot Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_act). Chce mj. nadále uchovávat a vytvářet rozsáhlé databáze lidské DNA a to od jakéhokoliv občana zatčeného z jakéhokoliv důvodu (například v některých státech je jízda bez řidičského průkazu stále trestným činem). Občané mohou být monitorováni bez souhlasu soudu, zatýkáni a drženi ve vazbě. Amerika se nyní rychle mění z nejsvobodnější země na světě doslova v ´jedno velké vězení´.

  March 1, 2010, San Francisco. President Obama signed a one-year extension of three sections of the USA Patriot Act on Saturday without any new limits on the measures that many liberal groups and Democrats said were necessary to safeguard American civil liberties. The provisions allow the government, with permission from a special court, to obtain roving wiretaps over multiple communication devices, seize suspects’ records without their knowledge, and conduct surveillance of a so-called “lone wolf,” or someone deemed suspicious but without any known ties to an organized terrorist group.“ (Source: http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2010/0301/Obama-signs-Patriot-Act-extension-without-reforms.)

  „President Barack Obama’s embrace of a national database to store the DNA of people arrested but not necessarily convicted of a crime is heartening to backers of the policy but disappointing to criminal-justice reformers, who view it as an invasion of privacy. Others also worry the practice would adversely affect minorities. In an interview aired Saturday on “America’s Most Wanted,” Obama expressed strong agreement as host John Walsh extolled the virtues of collecting DNA at the time of an arrest and putting it into a single, national database. “We have 18 states who are taking DNA upon arrest,” Walsh said. “It’s no different than fingerprinting or a booking photo. .../.../ “It’s the right thing to do,” Obama replied. “This is where the national registry becomes so important, because what you have is individual states — they may have a database, but if they’re not sharing it with the state next door, you’ve got a guy from Illinois driving over into Indiana, and they’re not talking to each other.” „“I’m actually surprised he would give an answer like that,” said Deborah Peterson Small of Break the Chains, which studies the impact of drug laws on minority groups. “I’d think he and people around him would know that collecting DNA samples from arrestees is more controversial than collecting it from people who’ve been convicted.” “It’s a horrible idea - tremendously invasive,” said Bill Quigley of the Center for Constitutional Rights, who also disputed Walsh’s claim that DNA is no different from fingerprints. “It’s like a hair sample, looking at your health care records and everything else,” Quigley said. “It’s like giving a blank check to the government - a blank check they can cash anytime they feel like it.”“ (Source: http://www.politico.com/news/stories/0310/34097.html; dále http://www.infowars.com/obama-supports-a-national-dna-database/.) 

o    President Obama podpořil návrh nového zákona ze 4. března 2010, který směřuje k dalšímu potlačení práv občanů USA a všech tzv. ´pro stát nebezpečných lidí´. Současná podoba navrhované legislativy ´S. 3081: Enemy Belligerent Interrogation, Detention, and Prosecution Act of 2010´ (http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081) tak připravuje Ameriku na velký válečný konflikt např. s Íránem a počítá s výslechem nebo zadržováním podezřelých osob po neomezenou dobu ve vojenských věznicích mj. na území USA bez rozhodnutí soudu nebo reálného důvodu. Hlavní výtka se týká dále toho, že tento zákon trestá americké občany a ostatní lidi za to, že nesouhlasí s politikou vlády nebo jejich spojenců a tento svůj názor projevují např. formou pokojně-nenásilných demonstrací, blogování na internetu nebo třeba jen rozhovorem se sousedy a přáteli. V tomto smyslu podezřelé osobě může být odepřen právní zástupce, soudní proces, jakékoliv slušné a lidské zacházení. USA jsou nyní pod vedením Obamovy administrativy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) již jen krůček k překročení hranice mezi tzv. ochranou svých občanů a přechodem k totalitě (http://en.wikipedia.org/wiki/Totalitarianism).

  Nebezpečí svobody slova pro vládnoucí elity kolem pana Obamy potvrdil významný americký bezpečnostní expert Robert David Steele Vivas (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Steele), jenž byl mj. funkce členem Námořní pěchoty Spojených států amerických (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps), pracoval pro americkou námořní zpravodajskou službu ´Marine Corps Intelligence Activity´ - MCIA (http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Corps_Intelligence_Activity) a pro CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA) v úseku utajovaných operací (http://en.wikipedia.org/wiki/Clandestine_operation). Dle jeho zkušeností jsou současní bloggeři velmi důležití pro národní bezpečnost USA a v podstatě každého státu díky obrovskému nárůstu jejich popularity a pro mohutné čerpání informací právě z jejich webů. Pokud lidé věří bloggerům a nikoliv vládou kontrolovaným médiím, pak totiž vzniká velký problém s predikovatelností chování svobodných občanů a celého politického systému.

  An individual, including a citizen of the United States, determined to be an unprivileged enemy belligerent under section 3(c)(2) in a manner which satisfies Article 5 of the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War may be detained without criminal charges and without trial for the duration of hostilities against the United States or its coalition partners in which the individual has engaged, or which the individual has purposely and materially supported, consistent with the law of war and any authorization for the use of military force provided by Congress pertaining to such hostilities. /.../ This Act shall take effect on the date of the enactment of this Act, and shall apply with respect to individuals who are captured or otherwise come into the custody or under the effective control of the United States on or after that date.“ (Source: http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-3081.)

  „Under S. 3081, an “individual” need only be suspected by Government of “suspicious activity” or “supporting hostilities” to be arrested, and held indefinitely in Military Custody! Our Government will have the power to detain and interrogate any individual without probable cause. They need only allege an individual kept in detention, is an “Unprivileged Enemy Belligerent” suspected of; having engaged in hostilities against the United States or its coalition partners; or has purposefully and materially supported hostilities against the United States or its coalition partners. This could include any person or group that spoke out or demonstrated disapproval against an agency of U.S. Government…, like you - I suppose. It is so loosely defined, that it is possible any “individual” who writes on the internet or verbally express an opinion against an entity of U.S. Government or its coalition partners might be detained on the basis he or she is an “supporting hostilities” and therefore an “unprivileged enemy belligerent”…, if passed it would eliminate several Constitutional protections allowing Government to target and detain patriotic Americans on mere suspicion, without probable cause! Like me - your political opinions and statements made against the U.S. Government could be used by Authorities to deem you a “hostile” an “Enemy Belligerent” to cause your arrest and indefinite detention. In fact under the Patriot Act, YOU had more rights protected! Law enforcement generally needed probable cause to detain a person indefinitely. Passage of S.3081 will permit government to use “mere suspicion” to suspend an individual’s Constitutional protections against unlawful arrest, detention and interrogation even without granting you legal counsel and trial. As contradictory as it sounds, in this Republican created ACT S.3081 The Government would not be required to provide detained citizens our US Miranda rights or even an attorney…!“ (Source: EDWARDS, Brandon: THE RAMROD REPORT, #14, June 3, 2010, p. 1-2.)

o    President Obama vydal 10. června 2010 nové exekutivní nařízení (http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)) bez schválení Kongresu USA, ve kterém se zřizuje speciální rada pro zdravý životní styl amerických občanů. Tento orgán bude nyní mít pravomoci regulovat Obamovou administrativou (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) stanovené tzv. nezdravé životní standardy. Vláda se tak dalším krokem snaží vlamovat do soukromí každého svobodného občana Spojených států.

  “President Obama on Thursday, June 10, quietly announced a new Executive Order establishing the “National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council.” Claiming the “authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America,” President Obama has truly gone off the deep end this time in his most atrocious attempt to date to control every aspect of Americans’ lives. According to Sec. 5. of the Executive Order that details the President’s “National Prevention and Health Promotion Strategy,” the Council will be charged with carrying out “lifestyle behavior modification” among American citizens that do not exhibit “healthy behavior.” (Source: http://www.infowars.com/obama-issues-executive-order-mandating-lifestyle-behavior-modification/.)

o    Americký enviromentální úřad EPA (http://en.wikipedia.org/wiki/EPA) zastávající radikální názory Obamovy administrativy: se rozhodl zdanit občany za to, že jejich domy a majetek nezadrží všechnu dešťovou vodu a ta pak odtéká přes federální pozemky. Vytváří se tak další silný rozpor mezi vládnoucími elitami v Bílém domě (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House), Bohem stvořenou přírodou a svobodnými občany, kteří se snaží přežít nezávisle na presidentu Obamovi nebo jeho státní byrokracii.

  By Dennis Cauchon, USA TODAY. New environmental regulations are prompting cities to impose fees on property owners for the cost of managing storm water runoff, the leading cause of water pollution in most of the nation. The Environmental Protection Agency (EPA) has started issuing a series of limits on storm water pollution that will require local governments to spend large amounts of money on water quality and soon start slowly reshaping America's roads, housing developments and even the traditional lawn. The EPA for the first time is placing specific limits on how much storm water pollution can flow into the nation's streams, rivers, lakes and bays. Federal courts have ruled that the Clean Water Act requires more stringent regulations.“ (Source: http://www.usatoday.com/tech/news/2010-03-28-runoff-fees_N.htm.)

o    Banky zvyšují poplatky z uskutečněných elektronických peněžních transakcí každého klienta (http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=669795) a to pod hrozbou nových globálních daní (http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-on-iran/), vytváření speciálních tzv. celosvětových záchranných fondů dle záměru Agendy NWO o nových umělých krizích (http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=663163) a vytvoření globálního ministerstva financí.

  Tucker (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Tucker_(journalist)) said hat Bilderberg were intent on mandating a bank tax paid directly to the IMF to fund global governance and a global treasury department under the IMF, and that this would then merely be passed on to the consumer.“ (Source: http://www.infowars.com/bilderbergers-green-light-attack-on-iran/.)

  Serióznější finanční instituce pak alespoň zároveň zlevňují nebo úplně ruší platby za vklady v hotovosti. Některé středoevropské banky oprávněně protestují: my jsme přeci tu tzv. krizi nezpůsobili a naopak jsme lidem pomáhali: Walter Rothensteiner, head of Raiffeisen Zentralbank (RZB), meanwhile argued the country’s banks have always cooperated with the government. Rothensteiner claimed that Austrian banks were, in contrast to US investment bank houses, not responsible for the global financial crisis.“ (Source: http://www.austriantimes.at/news/Business/2010-02-22/20869/Government_agrees_on_'bank_tax'.)

  Především gigantické americké a francouzské banky, které si nechaly v minulých letech vyplatit státní pomoc, se zároveň musely v mnoha případech vzdát své nezávislosti a nyní povinně přeposílají údaje o osobních účtech vybraných občanů státní moci dle přání mocných elit z NWO (http://www.infowars.com/bailout-bill-would-require-banks-to-track-and-report-personal-checking-accounts-to-feds/). Navíc v USA již zřejmě brzy vstoupí v platnost zákon o permanentní státní pomoci finančním institucím (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street_Reform_and_Consumer_Protection_Act) bez nutnosti dotazovat se daňových poplatníků prostřednictvím svých zvolených zástupců na výši poskytnutých finančních prostředků. Přátelé: Kdo z vás to má?

  The Senate passes the Wall Street Reform Bill (S. 3217) by a 59-39 vote, if it passes the House it will kill jobs by making it difficult for small businesses to succeed and it will give permanent and unlimited bailout authority for the big banks on Wall Street. It would also do nothing to solve problems in the financial system and won’t prevent the next financial crisis.“ (Source: http://www.infowars.com/senate-passes-wall-street-permanent-bailout-bill-its-a-job-killer/.)

  Významní ekonomičtí experti a podnikatelé se přitom shodli, že v Česku žádná krize nebyla a šlo pouze o psychologickou bublinu: „Praha - Česko v uplynulém roce neprodělalo žádnou velkou ekonomickou krizi, o které se bouřlivě píše a hovoří. Spíše než ekonomickou krizí, prochází krizí morálky. V panelové diskusi při anketě Manažer roku 2009 se na tom dnes shodli vrcholní představitelé českého byznysu. Podle některých si nejen Česko, ale celý západní svět zvyklo na blahobyt a vysoký standard. V momentě, kdy z něj mají lidé jen o malinko slevit, se hned hovoří o krizi. /.../ "Už dva roky nemohu zaparkovat před žádným obchodním centrem, ani ve Slaném, kde máme čtyři pohromadě a je nás tam 17 tisíc obyvatel, takže z toho usuzuji, že až taková bída není," míní generální ředitel společnosti Linet a vítěz ankety Manažer roku 2009 Zbyněk Frolík. Stejného názoru je také generální ředitelka firmy CHOVSERVIS Petra Škopová. "Mnoho lidí si zvyklo, že může mít každé dva, tři roky nové auto. Když se musí trošku uskrovnit, tak to začnou vnímat, jako že je krize. V jižní Africe si určitě myslí, že krize je úplně něco jiného," podotkla. Lidé se podle ní měří a porovnávají podle bohatství a hmotných statků, které nashromáždili, nikoliv podle kvality svého ducha a osobnosti. Proto je potřeba spíše hovořit o krizi morálky, kdy nás korupce a honba za krátkodobým ziskem dostaly do problémů.“ „Výkyvy hospodářského cyklu se v české i světové ekonomice pravidelně opakují. Doposud nikdy se však o běžných výkyvech nehovořilo jako o krizi. Podle Ludmily Petráňové, předsedkyně představenstva Lumen Energy, není na vině ani tak strmý propad ekonomiky a oslabení poptávky, jako spíše to, že se firmy s nimi neumí vyrovnat. Ztratily totiž ostražitost. A zdaleka to není jen problém podniků, i na některých vyhláškách ministerstva průmyslu a obchodu je prý vidět, že netvoří záchrannou síť, že nepočítají s tím, co by se mohlo přihodit. "Já si myslím, že ztráta citu pro reálné nebezpečí je pro celé lidstvo nesmírně nebezpečná, protože všichni předpokládají, že to bude tak jako teď, všechno funguje a máme se dobře," uvedla Petráňová.“ „I když se o hospodářské krizi podle většiny manažerů nedá hovořit, problémy Česko ale přeci jen má. "Řadu problémů, které máme, jsme si zavinili sami a jsou spíše strukturálního charakteru, čehož důkazem je obrovským způsobem rostoucí veřejný dluh," zdůraznil Frolík. "Myslím si, že v 21. století jsme se dopracovali do situace, kdy si politici myslí, že mohou všechno ovládat, že mohou ovládat život ostatních. Možná přestali být skromní, možná přestali mít zpětnou vazbu a stát nohama na zemi," shledala Škopová. Na prvním místě je tak podle českých manažerů třeba vzdát se pýchy a představ o vlastní všemocnosti; vyvarovat se korupci a nemorálním praktikám. Jen tak se můžeme vrátit nohama zpět na zem a vymanit se z toho, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/ekonomika/87783-v-cesku-zadna-krize-nebyla-shodli-se-cesti-top-manazeri/.)

o Mojmír Hampl (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/cnb_hampl.html) - dosavadní viceguvernér ČNB (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank) - se vyslovil s kritikou na adresu MMF (http://en.wikipedia.org/wiki/Imf): fond měl do značné míry přiživit umělou ekonomickou krizi ve spolupráci s některými dalšími institucemi (http://www.financninoviny.cz/zpravy/hampl-mmf-urychlil-financni-krizi/458028; viz např. snaha o potopení eura a vytváření umělých krizí pomocí psychologie, publikací negativních zpráv atd. dle dohody mezi investičními fondy: http://www.novinky.cz/ekonomika/193820-sazka-na-oslabeni-eura-spustila-v-usa-vysetrovani-financnich-fondu.html)

o    Václav Klaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Václav_Klaus) velmi správně vetoval na počátku června 2010 nový zákon o ČNB (http://en.wikipedia.org/wiki/ČNB), který by zrušil její suverenitu a udělal by z ní pouze podřadný útvar Evropské centrální banky (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank): „Klaus také upozornil, že zákon by mohl být v rozporu s Ústavou. Ta totiž centrální bance dává za hlavní úkol bdít nad cenovou stabilitou. Po přijetí eura ale bude mít v tomto Česká národní banka v mnoha ohledech svázané ruce, bude se totiž muset vzdát části své suverenity ve prospěch Evropské centrální banky. Podle Klause je proto třeba zamyslet se nad tím, zda hlavní cíl ČNB nebude muset být z Ústavy vypuštěn nebo modifikován.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/ekonomika/91901-klaus-vetoval-zakon-o-fungovani-cnb-v-eurozone/.)

o    Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD - http://en.wikipedia.org/wiki/OECD) chce zničit pod vlivem zlé Agendy NWO české chataře, chalupáře nebo malé majitele rodinných domků. To vše zavedením výrazně vyšších daní z nemovitostí, nového ekologického zdanění a zvýšením (rozuměj tzv. sjednocení) DPH (http://en.wikipedia.org/wiki/VAT). Poslední opora svobodných lidí, kterým ještě něco zbývá - chatičky a chalupy - tak bude zničena. Hoši z OECD říkají: "V České republice se využívá zdanění majetku méně než v kterékoliv jiné členské zemi OECD," upozorňuje zpráva. Organizaci by se také víc zamlouval systém jedné sazby DPH, současné oddělení na dvě považuje za neefektivní. Další reformy potřebují i ekologické daně, včetně zavedení daně z emisí skleníkových plynů.“ (Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=665193; poslechněte si naprosto "nevídaný" názor pana Macháčka (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Macháček) z Reflexu na toto téma např. zde http://www2.rozhlas.cz/stream/02022620.mp3.)

  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) under the influence of evil NWO Agenda wants to destroy Czech cottages and small home owners via introduction of new higher property taxes, new environmental taxes and via increasing (unification) of VAT. Last hope of free people, their own small properties - huts and cottages - have thus been destroyed. The boys from the OECD say: "The Czech Republic uses the property tax less than in any other OECD country," warns the report. Organization would be more well liked one rate VAT system, the current separation into two considered inefficient. Further reforms needed as environmental taxes, including a tax on greenhouse gas emissions." STOP EVIL NWO AGENDA!!!

o    EU se pokouší zbavit jednotlivé státy jejich základního práva rozhodovat o penězích daňových poplatníků. Svobodně zvolení zastupitelé jednotlivých členských a přidružených států EU tak možná v budoucnu přijdou (v českém případě se ho pravděpodobně dobrovolně vzdají) o základní právo finanční nezávislosti každé země. Státní rozpočet by již měl být schvalován - podobně jako v případě kolonií (http://en.wikipedia.org/wiki/Colonies) - na úrovni vedení EU. Odstupující guvernér ČNB Zdeněk Tůma (http://en.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Tůma) vyslovil s tímto krokem EU ve vysílání ČT24 (http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24) jasný nesouhlas a zkritizoval za odevzdávání státní nezávislosti na úroveň EU dosavadního ministra financí ČR pana Janotu (http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Janota) slovy: Já nad tím „pořád tou hlavou vrtím“. Neustále nám z EU předhazují nové omezování našich kompetencí také na úrovni ČNB. Mám velkou „obavu z těch nových regulací“. „Proč“ stále vymýšlejí „něco dalšího“ a nevyužijí „těch starých“ legislativních předpisů? Vždyť pánům z EU „chybí posuzování“ již fungujících regulačních mechanismů. Náš hlavní boj bude nyní o to, „jestli to půjde proti nezávislosti měnové politiky“ České republiky. Já musím varovat, aby to neznamenalo další „posun pravomocí na evropskou úroveň“. Oni totiž chtějí právo rozhodovat o našem rozpočtu, ale „když bude problém, tak to zůstává na úrovni našeho poplatníka“, který to stejně bude pak muset všechno zaplatit a už o tom navíc nebude moci ani rozhodovat prostřednictvím svobodných voleb, svých zastupitelů a své vlády. (Zdroj: ČT24, 13. 6. 2010.)       Historik Thomas E. Woods (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_E._Woods) velmi správně poznamenal při rozhovoru s Glennem Beckem: elitáři typu vedoucích představitelů EU nebo Obamovy administrativy „vždycky tyto problémy sami vytvoří a pak se tváří, že oni jsou ti jediní správní, kteří je zase dokáží vyřešit“. No a „lidé jim to bohužel pokaždé zbaští“, zase jim odevzdají více svých pravomocí a svobod v domnění, že je tu již ta další katastrofální krize. Měli bychom více studovat dějiny a podívat se třeba na případ Kanady (http://en.wikipedia.org/wiki/Canada), která zavedla pro své provincie první centrální banku (http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Canada) teprve na politický nátlak mezi lety 1934-1935, dávno po nejtěžších dopadech Velké hospodářské krize (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression). Musíme si uvědomit: z kanadských bank se díky mohutně stabilnímu finančnímu sektoru (podobně jako v dnešní ČR) do té doby „nepoložila ani jediná“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 8. 6. 2010.)

Canada did have some advantages over other countries, especially its extremely stable banking system that had no failures during the entire depression, compared to over 9,000 small banks that collapsed in the United States.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_Canada.)

  Žádný centrální dozor nebyl zapotřebí. Neměl by být zapotřebí ani v České republice vzhledem k EU.

  European leaders have launched an audacious bid to create an ‘economic government of the EU’ – even as they were forced to go cap in hand to the International Monetary Fund for a £20 billion bailout of debt-stricken Greece. In an extraordinary joint statement the EU’s two powerhouses France and Germany called for the EU to be handed sweeping powers over economic policy. They called for ’strong co-ordination of economic policies’ across the EU – including countries like Britain which are not in the euro. And they suggested the creation of an ‘economic government of the EU’ headed by Herman Van Rompuy, the obscure Belgian federalist who was plucked from obscurity last year to become the EU’s first president.“ (Source: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1260594/EU-summit-IMF-joint-plan-likely-Germany-set-Greece-debt-victory.html.)

  „Chairman of the European Union wants to drive national economy from Brussels The head of European bureaucrats yesterday triggered uproar via his statement that he will "use all means of the Lisbon Treaty to impose control over the economy of each EU country." (Source: http://www.zvedavec.org/komentare/2010/03/3570-sef-evropske-unie-chce-ridit-ekonomiku-z-bruselu.htm.)

o    Ve Spojených státech amerických prošla bohužel na konci března 2010 Obamova (http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama) reforma zdravotnictví (http://en.wikipedia.org/wiki/Health_Care_and_Education_Reconciliation_Act_of_2010). Bude mít za následek totální zničení doposud posledních zbytků svobodných USA a nejkvalitnějšího zdravotního systému na světě. Úředníci budou rozhodovat o životě (nyní již byla dokonce konečně přiznána také existence tzv. panelů smrti - http://en.wikipedia.org/wiki/Death_panels, viz níže http://www.infowars.com/obama-administration-admits-rationing-panels-exist-in-obamacare/), zdraví každého obyvatele Spojených států amerických. Všichni občané budou muset odvádět zdravotní daně, které budou samozřejmě v prvních letech používány např. mj. na splácení amerického státního dluhu. Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_beck): „Tyhle peníze budou použity na všechno možné, ale ne na zdravotní péči.“ Tím si můžete být jisti. (Zdroj: Glenn Beck Show, 17. 3. 2010.) Podle populárního černošského kazatele a občanského aktivisty Ala Sharptona mladšího (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Sharpton) k tomu muselo dojít, když „Americká veřejnost velkou měrou hlasovala pro socialismus, když zvolila presidenta Obamu presidentem USA.“ Beck také hovoří o tom, že nyní se ukáže, kdo je opravdový patriot „do nepohody“. Je to „konec Demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), jak jsme ji doposud znali.“ Její zástupci v Senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_the_United_States) a Sněmovně reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) „prodali své duše Ďáblu“, když hlasovali tak, jak hlasovali: pro tuto reformu. „Mí rodiče by dnešní demokraty již nepoznali“ a to je po dlouhé roky sami aktivně podporovali. (Zdroj: Glenn Beck Show, 22. 3. 2010.)

  "The health care reform legislation passed by the U.S. House of Representatives last night clearly violates the U.S. Constitution and infringes on each state's sovereignty," Florida Attorney General Bill McCollum, a Republican, said in a prepared statement announcing a news conference. "On behalf of the State of Florida and of the Attorneys General from South Carolina, Nebraska, Texas, Utah, Pennsylvania, Washington, North Dakota, South Dakota and Alabama if the President signs this bill into law, we will file a lawsuit to protect the rights and the interests of American citizens."“ (Source: http://www.reuters.com/article/idUSN2215987420100322.)

  „Rep. Michele Bachmann (R-MN) is going a step beyond simply pledging to fight efforts to pass the health care bill -- she's openly pronouncing that people should personally declare it unconstitutional and defy it, depending on how it ends up getting passed. At a rally at the Minnesota State Capitol on Saturday, Bachmann declared illegitimate the potential route that House Democrats could take to pass the health care bill. She was specifically railing against a parliamentary tactic by which the House could skip voting on the Senate bill by declaring it passed as part of the reconciliation bill. Bachmann pronounced this to be taxation without representation. "They have just started a revolution -- and they did it," said Bachmann. "But mark my words, the American people aren't gonna take this lying down," Bachmann later said. "We aren't gonna play their game, we're not gonna pay their taxes. They want us to pay for this? Because we don't have to. We don't have to. We don't have to follow a bill that isn't law. That's not the American way, and that's not what we're going to do." Bachmann continued. "Because it's one-party rule now in Washington, D.C. Their Chicago tactics, their Chicago friends, twisting Democrats' arms, threatening their own team members with ethics charges and a submission. This handful of people thinks they can enforce their will on 300 million Americans? They're not gonna do that. This is dictatorial, what they are doing. We are not compelled to follow a non-law just because Obama and Pelosi tells us we have to. "If they pass the bill legitimately, then yes, we have to follow the law -- until we repeal it. But if they pass it illegitimately, then the bill is illegitimate, and we don't have to lay down for this. It's not difficult to figure out. So if for some reason they're able to get their votes this week and pass this 2,700-page Senate bill -- if they get it, trillions of dollars is what it's gonna cost, when we didn't vote on it, we need to tell them a message: That if they get away with this, they will be able to get away with anything -- with anything. And you can't say you voted on a bill when you didn't, because it's fraud. But we are not helpless here. We are not helpless, there are things that we can do." This approach goes beyond the conventional nullification position, which argues that states should have the power to interpose themselves against the federal government. In this case, Bachmann is calling for a individuals to commit civil disobedience against the law -- which should be very interesting to watch, if it really does come to that, and a sitting member of Congress leads citizens in breaking the law.“ (Source: http://tpmdc.talkingpointsmemo.com/2010/03/bachmann-were-not-going-to-obey-health-care-law----we-dont-have-to-video.php/.)

  „Senator DeMint said: “This is a rule change. It’s a pretty big deal. We will be passing a new law and at the same time creating a senate rule that makes it out of order to amend or even repeal the law. I’m not even sure that it’s constitutional, but if it is, it most certainly is a senate rule. I don’t see why the majority party wouldn’t put this in every bill. If you like your law, you most certainly would want it to have force for future senates. I mean, we want to bind future congresses. This goes to the fundamental purpose of senate rules: to prevent a tyrannical majority from trampling the rights of the minority or of future congresses.” In other words, Democrats are protecting this rationing “death panel” from future change with a procedural hurdle. You have to ask why they’re so concerned about protecting this particular provision. Could it be because bureaucratic rationing is one important way Democrats want to “bend the cost curve” and keep health care spending down?“ (Source: http://www.infowars.com/obama-administration-admits-rationing-panels-exist-in-obamacare/.)

o    Americký stát Wyoming (http://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming) se připojil k těm zemím celého světa, které odporují Agendě NWO. Tradiční země chovatelů dobytka, farmářů, kovbojů (http://en.wikipedia.org/wiki/Cowboy) si nehodlá nechat regulovat legálně držené zbraně nutné pro přežití svých občanů. Pokud se pokusí jakýkoliv federální agent zabavovat lidem legálně držené zbraně nebo omezovat obyvatele Wyomingu v jejich místních právech s tím souvisejících, může být každý takový federální činovník pokutován až do výše 2.000 dolarů nebo dvěma roky vězení. Podobnou legislativu zavedly mj. např. státy Montana (http://en.wikipedia.org/wiki/Montana) a Tennessee (http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee).

  „According to a law signed into effect yesterday by Democratic Gov. Dave Freudenthal, any agent of the U.S. who "enforces or attempts to enforce" federal gun rules on a "personal firearm" in Wyoming faces a felony conviction and a penalty of up to two years in prison and up to $2,000 in fines. WND reported just days ago when Utah became the third state, joining Montana and Tennessee, to adopt an exemption from federal regulations for weapons built, sold and kept within state borders.  A lawsuit is pending over the Montana law, which was the first to go into effect. But Wyoming's law goes further, stating, "Any official, agent or employee of the United States government who enforces or attempts to enforce any act, order, law, statute, rule or regulation of the United States government upon a personal firearm, a firearm accessory or ammunition that is manufactured commercially or privately in Wyoming and that remains exclusively within the borders of Wyoming shall be guilty of a felony and, upon conviction, shall be subject to imprisonment for not more than two (2) years, a fine of not more than two thousand dollars ($2,000.00), or both."  Here are answers to all your questions about guns, ammunition and accessories. Gary Marbut of the Montana Shooting Sports Association, who has spearheaded the Montana law, now describes himself as a sort of "godfather" to the national campaign.

(Source: http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=127787.)

o    Vatikán důrazně varuje před nebezpečím geneticky modifikovaných potravin. Nové studie navíc potvrzují možné dopady těchto upravovaných produktů na bázi DNA (http://en.wikipedia.org/wiki/Dna) na lidskou sterilitu. (http://www.psfk.com/2010/06/research-links-genetically-modified-food-to-long-term-sterility.html) Jejich podíl na celosvětových zásobách jídla se nebývale zvyšuje hlavně v rozvojových zemích (http://en.wikipedia.org/wiki/3rd_World_Countries). Přitom celá naše planeta má dostatek přírodních potravin a otázky nedostatku jídla jsou spojeny spíše s jeho nekvalitní distribucí.

  „Cardinal Peter Turkson told Catholic News Service March 9 that he would urge an attitude of caution and further study of the possible negative effects of genetically engineered organisms.“ „“Everybody is for the advancement of science and everybody is for the improvement of human conditions and livelihood through the products of scientific research,” he said. If further research and study on the effects and impact of GMOs could alleviate people’s fears and concerns, he said, then maybe “everybody can come on board to fashion food security for the world.”Pope Benedict XVI has denounced the continued scandal of hunger in the world, saying its root causes have more to do with problems of distribution and sharing than with there not being enough food in the world. /.../ it was not a coincidence that in 2009 the use of genetically modified food crops grew by 13 percent in developing countries and that GM crops covered almost half of the world’s total arable land and yet “the number of hungry people in the world has for the first time reached 1 billion people.”“ (Source: http://www.infowars.com/vatican-official-cautions-against-gmos/.)

 

    EU chce navíc v červenci 2010 maximálně uvolnit dosud přísné mantinely pro pěstování geneticky upravených plodin.

  „(Reuters) - The European Union is to radically overhaul its approval system for genetically modified (GM) crops from next month, opening the way to large-scale GM cultivation in Europe, draft proposals seen by Reuters on Friday showed. /.../ Under proposals due to be adopted on July 13, the EU executive Commission will be given greater freedom to approve new GM varieties for cultivation in return for letting EU governments decide whether or not to grow them.“ (Source: http://www.reuters.com/article/idUSTRE6531MG20100604.)

o    Zakážou nám podporovatelé NWO Agendy svobodné používání soli? Budou chtít tuto životně důležitou látku regulovat? V americkém New Yorku již takový návrh zákona existuje.

  MYFOXNY.COM - Some New York City chefs and restaurant owners are taking aim at a bill introduced in the New York Legislature that, if passed, would ban the use of salt in restaurant cooking. "No owner or operator of a restaurant in this state shall use salt in any form in the preparation of any food for consumption by customers of such restaurant, including food prepared to be consumed on the premises of such restaurant or off of such premises," the bill, A. 10129 , states in part. The legislation, which Assemblyman Felix Ortiz, D-Brooklyn, introduced on March 5, would fine restaurants $1,000 for each violation. "The consumer needs to make their own health choices. Just as doctors and the occasional visit to a hospital can't truly control how a person chooses to maintain their health, neither can chefs nor the occasional visit to a restaurant," said Jeff Nathan, the executive chef and co-owner of Abigael's on Broadway. "Modifying trans fats and sodium intake needs to be home based for optimal health. Regulating restaurants will not solve this health issue."

 (Source: http://www.myfoxny.com/dpp/news/local_news/new_york_state/chefs-call-proposed-new-york-salt-ban-absurd-20100310-akd.)

o    NWO síly v České republice chtějí už zase zavádět povinnou docházku do mateřské školky (http://en.wikipedia.org/wiki/Kindergarten). Toto zdánlivě pozitivní opatření z hlediska předškolní výchovy dítěte ovšem většinou vede k většímu odpoutání potomků např. od křesťanské výchovy a je lehce zneužitelné ke státní indoktrinaci malých dětí např. enviromentální propagandou. (Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/706128.)

o    Velké etické problémy slibuje přinést tzv. ´Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů´ pro následujících šest let. Na jedné straně může být výbornou zprávou pro pacienty dlouho čekající na provedení operace, nebo dokonce v případě nutné potřeby záchrany života prostřednictvím vhodného orgánu, nicméně jsou tu také značná rizika pro každého českého občana. Vlivem tlaku EU na zavedení jednotných předpisů pro ´těžbu´ orgánů z ještě živých nebo již tzv. mrtvých pacientů (viz vyjádření ministryně Juráskové - http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková - ve smyslu doslova „využívání dárců“ na Radiožurnálu 10. 6. 2010) v rámci urychlení získávání lidských orgánů, se můžeme posléze dočkat nových speciálních zaměstnanců státu, kteří budou placeni za vyhledávání ještě živého nebo již tzv. mrtvého ´lidského materiálu´ (rozuměj živého člověka) pro případné transplantace orgánů. V předchozích letech jsme mohli na celém světě vidět obrovské machinace a naprosto neetické obchodní praktiky právě s lidskými orgány. Mnozí čeští lékaři, věrni své Hippokratově přísaze (http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_oath) a nikoliv tučným finančním zakázkám, již dnes důrazně upozorňují na problém tzv. stanovení legální smrti pacienta (http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_death), kdy v honbě za danými orgány mohou být opět předčasně prohlašováni za mrtvé někteří nemocní nebo i zdraví lidé. V současném ´světě podle NWO´, kde je vše jen o „moci, kontrole a penězích“, kde již neexistuje něco takového jako v Boha věřící lékař s vysokými etickými standardy, jak říká Glenn Beck, se to bohužel často stává (Zdroj: Glenn Beck Show, 29. 4. 2010.) Viz také níže velmi kontroverzní a nebezpečný zákon o automatickém - tzv. předběžném - souhlasu pacientů s odběrem jejich orgánů (obdoba již existující české legislativy), který prosazoval ve státě New York poslanec (http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_State_Assembly) Richard Brodsky (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodsky).

  „Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo společně s odborníky Národní akční plán pro darování a transplantaci orgánů pro následujících šest let. Plán reaguje na evropská nařízení a jeho cílem je zvýšit kvalitu v této lékařské oblasti. /../ Akční plán zavádí jako novinku ustavení dárcovských konzultantů do dárcovských nemocnic. Speciálně proškolení odborníci z řad lékařů budou osobně odpovědní za využití možného potenciálu dárců v daném zdravotnickém zařízení. Zajistí i komunikaci s pojišťovnami. Celkem by jich mělo být v Česku asi sedmdesát. Mezi další novinky patří vytvoření norem jakosti a bezpečnosti pro odběr, převoz a použití lidských orgánů. Častěji budou využívány také orgány od dárců vyššího věku či se vzácnými chorobami. Plánují se i právní úpravy, které usnadní odběr orgánů od cizinců zemřelých v Česku, a uvažuje se i o zavedení úlev pro dárce orgánů, tkání a krvetvorných buněk, jak je to běžné v zahraničí.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/92590-cesko-ma-stale-nedostatek-organu-pro-transplantace/.)

  „V ČR se vychází z předpokládaného souhlasu s posmrtným darováním orgánům. Odmítači se mohou za života zapsat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů, nyní je v něm 971 lidí. Česko se snaží řešit nedostatek orgánů také tím, že podporuje využití orgánů od žijících dárců. Pro toto řešení chce ministryně získávat laickou veřejnost mediálními kampaněmi a odborníky vzdělávacími programy.“ (Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/darujte-sve-organy-ministerstvo-rozjede-kampan_168529.html.)

  The existence and distribution of organ transplantation procedures in developing countries, while almost always beneficial to those receiving them, raise many ethical concerns. Both the source and method of obtaining the organ to transplant are major ethical issues to consider, as well as the notion of distributive justice. The World Health Organization argues that transplantations promote health, but the notion of “transplantation tourism” has the potential to violate human rights or exploit the poor, to have unintended health consequences, and to provide unequal access to services, all of which ultimately may cause harm. Regardless of the “gift of life”, in the context of developing countries, this might be coercive. The practice of coercion could be considered exploitative of the poor population, violating basic human rights according to Articles 3 and 4 of the Universal Declaration of Human Rights. There is also a powerful opposing view, that trade in organs, if properly and effectively regulated to ensure that the seller is fully informed of all the consequences of donation, is a mutually beneficial transaction between two consenting adults, and that prohibiting it would itself be a violation of Articles 3 and 29 of the Universal Declaration of Human Rights. Even within developed countries there is concern that enthusiasm for increasing the supply of organs may trample on respect for the right to life. The question is made even more complicated by the fact that the "irreversibility" criterion for legal death cannot be adequately defined and can easily change with changing technology.“ (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplant.)

  „Contemporary intensive care unit (ICU) medicine has complicated the issue of what constitutes death in a life support environment. Not only is the distinction between sapient life and prolongation of vital signs blurred but the concept of death itself has been made more complex. The demand for organs to facilitate transplantation promotes a strong incentive to define clinical death in a manner that most effectively supplies that demand. We consider the problem of defining death in the ICU as a function of viable organ availability for transplantation.“ (Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356234.)

  „It is the height of authoritarian arrogance - the state of New York wants to take the organs of its citizens without permission. New York State Assemblyman Richard Brodsky has introduced a bill that would automatically enroll all New Yorkers as organ donors unless they specifically opt out of organ donation.“ „It is called “presumed consent,” doublespeak for theft. It should be called grave robbery. Presumed consent is the same thing as a thief stealing your car and when you confront him he says, “Since you didn’t tell me I couldn’t steal your car, I presume you granted permission to steal it.” Brodsky told Fox News he just wants to force all New Yorkers to make the decision. And if they don’t the state will presume consent and steal their organs. The disgusting part is Brodsky makes it sound like the state wants to make sure citizens retain control of their organs /.../. The message is crystal clear - the state owns the bodies of its subjects and they will be required to come crawling to officialdom in order to prevent the looting of their organs.“ (Source: http://www.infowars.com/new-york-considers-stealing-organs-from-citizens/.)

          Takže přátelé: Nová česká vláda bude mít jedinečnou šanci zabránit dalšímu šíření NWO Agendy v České republice. Pokud se jí to podaří: český stát by opět mohl patřit k ekonomickým, ideovým a předně svobodným lídrům celého světa, kde se lidem bude skutečně dařit ve všech oblastech života, a pokud si budou navíc zdejší obyvatelé prokazovat navzájem dobrovolně a ochotně solidaritu, pomoc bez vměšování státu, budou respektovat Boha: posléze může celá ČR projít proměnou v ostrůvek prosperity, hezkého, svobodného, Požehnaného života. Může zcela neobyčejně rozkvést v moři negativních zpráv a všeobecných depresí. Jestliže je tedy pravda, že náš stát není pro síly NWO nijak zvlášť důležitý, pak opravdu není důvod Agendě NWO zbytečně ustupovat, omezovat občanské svobody, ničit svobodné tržní hospodářství, šířit zde globální strach, celoplanetární daně a podporovat jakýmkoliv způsobem vznik globální vlády.

         My totiž potřebujeme velké myslitele a statečné občany“, kteří by nás „inspirovali“ v těchto těžkých časech nárůstu moci NWO na celé planetě. „Nebude to sice jednoduché“, ale my „to zvládneme“. (Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT CPAC, Fox News, Washington, D.C., 2010, 58 minut.) „Musíme se hlavně vymanit ze systému“, „z tohoto systému otroctví“. „Každý z nás se musí od základu změnit a naučit se nebýt závislý.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 3. 2010.) „Musíme přestat být závislí na vládě.“ „Nedělá to nic jiného, než že to zotročuje více a více Američanů (Čechů, pozn. autora).“ „Vytváří to závislé lidi.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 4. 2010.) Jako patrioti, křesťané, všichni dobří lidé: „ztrácíme hodiny a hodiny vzájemnými malichernými hádkami jedni s druhými“ a „kvůli čemu?“ Když to překonáme a najdeme společný cíl, za kterým se vydáme, pak se k nám houfně začnou přidávat další občané, „protože pak již naše životy budou zbudovány na pevných, stabilních základech“. „My potřebujeme dobré lidi s pevnými životními hodnotami a nikoliv další politiky.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 3. 2010.) „Řešení je v každém individuálním člověku. Když se totiž začneme chovat v našich životech jako otcové zakladatelé (Adams - http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams, Jefferson - http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_jefferson, Franklin - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin).“, tak pak si uvědomíme ty důležité hodnoty, o které vlastně v životě jde a budeme děkovat Bohu za to, co ještě máme, a že „můžeme žít v této zemi a být součástí tohoto národa“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.) Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se totiž jasně ukázalo: Voliči již nechtějí ani oranžovou nebo rudou „revoluci“ a dokonce jasně řekli, že ani nehodlají nadále akceptovat socialisticko-pozvolnou „evoluci“. Politici ještě sice stále mají své marketingově-psychologicko-politologické týmy, které se vám budou snažit po volbách krásně „zabalit“ své myšlenky a pak vám je prodat (včetně bohužel některých zlých idejí NWO). No a když své dárečky posléze rozbalíte: tak pak se často nestačíte divit. Proto se vyplácí nevidět pouze to, co je „hezky zabalené“, nýbrž to, co je v tom vašem balíku. Vláda si také nemůže myslet: my jsme ti chytří elitáři, kteří to nyní ve své pýše všechno vyřídíme. Jsou zde milióny lidí, kteří svým životem dokazují nejen českým elitářům: jde to i bez vás. Vždyť „odkdy je to hanba být úspěšným samoukem“, nebo dělníkem, „soukromníkem, malým podnikatelem, živnostníkem“, „kteří těžce pracují a dávají do svého podnikání poslední dolar (korunu, pozn. autora)“ a „pokud uspějí: jsou démonizováni a penalizováni“ mj. díky zvýšení daní. „Proč“ to vládní představitelé dělají? Oni přeci „nevytvářejí pracovní místa“. Ta vytváří „americký (český, pozn. autora) lid“. „Malí podnikatelé“ jsou ti hlavní, kteří dávají lidem práci. „To jsou ti, kteří opravdově trpí a nyní si jich už zase nikdo nevšímá a nezajímá se o ně, že?“ Oni „právě teď dělají všechno možné i nemožné, aby lidem zachránili pracovní místa.“ Tedy nikoliv vláda nebo úředníci. Jediná opravdová úloha vlády by se v současnosti měla hlavně zaměřovat na to, abychom byli „ochráněni před zločinci“. Ale s tím, jak roste míra omezování občanských svobod v rámci posilování vlivu NWO: tak to nyní vypadá, jakoby se spíše již tak nějak automaticky stával tím ´zločincem´díky moři nové legislativy každý občan, na kterého je nyní pohlíženo jako na hlavního nepřítele státu, jakoby „lidé byli těmi zlými“. „Ale to my přeci nejsme!“ My ještě máme duši a dobré srdce. Každým rokem dáváme více a více na charitu. Například američtí občané takto odevzdali dobrovolně, ze své svobodné vůle a rádi roku 2008: až „307“ tisíc miliónů dolarů a žádný úředník jim to nemusel nařizovat. V tomto ohledu se má EU od USA opravdu čemu „učit“. (Zdroj: GLENN BECK KEYNOTE AT CPAC, Fox News, Washington, D.C., 2010, 58 minut.) „Ti, kteří potřebují naši pomoc ji dostanou na lokální a místní úrovni, od přátel, od rodiny, od každého z nás, od lokálních církevních sborů: to je přeci cesta, jak lidem pomáhali naši předci již od počátku a jak by to také mělo vypadat dnes.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 4. 2010.) „My jsme velmi nábožensky a morálně založený národ.“ „My máme pochopení.“ „My máme velká srdce.“ „Většina Američanů je taková.“, říká Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck).

    Jenže představitelům státu jako je třeba Obamův poradce pro otázky víry a výkonný ředitel OFBCI (http://en.wikipedia.org/wiki/White_House_Office_of_Faith-Based_and_Neighborhood_Partnerships) Jim Wallis (http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Wallis) to nestačí. Oni si chtějí vynucovat dobročinnost, zájem lidí a podřízení se státní ideologii násilím: například zvyšováním daní. Neuznáš naši enviromentální politiku: tak tě více zdaníme. Navíc propagují úzké napojení a spolupráci církví se státní ideologií, s výkonnou mocí (http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ofbnp-council-final-report.pdf), tedy nikoliv např. velmi nutné prosazování Biblického učení v každodenním životě společnosti a tedy i v politice na základě vnitřního přesvědčení, dle svého srdce. Jenže „vynucováním si dobrých věcí násilím: tudy vedou cesty Ďábla (http://en.wikipedia.org/wiki/Evil), tudy vedou cesty marxistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Marxist), socialistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism), to jsou komunistické cesty (http://en.wikipedia.org/wiki/Communism).“ Oni nechtějí nechat lidem svobodnou vůli a rozhodování podle Ježíšova učení (http://en.wikipedia.org/wiki/Teachings_of_Jesus) tak, aby se mohl ukázat jejich charakter. (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 3. 2010.) Pamatujme si: „Dobročinnost nepřichází od vlády.“ „Kristovo poselství bylo o svobodné volbě a o mírnosti.“ „Nemůže to být zaváděno násilím.“ „Dobročinnost znamená, že vy si svobodně volíte, komu pomůžete na základě své svobodné vůle.“ „Proč? Protože vaše srdce se změnilo.

Když to jde od vlády, tak to již není dobročinnost: je to daň.Povinnost totiž již nemění vás a vaše srdce, vaše uvažování vzhledem k potřebným, nedává vám šanci na to, abyste se stali lepšími lidmi ze svého srdce. Díky novým a novým povinnostem nebo dalším daním však dochází k tomu, že začínáte nenávidět stát a bohužel díky této zlé donucovací politice státu pak již odmítáte pomáhat chudým. Prostě nelze to na lidech vynucovat. Navíc administrovaní daní, vynucených poplatků: způsobuje finanční ztráty z původně vybrané částky, takže k potřebným dojde nakonec výrazně méně prostředků. Beck: „Věřím z celého srdce, že je správné pomáhat chudým.“ „Dobrovolně dávám velký díl ze svého příjmu na charitu, protože jsem vnímavý křesťan.“ „Chcete k tomu lidi přinutit“ násilím, zákonem: „aby dávali chudým?“ „Je to ale pak ještě dobročinnost?“, dobré srdce, zlepšování charakteru nebo již státní terorismus? (http://en.wikipedia.org/wiki/State_terrorism) Víte: ono „nutit lidi k tomu, aby nedobrovolně dělali tzv. dobré věci: to je ďábelský záměr.“ „To je přesně cesta marxistů, socialistů, progresivců, ale nikoliv Ježíšova cesta.“ (Source: SOCIAL INJUSTICE, BECK TV, IN EXTREME DOCUMENTARY, 2010.)

    Vždyť už i externí poradkyně presidenta Obamy, šéfka velmi silné (přibližně 400.000 členů) odborové organizace ACORN (http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Community_Organizations_for_Reform_Now) a nadšená černošská socialistka jménem Bertha Lewis (http://en.wikipedia.org/wiki/Bertha_Lewis_(activist)) varuje, že se již lidé brzy mohou ocitnout díky svému odporu vůči státu v nové - tentokrát zřejmě Obamově - ´McCartyho éře´ (http://en.wikipedia.org/wiki/McCarthy_era), že již zanedlouho mohou nastat „nové internace svobodných občanů tak, jako za dob druhé světové války“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_internment_camp), že může přijít nový typ - asi Obamovy - politické „segregace“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Segregation_in_the_United_States). (Zdroj: Glenn Beck Show, 22. 4. 2010.) Ba co víc. „Náš současný systém trénuje lidi k tomu, aby se navzájem podezřívali a aby nenáviděli své sousedy.“ Aby naopak sloužili pouze tzv. jedině spravedlivému a dobrému státu, Obamovi, EU, NWO, vyššímu dobru atd. Nepleťme si pravdu s nenávistí.“, promlouvá k lidem Glenn Beck. „Já sice nenávidím ty špatné věci, které udělali naší zemi, ale ne že bych nenáviděl lidi, kteří se na tom podíleli.“ Přátelé „využívejme tedy ještě plně naši zbývající svobodu slova“. „Mějme víru a nešiřme nenávist, nýbrž pravdu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 23. 4. 2010.) Dokáže si pak ale vůbec ještě někdo představit: co by se stalo, „když by USA padly“, když by byli zničeni všichni konzervativci, patrioti, křesťané, dobří a svobodomyslní lidé? Byl by to konec poslední naděje svobodného a křesťanského světa. (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 2. 2010.) Beck: Víte já jsem již byl několikrát v životě „takhle blízko toho, abych přišel i o svou duši. Už jsem kdysi o všechno přišel v materiální oblasti. Vyrůstal jsem v chudobě, pak jsem vydělal velké peníze když mi bylo kolem dvaceti a všechny jsem je rozházel, jelikož jsem nebyl dobrý člověk a ztratil jsem všechno. Nicméně přesto jsem pak byl šťastný, ikdyž jsem byl na mizině, protože jsem znovu obnovil svou vlastní čest. Klidně ztratím všechny své peníze, ale již nikdy svou duši.“ Těším se na ten okamžik, až znovu obnovíme čest naší země. K tomu ovšem nyní „potřebujeme velké hnutí, obrovské zástupy lidí“ pochodující na Washington, na Brusel, Berlín a na Prahu, Ostravu, každé velké krajské město. Pokud se nám to podaří a my uspějeme, pak bude můj úkol politického komentátora splněn, já rád odejdu do ústraní a „budu s radostí dělat třeba uklízeče někde zdarma na Capitol Hill (http://en.wikipedia.org/wiki/Capitol_Hill,_Washington,_D.C.).“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.)

         Známý americký politický komentátor televizní a rozhlasové sítě Fox News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_Broadcasting_Company), někdejší soudce Andrew P. Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) s názory blízkými Ronu Paulovi (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul) a katolicko-libertariánskému (http://en.wikipedia.org/wiki/Catholicism; http://en.wikipedia.org/wiki/Libertarianism) pojetí světa pak vidí jako další základní úlohu nové vlády zabezpečit to, aby měl každý občan „právo říkat, co si myslí, co si přeje“ a „vláda má povinnost chránit toto jeho právo, ikdyž se jí to nelíbí, ikdyž nenávidí to, co říkáte, ikdyž se bojí toho, co říkáte, prostě má povinnost chránit toto vaše právo. Napolitano důrazně varuje před zřizováním tzv. zón svobodného projevu, které mají postupně nahradit v rámci Agendy NWO a tzv. boje s terorismem klasické pojetí přirozených práv (http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_law) a lidských svobod garantovaných Bohem a stojících nad jakoukoliv vládou nebo státem. Přeci podle americké Ústavy (http://en.wikipedia.org/wiki/American_Constitution) musí být takovou jednou velkou svobodnou zónou „celé USA“ nebo ČR. Co je to za pořádek, když vám vládnoucí moc předepisuje, kde můžete a kde nemůžete svobodně mluvit. „To vy jako svobodný občan určujete pravidla vaší svobody projevu“ a to nevyjímaje vaší účast na mítincích politiků (viz události z května 2010 na sešlostech oranžových hochů v ČR). Víte: pokud někdo chce pronášet bez vašeho souhlasu projevy na vašem soukromém pozemku, tak jej máte samozřejmě právo vykázat. Je to tak vpořádku. Nicméně tento princip již není možné uplatňovat v případě státních aj. veřejných budov nebo pozemků ve vlastnictví státu, krajů atd. Takový majetek totiž patří všem občanům České republiky a má jen své dočasné správce, kteří by měli dovolit majiteli - všem občanům - realizovat svá nezadatelná práva svobody projevu a shromažďování. Soudce Napolitano hovoří přímo o Bílém domě, Senátu atd. V praxi to takto samozřejmě nefunguje, nicméně moc bych si přál: „kéž by to šlo“ a kdyby soudy takto hájily jasně přirozené právo každého občana nad snahou státu potlačovat základní Ústavou garantované svobody. Týká se to dále mj. např. našeho práva na přiměřenou sebeobranu, které „je základním přirozeným právem a vláda nesmí porušovat tato naše přirozená práva, dokud vy sami nezačnete porušovat přirozená práva někoho jiného.“ „Pokud bychom si měli vybrat“ mezi svobodou zvolit přiměřenou zbraň na vlastní obranu tak, „abychom mohli odrazit útok tyrana“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Dictator) a nebo raději zvolit „submisivní podřízení se vládě“, která určí přesně pravidla pro takovou přiměřenou obranu, bude chtít vše registrovat, kontrolovat, katalogizovat, aby pak mohla kdykoliv „přijít a zkonfiskovat“ vaše legálně držené zbraně: tak „já bych vždycky volil alespoň něco, tedy to, co bude možné“ na obranu sebe, své rodiny a to ikdyby proti nám občanům stály ty nejmodernější technické prostředky a vláda by nám povolila na vlastní obranu pouze nějaké jednoduché vzduchovky. Případný útok totiž vždycky odvrátíte „rychleji sami než vytočíte telefonní číslo“ 112 (http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_telephone_number#Europe; http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_service; http://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovaný_záchranný_systém).

         Neustále si připomínejme, že není možné nechávat naši vládu bez kontroly. Vždyť již nyní nám chtějí úředníci „dokonce regulovat cukr a sůl (viz výše situace v New Yorku, pozn. autora). Takže pokud akceptujete argument, že vláda ví vše vždy nejlépe: kde to pak skončí? Co se nám pak bude vláda ještě dále snažit vzít?“ Vy si tedy vážně myslíte: všeobecné identifikační průkazy (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_national_identity_card; http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_card) jsou nějakou nevyhnutelnou nutností? Vždyť je to jen další kartička z dob totalitních režimů a navíc potlačující vaše Bohem daná přirozená práva, vaši lidskou důstojnost. Bez ní: prý nejste člověkem. Vynucování si na občanech každého státu používání identifikačních průkazek je „absolutně neamerické (a nečeské, pozn. autora)“. Nežijeme přeci v nějakém policejním státě (http://en.wikipedia.org/wiki/Police_state), „aby vás mohla policie jen tak, bezdůvodně zastavovat a říkat vám: Ukažte mi svoje doklady. Právo na svobodný pohyb, myšlení a vyjadřování vyžaduje dostatečný prostor a nelze zde povolit uniformitu.“ Při prosazování identifikačních průkazů neobstojí ani argument zaměřený na rozlišení tzv. „řádných občanů“ vůči ilegálním přistěhovalcům (http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigration). Žádný průkaz na světě ještě „nezabrání“ ilegálům v tom, „aby tu byli“, ale tím, že „nám vláda přikazuje nosit tyto nejrůznější průkazky“, tak vznikají právě drastické dopady na všechny ony ´řádné občany´. „Je omezována naše svoboda pohybu, naše soukromí, naše vyjadřování“ aj. „Bojím se ztráty své osobní důstojnosti, respektu samého k sobě, mého lidského individualismu, když toto všechno tvoří základní kámen amerického (a českého, pozn. autora) občana.“ Připadáte si pak jako v nějaké totalitě, když vás policisté bezdůvodně zastavují a táží se vás: „Kam jdete, odkud jdete a legitimujte se.“ No a to již vůbec nehovořím o státem neustále zvyšovaných daních. „Musí být stanoveny jasné limity na to, co může ještě vláda zdanit, jelikož od jisté úrovně se již zdanění stává krádeží.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 2. 2010.) Vláda neustále jenom hovoří: jaká je všude ta jejich uměle vytvořená tzv. krize a přitom si chce stavět nové stadióny, modernizuje vlaky, hází miliardami. „My musíme důrazně omezit vládu a vrátit ji zpět“ k základům naší Ústavy. „Musíme zrušit především daň z příjmu a upírskou federální vládu (EU, pozn. autora), která doslova vysává finance ze svých občanů.“ Ano: „Od jisté úrovně se již zdanění stává zločinem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. 4. 2010.)

         Někteří politici si již tak zvykli na obcházení tradičních demokratických principů hlasování v parlamentu, že by nejraději veškeré pravomoci převedli bez souhlasu těch, kteří je zvolili: na nějakou nadnárodní strukturu (třeba EU nebo rovnou na NWO) a nebo by ji opět rádi svěřili pouze jednomu člověku (http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_order_(United_States)). Neuvědomují si nebezpečí, která jsou s tím spojena. Pokud se třeba podíváme do USA na tzv. ´Slaughter Rule´ (http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule), pak stačí, aby byl v daném znění schváleného zákona citován odkaz na jiný zákon, načež již nemusí být o tomto novém legislativním nařízení tzv. ´pod čarou´ vůbec hlasováno: má se již dopředu za schválené. Podobně se v Česku často velmi neprozřetelně vytvářely v minulosti roztodivné balíky zákonů, o kterých pak museli poslanci hlasovat jakožto o jednom celku. Ve skutečnosti však zastupitelé tvrdí, že o daném kontroverzním zákoně nehlasovali, jelikož nadpis na celém mnohasetstránkovém legislativním balíku hovoří o něčem jiném. Pro voliče neznalé těchto procesů pak dochází k pořádnému zmatku při posuzování činnosti svého poslance nebo senátora. Soudce Napolitano tyto zvyklosti politiků kritizuje, jelikož se domnívá, že zastupitelé vlastně „nemají odvahu“ stoupnout si před veřejnost a říci lidem jasně to, jak se zachovali bez nějakých pozdějších výmluv např. na rozsáhlost nebo nejasnost daného balíku zákonů. Oni totiž když se jim to zrovna pak vzhledem k preferencím hodí, tak „půjdou domů a řeknou lidem: Já jsem pro to nehlasoval.“ Podobně to mělo být původně také při hlasování ve věci Obamovy reformy zdravotnictví. Víte: dějiny lidské svobody nám většinou ukazují to, jakou důležitost má „v parlamentu“ ono „dodržování procedury“. „Tito lidé“, nejrůznější radikálové, pokrokáři (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) aj. se v touze po rychlém prosazení svého ideálu ovšem „vůbec nezajímají o dodržování nějakých procedur“. „Nezajímají se o zachování lidské svobody, jenom je zajímá moc, to jak ji získat a udržet a jak mít více pravomocí nad lidskými životy.

    Americký senátor za stát New York a člen Demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) Chuck Schumer (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Schumer) se pak dokonce chtěl pokusit zcela potlačit - podle něj - již zastaralou úlohu Listiny práv a svobod (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_to_the_United_States_Constitution). Glenn Beck před tímto vývojem varuje: Politici jsou zde přeci od toho, aby „ochraňovali naše práva, která nám dal Bůh. V českých dějinách jsme si již podobnou tristní situaci mnohokrát zažili. Mnichov 1938 (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement), okupace 1939 - 1945 (http://en.wikipedia.org/wiki/German_occupation_of_Czechoslovakia), vládnutí pomocí dekretů roku 1945 (http://en.wikipedia.org/wiki/Beneš_decrees), pokusy o změnu ústavního zřízení dohodou několikati elitářů v letech 1948 (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovak_coup_d'état_of_1948), 1968 (http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Pact_invasion_of_Czechoslovakia), schválení Lisabonské smlouvy (http://en.wikipedia.org/wiki/Lisbon_Treaty) roku 2009 bez referenda atd. V USA jsou nyní tyto tendence také velmi zřetelné a nebezpečné jsou především nejrůznější současné dekrety presidenta Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Presidency_of_Barack_Obama#Legislation_and_executive_orders), uváděné v platnost bez schválení Kongresu (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress). Glenn Beck tento vývoj komentoval slovy: Kongres musel zešílet, „když dává presidentovi tolik moci.“ Vždyť díky schválení Obamovy reformy zdravotnictví je pak již vláda „přítomná i v našich domovech.“                                         Napolitano: „Slyšel jsem jednoho demokrata (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)) jak říkal, že musíme do tohoto zákona prosadit potraty, aby bylo méně dětí a pak také méně příjemců zdravotní péče.“ „Je to jako z Pekingu.“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bei_Jing) Beck: To je „naprosto děsivé“. Napolitano: „Prosím vás lidé, abyste si uvědomili, že tohle všechno je jen začátek našeho zápasu o lidskou svobodu. Nikoliv konec.“ No a co s tím můžeme jako lidé, jako voliči dělat? Soudce Napolitano: My bychom nyní měli „jako lidé lépe porozumět svým ústavním právům“ a „konfrontovat s nimi své zastupitele, kteří je porušují. Naší úlohou by mělo být vzhledem k našim politikům: „Sledovat je, jak volí a jak se chovají.“ „Když volí špatně, tak je odvolat z úřadu.Řešení je nyní bohužel pouze v politické rovině.“ Listopadové volby (2. 11. 2010) se již v USA kvapem blíží. Podobně v Česku volby do místních zastupitelstev (http://www.mvcr.cz/clanek/volby.aspx) a do Senátu (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Senate_election,_2010) „Lidé se mne každý den ptají: Je nyní již ten správný čas soudit se se státem ve věci potlačování našich svobod? Já odpovídám: Ne. Je to ještě příliš brzy. V listopadu (v Česku v říjnu 2010, pozn. autora) se totiž odehraje to, co chtějí nejvíce: Být znovu zvoleni. Tohle jim ale nedáme. (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.) 

         Americký spisovatel, historik, kazatel a jeden z populárních spolupracovníků Glenna Becka jménem David Barton (http://www.wallbuilders.com/SCHbioDB.asp; http://en.wikipedia.org/wiki/David_Barton_(author)) také vyzývá vládu na televizním kanále Fox News k tomu, aby pamatovala na přirozené právo a svobody garantované občanům při vzniku amerického (českého) státu. V našem prohlášení nezávislosti (http://www.lsjunction.com/docs/tdoi.htm; http://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Independence_(United_States)) „máme 45 slov, která definují základní roli vlády“. „Každý student u nás v Texasu se nyní učí zpaměti těchto čtyřicet pět slov a studuje základní filosofii, jak má vláda vypadat.“ Mezi tyto základní principy patří:

o        Všichni lidé jsou si jako Bohem stvořené bytosti rovni.

o        Jsou obdařeni základními přirozenými, Božími právy.

o        Vláda zde existuje po staletí proto, aby chránila tato Bohem daná práva a všechno mimo ně je samozřejmě na zvážení samotné lidské vlády.

o        Prostě nejdůležitější je právě ono poznání, že naše základní práva jsou přímo od Boha a pokud bychom již o toto naše stěžejní poznání přišli, pak nám samozřejmě začne naše vlastní vláda vnucovat, že to je ona, kdo určuje naše základní práva a že je může libovolně regulovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.)

         Glenn Beck: Všechno souvisí bohužel s ústupem od naší víry v Boha. „Věříte tomu, že se dnes nachází náboženství v té podobě, tak jak je známe, ve velkých problémech?“ Soudce Napolitano: „Samozřejmě, že tomu tak je, protože vláda nyní na naši víru velmi útočí.“ „Lidé, kteří nám dnes vládnou: již totiž nevěří v Bohem dané přirozené právo.“ „Věří, že základní práva se odvozují pouze od vlády.“ Beck: „Právě proto bychom v sobě měli opět probudit ve svých srdcích poznání toho, že víra, naděje a dobročinnost“ zde nejsou díky státu, ale předně skrze Boha a jeho prostřednictvím pak díky vzájemné lidské sounáležitosti.Je to jediná cesta, jak zachránit tuto zemi. Víra, naděje a dobročinnost naplňují vaše srdce a životy přímo od Boha: dají vám sílu vstát a jít dále.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 16. 3. 2010.)

         A právě Progresivci (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressives) bez úcty k národním a Božím tradicím, mezi něž patří např. předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives) Nancy Patricia D'Alesandro Pelosiová (http://en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Pelosi), která prohlašuje před novináři „mám ráda ´Slaughter Rule´“ (viz výše - http://en.wikipedia.org/wiki/Self-executing_rule): „Mám to ráda, protože nemusíme hlasovat o návrzích zákonů v Senátu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 17. 3. 2010.), nebo ´hvězdný´ filmový režisér James Cameron (http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cameron), tvůrce mj. takových ´hitů´ jakými byl Titanic (http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_(1997_film)), Avatar (http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(2009_film)), jenž nadává Glennu Beckovi a vzrušeně vykřikuje, že by nejraději „postřílel“ všechny popírače tzv. globálního oteplování (http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming): tak takoví lidé jsou jednou z příčin naší dnešní tristní situace. (Zdroj: Glenn Beck Show, 24. 3. 2010.) „Budou to tlačit velice, velice, velice od místních vlád na federální úroveň k vládě USA a pak na globální vládu (NWO, pozn. autora).“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 2. 4. 2010.) Odborový šéf organizace SEIU (http://en.wikipedia.org/wiki/Service_Employees_International_Union) s více 2,2 miliónů členů a externí poradce presidenta Obamy jménem Andy Stern (http://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Stern) již hrozí: „Vytvořili jsme globální trh, globální peníze (SDR - http://en.wikipedia.org/wiki/Special_Drawing_Rights, pozn. autora), globální společnost, ale zapomněli jsme vytvořit globální vládu (NWO, pozn.autora), globální organizaci, globální regulace /.../ my nutně potřebujeme globální regulace.“ Glenn Beck: „To se podívejme. Takže odboráři již také bojují za globální vládu (NWO, pozn.autora).“ „Za globální vládu skrze enviromentalismus.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13. 5. 2010.) Mnoho z těchto pyšných elitářů chce rozhodovat o lidských životech mj. schvalováním potratů, přikazováním povinné vakcinace populace a skrze implantace čipů již malým dětem, předkládáním lidem geneticky upravených potravin bez náležitého dlouhodobého výzkumu v řádu stovek let atd. Jsou to titíž lidé, kteří v sedmdesátých letech minulého století vášnivě hájili jako liberálové (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism_worldwide) svobodu nedotknutelnosti lidského těla státními orgány. Viz například rozhodnutí Nejvyššího soudu USA (http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States) v kauze Doe versus Bolton z roku 1973 (http://en.wikipedia.org/wiki/Doe_v._Bolton). Republikánský senátor Steve King (http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_King) z Iowy (http://en.wikipedia.org/wiki/Iowa): „Od té doby skoro každý liberál argumentuje tím, že federální vláda vám nemá co nařizovat: jak můžete vy nebo také každá žena nakládat s vlastním tělem. Nyní jsme ovšem již v roce 2010 a po dvou generacích těchto argumentů, ti samí lidé, kteří tyto myšlenky prosadili, nyní říkají, že federální vláda má právo říkat každému v Americe (a v ČR, pozn. autora): co mohou nebo nemohou dělat se svými těly.“ Nezdá se vám tento veletoč zcela mimo mísu? Glenn Beck: „Dělají to proto, že nejsou zakořeněni v žádných stálých hodnotách. Proto neustále mění své názory.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. 3. 2010.) My se tomu musíme postavit říká profesor theologie (http://en.wikipedia.org/wiki/Theology) a šéf Westminsterského teologického semináře (http://en.wikipedia.org/wiki/Westminster_Theological_Seminary) Peter A. Lillback (http://www.wts.edu/faculty/profile.html?id=14). Můžeme s tím bojovat pokojnou a mírovou cestou. „Rád bych sdělil všem divákům a také především tobě Glenne, abyste podepsali Manhattanskou deklaraci (http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Conscience).“ „Měl jsem tu čest být mezi první stovkou jejich signatářů“ a Chuck Baldwin (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Baldwin) mi řekl, že „potřebujeme vytvořit celosvětové hnutí lidí, kteří jsou ochotní obětovat i své životy za to, čemu věří /.../ když za tohle nebudeme bojovat, tak už nebude žádná svoboda vyznání, svoboda slova, už nebude Glenn Beck Show (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck_Show).“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18. 5. 2010.) Díky snahám NWO o ovládnutí naší Země již totiž nebude možné něco takového jako hezký život, kvalitní rodinné vztahy, šance na ekonomickou prosperitu pro většinu obyvatel naší planety. Každý člověk dneska vidí, že není týden, aby médii neproběhla nějaká globální krize, přírodní katastrofa, teroristický útok, pokles HDP, zvyšování daní atd. „Možná jste si všimli, že se všude kolem nás neustále objevují nové a nové krize. Některé z nich jsou reálné a jiné nikoliv. Dějiny nám jasně ukazují, že politici se vždycky snaží vytřískat pro sebe z každé takové krize výhody a to jak z těch reálných nebo také z těch uměle vytvořených, protože pak získávají více moci nad našimi životy.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 3. 5. 2010.) Znám osobně tři miliardáře, kteří mi řekli: Víš Glenne, „já vlastně nevím, jak zachránit pro budoucnost své bohatství. Fakt to teď neví nikdo.Podle mne v budoucnu přežijí ti, kteří založí svůj život na třech pevných základech „víry, naděje a vzájemné dobročinnosti“. „To je totiž ono tajemství.“ „Protože když se všechno sesype“, tak nebudete potřebovat stát, pana Paroubka, Nečase atd., ale budete potřebovat přátele, rodinu, „jeden druhého navzájem“. (Zdroj: Glenn Beck Show, 19. 5. 2010.) Vojenští experti na otázky přežití to jednoznačně podle Bena Sherwooda (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Sherwood; autor knihy ´The Survivors Club: The Secrets and Science that Could Save Your Life´) potvrzují. Přežít v opravdu tvrdých časech umožňuje civilistům jejich „víra a rodina. (Zdroj: Glenn Beck Show, 10. 2. 2010.) To, co ovšem umožňuje přežít elitářům: je neomezený přístup k informacím, možnosti, moc a především volná tvorba peněz. Německá centrální banka (http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesbank) například všem zájemcům vysvětlila ve své publikaci ´Money and monetary policy´ (http://www.bundesbank.de/download/bildung/geld_sec2/geld2_gesamt.pdf) na stránkách 88-93, že peníze se dnes převážně tvoří tzv. z ´čistého vzduchu´ a nemusí mít patřičné krytí. Tento systém jsme si již popisovali v minulých dílech Oranžové války. Každopádně takto otevřené prohlášení v oficiální publikaci - ne-li nejvýznamnější evropské banky - je značně zajímavé. Základem funkčnosti všech finančních operací a hospodářství vůbec je pak vytváření nových dluhů, protlačování (nebo naopak omezování) do ekonomiky proudících dalších a dalších digitálních peněz (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_money), poskytování kreditů, které si banky zapíší jako svá aktiva. Tím, jak peníze posléze kolují a jiní lidé ukládají v bance své prostředky pocházející jak z jejich výdělku nebo zase třeba z poskytnutých úvěrů od jiných finančních institucí: se celková bilance v dané zemi (bance) vyrovnává a roste pak možnost poskytovat další půjčky. Pomocí rozumné politiky centrální banky dané země se dá omezovat počet poskytovaných úvěrů nebo jejich množství naopak zvyšovat díky výšce mezibankovních sazeb za poskytování finančních prostředků a nucením bank k vytváření stále větších rezervních fondů atd. Samozřejmě lidem se již neřekne, že stát vlastně v dnešní době, kdy většinou neexistuje přímé krytí peněz například zlatem (http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Standard): ´nemůže zbankrotovat´. Viz vyjádření Mojmíra Hampla (https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/bankovni_rada/clenove_bankovni_rady/cnb_hampl.html), dosavadního viceguvernéra ČNB (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_National_Bank): „Technicky můžete udržet jakoukoliv měnovou unii.“ Otázka je jen za jakou cenu těch skutečných nákladů. (Zdroj: Radiožurnál, 3. 5. 2010.) Když si totiž může vláda vytvořit prostřednictvím své centrální banky tolik digitálních peněz, kolik chce (viz USA), tak se jediným opravdovým problémem stává psychologická nedůvěra - panika - na trzích (http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Panic), doprovázená rychlými přesuny finančních prostředků nebo přeměnou digitálních peněz na jejich fyzickou podobu např. díky mohutným výběrům hotovosti, dále nejrůznější globální hodnotící agentury (http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency) vydávající negativní zprávy nebo také mediální tlak, různé donekonečna omílané statistiky atd. Samozřejmě dalším problémem se pak mohou stát díky neprozřetelné finanční politice reálná inflace (http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation) a deflace (http://en.wikipedia.org/wiki/Deflation). Postupným růstem ekonomiky, HDP (http://en.wikipedia.org/wiki/GDP) a přílivem kapitálu včetně nejrůznějších odkupování, zmrazování nebo aktivováním dluhů: pak banky vytvářejí stabilní finanční prostředí, založené na vzájemné důvěře a především psychologické stabilitě, na pozitivních zprávách. Celý systém se předně hroutí v momentu, když vypukají již zmíněné mohutné panické stavy spotřebitelů nebo v moderní době především díky tlakům obrovského množství kapitálu (často jde o více prostředků než mají ihned aktuálně k dispozici jednotlivé centrální banky) alokovaného v nejrůznějších fondech - předně v tzv. Hedgových fondech (http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund), které jsou často zneužívány k tvorbě umělých ekonomických krizí (http://www.riksbank.com/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/PoV_sve/eng/stromqvist2009_1_eng.pdf).

         Germany’s central bank – the Deutsche Bundesbank (German for German Federal Bank) – has admitted in writing that banks create credit out of thin air. As the Bundesbank states in a publication entitled “Money and Monetary Policy” (pages 88-93; translation provided by Google translate, but German speaker and economic writer Festan von Geldern confirmed the basic translation): 4.4 Creation of the banks money Money is created by “money creation”. Both [central banks] and private commercial banks can create money. In the euro monetary system [money creation] arises mainly through the granting of loans, as well as the fact that central banks or commercial banks to buy assets such as gold, foreign currencies, real estate or securities. If the central bank granted a loan from a commercial bank and crediting the amount in the account of the bank at the central bank, created “central bank money.”*** Money creation by commercial banks. The commercial banks can create money itself, the so-called bank money. The money creation process through which commercial banks can be explained by the related postings: If a commercial bank to a customer a loan, they booked in its balance sheet as an asset against a loan receivable the client – for example, 100,000. At the same time, the bank writes down the customer’s checking account, which is run on the liabilities of the bank’s balance sheet, 100,000 euros good. This credit increases the deposits of customers on its current account – it creates deposit money, which increases the money supply. In other words, money is created as book-entry by purchasing assets or entering credits on the left side of the balance-sheet and corresponding deposits on the right side. In other words, credit is created out of thin air. Frontiers of money creation  The above description might leave the impression that the commercial banks are able to draw an infinite amount of money in bank accounts. If this were really so, this could be inflationary. The central bank therefore takes effect on the extent of lending and money creation. It requires commercial banks to hold the reserve. As I’ve previously pointed out, the Federal Reserve is taking the same tack, creating conditions that guarantee that American banks will have huge excess reserves so as to prevent inflation. Back to the publication: Central banks, commercial banks can typically obtain only by the fact that the central bank granted them credit. For these loans, commercial banks have to pay the central bank interest rate. Increase this rate, the central bank, the “prime rate”, the commercial banks usually raise their part, the rates at which they lend themselves. There will be a general rise in interest rates. This, however, dampens the tendency of businesses and households, the demand for loans. By raising or lowering the key interest rate the central bank can thus influence the business sector demand for credit – and thus on Lending and bank money creation.  The commercial banks need central bank money to cover not only for the reserve, but also to the cash needs of its customers. Each bank customer may be credit in the bank account into cash to pay off. If the stocks of the banks in cash to be in short supply, the central bank can create only remedy. Because only they are permitted to bring additional notes in circulation. To meet the cash needs of its clients, the commercial bank must therefore include, where appropriate, with the central bank for a loan. This leads to the creation of central bank money. The so-purchased assets for central bank money can pay off the commercial bank in cash let. Thus, the cash is in circulation: from the central bank to commercial banks and from these to the bank customers. Central Bank money is also to cover the non-cash payments are required: a customer transfers money from its credit to a customer at another bank, this results in many cases led to the sending bank central bank needs to transfer money to the receiving bank. The central banks then moves from one bank to another. *** The commercial banks can use the surplus of central bank money and to award additional credits to businesses and households. As previously described, arises from the award of additional credits additional demand for central bank money – which can be covered in this special situation of great uncertainty among banks by the existing excess liquidity. The abundant supply of liquidity relief, a bank that wants to provide a loan, from the traditional consideration of how much money they need after the award of credit is, how it is constituted, and at what cost. Using the so-called money creation multiplier can be estimated how large the potential for additional Credit limit is. Do you get it now?  Private banks don’t make loans because they have extra deposits lying around. The process is the exact opposite:  (1) Each private bank “creates” loans out of thin air by entering into binding loan commitments with borrowers (of course, corresponding liabilities are created on their books at the same time. But see below); then (2) If the bank doesn’t have the required level of reserves, it simply borrows them after the fact from the central bank (or from another bank); (3) The central bank, in turn, creates the money which it lends to the private banks out of thin air. It’s not just Bernanke … the central banks and their owners – the private commercial banks – have been running the printing presses for hundreds of years. Of course, as I pointed out Tuesday, Bernanke is pushing to eliminate all reserve requirements in the U.S. If Bernanke has his way, American banks won’t even have to borrow from the Fed or other banks after the fact to have reserves. Instead, they can just enter into as many loans as they want and create endless money out of thin air (within Basel I and Basel II’s capital requirements – but since governments are backstopping their giant banks by overtly and covertly throwing bailout money, guarantees and various insider opportunities at them, capital requirements are somewhat meaningless). The system is no longer based on assets (and remember that the giant banks have repeatedly become insolvent) It is based on creating new debts, and then backfilling from there. It is - in fact - a monopoly system. Specifically, only private banks and their wholly - owned central banks can run printing presses. Governments and people do not have access to the printing presses (with some limited exceptions, like North Dakota), and thus have to pay the monopolists to run them (in the form of interest on the loans).“ (Source: http://www.infowars.com/german-central-bank-admits-that-credit-is-created-out-of-thin-air/.)

         Pro elitáře je samozřejmě velmi výhodné mít přímé napojení na dané finanční instituce, fondy a jejich vedení. Ti nejvýznamnější z nich (ne všechny bankovní instituce nebo fondy totiž ještě zatím chtějí s Agendou NWO spolupracovat; ne všechny jsou špatné a některým opravdu ještě stále záleží např. na dané zemi nebo na vlastních lidech: takové banky mají být dříve nebo později zničeny např. omezením jejich nezávislosti, odkoupením atd.) se právě velmi intenzivně pokoušejí vytvořit NWO jako nevolenou celoplanetární vládu se svou gigantickou bankou a ministerstvy (viz výše snaha o pozvolné převedení tvorby státních rozpočtů jednotlivých svobodných zemí na úroveň EU). Dokážete si představit tu moc? Ty neomezené finance, které takoví lidé budou moci vytvářet tzv. ze vzduchu? Jednotlivé lokální banky je budou muset poslouchat v rámci celoplanetárních zákonů. Není proto divu, že se všichni tito elitáři snaží prosadit svou ideu NWO. Dá jim to takové možnosti, o kterých by se jim v klasických národních státech a jejich centrálních bankách ani nesnilo. Naprosto neomezené finanční prostředky! Nikým a ničím neohraničená moc bez jakékoliv další regulující centrální banky (kromě samozřejmě té celoplanetární). Prestižní britské finanční noviny Financial Times (http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Times) si tak mohly 24. dubna 2010 dovolit vyhlásit Nový globální kapitálový pořádek. „NWO pro vaše peníze“, jak tomu říká Glenn Beck. Tedy „Globální vláda“, jenže „Co když se mi ta Globální vláda nebude líbit?“ „Jak ji odvolám ve svobodných volbách? Kam půjdou všechny ty globální daně? Kdo je dostane?“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26. 4. 2010.)

         Mentalitu těchto elitářů kolem NWO výborně vystihuje např. postava Ralpha (http://memory-alpha.org/wiki/Ralph_Offenhouse) z kultovního seriálu ´Star Trek: The Next Generation´ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Neutral_Zone_(Star_Trek:_The_Next_Generation)). Tohoto člověka, bohatého investora, finančníka zvyklého uvažovat pouze v kategoriích čísel, peněz a z toho plynoucí moci: našli po třista sedmdesáti letech roku 2364 v kryogenické komoře (http://en.wikipedia.org/wiki/Cryopreservation) spolu s dalšími vážně nemocnými lidmi z 90. let 20. století, kteří se za své peníze nechali zmrazit, aby byli posléze probuzeni v době, kdy již věda pokročí tak, aby mohli být plně uzdraveni ze svých tělesných i mentálních neduhů. Ralpha byl nyní sice zcela vyléčen, nicméně se musel vyrovnat s realitou, že jeho miliardy již nemají žádnou hodnotu. Lidé vynalezli nevyčerpatelný a všem zdarma dostupný zdroj energie, který ji dokonce dokázal přeměňovat na hmotu: tím také na jídlo. Nová lidská společnost měla jako svůj hlavní cíl vzdělávání, průzkum vesmíru atd. Ralph posléze definoval výborně cíle NWO v rozhovoru s kapitánem Picardem (http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Picard): Milý kapitáne „asi jste něco špatně pochopil. Nikdy to nebylo o tom něco ´vlastnit´ - je to všechno o moci.“ („You've got it wrong. It's never been about "possessions" - it's about power.“) Picard: „O moci dělat co?“ („Power to do what?“) Ralph: „Kontrolovat váš život, váš osud.“ („To control your life, your destiny.“) Picard: „Taková forma kontroly je přeci pouhou iluzí.“ („That kind of control is an illusion.“) Ralph: „Opravdu ... Já jsem snad stále tady i po takové době nebo ne? Měl jsem již být dávno mrtev a podívejte: nejsem. To je přesně to, co pro mne udělaly peníze. To je ta forma moci, o které já hovořím.“ („Really -- I'm here aren't I? I should be dead and I'm not. That's what money did for me. That's the kind of power I'm talking about.“  (Zdroj: Conway, James: "The Neutral Zone", IN: STAR TREK: THE NEXT GENERATION, Paramount Television, USA,1988, 45 minut; http://www.youtube.com/watch?v=y8i8YQGzGvM - part 07:00 - 07:24 min.)

http://www.youtube.com/watch?v=y8i8YQGzGvM

         Je to ´velká idea NWO´, kde celou planetu řídí několik tisícovek všemocných elit bez svobodných voleb a zbytek lidí musí poslouchat příkazy mocných bez jakéhokoliv Bohem posvěceného přirozeného práva (http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo) a garantovaných svobod. Připomeňme si nyní, že myšlenky na vytvoření NWO jsou zde již po stovky let a nejvyšší elity po tomto NWO nesmírně touží:

 

 • Někdejší britský premiér Tony Blair (http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair) přirovnal vznik EU k NWO: „Transatlantické partnerství nebylo nikdy pouze základem naší společné bezpečnosti, bylo také základem našeho způsobu života. Bylo doslova ukováno na základě krutých a strastiplných zkušeností, ze kterých mohla posléze vzniknout nová Evropa (rozuměj EU, pozn. autora), tento NWO.Byla tak vytvořena nová pravidla, „podle kterých bychom měli žít své životy“. (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 134 minut.)

 • Americký president Richard Nixon (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon) vyjádřil již roku 1972 to, že je zde stále velká „naděje, že se každý z nás bude snažit budovat NWO.“ (Source: BERMAS, Jason: INVISIBLE EMPIRE, Alex Jones Production, USA, 2010, 134 minut.)

 • Notorický známé jsou předně četné projevy amerického presidenta George Bushe (http://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush) staršího. Ten prosazoval ideu NWO skoro všude, kde měl přednést nějakou významnou státnickou řeč. V jeho oficiální knihovně (http://bushlibrary.tamu.edu) lze nalézt nejméně 89 veřejných prohlášení od roku 1990 do roku 1993, kde hovoří o velkém významu NWO. Na začátku to měla být pozitivní myšlenka míru a spolupráce mezi národy celého světa, která se na konci postupně měnila až do dnešní ďábelské podoby totální kontroly, postupného vyhlazování velké části lidí a zotročení všech zbylých občanů na naší planetě ve prospěch hrstky vyvolených elit. Sám Bush starší přiznával, že snahy o vytvoření NWO měly v dějinách převážně totalitní a zlou podobu (viz např. níže Bushův projev v Praze 17. 11. 1990 nebo 28. února 1990 v San Franciscu). Přesto se o vytvoření NWO usilovně snažil.

 • Bushova zpráva o stavu unie z 29. ledna 1991: „Je to veliká idea: NWO, kde jsou rozdílné národy spojeny v jeden celek prostřednictvím společného cíle za účelem dosažení univerzální aspirace lidstva: míru, bezpečnosti, svobody a vlády zákona.“ (Zdroj: Bush, Walker, Herbert, George: STATE OF THE UNION ADDRESSES, Kessinger Publishing, USA, 2004, s. 12.)

         Remarks at the United States Military Academy in West Point, New York, 1993-01-05: „We cannot and we need not allow this to happen. Our objective must be to exploit the unparalleled opportunity presented by the cold war's end to work toward transforming this new world into a new world order, one of governments that are democratic, tolerant, and economically free at home and committed abroad to settling inevitable differences peacefully, without the threat or use of force. Unfortunately, not everyone subscribes to these principles. We continue to see leaders bent on denying fundamental human rights and seizing territory regardless of the human cost. No, an international society, one more attuned to the enduring principles that have made this country a beacon of hope for so many for so long, will not just emerge on its own. It's got to be built. Two hundred years ago, another departing President warned of the dangers of what he described as „entangling alliances.“' His was the right course for a new nation at that point in history. But what was „entangling“' in Washington's day is now essential. This is why, at Texas A M a few weeks ago, I spoke of the folly of isolationism and of the importance, morally, economically, and strategically, of the United States remaining involved in world affairs. We must engage ourselves if a new world order, one more compatible with our values and congenial to our interest, is to emerge. But even more, we must lead.“ (Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5156&year=&month=.)

        The President's News Conference with President Boris Yeltsin of Russia in Moscow, 1993-01-03: „It testifies to our joint and determined movement towards a new world order.

 (Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5154&year=&month=.)

 • Bush v San Franciscu (http://en.wikipedia.org/wiki/San_Francisco) 28. února 1990: „A v každém případě NWO se vždycky objevil prostřednictvím příchodu nového tyrana nebo vypuknutím ohniska krvavé světové války nebo na jejím konci.

         Remarks at a Fundraising Dinner for Gubernatorial Candidate Pete Wilson in San Francisco, California, 1990-02-28: „Time and again in this century, the political map of the world was transformed. And in each instance, a new world order came about through the advent of a new tyrant or the outbreak of a bloody global war, or its end.

(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=1598&year=&month=.)

         Remarks to the Federal Assembly in Prague, Czechoslovakia, 1990-11-17: „Dissident Havel -- now President Havel -- spoke then of a shared destiny, spoke out of a sure sense that the fate of all mankind is linked. Czechs and Slovaks understand this vision and the challenge. For half a century, your struggle for freedom was cut short not by one but by two of the cruelest tyrannies history has ever known. You know what it means to live under regimes whose vision of world order holds no place for freedom. “ „Every new nation that embraces these common values, every new nation that joins the ranks of this commonwealth of freedom, advances us one step closer to a new world order, a world in which the use of force gives way to a shared respect for the rule of law. This new world will be incomplete without a vision that extends beyond the boundaries of Europe alone. Now that unity is within reach in Europe is no time for our vision of change to stop at the edge of this continent.“ „From this first crisis of the post-cold-war era comes an historic opportunity: the opportunity to draw upon the great and growing strength of the commonwealth of freedom and forge for all nations a new world order far more stable and secure than any we have known.

(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2461&year=&month=.)

 • Bush a 22. říjen 1991: společná deklarace USA a Československa (http://en.wikipedia.org/wiki/CSFR): „/.../ jako nedílná součást širšího partnerství, které spojuje Spojené státy a Evropu a NWO založený na demokratických hodnotách a vládě zákona.

         Joint Declaration of the United States and the Czech and Slovak Federal Republic, 1991-10-22: „The United States of America and the Czech and Slovak Federal Republic are convinced that the principles of this declaration will further strengthen the bonds of lasting friendship and cooperation between both states, as an integral element of the broader partnership that binds the United States and Europe and of a new world order based on democratic values and the rule of law.

(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=3528&year=&month=.)

 • President Bush v Paříži (http://en.wikipedia.org/wiki/Paris) 19. listopadu 1990: „A president Gorbačov má pravdu. Skutečnost, že Sovětský svaz a Spojené státy spolu mohou pracovat nejen na dosažení smlouvy o kontrole zbraní, nýbrž že si také dokáží představit společnou harmonickou budoucnost a spolupráci, tak to je velmi, velmi slibné pro NWO a pro celou svobodnou Evropu a pro mír na celém světě.

         Exchange with Reporters Prior to a Meeting with President Mikhail Gorbachev of the Soviet Union in Paris, France, 1990-11-19: „And President Gorbachev is correct. The fact that the Soviet Union and the United States could work together not only to achieve an arms control agreement but to start looking into the future with harmony and in cooperation is very, very promising for the new world order, for a Europe whole and free, and for peace in the world.

(Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2473&year=&month=.)

                  The President's News Conference with President Boris Yeltsin of Russia in Moscow, January 3, 1993: „I would like to focus on another important aspect, the personal stand of President George Bush, who is our guest, being on a working visit with us. I would like to pay tribute to my colleague and friend, George. His remarkable personal and political qualities and competence have contributed to a successful transition from the cold war to a new world order. I am grateful to him for all he has done to establish new relations between Russia and the United States, for his solidarity and support during the push for the FREEDOM Support Act, for the START II treaty. Thank you, George.“ (Source: http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5145&year=&month=.)

         ADDRESS BY MR. MIKHAIL GORBACHEV, PRESIDENT OF THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, October 30, 1991: „Today we have a unique opportunity, and it would be unforgivable to miss this opportunity. Success is in everybody's interests, not only because the rights of the peoples and nations and of the individual are increasing[ly] recognized today as the universal foundation for our world order, but also for another reason of particular urgency and gravity, and that is the fact that the Middle East has become one of the most heavily armed regions in the world, where lethal weapons and nuclear technologies are building up, and where other weapons of mass destruction are also to be found.“ „When we rid ourselves of their presence we will be better able to move towards a new world order. And irrespective of our individual vision of this new order, it appears that we should now promote this objective process itself, relying on the relevant mechanisms of the United Nations, the CSCE (http://www.csce.gov/), the European Community's modernized, old, and completely new structures of regional security and cooperation, as well as the institutions created for crisis prevention and conflict settlement.

(Source: http://www.mfa.gov.il/MFA/Archive/Peace+Process/1991/ADDRESS%20BY%20MR%20MIKHAIL%20GORBACHEV%20-%2030-Oct-91.)

         "To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism, and religious dogmas." (Source: http://en.wikiquote.org/wiki/Brock_Chisholm.)

         A world government can intervene militarily in the internal affairs of any nation when it disapproves of their activities."

(Source: http://www.sovereigntyparty.org.au/articles-resources/quotes.html.)

         "The creation of an authoritative, all-powerful world order is the ultimate aim towards which we must strive. Unless some effective world-Super Government can be set up and brought quickly into action, the prospects for peace and human progress are dark and doubtful. Without a United Europe there is no sure prospect of world government. (Source: Churchill, Winston: IN: London Times, 11. 10. 1950, s. 4.)

 

         In a speech thanking the progressive politics ‘believers’ of the world, Gordon Brown gives his election speech were he praises the New World Order, urging a new global financial constitution, and heralding a new global age. This speech clearly shows that Gordon Brown is mad, and New Labour should be kicked out of power, as fast as possible, before the UK is totally destroyed as a nation. Recorded from BBC News Channel, 19 February 2010.“ (Source: BBC News Channel, February 19, 2010: http://www.youtube.com/watch?v=tDiE1RRi7mU.)

 

         Global governance today Keynote address by Mr. Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank, at the Council on Foreign Relations, New York, 26 April 2010. European Central Bank President Jean-Claude Trichet Calls for the NWO: „I will first elaborate on why we need a set of rules, institutions, informal groupings and cooperation mechanisms that we call “global governance”.“ (Source: http://www.bis.org/review/r100428b.pdf.)

         „In an address entitled “Global Governance Today,” Trichet proclaims how the elite need to impose “A set of rules, institutions, informal groupings and cooperation mechanisms that we call “global governance”.“ (Source: http://www.infowars.com/european-central-bank-president-calls-for-corrupt-bis-to-boss-global-government-in-cfr-speech/.)

         Former NATO Secretary-General and Bilderberg member Willy Claes has confounded claims by debunkers that the secret organization which met in Sitges Spain over the last few days does not set policy, admitting during a Belgian radio interview that Bilderberg attendees are mandated to implement decisions that are formulated during the annual conference of power brokers. In a radio interview reported on by the Belgian news website www.zonnewind.be, Claes told host Koen Fillet that Bilderberg does indeed decide policy for the coming year. Claes would certainly be in a position to know, being a two-time Bilderberg attendee as well as the eighth Secretary General of NATO from 1994 until 1995. Claes said that Bilderberg guests are normally given around 10 minutes of talk time, after which a report is compiled of their presentation. “The participants are then obviously considered to use this report in setting their policies in the environments in which they affect,” stated Claes, according to the translated text. The host asked Claes to repeat this astounding admission, before Claes went on to explain that no two guest are allowed to sit next to each other more than once at Bilderberg, to enable the maximum exchange of views on important subjects.“ (Source: http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-bilderberg-sets-global-policy/.)

         NWO leaders signed in Prague, in the Czech Republic, the so called "New START Treaty“ (http://en.wikipedia.org/wiki/New_START). Officially it is good international treaty against atomic armament. But if You look at it more closely so it is only a master plan to strenghten NWO. Mr. Obama called in Prague for "strenghten the Global nonproliferation regime" (see 1:53 - 2:02 min. video below) and was threatening to all nations which do not obey new international rules prepared via NWO Agenda: "Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated, and denied the opportunity that comes with international integration." In time of 4 years must be created new global regime without any uncontrolled armament. BTW - Czech journalists were not able ask freely even one single question at a press conference.

(Source: http://cnn.com/video/?/video/politics/2010/04/08/sot.obama.nuclear.signing.cnn, see 1:53 - 2:02 min.)

         So the third thing we must do is shape an international order that can meet the challenges of our generation. We will be steadfast in strengthening those old alliances that have served us so well, including those who will serve by your side in Afghanistan and around the globe. As influence extends to more countries and capitals, we must also build new partnerships, and shape stronger international standards and institutions. This engagement is not an end in itself. The international order we seek is one that can resolve the challenges of our times – This engagement is no end in itself. The international order we seek is one that can resolve the challenges of our times - countering violent extremism and insurgency; stopping the spread of nuclear weapons and securing nuclear materials; combating a changing climate and sustaining global growth; helping countries feed themselves and care for their sick; preventing conflict and healing its wounds.“ (Source: http://www.politico.com/politico44/.)

         Podobným scénářům vytváření NWO se již mnozí patrioti, křesťané a dobří lidé snaží zabránit po stovky let. Síly NWO prosazují již klasicky pod pláštíkem hezkých slov o světovém míru a spolupráci mezi národy v rámci řešení nejrůznějších tzv. krizí ve skutečnosti posilování diktátu globálních institucí na úkor svobodných národů a Bohem garantovaných práv a svobod každého člověka, vytvářejí nové daně, uniformitu, snaží se vše zgleichschaltovat (http://en.wikipedia.org/wiki/Gleichschaltung), zregulovat. V Česku již desítky let upozorňuje na nebezpečí Agendy NWO například český president Václav Klaus. Jeho výborný projev proběhl letos např. na Žofínském fóru 16. března 2010 viz http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411034000174-projev-vaclava-klause-na-zofinskem-foru-a-reakce-predsedy-cssd/?streamtype=WM2; http://neviditelnypes.lidovky.cz/zofinske-forum-2010-male-zamysleni-nad-dnesni-dobou-f72-/p_politika.asp?c=A100317_112106_p_politika_wag. Podobně například Petr Mach (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Mach) ze strany Svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) navrhl vystoupení z EU (http://www.euro.cz/detail.jsp?id=22720&s=newsletter) a členové strany tento záměr potvrdili svým hlasováním (http://www.prvnizpravy.cz/sid=9c4e552ddadb96d1336c4d5078b4be38/zpravy/z-domova/vystupme-z-eu-odhlasovali-si-machovi-svobodni/). Již více než rok pak velmi aktivně a úspěšně bojuje proti snahám o vytvoření NWO například Vít Jedlička (http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf) prostřednictvím svého zpravodajského serveru www.reformy.cz, organizováním veřejných akcí, pořádáním přednášek, setkání, překladem videí a v neposlední řadě aktivním poskytováním rozhovorů českým i zahraničním médiím (http://www.americanfreedomradio.com/archive/AmFreeReport-32k-040810.mp3 - start 1:30:00 min.) atd.: „Student politologie Univerzity v Hradci Králové Vít Jedlička kritizuje neomalthusiánskou depopulační politiku a NWO.“ (Zdroj: http://www.klaus.cz/clanky/2530.)

         „Klaus vyzval k boji s omezovači svobody, třeba vnuceným očkováním.“ „"Povinné očkování proti prasečí chřipce, zelené zneužívání přirozených změn klimatu k brždění ekonomického růstu i zneužívání dnešní krize k omezení svobody a budoucí prosperity patří do jedné, koncepčně stejné skupiny pokusů vrátit základní principy fungování lidské společnosti do předdemokratického stádia," prohlásil český prezident.“ "Všechny tyto pokusy bychom měli brát vážně a zkusit s nimi něco dělat. Než ony udělají něco s námi," prohlásil prezident.“ „Mohl by prý zařadit také boj s terorismem, politickou korektnost a antidiskriminaci či mediokracii, ale nejde tolik o konkrétní věci. "Jedná se totiž o pokus o prosazení nadvlády těch, kteří si myslí, že vědí, co je pro lidstvo dobré, a kteří mají takové sebevědomí, že si nárokují, že jsou oprávněni tuto svou představu dobra vnutit ostatním," varoval Klaus. Podle něj tito lidé ve své "pýše rozumu nedoceňují míru naší, a už vůbec ne své neznalosti zákonitostí chování takovýchto složitých systémů." Prezident mluvil také o ekonomice, kterou považuje za přeregulovanou a zejména bankovnímu a finančnímu systému další regulace rozhodně neprospějí. Podle Klause se s krizí. jež dle jeho názoru odeznívá, žádným státním zásahem nic nevyřeší. Stát se musí vymanit z dluhové pasti, vyřešit zadlužené veřejné finance a neměnit v těžké době parametry ekonomiky.“ (Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/klaus-vyzval-k-boji-s-omezovaci-svobody-treba-vnucenym-ockovanim-p90-/domaci.asp?c=A100316_112239_domaci_klu.)

         „Praha - Podle prezidenta Václava Klause se Evropská unie po přijetí Lisabonské smlouvy ocitla v nejvážnější krizi ve své historii. Znovu je prý vážně ohrožena občanská a ekonomická svoboda. Prezident, který je považován za jednoho z největších euroskeptiků, to uvedl v písemné zdravici delegátům dnešního sněmu Strany svobodných občanů, ke které má názorově blízko.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/domaci/83781-klaus-unie-se-po-prijeti-lisabonu-ocitla-v-nejvaznejsi-krizi/.)

         V Praze dne 13. března 2010: „Za důležité jsem považoval Váš akcent (akcent Strany svobodných občanů, pozn. autora) na obhajobu svobody jednotlivce a Vaše jasné ideové i hodnotové zakotvení, které na naší politické scéně postupně mizí.“ „Právě v dnešní době jsou občanská i ekonomická svoboda znovu vážně ohroženy. Pod heslem boje proti ekonomické krizi sílí regulační tendence, polisabonská Evropská unie se ocitá v nejvážnější krizi své dosavadní historie, plně se projevují důsledky klimatického alarmismu. Na rozdíl od jiných Vy nemusíte hledat nová témata a složitě vymýšlet řešení. To je pro Vás výhodou. Přeji Vám ve Vašem konání úspěch. Václav Klaus.“ (Zdroj: http://www.svobodni.cz/media/clanky/829-zdravice-prezidenta-republiky-ucastnikum-republikoveho-snemu-svobodnych/.)

         Americký patriot a křesťan Brandon Edwards, jenž pravidelně vydává své populární analytické zpravodaje ´Ramrod Report´, pak navrhuje z pozice občana USA také pro nás v Česku jasný ideový a politický boj s Agendou NWO: „Musíme proto odstranit pomocí legálních nástrojů z úřadu každého neústavního byrokrata. Nadále musí být garantovány svobodné volby s právem rozhodování většiny veřejnosti! Musí dojít ke kompletní demontáži 'Zbytnělé vlády' a k návratu vstříc základům zastupitelské demokracie naší ústavou vymezené republiky, založené na našich klasických základních principech a hodnotách - na našich nezadatelných právech! Je to naprosto nezbytné, abychom tak zabránili dalšímu a novému útlaku, mnohem většímu než byly diktátorské vlády, které již v minulosti působily v naší zemi, abychom znovu mohli být sami o sobě spravedlivě řízeni - abychom mohli obhajovat svá nezadatelná práva ... !

         We must therefore by legal force remove every unconstitutional bureaucrat from office. Free Elections by the public majority must be guaranteed! The complete dismantling of ‘Big Government’ and return to the fundamental representative democracy of our constitutionally restrained republic on our founding principles and values are - our necessary rights! Necessary to prevent continued and further oppression far greater than the tyrannical rule that formed our country, founding itself to live justly governed - defending our inalienable rights…!" (Source: Comments of Brandon Edwards, 1. 4. 2010.)

         A Nigel Farage (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Farage) se přidává se svou výzvou také: Elitáři na celém světě již po řadu měsíců „otevřeně přiznávají“: NWO je tu. Nyní „hovoří o světové vládě“ bez jakýchkoliv okolků. „Myslí si, že už to mají hotové.“ Ale opak je pravdou. „Desítky miliónů lidí“ se „probouzejí“ každý den a vidí, co se děje s jejich svobodami, s jejich daněmi, s jejich penězi, s jejich životem. Samozřejmě úředníci EU „jsou velmi šťastní z nového světa, který si tvoří k obrazu svému“. Myslím si, že pokud to takhle bude dále pokračovat a nic se nezmění, tak „začne revoluce, jakmile si lidé uvědomí, že chtějí zpátky svou zemi“. „Může to ještě trvat roky, ale nakonec se jim to jejich NWO zhroutí jako domeček z karet.“ A oni se již teď „bojí“. „Velmi se toho bojí.“ Mé poselství pro lidi na celém světě je: Za žádných okolností nehlasujte pro ty“, „kteří podporují NWO“ a „pamatujte: dobro vždy na konci zvítězí nad tyranií.Lidé již nevěří té jejich politice.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 27. 2. 2010.) Glenn Beck se připojuje: Našim vzorem nesmí být NWO dle komunistické Číny (http://en.wikipedia.org/wiki/China). Předkládají nám nyní tuto zemi jako náš „nový model“ hodný následování. Ne přátelé! „Odejděme od Maa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong), opusťme myšlenky o globální vládě.“ (Zdroj: Glenn Beck Show: 3. 3. 2010.)

         Právě Glenn Beck by na závěr vzkázal všem lidem: Víte „já jsem první z naší rodiny, jenž se kdy pokusil vystudovat vysokou školu, ale po prvním semestru jsem zjistil, že na to nemám.“ Amerika a Česko však nestojí na nějakých titulech, nýbrž na schopnostech svých obyvatel. Dnes - v těchto ekonomických problémech - nemá smysl rozlišovat jaký má kdo titul a zda by mohl nebo nemohl vykonávat danou práci. Nemá smysl rozlišovat politickou orientaci na levici nebo pravici, neboť dnes nastal „čas, kdy musíme všichni táhnout za jeden provaz.“ „Máme sice názorové rozdíly, ale musíme najít ty věci, které nás spojují.“ Nyní se ty „nejlepší světové mozky ptají: Co dělat? Co dělat?“ „Obraťte se k Bohu a žijte!“ „Každý má na tomto světě nějaký svůj důvod k tomu, aby zde byl.“ „Každý si může vybrat, jestli bude otrokem, nebo jestli se pevně opře o Mojžíšovu hůl (http://en.wikipedia.org/wiki/Moses'_rod) a nabere nový kurs.“ Ikdyž se již v dnešní době zdá, že „charakter nic neznamená“, „jakoby pouze peníze a sláva činily lidi šťastnými“, tak přesto my ve svých srdcích věříme: není tomu tak. „Buďme dobrými a spravedlivými lidmi.“ Pak se naplní Boží slovo: „Stůjte při mně a já vás ochráním.“ „Tahle (americká i česká, pozn. autora) země bude výjimečná.“ „Je to Boží prst, který napsal americkou Deklaraci nezávislosti a Ústavu. Vskutku tohle je tedy Boží země, tohle jsou Boží práva.“ Musíme je „ochraňovat“. „Řekněte každému, koho znáte, že tak dlouho, jak každý z nás bude hledat odpovědi na nynější otázky a bude se díky tomu stávat více a více zoufalý“, pak se vždycky „podívejte vstříc Bohu a žijte!“ Současná politická nebo obecně lidská „Arogance vede do temnoty.“ Na ní jsou „Sluneční paprsky“ právě „tou nejlepší přirozenou desinfekcí.Řekněte všem lidem, že „nejsou nikdy sami, že tady není problém, se kterým bychom nedokázali společně pomoci.Váš nebeský Otec vás miluje.“ „Včerejšek je pryč, zítřek již taky nemusí přijít.“ „Ale tak dlouho, jak ještě máme dnešek, tak dlouho ještě stále můžeme změnit svět.“ Uvědomte si: „Čím jsou“ kolem vás lidé „více arogantní a násilničtí, tím se vás vlastně více bojí.“ Nebojte se. „Bůh žije a je vždy velmi osobní a miluje vás. Je tady vždycky, aby pomohl. Musíme se ovšem cvičit v tom, abychom ho slyšeli. Je to jako sval: čím více ho cvičíme, tím více se stává silnějším.“ (Zdroj: Slavnostní řeč Glenna Becka na Liberty University - http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University - z 15. května 2010, viz http://www.therightscoop.com/video-glenn-becks-liberty-university-commencement-address.)   

         Nuže tedy vpřed přátelé a věřme, že nás naše nová vláda tentokráte nezklame, nepůjde na ruku silám kolem NWO, nýbrž bude hájit zájmy lidí naší republiky a v křesťanském smyslu také všech dobrých lidí na naší planetě.

         S přáním Božího požehnání Váš RAdo Skydancer.

 

Květen 2010

25. května 2010 - ORANŽOVÁ VÁLKA: ORANŽOVÝ STALINGRAD 2010 ?

        Kvapem se blíží volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Deputies_of_the_Czech_Republic). Mohou opět zpečetit na mnoho let - podobně jako roku 1998 - osudy všech občanů Česka (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic). Proto je třeba velmi dobře rozhodnout: komu dát hlas. Autor bude letos společně se stovkami svých známých a přátel opět zvažovat před vlastní volbou několik důležitých faktorů:

         Po prostudování programů jednotlivých politických stran a zkušenostech s jednáním a vstřícnou (nebo naopak) komunikací volebních kandidátů vychází jednoznačně toto doporučení: Svobodní (http://www.svobodni.cz/files/docs/Politicky-program.pdf) nebo ODS (http://www.ods.cz/volby2010/data/soubory-ke-stazeni/182/volebni-program-velky.pdf). 

        V případě Svobodných (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) představují jediný vážný argument proč hlasovat raději pro ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) předvolební preference, které se pohybují dlouhodobě pod pěti procentní hranicí vstupu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tím pádem se také může stát, že právě Váš hlas bude nakonec při povolebním rozpočítávání přiřazen stranám s příklonem k agendě NWO. Budete takto vlastně nedobrovolně hlasovat například pro zvýšení daní, přesto, že jste vhodili do volební schránky hlasovací lístek Vaší oblíbené a prověřené strany. Nicméně je třeba si uvědomit, že Svobodní představují tak silný a úspěšný „Think tank“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Think_tank), že jim stačí překročit ve volbách  onu kritickou hranici 1,5% pro získání velmi signifikantních finančních částek za každý odevzdaný voličský hlas (tj. 100,-Kč) v rámci českého poměrného volebního systému (http://cs.wikipedia.org/wiki/Poměrný_volební_systém; http://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation) a D'Hondtovy metody (http://cs.wikipedia.org/wiki/D'Hondtova_metoda;http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method) přepočtu získaných hlasů (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty#nejzadanejsi_odkazy). Tím budou moci pokračovat ve své záslužné činnosti a díky spolupráci např. s ODS nebo jinými spřízněnými liberálně-konzervativními (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_conservatism) uskupeními podávat například návrhy zákonů i tehdy, pokud se nedostanou do Parlamentu ČR. Díky tomuto řešení se tedy není nutné obávat tzv. propadnutí Vašeho hlasu.  

        ODS tvoří po nastartování vnitřních očistných procesů a po vyjádření podpory ze strany presidenta Václava Klause (http://zpravy.idnes.cz/prezident-klaus-nove-strany-jsou-pro-demokracii-nebezpecne-pqq-/domaci.asp?c=A100430_164350_domaci_taj) velkou naději na reálnou záchranu všech svobodných lidí České republiky. V čele s křesťanem Petrem Nečasem (http://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Nečas; http://volby.ihned.cz/c1-43018850-profil-petra-necase-dric-ktery-se-drzi-v-mezich-rozumu) existuje dokonce výborná šance na vytvoření tolik očekávané široké platformy vzájemné spolupráce všech liberálně-konzervativních sil a na sestavení stabilní a prospěšné vlády pro většinu občanů ČR, která nebude ustupovat zájmům NWO, nebude potlačovat svobody na území Česka, nebude zvyšovat daně nebo ničit lidské životy svou arogantně-sobeckou, pomstychtivou a necitlivou či nepřející politikou. 

        Svobodní občané si nyní kladou důležitou otázku, zda se stanou letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a posléze další série obecních a senátních voleb roku 2010 oním pověstným Oranžovým Stalingradem (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalingrad_(battle)), který sice zpočátku také historicky vypadal jako jasný triumf, nicméně nakonec dopadlo všechno jinak. Půjde tedy konečně o vyvrcholení a zvrat v celé Oranžové válce? Mezi důležitá oranžová vítězství totiž patřil loni 24. března 2009 mj. pád II. vlády Mirka Topolánka (http://en.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolánek's_Second_Cabinet) a faktické převzetí moci v celém českém státě 8. května 2009 nevolenými úředníky pana Jana Fischera (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Fischer's_Cabinet). Rok 2010 se svou trojicí voleb (parlament, obce, senát) a předpokládanou spoluprací všech liberálně-konzervativních sil na české politické scéně tak může obrátit konečně oranžové útočníky zpět na ústup k jejich pomyslnému „Berlínu“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_berlin). Vždycky však pamatujme: Náš boj vedeme proti zlým idejím v myšlenkové rovině a nikoliv proti konkrétním lidem, s kterými v politice nesouhlasíme. Naopak také našim oponentům vždy musíme nabízet pomocnou ruku a čestnou diskusi. Vždyť jsme součástí jednoho národa a společenství lidí, našich Bližních. 

        A ještě jedna dobrá rada. Lidi nelze strašit tím, že z nich někdo tzv. pravicový, liberálně-konzervativní nebo jiný udělá žebráky, že jim sebere všechnu pomoc, kterou jim stát spravedlivě dává. Pak se nelze divit, že postupně rostou preference oranžových. Už Václav Klaus říkával: jakékoliv státní opatření nesmí být takové, aby někoho zničilo. Vždy se musí najít cesta jak pomoci, když již nefungují ani základní záchranné mechanismy v rodině, v rámci přátel a známých. Jsme-li tedy ještě stále jeden národ a ne stádo sobeckých hovádek myslících jen na vlastní prospěch a na ono všudypřítomné a nesmyslné čerpání prostředků z fondů EU, tak je zapotřebí zdůraznit také tento princip vzájemné pomoci. Bez investic do dálnic se obejdeme, ten kamión vždycky nějak projede, ale zničené lidské životy již jen těžko nahradíme. Pro křesťana bude vždy pomoc Bližnímu na prvním místě před nějakým poklesem nebo nárůstem toho či jiného procentního bodu. Jsme přeci ještě stále lidé mající duši a nikoliv otroci systému technokratické vlády NWO zaměřené pouze na čísla, na technologii moci, na manipulaci a vládu úzkého kruhu elit, jejich rodinných příslušníků, kolegů.  

        Přeji Vám všem přátelé úspěch v životě, tu správnou volbu a věřme, že s Boží pomocí zvítězíme. 

        S úctou Váš RAdo Skydancer.

Briefly in English: In the Czech Republic is approaching elections to the Chamber of Deputies. Rado is rhetorically asks whether the election results from 2010 (the Parliament, municipalities, Senate) will bring victory of liberal-conservative forces and that this will mean for orange boys: The New Orange Battle of Stalingrad.

 

Únor 2010

 Měsíc leden a první část února 2010. Doba slavných vítězství nad silami zla NWO. 

                Otec zakladatel USA Samuel Adams (http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Adams)

                Zdroj: http://prorev.com/quotes3.htm 

                Otec zakladatel USA Benjamin Franklin (http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin)

                Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin 

                Řecký filosof Platón (http://en.wikipedia.org/wiki/Plato)

                Zdroj: http://thinkexist.com/quotation/the_price_of_apathy_towards_public_affairs_is_to/183541.html 

                Britský premiér Winston Churchill (http://en.wikipedia.org/wiki/Churchill)

                Zdroj: http://thinkexist.com/quotation/criticism_may_not_be_agreeable-but_it_is/219095.html 

                Slovo Boží (http://en.wikipedia.org/wiki/Divine_revelation)

                Zdroj: http://www.biblegateway.com 

                Pastor Martin Niemöller (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Niemöller)

                Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/First_they_came...  

            Soudce Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano)

            Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010

 

      V lednu a v první části února 2010 došlo k mnoha velmi radostným vítězstvím hodných lidí nad zlou agendou NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). Řadu z těchto úspěchů si popíšeme dále v textu. Patří mezi ně bezesporu: 

      Výborná zpráva přátelé: NWO agenda ustupovala na všech frontách!

 

      Velmi potěšitelný fakt však představuje také to, že otázka NWO agendy konečně začíná pronikat mezi české politiky a média. Novináři v České republice dokonce již velmi aktivně píší o dané agendě, čímž potvrzují svou nezávislost, svobodu, věrnost svému etickému kodexu. Společně s některými politiky vidí totiž význam, nebezpečí NWO pro zdravý, svobodný život lidí na Zemi. Mezi vrcholovými ústavními činiteli autor zaznamenal již tradičně pozitivní činnost presidenta Klause (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaclav_Klaus), jenž se vyznamenal jasným, odvážným bojem proti povinnému očkování populace a vystoupil důrazně proti naplnění zkušebních plánů NWO z hlediska vyhlášení možného výjimečného stavu, na které upozorňoval autor v souvislosti s platnou legislativou v Česku a tzv. prasečí chřipkou již loni v září: http://www.sky-tech.cz/ceniky/orangewars--9-9-2009.pdf. Bylo také zajímavé sledovat, jak se boj proti povinnému očkování stal zásadním politickým tématem a konečně mu byla věnována spravedlivá pozornost. Poslanecká sněmovna (http://en.wikipedia.org/wiki/Poslanecká_sněmovna) Parlamentu České republiky (http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_Czech_Republic) jakoby poznala zázračnou proměnu a vykouzlila mnoho bojovníků za svobodu rozhodování občanů a pacientů proti totalitním rozkazům, které umožňuje zastaralá legislativa. Vynikajícím způsobem pak shrnul zlou agendu NWO např. mladý český politik a předseda krajské organizace Strany svobodných občanů (http://en.wikipedia.org/wiki/Party_of_Free_Citizens) v Hradci Králové (http://en.wikipedia.org/wiki/Hradec_Králové) pan Vít Jedlička (http://www.svobodni.cz/files/docs/cv_jedlicka.pdf). Jeho článek publikovaný na serveru Reformy.cz vzbudil mezi odbornou veřejností značný zájem: www.reformy.cz/malthus/sbornik.pdf. Je pozoruhodné: jakým silným volebním tématem se otázka boje občanů proti agendě NWO nyní stává v Americe a předně v Česku, když vyplývají na povrch ve zprávách předních světových médií doslova manipulace s penězi daňových poplatníků, záměrně šířený strach z nejrůznějších krizí za účelem dosažení finančního prospěchu, větší moci a posléze genocidní plány elitářů (http://en.wikipedia.org/wiki/Elitists) napojených přes skupinu nejmocnějších lidí planety tzv. „Bilderberg Group“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg) na globální organizace jakými jsou např. OSN (http://en.wikipedia.org/wiki/United_nations), EU (http://en.wikipedia.org/wiki/European_union), WHO (http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organisation), MMF (http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund) aj., jejichž cílem je především dosažení více moci za cenu potlačení svobod voličů a hlavně snížení světové populace. Dle některých údajů např. na 500.000.000 lidí (viz ostentativní plán progresivců a elitářů vytesaný  do kamene na památníku v Georgii http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones).

       Vít Jedlička v Česku, slavný rozhlasový komentátor a producent Alex Jones (http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Jones_(radio_host)) s někdejším guvernérem státu Minnesota (http://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota) Jesse Venturou (http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Ventura) v USA, tak patří společně s dalšími osobnostmi mezi přední vůdce celosvětového hnutí svobodných a hodných lidí proti zlé agendě NWO na naší planetě. Podle Alexe Jonese tkví podstata NWO v tom, že jde o „společnou platformu nejrůznějších skupin a organizací. Je to jméno pro jejich agendu, pro ideály globálních elit určené naší planetě. Je to pekelná vize naší Země jakožto jednoho velkého vězení a tato vize je zaměřená proti bezbranné veřejnosti. NWO je však také:věda o kontrole populace, o kontrole toku informací a o formování lidské mysli.Lidé napojení na NWO se snaží ovlivňovat veřejnost „skrze kulturu, skrze různé mediální finty“ a takto vytvářejí „systém“, díky kterému řídí „další vývoj lidstva“. „Bilderberg Group“ je vlastně takové „velké setkání mafiánských bosů“. „Každý z nich již přeci řídí své vlastní společnosti a setkávají se každoročně proto, aby rozhodli hlavní otázky dalšího vývoje planety, nebo aby změnili některé záležitosti dosavadního vývoje.“ „Jejich politikou je zřízení celoplanetární vlády s cílem exterminace (http://en.wikipedia.org/wiki/Extermination), vyvraždění nejméně 80% světové populace. A oni to veřejně přiznávají. Jsou již tak arogantní, že si myslí, že veřejnost je příliš hloupá na to, aby zjistila, co vlastně dělají a co mají ve skutečnosti za lubem. Chtějí vás prostě zabít /.../. Jsou to elitáři toužící mít bezpečně zajištěnou pouze svou vlastní budoucnost /.../ chtějí řídit osudy lidstva a dovolit jen své vlastní krvi a svým vlastním rodinám šťastnou budoucnost např. pomocí umělého prodlužování života.“ Přitom běžným lidem se snaží doporučovat euthanasii (http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia) a obecně předčasnou smrt. Tihle lidé napojení na NWO se právě teď „domlouvají“, „jak to udělat, jestli zvolí metodu pomalého vraždění populace tzv. v rukavičkách nebo na to půjdou tvrdě a ve velkém rovnou zabijí nejméně 4,5 bilionů lidí.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse Ventura: The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)

       Přitom cesta záchrany proti těmto zákeřným plánům Bilderbergu je jasná a jednoduchá. Sami elitáři se jí samozřejmě velmi bojí. Proto se snaží ostatní lidi zastrašovat, vnucovat jim např. povinné vakcíny, ničit jejich sebevědomí, svobodu. Světoznámá bojovnice za zdravý lidský život, svobodu rozhodování v medicíně a vytrvalá odpůrkyně povinné vakcinace populace Dr. Rima Laibowová (http://www.healthfreedomusa.org/aboutcodex/additionalinfo/resume.pdf) si myslí, že lidé kolem NWO „nejsou tak mocní jako my běžní lidé, pokud je nás hodně“ a spojuje nás společný ideál. Když se jako občané nedáme manipulovat a rozdělovat, pokud ukážeme jednotně náš nesouhlas, tak posléze tito elitáři vždycky v každém známém případě nakonec ustoupili(viz dále situace v Česku povinnou vakcinací). Musíme si uvědomit „to malé tajemství, že my lidé, my voliči, máme onu moc a elitáři nechtějí, abychom si tuto naši moc uvědomili.“ (Zdroj: VENTURA, Jesse: Conspiracy Theory with Jesse Ventura: The Bilderbergs, Global Death Plot, I, 5, truTV, USA, 2009, 44 minut.)

       Populární americký televizní a rozhlasový komentátor Glenn Beck (http://en.wikipedia.org/wiki/Glenn_Beck) s milióny diváků a posluchačů mediálního gigantu FOX News (http://en.wikipedia.org/wiki/Fox_news) rozhodně není daleko od pravdy, když rozumně uvažuje dále a říká: „Co když má ten šílený chlapík pravdu?“ „Jak přežijeme?“ „Co uděláme?“ „První věcí je to, že se musíme přestat cítit bezmocní, protože to my přeci nejsme. My lidé jsme silnější než jsou oni. Vždyť oni se potřebují bát nás, ne my jich a na to vezměte jed, že oni se nás již brzo bát budou.“ „Velké celospolečenské hnutí právě začalo. Já to cítím.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 18.11.2009.) Musíme se navrátit k věcem, „kterým nás učili naši dědové a babičky“. Jako občané, bližní si „navzájem pomůžeme a to ne proto, že nám to přikáže vláda, nýbrž proto, že jsme Američané (občané Česka) a dobří sousedé.“ „Když lidé vedou, vůdcové následují!“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 17.11.2009.) Dosavadní stará politika a její představitelé spolupracující s NWO se zdiskreditovali. Většině lidí je jasné, že „tihleti politici potřebují pouze nějaký funkční rámec k tomu, aby vás mohli lépe kontrolovat a aby vám mohli přidělovat po kapkách všechno, co jste doposud ještě svobodně měli. Elektrickou energii (souvislost se zelenými reformami a zdražováním el. proudu v EU), zdravotní péči (souvislost s nárůstem důchodců a rostoucími výdaji na zdravotnictví + nehorázná podpora euthanasie), teplo, živobytí, bydlení. Oni si prostě politici potřebují vybudovat svou novou řídící strukturu na tom, když zničí náš starý svět a to, co zbude, tak mohou jednoduše kontrolovat.“ Chtějí vás zdanit, přiškrtit kohoutky svobody až k neúnosnosti. Proto lidé hledají tak zoufale nové politiky „prostě kohokoliv“, kdo „není jako ti dosavadní“. Politiky, kteří „myslí jinak než je zvykem - ´Think out of the Box´-“ a mají v prvé řadě na mysli „poctivost, čestnost a vůli dělat správné věci bez ohledu na to, co to bude pro ně osobně znamenat. (Zdroj: Glenn Beck Show, 23.11.2009.)

       Přesně o tom to ale je. Zatím ještě stále mohou občané alespoň o něčem rozhodovat. Zatím to ještě jde. Zatím ještě nejsou všude dosazení občany neodvolatelní úředníci z EU. Jak dlouho to ale ještě vydrží? Již dnes je v Česku skoro rok nevolená úřednická vláda, která se na vše musí poníženě dotazovat Bruselu. „Vláda program po schválení pošle do Bruselu“, aby „se zjistilo, jestli je důvěryhodný.“ (Zdroj: Radiožurnál, 25.1.2010.) Naštěstí, když jde do tuhého (viz vakcíny), tak vyslyší hlas veřejnosti. Zatím se lidí ještě bojí. Zatím! Elitáři již však plánují masivní zvyšování daní, vyvolání a režírování nových ekonomických aj. předně bezpečnostních krizí.

       Ústavní právník Gary Fielder to výborně vystihl při své přednášce na Coloradské universitě (http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Colorado_School_of_Law) „Dámy a pánové, jsme součástí bitvy, která trvá již po staletí. Je to bitva o svobodu, kterou naše veřejnost nyní bohužel prohrává díky své neznalosti dějin.“ „Dobrou zprávou však je to, že ještě stále bojujeme dobrý boj za naše životy, svobodu a právo na štěstí.“ „Základem tohoto boje jsou peníze, jejich tvorba a prostřednictvím peněz kontrola nás samých.“ (Zdroj: FIELDER, Gary: The Gig Is Up: Money, the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall at The University of Colorado School of Law, USA, December 4, 2008, 84 minut. http://video.google.com/videoplay?docid=-4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0-wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up+-+Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.)

       Nynější totalitní trend ve světové a v české politice vychází přesně z představ NWO. Má samozřejmě své hluboké kořeny. Velmi rád hledá své spojence v příznivcích socialistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialists), fašistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Fascist), komunistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Communism), enviromentalistů (http://en.wikipedia.org/wiki/Enviromentalism) atd. Aby se podařilo zakrýt negativní konotace z minulosti: nazývají se nyní příznivci NWO a kdejací totalitáři tzv. Progresivci, či NEO-PROGRESIVCI (http://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism), nebo-li pokrokáři.

       Když se řekne slovo pokrok (http://en.wikipedia.org/wiki/Progress), většině českých spoluobčanů se vybaví něco dobrého a mají toto slovo spojeno s pozitivním významem ve smyslu postupu od horšího k lepšímu. Ve skutečnosti bychom si ale měli uvědomit a připomenout tolik zprofanovaný smysl tohoto slova za dob těžké totality v Československé socialistické republice (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Socialist_Republic). Pokrok totiž neznamená vždy postup k lepšímu, nýbrž naopak více totality k lepšímu ovládání voličů, kterým se musí nejprve pokrokově vnutit nové myšlenky a musí být přinuceni k poslušnosti. Takový pokrok rozhodně nechceme. Progresivci - nebo-li pokrokáři - mají mezi sebou historicky vzato některá slavná jména, části z nich dokonce vděčíme za svou státní samostatnost. Stačí si připomenout např. amerického presidenta Wilsona (http://en.wikipedia.org/wiki/President_wilson). Mnoho z nich však bylo velmi nebezpečnými. Mezi pokrokáře se totiž velmi rádi řadili lidé jako Mao (http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Tse_Tung), Che Guevarra (http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara), Castro (http://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro), Stalin (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin), Hitler (http://en.wikipedia.org/wiki/Hitler), Pol Pot (http://en.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot) a další. Tito Progresivci mají na svědomí milióny zničených lidských životů díky prosazování svých pokrokářských idejí ve smyslu sociálního inženýrství (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_(political_science)), vynucované poslušnosti společnosti, násilí apod.

       Každého rozumného člověka tak musí jímat úzkost, když slyší z úst nejvlivnějších poradců presidenta Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama), kterak obdivují právě výše zmíněné progresivce a jak je jimi Obamova administrativa (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration) inspirována. Vždyť pan Obama „vyučoval“ své studenty radikálním principům politického boje, které načerpal z knih „Saula Alinského“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Saul_Alinsky): viz např. Rules for Radicals (http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals). (Zdroj: Glenn Beck Show 4.1.2010.) Alinský se např. domnívá ve shodě s nacisty a komunisty: „In war the end justifies almost any means“. (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Rules_for_Radicals) Tedy ve válce omlouvá vítězný konec všechny předcházející kroky. Včetně těch neetických. Něco jako víra nebo slušnost, čestnost atd. není možné v politickém boji akceptovat. Rozhodují pouze výsledky. Inu progresivní politika.

       Jaký je tedy onen progresivní tah na branku? Lze jej odvodit ze symboliky, která je pro vrcholové politiky velmi důležitá? Určitě ano. Zatímco tedy loni president Obama nechal zakrýt při svém projevu všechny křesťanské symboly, tak naopak správa Bílého domu (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house) dokonce povolila na vánoce roku 2009 výzdobu v podobě vánočních ozdob s vyobrazením Mao Tse Tunga! Občan se ptá: to již brzy budou vánoční stromečky amerického presidenta vyzdobeny také baňkami s obrázky Hitlera, Stalina, Pol Pota? Jaké jsou vlastně pravé cíle Obamovy politiky?

       Naprosto šokující návrh vzešel z úst Obamovy náměstkyně Ministerstva energetiky (http://en.wikipedia.org/wiki/USDOE) USA Cathy Zoi (http://en.wikipedia.org/wiki/Cathy_Zoi), která je známá jakožto velmi aktivní enviromentalistka a zastánkyně násilné progresivní agendy NWO. Důrazně před novináři prohlásila: „Doslovně S.W.A.T. (http://en.wikipedia.org/wiki/SWAT) týmy budou vysílány do vašeho nejbližšího okolí a budou ekologicky usměrňovat každý dům, každé svobodné podnikání“. Ne nadarmo její manžel získal od Obamovy vlády milióny dolarů státní pomoci pro výrobu energeticky úsporných oken. Přitom firma manžela paní Zoiové nenabízela ty nejlepší ekologické produkty na trhu. Známý novinář John Stossel (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Stossel) to natvrdo nazval „cronyism“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism), tedy nadržování spřáteleným firmám v rámci rodinných vazeb na nejvyšší státní úrovni za peníze daňových poplatníků.

       Glenn Beck velmi správně poznamenal: americký „president je obklopen mnoha radikály“ mj. z „extrémní levice“ a tito totalitáři představují reálné, „opravdové nebezpečí pro naši republiku.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 20.1.2010.)

     Seznam desítek radikálů v Obamově administrativě (ke stažení zde - http://www.lc.org/media/9980/attachments/obama_appointees_nominees_011910.pdf) s mnoha základními životopisnými daty uveřejnil v poslední době mj. např. profesor Mathew D. Staver (http://law.liberty.edu/index.cfm?PID=11575), zakladatel a předseda Liberty Counsel (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Counsel) z Liberty University School of Law (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_University_School_of_Law) ve Virginii (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia). Mnoho z těchto lidí se řídí radikálními tezemi zmiňovaného Saula Alinského. Díky neomezeným finančním prostředkům si mohli dovolit oprášit tzv. Permanentní politickou kampaň ze 70. let. 20. století (http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_campaign), které má být nyní využito k dosažení politického vítězství v rámci agendy NWO. Řídí se mj. důležitou tezí: „Abychom vyhráli, tak musíme nejen vygenerovat porozumění dané věci, nýbrž také emocionální strach, prudký odpor, doslova zhnusení, zlobu a znechucení“ našimi oponenty nebo daným tématem protistrany. (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.) Pravda toto umění propagandy a politického marketingu je nyní používáno většinou politických stran, tu s větším, tu s menším úspěchem.

    Tady lze jasně vidět na jednom z desítek příkladů, kam směřují Progresivci na celém světě dle své enviromentalistické agendy NWO. Chytře skryjí své pravé záměry pod pláštík tzv. vědeckého pokroku, ochrany planety nebo veřejného zdraví a když získají volné pole působnosti, tzv. se pustí ze řetězu, pak budou speciální jednotky vnikat do vašich domovů a budou zde „ekologicky usměrňovat“ vaše chování. Občan říká: No to snad ne! Jenže stačí se podívat třeba do Austrálie (http://en.wikipedia.org/wiki/Australia). Agenda NWO zde stojí za zákonem o možnosti prodeje a pronajímání každého domu pouze pod podmínkou stanovení jeho energeticko-ekologické náročnosti vůči životnímu prostředí. Žádný dům nesmí být bez tohoto posudku prodán. Inu tak to je přátelé. Samozřejmě občané za to ještě musí navíc podle zákona platit! Připravuje se také legislativa na omezení produkce CO2 (http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide), který každý člověk vydechuje. Počet občanů každého státu tak bude prý muset být zredukován. Zatím se ještě otevřeně nehovoří o tom, jakými prostředky. „ALL Australian homes will have to undergo a mandatory energy-efficiency assessment - costing up to $1500 per property - before they can be sold or rented under new laws to tackle carbon emissions.The mandatory assessment - being drafted into law by the federal and state governments - will rate homes by an energy efficiency star system, similar to the ratings given to fridges and washing machines.It will apply to all commercial properties from later this year and to all residential properties from May 2011, Adelaide Now reports.A spokesman for State Energy Minister Pat Conlon said the ratings would inform prospective owners or tenants of a building's energy use, so they could factor it in to their buying or rental decision.The spokesman said details of the "Mandatory Disclosure" scheme - including who would carry out the assessments and how much they would cost - were yet to be decided. Energy efficiency expert Arthur Grammatopoulos, of Helica Architecture, said rating properties could cost up to $1500 per house."I think this is a positive move for the industry but the question has to be asked, will there be enough experts to cope with demand when the law is introduced?" he said.A similar scheme with a six-star rating has been operating in the Australian Capital Territory's property market for several years.Queensland's State Government introduced a mandatory Sustainability Declaration form on January 1, requiring homeowners to declare their property's green credentials to prospective buyers or risk a $2000 fine.Mandatory disclosure has been criticised by property experts as an unwarranted expense that will not influence purchasing decisions or cut household pollution. The Real Estate Institute of SA said governments were playing environmentally "popular politics" by introducing a law that they say will simply add to the cost of selling and renting a home."I think they are patronising people who are making the biggest purchase decision of their life by thinking a rating system will influence that decision," REISA chief executive Greg Troughton said."It's already hard enough to buy and sell a home and this is just another financial impost that also has the potential to delay the sale of a property." While Mr Troughton said vendors would bear the cost of having their home rated by a licensed expert, independent SA MLC and former Valuer-General John Darley said landlords would look to pass the cost on to tenants."This will be an extra cost to working families who have to rent because they can't afford a mortgage," he said."And we need this like a hole in the head unless the governments can convince us there is a definite benefit, like a reduction in household pollution." The Council of Australian Government's National Strategy on Energy Efficiency says Mandatory Disclosure will "help households and businesses prepare for the introduction of the Carbon Pollution Reduction Scheme".“ (Zdroj: http://www.news.com.au/breaking-news/switched-on-energy-move/story-e6frfku0-1225827485044.) 

    EU pokračuje v rámci NWO agendy v zákazech užívání věcí, které slouží k běžné občanské potřebě. Podle nových směrnic budou úředníci regulovat a zakazovat tzv. neekologické dveře ve vašich domech a totéž se týká sprch, vodovodních kohoutků, oken, dokonce postupně přikáží maximální povolenou spotřebu vody na osobu v domácnosti. Blížíme se tak stavu, který panoval v době druhé světové války v rámci přídělového hospodářství (http://en.wikipedia.org/wiki/Ration_stamp) „Experti z Evropské unie už chystají nové předpisy, které mají omezit spotřebu energie evropských občanů," zjistil německý zpravodajský server Spiegel Online. "EU chce ve skutečnosti mnohem víc než jen regulovat svícení v domácnostech. Žárovky byly teprve začátek." "Podle Spiegelu Evropská komise třeba chce, aby se ve všech koupelnách v budoucnu používaly výhradně úsporné sprchové hlavice s minimálním průtokem vody." "Totéž platí o kohoutcích, oknech, dveřích i už zmiňovaných - a spotřebiteli tolik oblíbených - plazmových televizorech." (Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropska-unie/clanek.phtml?id=660034; http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,674834,00.html.)

    NWO ENVIROMENTAL AGENDA IN EU. "Experts from the European Union was preparing new regulations to reduce energy consumption of European citizens," found the German news site Spiegel Online. "The EU wants, in fact, much more than just regulate the lighting in the home. Bulbs are just the beginning." "According to Der Spiegel the European Commission should want to regulate in all bathrooms showers and flow of water." "The same applies to taps, windows, doors etc. and many consumer favorites - Plasma TVs." Totalitarian style is here! STOP NWO AGENDA!

   Snažme se díky našemu hlasitému nesouhlasu s NWO postupovat tak, abychom nemuseli protestovat proti enviromentální totalitě díky nečinnosti našich politiků podobně, jako australský farmář Peter Spencer, jenž se rozhodl za pomocí médií hrdinně hájit svá ústavní práva pomocí hladovky, posléze pomocí tisícovek svých přesvědčených podporovatelů. „"As much as the nation is concerned about me, my concerns are directed at the families of the hundreds of farmers who have suicided and the politicians who have failed to show any concern, compassion or morality for what the government has done to these families and the nation's Constitution. My committed stance on the tower was to press the point," Mr Spencer said.(Zdroj: http://www.theaustralian.com.au/news/peter-spencer-ends-hunger-strike-protest/story-e6frg6xf-1225818713137.)

    Myslí - li si však někdo: tato agenda v Česku nehrozí, to je „pouze“ daleké zahraničí, měl by si najít plánovaný legislativní návrh „oranžových hochů“ z Ostravy o ochraně ovzduší nebo někdejší „zelenou“ legislativu vzniklou ve spolupráci s EU na českém ministerstvu životního prostředí za doby vlády mj. pana Bursíka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bursik). Odstrašujícím příkladem progresivní agendy NWO byl návrh na detailní kontroly topenišť v domech svobodných lidí, vzešlý z dílny Moravskoslezského kraje (http://en.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezský_kraj). Inu stará dobrá totalita se v myslích mnoha zastupitelů opět vrátila. Když to nejde podle jejich, tak se to nařídí a nejlépe také za účasti ´speciálních ekologicko-oranžových jednotek´. Jaj: to už si lecjaký totalitář představoval se slastným pomlaskáváním ty razie, vystrašené občany, hrozby pokut, pláč malých dětí bojících se těch oranžových kontrolorů, vytváření stohů foto dokumentace každých kamen, komínů a samozřejmě přilehlých domovních místností, přehrabávání se v popelu a radostné vzpomínání na doby své hrr aktivity před rokem 1989 v pomocné stráži VB (http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocná_stráž_Veřejné_bezpečnosti). Už se těšil: jak se opět budou špehovat sousedé a jak radostně se budou navzájem udávat. Nemáš správný kotel? Nehodláš topit tím, co ti nařídíme za drsné peníze? Pak si na to musíš vypůjčit, nechat se pravidelně kontrolovat ekologickými komandy. Nepoznáš dne ani minuty klidu. Konec domovní svobody garantované ústavou a platným zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (http://www.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=178).

    DOSUD PLATNÝ STAV VE SHODĚ S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI: Zhodnocení platného právního stavu: Současný zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), definuje ve svém § 12 povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Podle stanovených povinností lze tyto provozovatele rozdělit do dvou skupin. První kategorie nepřipouští žádné výjimky a týká se právnických osob a fyzických osob podnikajících. Další kategorie se týká fyzických osob a je specifická v tom, že stanovuje tuto výjimku: provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci nejsou povinni podle tohoto zákona: a) umožnit osobám pověřeným obcí a České inspekci životního prostředí přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,“(Zdroj: http://www.tretiruka.cz/news/navrh-zastupitelstva-moravskoslezskeho-kraje-na-zmenu-zakona-o-ovzdusi.)

    NAVRHOVANÉ ZMĚNY ZÁKONA VYCHÁZEJÍCÍ Z PROGRESÍVNĚ-TOTALITNÍ AGENDY NWO V ROZPORU S ÚSTAVNÍMI SVOBODAMI: „Moravskoslezský kraj navrhuje, aby úředníci mohli přímo v domech a bytech soukromých osob kontrolovat, čím lidé topí. Podle dnešní zprávy ČTK Kraj tento návrh novely zákona o ochraně ovzduší předložil i sněmovně. „Kontrola toho, čím kdo zatápí je v současnosti skutečně velice problematická, zejména proto, že kontrolor nemůže vstoupit jen tak do něčí domácnosti (na rozdíl od budov právnických osob),“ uvedla Vendula Krčmářová z Arniky. „Nedotknutelnost příbytku je zakotvena v ústavě i Listině základních práv a svobod.“ (Zdroj: http://www.odpady.arnika.org/aktuality/moravskoslezsky-kraj-chce-prosadit-prime-kontroly-topenist-v-domacnostech.)

 

    Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo poslanecké sněmovně návrh změny zákona o ovzduší dne 22. 12. 2009. Cílem navrhované novely je umožnit orgánům ochrany ovzduší - obecním úřadům přístup do objektů a to zejména do rodinných domů fyzických osob za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V souladu s rozšířením této kompetence, tj. o vstup do objektů rodinných domů fyzických osob, je umožněno obecnímu úřadu kontrolovat typ spalovaného paliva, tj. zda není spalované palivo v rozporu s palivy určenými výrobci spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). Zákon nově stanoví povinnost fyzickým osobám, které provozují zdroje spalující tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo spalující plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW, spočívající v provedení měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly stavu spalinových cest prostřednictvím oprávněné osoby, a to do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona a následně nejméně jednou za dva roky. Výše předpokládaného výdaje na jedno měření činí cca 1.000 Kč. Konkrétní změny zákona o ochraně ovzduší: 1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje. Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 2. V § 12 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. e) a g)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. b), d), e), f) a g)“. 3. V § 46 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „s výjimkou dodržování povinností podle § 3 odst. 4 u malých stacionárních zdrojů,“. 4. V § 50 odst. 2 písm. d) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 3 odst. 4 u malých stacionárních zdrojů a podle“. Čl. II Přechodné ustanovení. Fyzické osoby provozující malé stacionární zdroje znečišťování splní povinnosti podle § 12 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Komentář navrhovatele k článku I. Tímto ustanovením se umožňuje orgánům ochrany ovzduší - obecním úřadům přístup do objektů (zejména rodinných domů fyzických osob) za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu. V souladu s rozšířením této kompetence, tj. o vstup do objektů rodinných domů fyzických osob, je umožněno obecnímu úřadu kontrolovat typ spalovaného paliva, tj. zda není spalované palivo v rozporu s palivy určenými výrobci spalovacích zařízení (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší). Přístup do objektu bude prováděn na základě ohlášení o zahájení kontroly a musí mít procesně všechny náležitosti stanovené zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem kontroly bude protokol o kontrole. Posuzování kategorizace zdroje u fyzických osob bude především formální, neboť se zpravidla bude jednat o malé spalovací zdroje umístěné zejména v rodinných domech. Zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu u „lokálních topenišť“ fyzických osob bude založeno na pravidelném měření. První měření bude provedeno do dvou let od účinnosti navrhovaného zákona a následující nejméně jednou za 2 roky. Bude se měřit účinnost spalování a množství vypouštěných látek a kontrolovat stav spalinových cest, a to oprávněnými osobami v oboru kominictví. Tuto povinnost budou mít všichni provozovatelé zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW nebo spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW bez ohledu na to, zda se jedná o právnické nebo fyzické osoby. Na základě revizní zprávy oprávněné osoby v oboru kominictví, ve které bude uvedeno, zda jsou kouřové cesty v pořádku či nikoli, bude moci orgán ochrany ovzduší zahájit kontrolu u dané fyzické osoby a stanovit nápravná opatření v souladu s touto revizní zprávou. Kontrolu typu spalovaného paliva (§ 3 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší) bude možné provést zejména vizuálně, tzn. bude nutné posoudit zásoby paliva ve vztahu k palivům schváleným výrobcem daného spalovacího zařízení. Všechny ostatní materiály nazývané provozovatelem „paliva“ by neměly být skladovány vedle paliv stanovených výrobcem daného spalovacího zařízení. Následně bude vizuálně posouzen popel z daného spalovacího zařízení. Prvním důkazem, že nebylo spalováno palivo schválené výrobcem spalovacího zařízení, bude přítomnost hřebíků, šroubů, zbytků plastů, lepenek, apod. Jako důkazní materiál bude pořízena fotodokumentace. V případech, kdy je znám výrobce spalovacího zařízení, bude nezbytné požádat výrobce o fotodokumentaci popela v případě spalování předepsaného paliva v daném typu spalovacího zdroje. Při porovnání obou fotodokumentací musí být vizuálně patrný rozdíl, který bude důkazním materiálem pro zahájení řízení o uložení sankce. V případech, kdy není znám výrobce spalovacího zařízení, nelze daný způsob využít. Tímto ustanovením je také nově umožněn České inspekci životního prostředí přístup do objektů (zejména rodinných domů fyzických osob) za účelem ověření kategorizace zdroje. V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí v souladu s § 4 odst. 10 zákona o ochraně ovzduší. Komentář navrhovatele k bodu 2: Ustanovení bylo oproti dosavadnímu znění rozšířeno o písmena b), d) a f) v § 12 odst. 1, a to s ohledem na zrušení § 12 odst. 2. Tímto se nedodržení povinností fyzických osob stanovených v § 12 odst. 1 písm. b), d) a f) stává přestupkem podle zvláštního právního předpisu, tj. § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“ (Zdroj: http://www.tretiruka.cz/news/navrh-zastupitelstva-moravskoslezskeho-kraje-na-zmenu-zakona-o-ovzdusi.)

Chceme takový svět nové totality přátelé? NECHCEME! Je čas jasně říci ve volbách NE!

    Naštěstí vlna odporu obyvatel z celé České republiky byla tak silná, že vláda musela překvapivě smést tento totalitní zákon ze stolu. „Inspekce kontrolující čím topí domácnosti, by neměly moci vstoupit do domu. Tak se k návrhu Moravskoslezského kraje, který se změnou kontroly domácích topenišť počítal, postavila vláda. Podle vedení Moravskoslezského kraje by kontroly přímo v kotelnách domů i bez souhlasu majitele byly účinnější než současná praxe. Ministři ale s tímto postupem nesouhlasí. Podle premiéra Jana Fischera kontroloři nesmí narušovat soukromí majitelů domů, vláda tak návrh zamítla.“ (Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/689396.) Český premiér Fischer se dokonce nechal slyšet - jakkoliv je to právě z jeho úst překvapivě pozitivní, že žádná totalitní komanda nepřipustí; jakýkoliv neautorizovaný „vstup do obydlí“ je nežádoucí „invazí do soukromí“ a „vláda si to nemůže osvojit“. Topeniště lze kontrolovat také jiným způsobem i „bez vstupu do domácností“. Bylo by to „porušení Listiny práv a svobod (http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_Fundamental_Rights_and_Basic_Freedoms)“. (Zdroj: ČT24, 1.2.2010.)

    A tak zatímco milióny hodných a svobodomyslných lidí slavily v celém Česku díky pozitivnímu přístupu pana Fischera vítězství svobody, uhájení zase kousku práv garantovaných zmíněnou Listinou, tak pan Ing. Jaroslav Palas (http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Palas), hejtman Moravskoslezského kraje, neskrýval své „zklamání“. Podle něj stejně „kontroly lze provádět“ a je prý i nadále nutné „nějakým způsobem zvednout prst“, ikdyž pak sám přiznal: „my víme, že tímto zákonem“ stejně nic „nevyřešíme“. Pan hejtman: „jsem přesvědčen“: kontroly (razie) v domácnostech svobodných voličů by „nebyly“ porušením Listiny práv a svobod. (Zdroj: Radiožurnál, 1.2.2010.)

    Inu: co k tomu dodat? Nezbývá, než se modlit a bojovat proti totalitní podstatě zákonů, které nám někteří představitelé neustále předkládají. Nutí nás nakupovat si drahé, často nesmyslné ekologické výrobky, zdaňují nás, chtějí nám brát naše základní svobody, čtyřiadvacet hodin vkuse nás kontrolovat a vytvářet k obrazu svému novou totalitu ve shodě s přáním NWO. Je naší povinností hájit základní lidské svobody, za které umírali zakladatelé naší republiky v minulém století. Je to velmi aktuální právě v době všeobecného nástupu agendy NWO na celém světě. Smutným faktem ovšem zůstává: za touto agendou stojí také část našich spoluobčanů, neřku-li někteří námi zvolení zastupitelé. Vždyť již Bible (http://en.wikipedia.org/wiki/Bible) nám jasně ukládá důležitost boje se zlými záměry, zákony, vyhláškami apod., které produkují pod vlivem duchovních sil zla vlády, světovládci a spol. Není to boj proti lidem ani boj proti systému vládnutí jako takovému, neboť ten je vždy nutný, je od Boha, nýbrž proti zlu obsaženému např. v legislativě, v idejích, v činech jednotlivých papalášů (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/papalas): „Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla /.../“. (Zdroj: Bible : překlad 21. století, Efeským, 6:12, Biblion, Praha, 2009, s.1481.)

    Slavná Manhattanská deklarace se stovkami tisíc podpisů (http://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_Declaration:_A_Call_of_Christian_Conscience) hovoří stejně: My „nenecháme umlčet, podrobit nebo znásilnit svá svědomí jakoukoliv pozemskou mocností, ať již kulturní či politickou, a to bez ohledu na důsledky, které by to pro nás mohlo mít. Pokoušíme se probudit hnutí - stovky tisíc, možná milióny křesťanů, kteří stojí pospolu společně s dalšími muži a ženami dobré vůle v obraně základních principů spravedlnosti a obecného dobra /.../. Slibujeme si navzájem a svým souvěrcům, že nás žádná síla na zemi, ať kulturní, nebo politická, nezastraší k mlčení nebo souhlasu. /.../ Uznáváme povinnost jednat v souladu se zákony, ať se nám to líbí, nebo ne, pokud tyto zákony nejsou hrubě nespravedlivé nebo nemravné věci. /.../ Po staletí křesťanství učilo, že občanská neposlušnost je nejen dovolena, ale někdy je i nutná.(Zdroj: MANHATTANSKÁ DEKLARACE: HLAS KŘESŤANSKÉHO SVĚDOMÍ, IN: KONZERVATIVNÍ LISTY, II, 2, Konzervativní klub, o.s., Ostrava, s.13-14, 16; http://res.claritatis.cz/zpravy/severni-amerika/kompletni-text-manhattanske-deklarace-hlasu-krestanskeho-svedomi/3564.)

    Nicméně totalitáři se přirozeně pořád nevzdávají. Lze očekávat jejich další postup ve shodě s agendou NWO. Budou i nadále znepříjemňovat lidem život. Český ministr životního prostředí Jan Dusík (http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Dus%C3%ADk) již hrozí všem lidem: Použijeme na vás jeho slovy „cukr“ a „bič“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) To ale byla mj. Heydrichova (http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich) politika dámy a pánové: „Jako říšský protektor prosazoval politiku cukru a biče – sociální výhody dělníkům versus brutální perzekuce vůči neloajálním a nepřátelským živlům.“ (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Heydrich.). Pan Dusík se ironicky vyjadřuje o dodržování ústavních svobod občanů stylem „nějakou osobní svobodu“ vám nenecháme, protože my chceme prostě prosadit naše „cíle“, především „vliv na změnu klimatu“ a tzv. ochranu zdraví populace (viz agenda NWO s povinným očkováním - zase ta totalita, tentokrát v zeleném hávu). Pan Dusík sdělil, že veškerý odpor zadusí, jelikož není možné“ přeci „dosáhnout výsledků“ pouze „pozitivními stimuly. Tedy vyslovil se pro totalitní akci, pro likvidaci ústavou garantovaných svobod. Ministr Dusík dokonce vyzval soukromé firmy ke kolaboraci s NWO, když sdělil: „business by měl být partnerem regulátorovi“. (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.) Tedy pomáhat rozšiřovat totalitní agendu NWO: za to by zřejmě business obdržel tučné zakázky z peněz daňových poplatníků - viz již výše zmiňovaný případ z USA v oblasti ekologických oken. Je to děs přátelé. Naštěstí ministr průmyslu pan Vladimír Tošovský (http://en.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_To%C5%A1ovsk%C3%BD) vpustil konečně do dusných návrhů trochu kyslíku. Zcela správně zmínil: „Regulace nic neřeší“; My se musíme naopak snažit, „aby lidé využívali čisté zdroje dobrovolně a rádi, aby byly tyto zdroje nejpřístupnější, nejlevnější a nejrozumněji dosažitelné a to se obávám, že prostě regulací nejde“. Vždyť již dnes máme zákony o ochraně ovzduší „přísnější než je úroveň EU“. Ministr Dusík to přiznává: „Máme přísnější předpisy v životním prostředí, než nám ukládá EU: To je bezesporu pravda.“ (Zdroj: ČT24, 14.2.2010.)

    Inu totalitáři chtějí vždycky všechno zpřísňovat, utahovat smyčky kolem vás více a více, až se stanete otroky. Je tedy důležité, aby nevyhráli nadcházející volby. Opět se nám ukazuje jako nejlepší cesta: volte ty lidi, za nimiž stojí jejich životní příběh, nikoliv pouze přání dané politické strany. Volte lidi, kteří se velmi blíží svými postoji tomu, čemu v životě věříte, co obdivujete. Volte kandidáty s pevnými životními zásadami, pro něž nejsou peníze nebo posty nejdůležitější, nýbrž čestné prosazení či zachování dané dobré myšlenky ve společnosti. Hlavně nevolme lidi typu pana Clintona (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton; http://www.apfn.org/apfn/clintons.htm), kteří jsou schopni jít s kamennou tváří smutku na pohřeb svého kolegy, aby se mu za rohem posmívali a ihned, když by to zachytily televizní kamery, tak zase rychle nasadili slzy.

 

    Již američtí otcové zakladatelé (http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States) včetně Jeffersona (http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson) „dobře věděli, že když se stane vláda příliš velkou a příliš mimo naši kontrolu, politici si začnou myslet, že si mohou zaplatit cokoliv k dosažení větší moci.

     Glenn Beck dále nadšeně hřímá z televizní obrazovky FOX NEWS: „Jděte nám z cesty elitáři! Jděte nám z cesty zkorumpovaní politici! Nastal čas pro lid, aby vyšel do ulic a napravil to, co jste vy zpackali.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 26.1.2010.)

     Někdejší člen demokratické strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Party_(United_States)), poradce amerického presidenta Cartera (http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_carter) a v 80. letech 20. století spolupracovník Joe Bidena (současný vice president USA - http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden) jménem Patrick Caddell (http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Caddell) ovšem též pravdivě vystihl situaci v Česku a v USA, kde spolu také zřejmě opět budou soupeřit hlavně dvě nejsilnější strany. Podle něj: „Nyní máme naši zemi názorově rozdělenou na lid a vůdce země /.../ lidé jsou frustrováni tím, že je politici neposlouchají, díky tomu už pak neposlouchají své někdejší politické vůdce /.../.“; „Američané“ a (Češi) naštěstí ještě stále „vědí, kdo jsou, vědí, o čem to celé je /.../ musíme jim znovu připomenout jejich kořeny a úspěchy Ameriky.“ (Česka, Československa); lidem by mělo být znovu připomenuto, „že oni sami mají sílu věci změnit, a že oni sami mají zodpovědnost.“; „Musíme učit lidi, jak se co nejlépe bránit“ v každodenním životě; k tomu musíme znát své dějiny; my dneska bohužel již „neučíme lidi dějinám“; musíme si stále uvědomovat: „Lidé jsou svobodní pouze, pokud vědí, kdo jsou, odkud přišli a pokud chápou své dějiny.“. Glenn Beck: „To je jeden z hlavních důvodů, proč dnešní  elitáři chtějí, abychom byli jako otroci (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_slavery) kdysi dávno v minulosti“, neboť „znalosti Vám totiž dají svobodu a pak již nikdy nebudete chtít být otrokem.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 11.1.2010.)   

   Americká konzervativní politička Sarah Palinová (http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_palin), jejíž obliba v Americe neustále roste, poskytla pro televizní stanici FOX News rozhovor, kde velmi upřímně popsala tristní situaci současného politického sytému. Načrtla také možné řešení situace vhodné jak pro USA, tak pro Českou republiku. Sarah se domnívá, že nynější politická scéna se bohužel chová velmi nevhodně. Je zde na nejvyšších místech většina bezcharakterních lidí tzv. politických „žraloků“. Naštěstí onen ohrožený druh, menšina v politice, praví gentlemani, ještě přežívají. Tyto lidské bytosti zachránily její „zdravý rozum“, jelikož jinak by „ztratila veškerou naději v dosavadní politický systém“. Dnešní voliči „se dívají na kampaň, na kandidáty politických stran“ a vidí jednu velkou „přetvářku“, „vidí porušené sliby“ a „vidí, že už možná není jiná možnost, že už to ani jiné nebude“ a „přesně tohle musíme změnit“. Uděláme to tak, že do politiky přijdou „na všech úrovních opravdoví a normální lidé“. „Lidé, jejichž hlavním cílem je sloužit ostatním, pak s tímto svým hlavním cílem se budou moci ucházet o funkci a dají vždy na první místo službu vlasti a svému společenství.“ „Je mnoho z nás, kteří chceme přežít a být úspěšní, aniž bychom se museli stát součástí toho celého systému kolem nás“, navíc „chceme vidět všude kolem úspěšné lidi a ne jen přežívající trosky. (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)

   Kolegové z American Freedom Radio (http://www.americanfreedomradio.com/AmFreeReport_10.html) by určitě dodali, že za to může také „nedostatek naděje“ jakožto „hlavní rakovinotvorný nádor v naší společnosti“, který se snaží mnohdy masivně podporovat „mainstreamová média“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainstream). (Zdroj: American Freedom Radio, 26.1.2010.)

   Palinová, jako registrovaná členka republikánské strany (http://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_(United_States)) v USA, nicméně také ještě stále věří v možnost změny uvažování svých politických kolegů. Je přesvědčena o možnosti reformy republikánů, o jejich odstoupení od progresivní agendy, a o „změně“. Jako příklad uvádí známého kandidáta na amerického presidenta Johna McCaina (http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain) z roku 2008, jenž se podle Sarah sice chová jako progresivec, nicméně ona doufá: nakonec bude společně s ostatními republikány poslouchat potřeby lidí, jejich myšlenky, změní se. Nicméně přiznala své „pokušení“ ze strany odejít. (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)

  Za největší chybu amerického presidenta Obamy považuje Sarah reformu zdravotnictví. „Univerzální zdravotnictví porušuje X. dodatek k americké ústavě“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Xth_Amendment) a je to „nejvíce špatná“ věc, kterou Obamova administrativa vyprodukovala. „Pořád nechápu, že ti na Kapitolu (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol) neslyší hlasy lidí a jejich protesty.“ „Vidím v naší kultuře a ve společnosti tolik jedinců, kterým již nemůžeme absolutně důvěřovat.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)

    Sarah neopomněla zdůraznit roli Boha v životě celé republiky. „Nic v mém životě není důležitější než Bůh a má víra.“ „Mnohokrát jsem se modlila na kolenou k Bohu a prosila ho o moudrost a sílu.“ Nikdy nebudu druhému nařizovat, jak by se měl v tomto smyslu chovat, ale ráda bych viděla více Američanů, aby to zkusili a hledali toho průvodce, kterého měli naši „otcové zakladatelé“, protože Bůh nás opět přivede k naší velikosti a k úspěchu. „Máme dnes k dispozici mnoho historických dokumentů, svědčících o tom, že tato země byla věnována Bohu.“ „Já nebudu součástí politického systému, kterému již tolik lidí nedůvěřuje.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)

    Glenn Beck posléze Sarah položil velmi důležitou otázku: Kterak chcete „obnovit důvěru a čestnost“ v politice? Palinová popravdě odpověděla: „Já na to nyní nemám odpověď. Kladu si stejnou otázku.“ Beck: Vždycky, když těm politikům uvěříme, tak nás zklamou a podvedou. Sarah souhlasí: „Vždycky, když už jim uvěříme, tak nás potopí.“ „Je to proto, že náš svět a lidstvo jsou v úpadku.“ „Nemyslím si, že bychom měli vkládat tolik důvěry do nějaké jedné osoby a už rozhodně ne do politika.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 13.1.2010.)    

    Pokud se však progresivní vzory chování a jednání dostávají do současné praktické politiky, nelze se divit, že musíme zvonit na poplach. Lidé prosazující tyto totalitní ideály si o sobě myslí přesně ve shodě s agendou NWO, že vždycky vědí všechno lépe než běžní občané. Ústava, svoboda, pro ně nejsou důležité a tzv. etické chování si chtějí vynucovat násilím a zákony, zdaňováním, namísto třeba propagací prevence, školením, pozitivními vzory, zpřístupňováním nových technologií, podporou křesťanských sborů apod. Oni jsou přeci ta novodobá šlechta. Vyžadují bezpodmínečnou poslušnost stejně jako Hitler často pod záminkou tzv. vědeckého pokroku (viz např. povinná vakcinace populace). Chtějí přerozdělovat násilím to, co vy pracně vyděláte nebo uspoříte. Oni vědí prý nejlépe, co dělat s vašimi korunkami, kam je přeposlat. K tomu samozřejmě potřebují vysoké zdanění, silný stát. Ano, tak to vždycky začíná, dokud se my lidé neozveme: NE! Vždyť my - dobří lidé - chceme dávat svobodně „potřebným proto, že to tak cítíme jako správné, nikoliv proto, že nám naše peníze někdo násilím vezme“ třeba pomocí vynuceného zvýšení daní nebo zásahových jednotek pod tzv. honosnými fanfárami enviromentalismu. (Zdroj: Glenn Beck Show, 25.11.2009.) Tolik bychom si přáli, aby naši občané konečně pochopili svou sílu, sílu svého hlasu: ZATAVILI TUTO NOVOU TOTALITU!

   Mimo volební období však samozřejmě vždycky existují naštěstí další cesty boje s agendou NWO. Kromě spolupráce s doposud svobodnými a nezastrašenými médií, s různými občanskými  aktivitami, je zde ještě vždycky mj. Ústavní soud (http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_the_Czech_Republic) nebo Veřejný ochránce lidských práv (http://www.ochrance.cz/en/ombudsman/). Známý komentátor a americký soudce Andrew Napolitano (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) vyzývá voliče, aby hájili svá práva proti duchu totality, zla, který se nalézá v nové legislativě a postupuje proti ústavním svobodám: „Doufám, že lidé povstanou a uvědomí si, že vláda je už mimo jejich kontrolu.“ Napolitano volá ke svobodným občanům, aby se nebáli hájit svá ústavní práva vůči zlovůli NWO. Ukazuje na příkladu známé kauzy Elliota Ashtona Welshe (http://www.oyez.org/cases/1960-1969/1969/1969_76) u Nejvyššího soudu Spojených států amerických(http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States) z 15. června 1970, že občané budou vyslyšeni ve svých nezadatelných ústavních právech, svobodách, a že mají právo na odpor, nicméně musí si za všech okolností stát za svým přesvědčením. Musí jít o myšlení podobné víře. Lidé se pak ale nesmí nechat zviklat ve svých ideálech o svobodě. „Bylo by však mnohem lepší, kdyby nás vláda nechala být a my jsme nemuseli využívat těchto výjimek.“, dodává soudce Napolitano. (Zdroj: Glenn Beck Show, 15.1.2010.)

  Podle progresivců prostě něco jako základní, nezadatelná práva, nebo svobody pocházející od Stvořitele (http://en.wikipedia.org/wiki/God) neexistují. Ústavu je prý možno neustále měnit. Navíc jde podle nich o přežitek, který je třeba upravovat k aktuální politické potřebě. V souladu s agendou NWO totiž „Bůh není“ a existuje jako nejvyšší instance pouze „vláda“, od které se musí „vše“ odvozovat, včetně nových, nadiktovaných potřeb enviromentálně uvědomělého občana. Odtud je již ovšem jen kousek k tyranii. Glen Beck: „Neposlušnost vůči tyranii je poslušnost vůči Bohu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.1.2010.)

   Celosvětový zájem, neskutečné množství otázek, posléze také odpor svobodné veřejnosti vůči tyranii, především vzbudila obrovská bezpečnostní aféra z dílny NWO s následným pokusem o zavedení bio-skenerů (http://en.wikipedia.org/wiki/Backscatter_X-ray) na letištích, pak ve všech významných světových institucích, budovách. Již v minulém díle oranžové války poukazoval autor na problém těchto různých uměle konstruovaných krizí. Bohužel se tato skutečnost naplno potvrdila též díky neprofesionalitě části slovenských a britských bezpečnostních složek (viz dále). Na veřejnost, do sdělovacích prostředků, totiž unikly informace o používaných metodách v rámci agendy NWO v těchto složkách. Jednotliví ministři vnitra (slovenský, český, irský, britský atd.) pak museli sáhodlouze vysvětlovat všechny události, přičemž takto sami často při svých vyjádřeních odhalili mnoho ze skutečné podstaty současných bezpečnostních opatření, včetně toho, že již vlastně pouze akceptují pokyny ze zahraničí a tomu podřizují své konání, předávání dat o svých občanech cizím vládám apod.

    Všechno začalo díky odhalení tzv. „Underwear bombera“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Underwear_bomber) jménem Umar Farouk Abdulmutallab. Tento dvaceti čtyřletý občan Nigérie (http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria), synek bohatého bankéře, byl přesvědčen - podle neustále měněné oficiální verze - příslušníky teroristické sítě al-Kajdá (http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Kaida), aby vyhodil do povětří letadlo na cestě z Amsterdamu (http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam) do Detroitu (http://en.wikipedia.org/wiki/Detroit) ve státě Michigan (http://en.wikipedia.org/wiki/Michigan). Mladý terorista umně skryl ve svém spodním prádle součásti plastické trhaviny (http://www.nefafoundation.org/miscellaneous/nefa_underwearbomb.pdf), které posléze smíchal dohromady tak, že vytvořil použitelnou bombu. Naštěstí se mu celá operace nepovedla. Byl samotnými pasažéry letadla zneškodněn. Al-Kajdá se přihlásila k odpovědnosti za pokus o tento atentát. Nicméně celá řada svědků začala po čase vypovídat o nejrůznějších podivných událostech, které předcházely tomu, jak se vůbec tento terorista dostal na palubu letadla. Pomiňme nyní samotné napojení al-Kájdy na nejrůznější bezpečnostní služby, které mají velký podíl na vzniku této sítě (http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_assistance_to_Osama_bin_Laden). Nevšímejme si raději speciálního zacházení s mladým teroristou Umarem tak, aby se mermomocí dostal bez problémů do letadla i bez pasu a to dokonce navzdory jeho zařazení již dlouho před vlastním útokem do databází potenciálně nebezpečných lidí. Nechejme bez povšimnutí zatajování přímo bezpečnostními složkami dalších účastníků, kompliců, pomocníků v celé operaci. Nelze však přehlédnout veřejné prohlášení samotného presidenta Obamy (viz dále), kde nakonec musel přiznat pochybení. Je tedy zřejmé, že za oficiální verzí o údajném atentátu připraveném al-Kájdou vězí něco jiného. Ve velmi krátké době po zveřejnění pokusu o atentát se totiž ihned vynořily již hotové plány na globální zavedení zmíněných bio-skenerů (podobně jako minulý rok v případě vakcín proti tzv. prasečí chřipce). Nikdo se tehdy ještě nechtěl zabývat jejich zdravotní nebezpečností nebo navíc ohrožením osobní důstojnosti pasažérů či poskytnutím jiné a adekvátní možnosti kontroly. Skenery totiž snímají přes šaty daného pasažéra nahé tělo se všemi detaily a nikdo přesně neví, kam pak získané údaje putují. Samozřejmě: všechny patřičné orgány veřejnosti tvrdí, že jsou snímky obnažených těl pasažérů se všemi genitáliemi (http://en.wikipedia.org/wiki/Genitals) ze skenerů v případě negativního nálezu (rozuměj - nenajdou žádné nebezpečné látky, výbušniny, zbraně atd.) ihned namístě zničeny. Samozřejmě případy z praxe hovoří přesně opačně (viz dále). Znenadání se pak též rychle vynořily velké kontrakty podporované předními vůdci světových vlád s cílem zabezpečit pomocí bio-skenerů nejprve všechna letiště, posléze také veškeré důležité budovy. Skenero-mánie tak začala bubnovat na televizní obrazovky podobně jako loni tzv. prasečí chřipka (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_flu_2009). Vzrůstala celá řada otázek, včetně odporu veřejnosti vůči takto drakonickým opatřením. Někteří politici se pokoušeli opět rozehrávat notu masivní teroristické hrozby a neoprávněné nenávisti vůči muslimům (http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim). Další upozorňovali na nebezpečí pro občanské svobody. Z celé situace samozřejmě velmi těžily firmy, vyrábějící dané bio-skenery.

 

      Do toho se najednou objevilo senzační odhalení, že slovenské bezpečnostní a další složky z ostatních států EU běžně nacvičují anti-teroristické zátahy na nic netušících lidech, kterým dokonce vkládají do jejich zavazadel části výbušnin. Vlivem chyby a opomenutí jednoho příslušníka slovenských bezpečnostních sil se tak mohla celosvětová veřejnost seznámit s touto běžnou agendou NWO. Nastala celá řada mírně řečeno zapeklitých vysvětlování a dokonce omluv vrcholových představitelů patřičných orgánů. Na Facebooku (http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook) vznikly skupiny desítek tisíc rozhořčených lidí, kteří protestovali proti těmto manipulacím NWO (např. „Obťažuje ma, keď mi slovenská polícia dáva výbušniny do batožiny“ se čtyřiceti třemi tisíci členů). Lidé se ptali: jak můžeme ještě někdy věřit naší vlastní vládě, která cvičí bez našeho souhlasu na nás, nevinných občanech a nikdy vlastně nevíme, z koho kdy udělají nějakým tzv. omylem teroristu. Důležité však bylo poznání: tyto věci dnes a denně probíhají; jsou řízeny ze zahraničí v rámci jednotné NWO agendy. Chyby se samozřejmě stávají každému, jsou pochopitelné, jenže tady vypluly na povrch postupy, celá hluboká agenda NWO a toto poznání právě vzbudilo takové rozhořčení světové veřejnosti. Uvědomme si: sám president Obama na tiskové konferenci jasně prohlásil: americké bezpečnostní služby „měly dostatek informací“ k tomu, aby atentátníka „odhalily“ včas. (Zdroj: Glenn Beck Show, 5.1.2010.) Předně dokonce zástupce americké vlády Patrick_F._Kennedy (http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_F._Kennedy) sdělil při slyšení v americkém Kongresu: Umar Farouk Abdulmutallab byl vpuštěn na území USA díky výslovnému přání bezpečnostních složek, předně proto, aby se zabránilo podrobnějšímu vyšetřování al-Kájdy: „Undersecretary for management at the State Department, Patrick F. Kennedy, told Congress that the State Department wanted to keep crotch bomber Umar Farouk Abdulmutallab out of the U.S., but that intelligence agencies insisted that Abdulmutallab be let into the country. Specifically, on January 27th, Kennedy told the House Committee on Homeland Security that intelligence agencies blocked revocation of Abdulmutallab’s visa because it would have foiled a “larger investigation” into Al Qaeda. As noted by The Detroit News: The State Department didn’t revoke the visa of foiled terrorism suspect Umar Farouk Abdulmutallab because federal counterterrorism officials had begged off revocation, a top State Department official revealed Wednesday. Patrick F. Kennedy, an undersecretary for management at the State Department, said Abdulmutallab’s visa wasn’t taken away because intelligence officials asked his agency not to deny a visa to the suspected terrorist over concerns that a denial would’ve foiled a larger investigation into al-Qaida threats against the United States. “Revocation action would’ve disclosed what they were doing,” Kennedy said in testimony before the House Committee on Homeland Security. Allowing Adbulmutallab to keep the visa increased chances federal investigators would be able to get closer to apprehending the terror network he is accused of working with, “rather than simply knocking out one solider in that effort.” (Zdroj: http://www.infowars.com/u-s-counterterrorism-officials-insisted-that-crotch-bomber-be-let-into-country.) PROČ ALE PAK ZAVÁDĚT ONY SKENERY, ŽE? Pokud měli někteří čtenáři možnost studovat postupy bezpečnostních složek nebo přímo jisté věci konzultovat s některými operativci, pak jim musí být jasné hluboké poznání Glenna Becka, jemuž pravidelně posílají tipy kolegové konzervativci z FBI (http://en.wikipedia.org/wiki/Fbi) a CIA (http://en.wikipedia.org/wiki/CIA): „Nevěřím na náhody.“ „Všechno, co tito lidé ve Washingtonu dělají, má nějaký daleko hlubší důvod.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 7.12.2009.)

      Slovak agents gave an innocent man to his bag explosives (cyklonit - RDX http://en.wikipedia.org/wiki/RDX) and then he was flying to Ireland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ireland). Irish police on Tuesday arrested a Slovak, who unknowingly transported to Ireland 90 grams of explosives. But he was immediately released. There were another 7 people tested via similar way and without their knowledge. This manipulation of the free citizens caused Slovak security forces. They wanted to test the airport scanners. Slovak Interior Minister Robert Kalinak officially apologized. The event attracted considerable public outrage in Central Europe and Ireland. People protesting against the NWO manipulation and exploitation of innocent people. (Zdroj: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/188413-slovensti-agenti-dali-nic-netusicimu-muzi-do-letadla-vybusninu.html.)

    Inu opět: děje se to nejen ve Washingtonu. Stačí si jen uvědomit: letadlo, ve kterém proběhl celý incident s nastrčenou výbušninou slovenských bezpečnostních složek v tašce nic netušícího pasažéra „bylo“ předně „české letadlo s českou posádkou“ a podle pana Moravce (http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec) patřilo „ČSA“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Airlines). Arogance některých lidí spolupracujících a podřizujících se bez námitek agendě NWO pak šla tak daleko, že např. český ministr vnitra pan Pecina (http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Pecina) původně prohlašoval: „necítil jsem po něm potřebu vyžadovat omluvu“, tedy po slovenském ministrovi vnitra (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Kaliňák), jelikož přiznal, že tato agenda, tyto postupy, „tato cvičení“ na nevinných lidech, se totiž „používají“ pravidelně a „obecně i v EU“. Nechtěl však již o tom dále hovořit z hlediska utajení informací. Inu agenda NWO je zde totiž někomu přednější než vlastní občané, neřku-li slušné chování vzhledem k vlastním voličům. Z hlediska tělesných skenerů pak radostně pan ministr prohlásil: „asi by se to muselo pořídit pro všechny zaměstnance“ aerolinek, „je nutné skenovat i zaměstnance, ne jen pasažéry“, „přál bych si, aby ty skenery byly zaváděny postupně třeba jenom“ při letech do USA a do Izraele (http://en.wikipedia.org/wiki/Izrael_(state)), tedy „ze začátku ne plošně“, nicméně budu požadovat tato opatření. Budu chtít, ať „jdeme dopředu“ (a už je to tady: rozuměj progres - pokrok). Jsem pro „skenery (http://www.novinky.cz/domaci/188795-pecina-je-pro-nainstalovani-telesnych-skeneru-na-problematicke-lety.html)“. Navíc pan ministr neprozřetelně přiznal, že již existuje direktiva EU používat „na všech letištích“ skenery povinně, což bude vyžadovat investice „v řádu miliard“. Pan Moravec následně zjistil, že jeden skener stojí přibližně „5.000.000 korun“. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

    Rozhořčená veřejnost však požadovala zastavení vkládání výbušnin do svých zavazadel a ukončení této agendy NWO. Slovenský ministr vnitra byl nakonec nucen přiznat: „zastavil jsem tento typ aktivačních činností“ a došlo i na odškodnění (http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/189510-slovensko-odskodni-muze-ktery-nechte-prevezl-vybusninu-do-irska.html). Na ostatním území EU však samozřejmě tato ´cvičení´ dále pokračují. Díky profesionalitě jiných bezpečnostních složek se o nich však nic moc neví.

    Velmi rozumně, vzhledem k občanům vstřícně, informativně a naopak v jistých ohledech zamítavě vůči agendě NWO hovořil naopak pan český policejní president: generál policie Oldřich Martinů (http://www.policie.cz/clanek/genmjr-mgr-oldrich-martinu.aspx). Nevidí potřebu instalovat nové skenery ani vzhledem k nařízením EU, jelikož u nás v Česku převažují v tomto ohledu z bezpečnostního hlediska „bagatelní“ záležitosti. Nicméně připustil za celou mánií kolem bio-skenerů zásahy ze zahraničí, jelikož vše vychází z požadavků americké strany (požadavek US ministerstva vnitra na mezinárodní kontroly všech letišť: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/74041-homeland-security-dept-to-launch-international-airport-security-campaign). Pan Martinů velmi správně poznamenal: nechceme „obtěžovat cestující“; existují přece daleko lepší metody, třeba tzv. „profilování“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Offender_profiling); za českou policii (http://en.wikipedia.org/wiki/Police_of_the_Czech_Republic) „naprosto vylučuji“, že bychom prováděli podobná cvičení tak, jako na Slovensku; nic takového v případě naší české policie (tedy nikoliv v případě všech bezpečnostních složek) „neprobíhá“; pokud já budu policejním presidentem, tak „nikdy probíhat nebude“; „my toto neprovádíme“; naprosto to „vylučuji“. Generál policie Martinů dále popsal existenci tzv. Národního kontaktního bodu pro terorismus - NKBT (http://www.policie.cz/clanek/nkbt.aspx, http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-pro-terorismus.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D) s přímým napojením online na FBI, na Centrum monitorování terorismu - TSC (http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Screening_Center) včetně intranetu (http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) provozovatelů letišť a dalších bezpečnostních služeb. Upozornil na skutečnost: Francie chce nyní monitorovat už při nákupu letenky „všechny cestující“ a „finanční toky“. Mají být prověřována, shromážděna všechna osobní data každého pasažéra. Přesně tohle by mělo být na „pořadu dne“ jednání při španělském předsednictví EU (http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_the_European_Union). My v Česku „disponujeme informacemi“ o teroristech a máme svůj vlastní „Black List“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Black_list). Pan Martinů vyzdvihl, že otázka civilního letectví bude „patřit mezi priority“ stejně tak, jako zavádění biometrických údajů (http://en.wikipedia.org/wiki/Biometrics) do osobních dokladů občanů (to samozřejmě předpokládá mj. očipování každého voliče pro jeho snadnější kontrolu). Prostě „je tady poptávka po vyšší bezpečnosti“ a  navíc „tlak výrobců“ daných zařízení. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

      Prostě pokud chce člověk žít opravdu svobodně, tak to už asi opravdu mu nezbude nic jiného, než založit vlastní stát nebo emigrovat někam na jinou planetu, kde se ho nikdo nebude snažit monitorovat, pronikat násilím do jeho obydlí, zdaňovat všechno co se ještě hýbe a očipovávat každou lidskou osobnost po vzoru tetování a nošení žlutých hvězd z nacistických dob (http://en.wikipedia.org/wiki/Identification_in_Nazi_camps). Česko ještě stále těmto tlakům na očipování populace v jistých fázích odolává. Pak však stačí výměna patřičných lidí a „bye bye“ svobodná společnosti. Je třeba jasně říci: TAKOVÉ POŘÁDKY DLE AGENDY NWO NECHCEME! Ještě stále můžeme svobodně říci NE!

      Ing. Miroslav Dvořák jakožto předseda představenstva ČSA prostě říká, že „lidé si zvyknou“ na omezování svých svobod a vždyť přeci „terorismus je součástí života“. Podle něj „nejvíce trpí komfort“. Už ale neřekl: nejvíce ve skutečnosti trpí ústavou garantovaná svoboda každého voliče. Připustil však: „musím odmítnout, že ne vlastnictvím takového zařízení“, bio-skeneru, bychom patřili ke „slabým článkům“ světové bezpečnosti leteckého provozu. Avšak když to bude potřeba: „přizpůsobíme“ se této agendě. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

      Ano: přizpůsobit se agendě NWO. Jak příznačné. Předávat si navzájem soukromá data o voličích daných států bez jejich souhlasu. To je přesně to, co se některým pokrokářům velice líbí. Přizpůsobit se a hlavně být nekonfliktní. Vždyť český volič a ústava snesou všechno: „Toledo – Členské státy Evropské unie si budou vyměňovat informace kvůli boji proti terorismu. Ve španělském Toledu se na tom dnes shodli ministři vnitra a spravedlnosti evropské sedmadvacítky.“ Pan ministr vnitra Pecina opět se vším souhlasil a chce předávat data českých občanů ze skenerů do zahraničí:Jednání bylo nekonfliktní, všichni na to mají stejný názor," popsal atmosféru na zasedání český ministr vnitra Martin Pecina. Ten dodal, že Česko případnou výměnu informací podporuje.“ (Zdroj: http://www.ct24.cz/svet/78619-staty-eu-si-budou-kvuli-boji-proti-terorismu-vymenovat-informace.)

     Jiří Růžek (http://respekt.ihned.cz/respekt-in-english/c1-36325300-committed-friend-of-the-chief-of-bis) jako bývalý ředitel BIS (http://www.bis.cz/index_en.html) si uvědomuje především nebezpečí, když bychom přistoupili na hru teroristů a sami sebe začali připravovat o naše svobody. Kdybychom začali žít v jednom velkém vězení našich tzv. svobodných životů, pod neustálou hrozbou terorismu, za pořád utužovaných bezpečnostních opatření. Vždyť mezi hlavní cíle teroristů patří právě „rozleptávat a naleptávat vědomí“ svých protivníků, upoutávat nejrůznějšími provokacemi „na sebe pozornost“. Někdejší ředitel BIS si myslí o celé operaci ´Underwear Bomber´, že zde „pravděpodobně došlo k pochybení“ a „tady zřejmě selhal lidský faktor“. Proto též varuje před plošným zaváděním bio-skenerů. „Velmi dobře bych se tázal“, zda „jsou pro to důvody“ a zda ta „rizika jsou oprávněná“. Nejprve musí být připraveny ke schválení vědecké studie. Je třeba si říci, čeho chceme dosáhnout. (Zdroj: ČT24, 10.1.2010.)

    Příjemným překvapením byl v této souvislosti rozhovor české předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (http://www.sujb.cz/?r_id=26) Dany Drábové (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/envi/20000620/413248_en.doc). Tato dáma začala vehementně obhajovat základní svobody občanů garantované ústavou a důrazně upozorňovala na možná zdravotní rizika bio-skenerů. Je velmi sympatické, když v současnosti dokáže takto vysoce postavený člověk jasně a vědecky hovořit proti agendě NWO. Drábová vyzvala k tomu, aby každý člověk měl „možnost to odmítnout“ a „podrobit se jiné proceduře“. Upozornila: my rentgenový skener na česká letiště nepustíme bez náležitých specifikací, bez zkoušek. „Švýcarsko“ se vyslovilo podobně zamítavě jako my. „Bez řádného zdůvodnění“ směřujícího k „obecnému dobru“ a nebo bez vědeckého zdůvodnění, že nelze použít jinou „alternativu“, pak „setrváme na svém“ zamítavém „stanovisku“. Dávka záření při opakovaném užití skeneru „není triviální“. Nebezpečí je již zřejmé, když daným zařízením projde člověk 1000 krát za rok. Ohrožení zdraví však hrozí vždy: při jakémkoliv vystavení buněk poškozujícímu záření. Navíc jsou známy jiné metody a ty dokáží skenery „nahradit“. Samozřejmě „pak je třeba se tomu vyhnout“. Přece i „malá dávka ionizujícího záření“ může způsobit rakovinotvorné bujení. „Neexistuje bezpečná dávka záření.“ „Změna informace v jedné jediné buňce“ totiž „znamená pravděpodobnost zhoubného bujení.“ (Zdroj: Radiožurnál, 18.1.2010.)

    Zdravotní rizika citovaná předsedkyní Drábovou se plně shodují s varováním mezinárodní organizace „Inter-Agency Committee on Radiation Safety“ - IACRS (http://www.iacrs-rp.org). Navíc není možné omezovat nevinným občanům svobodu pohybu a podrobovat je tělesným prohlídkám v tak masovém měřítku jen na základě neprokázaného podezření. Například americké soudy již v minulosti zakázaly tělesné prohlídky na nevinných lidech. „An influential international radiation safety organization has warned that the naked body scanners currently being rolled out in airports across the world increase the risk of cancer and birth defects and should not be used on pregnant women or children. Despite governments claiming that backscatter x-ray systems produce radiation too low to pose a threat, the Inter-Agency Committee on Radiation Safety concluded in their report that governments must justify the use of the scanners and that a more accurate assessment of the health risks is needed. Pregnant women and children should not be subject to scanning, according to the report, adding that governments should consider “other techniques to achieve the same end without the use of ionizing radiation.” “The Committee cited the IAEA’s 1996 Basic Safety Standards agreement, drafted over three decades, that protects people from radiation. Frequent exposure to low doses of radiation can lead to cancer and birth defects, according to the U.S. Environmental Protection Agency,” reports Bloomberg. Despite the fact that the level of radiation the passenger is exposed to is relatively low, repeated exposure for frequent flyers would undoubtedly increase cancer risks. The report issued by the IACRS encompasses the work of the European Commission, International Atomic Energy Agency, Nuclear Energy Agency and the World Health Organization. As we have highlighted, not only do the body scanners pose health risks but they also violate the fundamental human right of the innocent to be protected against strip-searches. Despite official denials that the images produced by the devices show details of genitalia, journalists who have investigated trials of the technology have reported that details of sexual organs are “eerily visible”. Indeed, as we have previously highlighted, when the scanners were first introduced at Australian airports in 2008 it was admitted that the X-ray backscatter devices don’t work properly unless the genitals of people going through them are visible. “It will show the private parts of people, but what we’ve decided is that we’re not going to blur those out, because it severely limits the detection capabilities,” said Melbourne Airport’s Office of Transport Security manager Cheryl Johnson. Attempts to keep this under wraps by lying about the images produced are an effort to head off challenges to the legality of the devices. Historically, civil lawsuits where an individual has been strip searched by a member of the opposite sex have proven to be successful in North America. Courts have consistently found that strip searches are only legal when performed on a person who has already been found guilty of a crime or on arrestees pending trial where a reasonable suspicion has to exist that they are carrying a weapon. Subjecting masses of people to blanket strip searches in airports reverses the very notion of innocent until proven guilty. Barring people from flying and essentially treating them like terrorists for refusing to be humiliated by the virtual strip search is a clear breach of the basic human right of freedom of movement.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/radiation-safety-group-says-naked-body-scanners-increase-risk-of-cancer.)

    Britský list „The Independent“ (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Independent) navíc upozorňuje: současná technologie skenerů není plně funkční. Všechny skryté bomby stejně neodhalí. Vždyť teroristé jsou vždy o krok napřed. „The explosive device smuggled in the clothing of the Detroit bomb suspect would not have been detected by body-scanners set to be introduced in British airports, an expert on the technology warned last night.The claim severely undermines Gordon Brown's focus on hi-tech scanners for airline passengers as part of his review into airport security after the attempted attack on Flight 253 on Christmas Day. The Independent on Sunday has also heard authoritative claims that officials at the Department for Transport (DfT) and the Home Office have already tested the scanners and were not persuaded that they would work comprehensively against terrorist threats to aviation.“ (Zdroj: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/are-planned-airport-scanners-just-a-scam-1856175.html.)

    Přes všechna ujištění britských bezpečnostních složek o utajení osobních dat z letištních skeneru proběhl globálními médii šokující únik fotek nahatého indického herce Khana (http://en.wikipedia.org/wiki/Shahrukh_Khan) z doby jeho kontroly na letišti Heathrow v Londýně (http://en.wikipedia.org/wiki/Heathrow). Pořad BBC (http://en.wikipedia.org/wiki/BBC) Jonathana Rosse (http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ross) celou kauzu zmínil v humorném duchu veřejnosti: „Claims on behalf of authorities that naked body scanner images are immediately destroyed after passengers pass through new x-ray backscatter devices have been proven fraudulent after it was revealed that naked images of Indian film star Shahrukh Khan were printed out and circulated by airport staff at Heathrow in London. UK Transport Secretary Lord Adonis said last week that the images produced by the scanners were deleted “immediately” and airport staff carrying out the procedure are fully trained and supervised. “It is very important to stress that the images which are captured by body scanners are immediately deleted after the passenger has gone through the body scanner,” Adonis told the London Evening Standard. Adonis was forced to address privacy concerns following reports that the images produced by the scanners broke child pornography laws in the UK. When the scanners were first introduced, it was also speculated that images of famous people would be ripe for abuse as the pictures produced by the devices make genitals “eerily visible” according to journalists who have investigated trials of the technology. However, the Transport Secretary’s assurances were demolished after it was revealed on the BBC’s Jonathan Ross show Friday that Indian actor Shahrukh Khan had passed through a body scan and later had the image of his naked body printed out and circulated by Heathrow security staff. “I was in London recently going through the airport and these new machines have come up, the body scans. You’ve got to see them. It makes you embarrassed – if you’re not well endowed,” said Khan, referring to how the scans produce clear images of a person’s genitals. “You walk into the machine and everything – the whole outline of your body – comes out,” he said. “I was a little scared. Something happens [inside the scans], and I came out. Then I saw these girls – they had these printouts. I looked at them. I thought they were some forms you had to fill. I said ‘give them to me’ – and you could see everything inside. So I autographed them for them,” stated Khan.“ /.../ The revelation that airport security staff are completely abusing any notion of the professionalism promised by authorities by printing out and circulating images of naked body scans should set alarm bells ringing, especially in light of the fact that such images of minors break child pornography laws. British authorities have made it mandatory for travelers to submit to the naked body scanners when asked and have overturned previous rules that prevented under 18’s from passing through the devices. Within days of the devices being introduced at Heathrow, staff have abused their professionalism and printed out naked scans of a famous actor for their own titillation. We were promised all along that the body scanners “increased privacy” because they were only accessible to a single staff member who had no personal contact with the passenger taking the scan, in addition to the assurance that the images could not be saved and were instantly deleted. It in fact turns out that airport staff have been saving, printing and circulating naked body scans in complete violation of these supposed guarantees. Furthermore, we were told that the identity of the person undergoing the virtual strip search would also be kept private. The fact that Heathrow employees must have known that the actor was about to take the body scan in order to print out copies of the image also proves this claim to be a total fallacy. The abuse of the naked body scan images in this instance is a total violation of every data protection law in the UK. Far from treating the story in a comical manner, Khan should be filing a very expensive lawsuit and preparing for a successful and lucrative outcome. In the meantime, the revelation that the naked body scanner images are being freely printed out and circulated by airport security staff should prove to be the death knell for plans on behalf of governments worldwide to institute the scanners on a widespread basis.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/exposed-naked-body-scanner-images-of-film-star-printed-circulated-by-airport-staff.)

     Zástupci Heathrow sice všechno popírali a bránili se vyšetřování, nicméně bio-skenery umožňují daleko větší množství transferů informací, než se o nich oficiálně tvrdí. „Heathrow are trying to avoid any investigation into the incident by claiming it “simply could not be true”. However, leaked government documents obtained by the Electronic Privacy Information Center and confirmed as authentic by CNN show that the devices must have the ability to store and send images when in “test mode.” “That requirement leaves open the possibility the machines — which can see beneath people’s clothing — can be abused by TSA insiders and hacked by outsiders, said EPIC Executive Director Marc Rotenberg,” according to the report. “If you look at the actual technical specifications and you read the vendor contracts, you come to understand that these machines are capable of doing far more than the TSA has let on,” added Rotenberg. Indeed, if there is no capability for the devices to save, distribute and print images, then how on earth have news organizations obtained print outs of such images like the one below? This picture is a print out of a naked body scanner image taken at an airport. How can Heathrow deny this? Clearly the images produced by the scanners can be saved, distributed and printed. The public has been completely mislead about the fact that this represents a total violation of privacy and a system open to frightening levels of abuse, especially considering the fact that children are being forced to pass through the scanners. Just like the government claimed the scanner images did not show details of genitalia, they have been caught again in another example of deception. Journalists who researched trials of the technology reported that the images made genitals “eerily visible”.  German Security advisor Hans-Detlef Dau, a representative for a company that sells the scanners, admits that the machines, “show intimate piercings, catheters and the form of breasts and penises”. Images on the TSA’s own website produced by backscatter devices also show that genitals are visible. Indeed, when they were first being installed, Australian authorities admitted that the machines don’t work properly if sensitive areas of the body are blurred out – and yet the British government still denies that the scanner pictures show details of genitalia – an obvious attempt to skirt child pornography laws which have been violated with the introduction of the scanners. With plans being readied by the Home Office in the UK as well as authorities in Europe to introduce mobile naked scanners as well as street scanners attached to lamp posts, it won’t be long before we are naked body scanned to get into public buildings, shopping malls, sports events, and even minding our own business walking down the street. Naked body scanners are already being used in courthouses across America. It seems the only way to make this scandal go away will be for the authorities to convince Shahrukh Khan to retract his story or say it was all a joke – warning him that he might end up on a no fly list could achieve that objective. People who work in airport security have been caught abusing their power on an almost weekly basis over the last few years. To believe that they will act with the utmost professionalism in dealing with images of our naked bodies is completely asinine. We read horror story after horror story about TSA agents and others acting like thugs on power trips, thinking they can treat the public like animals just because they hold a petty position of authority. However, unless we vehemently debunk the denials by emphasizing that the scanners do show details of genitalia and such images can be saved, distributed and printed, our daily lives will soon begin to resemble a nightmare that far outstrips anything George Orwell could have predicted.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/heathrow-denial-of-naked-scanner-controversy-doesnt-add-up.)

     Občan se ptá: proč pokračují obrovské investice do bio-skenerů. Obamova administrativa plánuje dát na jejich pořízení stovky miliónů dolarů a chce k tomu nutit také ostatní světové vlády, včetně soukromých společností. „The Obama administration has announced that a further $215 million dollars will be spent on installing virtual strip search naked body scanners, meaning the devices will be in no less than half the nation’s airports by next year, but the historical record clearly shows that the scanners are a completely illegal violation of human rights. “The $215 million proposal to acquire 500 scanners next year, combined with the 450 to be bought this year, marks the largest addition of airport-security equipment since immediately after the 9/11 attacks. There are only 40 body scanners in a total of 19 airports now,” reports USA Today. Privacy advocate Marc Rotenberg pointed out that the scanners were yet another expensive instrument of the war on terror being used against the American people. “We’ll have another Homeland Security Department program for the war on terror used almost exclusively on Americans,” said Rotenberg, executive director of the Electronic Privacy Information Center.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/obama-pledges-another-215-million-for-virtual-strip-search-scanners.)

   Michael Chertoff (http://en.wikipedia.org/wiki/Chertoff), zastával v letech dva tisíce pět až dva tisíce devět v americké administrativě (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Secretary_of_Homeland_Security) obdobnou funkci jako český ministr vnitra Pecina, přiznal zcela otevřeně, že nyní hájí zájmy firem, vyrábějící bio-skenery a využívá k tomu všechny své znalosti, kontakty. „CHERTOFF: Well, Campbell, the strategy recognizes that there's always going to be human error in any system. You can't count on perfection. And that's why we built a strategy at the Department of Homeland Security of what we call "layered security" -- a number of different layers, so that even if one fails, another one gets picked up. It's complicated here, of course, because the actual screening took place overseas, where the U.S. ability to control what goes on is obviously not the same as it is here. But there are a few things we could do to make things better. First, we could deploy the scanning machines that we currently are beginning to deploy in the U.S., that will give us the ability to see what someone has concealed underneath their clothing. That has been vigorously opposed by the ACLU and privacy advocates. The House of Representatives voted to prevent us from using it. But I think now there's been a very vivid lesson in the value of that machinery. BROWN: OK. Can I stop you there for a second? CHERTOFF: Yes. BROWN: I know you've been an advocate of this technology for a long time. CHERTOFF: Correct. BROWN: But just, in the interest of full disclosure, I also want to point out, in your current role as a security consultant, you are representing some of the companies who manufacture that technology. Correct? CHERTOFF: Absolutely correct, yes.“ (Zdroj: http://videocafe.crooksandliars.com/heather/michael-chertoffs-conflict-interest.)

      Přesně tak: bio-skenery se nyní mají zavádět povinně na většině světových letišť i přes všechny pochybnosti předně o jejich účinnosti. Lidem bude odepřena možnost letu, pokud se skenovací proceduře nepodrobí. Odmítnutí skenování znamená zařazení na seznam potenciálních teroristů, přičemž nějaké ústavní svobody nebo otázky víry či svědomí nikoho nezajímají. My si tě naskenujeme nebo jeď lodí, říkají kolegové z NWO. „Naked body scanning will now be compulsory at two of Britain’s biggest airports after the government announced people who refuse to let security thugs ogle their genitalia will be treated like terrorists and barred from flying. “It is now compulsory for people selected for a scan to take part, or they will not be allowed to fly,” reports the BBC. That’s right – no optional pat down as we were told, if you think that having trangers leer over your naked body is an invasion of privacy and refuse, you’ll be treated the same way as a suspected terrorist. Manchester Airport’s head of customer experience, Sarah Barrett, told the BBC that the scanners do not allow security staff to see passengers naked. This of course is a complete lie. The images produced by the scanners provide high resolution crisp images of your genitalia. This was confirmed by London Guardian writer Helen Carter who investigated trials of the scanners at Manchester Airport and said genitals were “eerily visible” in the images.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/naked-body-scanning-now-compulsory-at-britains-largest-airports.)

 

      Navíc jsou též zaznamenány případy, kdy zaměstnanci bezpečnostních služeb zneužívají svého dominantního postavení a dělají si z pasažérů na letištích legraci, nebo se je snaží dostat do psychologických problémů s fingovaným nálezem něčeho, co by mohlo připomínat bombu. viz například simulace, kterou připravil zaměstnanec bezpečnostní služby na dva a dvacetileté studentce Rebecce Solomonové 5. ledna 2010. „In the tense new world of air travel, we're stripped of shoes, told not to take too much shampoo on board, frowned on if we crack a smile. The last thing we expect is a joke from a Transportation Security Administration screener - particularly one this stupid. Rebecca Solomon is 22 and a student at the University of Michigan, and on Jan. 5 she was flying back to school after holiday break. She made sure she arrived at Philadelphia International Airport 90 minutes before takeoff, given the new regulations. She would be flying into Detroit on Northwest Airlines, the same city and carrier involved in the attempted bombing on Christmas, just 10 days before. She was tense. What happened to her lasted only 20 seconds, but she says they were the longest 20 seconds of her life. After pulling her laptop out of her carry-on bag, sliding the items through the scanning machines, and walking through a detector, she went to collect her things. A TSA worker was staring at her. He motioned her toward him. Then he pulled a small, clear plastic bag from her carry-on - the sort of baggie that a pair of earrings might come in. Inside the bag was fine, white powder. She remembers his words: "Where did you get it?" Two thoughts came to her in a jumble: A terrorist was using her to sneak bomb-detonating materials on the plane. Or a drug dealer had made her an unwitting mule, planting coke or some other trouble in her bag while she wasn't looking. She'd left her carry-on by her feet as she handed her license and boarding pass to a security agent at the beginning of the line. Answer truthfully, the TSA worker informed her, and everything will be OK. Solomon, 5-foot-3 and traveling alone, looked up at the man in the black shirt and fought back tears. Put yourself in her place and count out 20 seconds. Her heart pounded. She started to sweat. She panicked at having to explain something she couldn't. Now picture her expression as the TSA employee started to smile. Just kidding, he said. He waved the baggie. It was his. And so she collected her things, stunned, and the tears began to fall. Another passenger, a woman traveling to Colorado, consoled her as others who had witnessed the confrontation went about their business. Solomon and the woman walked to their gates, where each called for security and reported what had happened. A joke? You're not serious. Was he hitting on her? Was he flexing his muscle? Who at a time of heightened security and rattled nerves would play so cavalierly with a passenger's emotions? When someone is trying to blow planes out of the sky, what is a TSA employee doing with his eyes off the ball? When she complained to airport security, Solomon said, she was told the TSA worker had been training the staff to detect contraband. She was shocked that no one took him off the floor, she said. "It was such a violation," the Wynnewood native told me by phone. "I'd come early. I'd done everything right. And they were kidding about it." I ran her story past Ann Davis, regional TSA spokeswoman, who said she knew nothing to contradict the young traveler's account. Davis said privacy law prevents her from identifying the TSA employee. The law prevents her from disclosing what sort of discipline he might have received. "The TSA views this employee's behavior to be highly inappropriate and unprofessional," she wrote. "We can assure travelers this employee has been disciplined by TSA management at Philadelphia International Airport, and he has expressed remorse for his actions." Maybe he's been punished enough. That Solomon's father, Jeffrey, is a Center City litigator might mean this story isn't over. In the meantime, I think the TSA worker should spend time following passengers through the scanners, handing them their shoes. Maybe he could tie them, too. Update: Ann Davis, the TSA spokeswoman, said this afternoon that the worker is no longer employed by the agency as of today. She said privacy laws prevented her from saying if he was fired or left on his own.“ (Zdroj: http://www.philly.com/philly/news/local/20100121_Daniel_Rubin__It_was_no_joke_at_security_gate.html.)

 

         Příslušníci ostrahy kanadského letiště v Ottawě (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottawa) si psychologicky pohrávali s 85-ti pětiletou důchodkyni a testovali, co všechno si ještě nechá líbit v rámci tzv. teroristické hrozby. „An 85-year-old woman who was terrorized by airport security thugs at Ottawa Airport yesterday got little sympathy from Canadian transport minister John Baird, who refused to apologize, warning that disabled grandmas will continue to be treated as possible Al-Qaeda suicide bombers. “Baird was asked by media Sunday about the treatment of the four-foot-10, 90-pound woman who was travelling from Ottawa to Toronto on Dec. 28. The woman was asked to remove her boots and then unzip her pants. A female inspection officer then poked at her abdomen,” reports the Montreal Gazette. These are the same thugs who will be sitting in back rooms enjoying high resolution naked images of your children once full body scanners are rolled out nationwide. The woman’s niece, Cynthia Sutcliffe, said that the former federal public servant is now “terrified” of airport security and that the search was “extreme.” Baird’s reaction was a striking reminder of the fact that even if there were hoards of terrorists itching to blow themselves up, as western governments constantly claim, our illustrious airport security officials have been told to specifically target geriatric pensioners with incontinence bags and people in wheelchairs. “The reality is, as we’ve seen in Iraq, the al-Qaida network has put explosive devices on developmentally disabled adults and then sent them into marketplaces where their bombs were detonated,” Baird said on the Sunday TV show Question Period. Obviously we have to deal with every concern. I think we should use common sense.” Apparently, Baird thinks it was an act of “common sense” for airport gestapo to single out the old woman for extra screening even after they were told that her protruding stomach was a result of her suffering from osteoporosis. He also seemingly sees logic in making a connection between the activities of Middle Eastern insurgents and your grandma’s vacation. “I want them to catch the bad guys, don’t kid yourself,” said Sutcliffe. “But if it’s your grandmother or grandfather who is going to be wearing those undergarments for personal incontinence and things, and then they start saying, ‘Well the guy that blew up the plane had the stuff in his underwear,’ where do we stop?“ (Zdroj: http://www.infowars.com/85-year-old-woman-terrorized-by-airport-security-thugs.) 

      Již výše zmiňovaný ústavní právník Gary Fielder se pokusil přijít za svým klientem do budovy amerického federálního soudu. Zatímco v minulosti se ještě dalo s ochrankou dohodnout na jiné formě kontroly než jsou bio-skenery před vstupem do soudní síně, nyní již s tím byl problém. Fielder však odmítl projít skenerem s odkazem na svá ústavní práva. Nyní radí lidem, jak se mohou dostat svobodní lidé do veřejných budov bez ztráty své důstojnosti nebo porušení zásad své víry, přesvědčení. Může se totiž také stát, že vás v budoucnu nepustí bez bio-skeningu ani do volební místnosti a bude vám tak odepřeno dokonce volební právo. Fielder navrhuje argumentovat při své obraně jednoznačně ústavou; přitom je to mnohokráte o prvním dojmu: „vystupujte profesionálně“, „dívejte se jim (zaměstnancům ochranky) zpříma do očí“, „nenechejte se oklamat jejich psychologickými fintami“, „pozicí těla“, „tónem jejich hlasu“, „vždycky je slušně oslovujte pane“, nicméně trvejte na jiné formě prohlídky a neustále jim slušně opakujte „ne pane, raději ne“. Alex Jones souhlasí: řekněte jim také slušně: „Pane, jste zde ve službách veřejnosti. Já vám prokazuji náležitý respekt, zacházejte se mnou také s náležitým respektem.“. Gary: přesně tak, „Prokazujte mi stejnou úroveň respektu, jakou já prokazuji vám“. Jones vysvětluje: proč je to velmi důležité hájit svou osobní důstojnost, jelikož jedinou formou opravdu toho, „co ještě máme, jsou naše svobody, naše práva, a to je nyní všechno podrobeno nehoráznému útoku. Vše je nyní popíráno.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 8.2.2010.) „Gary D. Fielder is a constitutional and criminal lawyer of 20 years. Mr. Fielder has conducted over 350 jury trials, appeared in Federal District Court, and argued before the Colorado Court of Appeals and Supreme Court. After graduating from the University of Texas at Austin, Mr. Fielder earned his Juris Doctorate at the University of San Diego in 1990. Mr. Fielder grew up in Eagle River, Alaska, and now lives in Denver. /.../ Gary was mandated by the court to represent his client in the courthouse but he refused to be scanned by a body scanner under constitutional grounds that since he was not leaving the city and traveling between jurisdictions and since he had not violated any laws he had a right to not be scanned. The court deputies were surprised to see any dissident reaction since most people mindlessly follow orders and assume that it is legal. It isn’t. It was not approved by the people and Mr. Fielder demanded that they allow him to enter the courthouse.He was told by deputies that he had a “choice” not to be scanned and could leave but the truth of the matter is he didn’t have a choice, it was mandatory to be scanned in order to enter the courthouse. Mr. Fielder believes his right to privacy was more important and that consent must be given by the person being scanned since it stores nude photographs of the people who enter the machine.  Since consent was not given, the deputies had no right to scan the attorney but unlike travel situations where jurisdiction falls into the hands of the Federal Authorities, they had to let Mr. Fielder into the courthouse. The deputies don’t realize that it is not a choice to go to court, it is required. They were to comply with his request, not the other way around. This police state style event is exactly what Mr. Fielder specializes in as a constitutional lawyer and he believes his interpretation of the situation should be thoroughly examined. Others are urged to do the same as Mr. Fielder.“ (Zdroj: http://www.infowars.com/hidden-video-constitutional-lawyer-refuses-body-scanner-at-federal-courthouse; http://www.youtube.com/watch?v=WnlLwWKvQlM.)

         Kdo je ale tedy skutečným cílem bio-skenerů? Překvapivě otevřenou odpověď dal na tuto otázku Obamův kandidát na funkci šéfa federální bezpečnostní služby v dopravě TSA (http://en.wikipedia.org/wiki/Transportation_Security_Administration): Pan Erroll Southers (http://en.wikipedia.org/wiki/Erroll_Southers). Prohlásil velmi jasně, že hlavním cílem je kontrola všech lidí nesouhlasících s vládou. Bio-skenery by tedy měly sloužit v politickém boji s vnitřní opozicí. Nejde tedy v první řadě o zahraniční teroristy, nýbrž právě o proti vládní, proti potratově zaměřené osoby, navíc se znalostmi a uměním přežít v těžkých podmínkách budoucího chaosu „survivalist types“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Survivalism). Mezi hlavní cíle pak měli patřit „křesťansky orientovaní jedinciSouthers states the the government and the TSA has to “pay attention” not to Muslim terrorists but to “anti-government, anti-abortion, survivalist types” who are “christian identity oriented, /.../.” (Zdroj: http://www.prisonplanet.com/obamas-tsa-nominee-targets-anti-government-christians.html.)

      Zatím již britská bezpečnostní služba přišla s fantastickou vizí, že noví útočníci budou využívat sebevražedné atentátnice s vypracovanými prsními silikonovými implantáty, ve kterých budou schované bomby. Tato nová informace má opět zmást veřejné mínění a podpořit masové zavádění bio-skenerů. Navíc mnoho agentů už se prý těší na zajímavé obrázky a tělesné prohlídky krásných občanek s bujným poprsím. „“Agents for Britain’s MI5 intelligence service have discovered that Muslim doctors trained at some of Britain’s leading teaching hospitals have returned to their own countries to fit surgical implants filled with explosives, according to a report from Joseph Farah’s G2 Bulletin,” WND reported on February 1. “Women suicide bombers recruited by al-Qaida are known to have had the explosives inserted in their breasts under techniques similar to breast enhancing surgery. The lethal explosives – usually PETN (pentaerythritol Tetrabitrate) – are inserted during the operation inside the plastic shapes. The breast is then sewn up.”“ (Zdroj: http://www.infowars.com/the-next-absurd-terror-ruse-muslim-women-with-exploding-breasts.)

      Mnoho svobodomyslných lidí samozřejmě vtipně poznamenalo, že když ty skenery tak mermomocí lidem tlačí, bylo by asi tedy bylo nejlepší, kdyby šla příkladem žena pana presidenta Obamy (http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Obama) i s celou rodinou (http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_family), všichni by se nechali oskenovat a pak by zveřejnili své hanbaté fotky na internetu proto, aby lidem dokázali, že vlastně o nic nejde. Prostě NWO boys and girls by měli jít lidu příkladem. Podobně jako s vakcínami proti tzv. prasečí chřipce.

     „Evropská komise do dubna vypracuje zprávu o dopadu používání tělesných skenerů na letištích, co se týče zdraví, soukromí a bezpečnosti. Oznámil to komisař pro dopravu Siim Kallas (http://en.wikipedia.org/wiki/Siim_Kallas). Zpráva má vytvořit základ pro rozhodnutí zavádějící evropská pravidla pro užívání skenerů. Komisař dále zdůraznil, že skenery nejsou všelékem a boj proti terorismu vyžaduje koordinovaná opatření v oblasti zpravodajských služeb, metod vyhledávání teroristů a mezinárodní spolupráce. Kallas nastolil zejména otázku, nakolik je zavádění dalších prostředků narušujích soukromí ospravedlnitelné bez ohledu na to, že Nizozemsko a Velká Británie skenery už zavedly a další státy o tom uvažují. /.../ „Kdybych to téma trochu odlehčil, tak když některé z nás v té frontě před skenery vidím, tak to těm úředníkům ani moc nezávidím. Nemyslím si, že tato opatření zvýší naší bezpečnost. Spíše si myslím, že jsme stále více pod dohledem různých nástrojů, které nás mají monitorovat a špehovat a které se vlamují do našeho soukromí. A stejně to nakonec k ničemu nevede. Do letadla se nakonec vždy může někdo dostat a může nějakým způsobem vpašovat to, co potřebuje,“ řekl Euro.cz europoslanec ODS (http://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Democratic_Party) Ivo Strejček (http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Strejček).“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21763&s=newsletter.)

      Nicméně dívejme se dále s otevřenýma očima na současné dění. Vzpomeňme na slova českého historika Jaroslava Šebka (http://www.hiu.cas.cz/en/membership/members/sebek-jaroslav.ep): Je zapotřebí „číst fakta z kontextů“, rozeznat je mezi řádky a „vidět fakta v širších kontextech“. (Zdroj: Radiožurnál, 9.1.2010.) Patrick Buchanan (http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Buchanan), někdejší ředitel komunikačního odboru presidenta Ronalda Reagana (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_reagan) tyto širší kontexty vidí. Pro něj samozřejmě nekončí současná agenda NWO pouze u skenerů. Všechny ty tzv. krize, enviromentalistické totalitní návrhy, zvyšování daní apod. nesmysly pokládá za „podfuk, podvod, které jsou připraveny tak, aby odčerpaly bohatství a moc ze soukromého sektoru do vládního sektoru a posléze od vlády“ je přesunuly ještě výše na „globální vládu“ NWO. (Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.)

 

      Z hlediska bezpečnostních otázek bychom pak měli všichni jít daleko, daleko za hranice dosud platných norem a stylu uvažování. Například finanční otázky státního dluhu představují nejen v USA důležitý bezpečnostně-nestabilní prvek. Musíme si uvědomit, že 97% peněz pohybujících se v celosvětové ekonomice již nemá žádné krytí např. drahými kovy, ale závisí na dobrém jménu a důvěře investorů, kteří jsou ochotni půjčovat daným státům a předně na schopnosti centrálních bank generovat (zpravidla v rozumné míře) digitální peníze. Je to vlastně geniální nápad, kdy je většina současné ekonomiky a její růst je založen na vytváření dluhu. Říká se tomu odborně FRACTIONAL RESERVE BANKING - FRB (http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_reserve_banking). Vytváří se tak „dluhové otroctví“, které již nemá „nic společného se svobodným trhem“. Základním pilířem tohoto systému je americký FED (http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System). „Většina peněz vytvořených FEDem je v digitální podobě“ a „pouze 3% peněz jsou ve fyzické podobě“. (Zdroj: FIELDER, Gary: The Gig Is Up: Money, the Federal Reserve and You, Live from Wolfe Hall at The University of Colorado School of Law, USA, December4,2008,84minut;http://video.google.com/videoplay?docid=-4020719354420953428&ei=mlSGScqnHoT0-wHFt9nsCw&q=The+Gig+Is+Up+-+Money%2C+the+Federal+Reserve%2C+and+You#.) Čistě teoreticky může tento systém fungovat donekonečna, jelikož dluh není nutné nikdy splatit. Vždycky se dá jednoduše vygenerovat více peněz nebo přesvědčit velké investory o nutnosti nakoupit s velkým ziskem cenné papíry nabízené FEDem. Problémy nastávají v momentě, když vlastníci těchto cenných papírů požadují po vládě nějaké skryté protislužby, nebo když by chtěli najednou všechny své cenné papíry proplatit. V ten moment by došlo ke zhroucení daného státu a FEDem rychle vygenerované digitální peníze na proplacení těchto papírů by zapříčinily hyperinflaci a samozřejmě občanské nepokoje, výjimečný stav apod. Patrioti na celém světě proto volají k návratu např. ke zlatému standardu (http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_standard) a k ukončení FRB, k otevření účetních knih FEDu a dalších centrálních bank veřejnosti. Pak by se totiž zjistilo, kdo ve skutečnosti ovládá danou zemi. Znamenalo by to návrat ke skutečně svobodnému trhu, jenže v první fázi určitě obrovský, možná i desetiletí trvající pokles životní úrovně obyvatel. Jenže Obamův „car“ pro otázky výroby Ron Bloom (http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_Bloom) deklaroval: „My víme, že svobodný trh je nesmysl“ a „my vlastně souhlasíme se soudruhem Maem, že politická moc pochází ve velké míře především z hlavní pušek.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 19.11.2009.) Proto se k tomuto kroku nikomu zatím moc nechce a jsou zde také další důvody, o kterých zatím pomlčíme. Nicméně k dispozici jsou již dnes zajímavé informace o velkých hráčích ve světové ekonomice s držením obrovského množství jednotlivých cenných papírů státu, a díky těmto hráčům již v mnoha případech neexistuje něco takového jako státní samostatnost, či svrchovanost, jelikož tito hráči mají páky a informace, jak ovlivnit situaci v daném státě právě prostřednictvím držení a skupování státního dluhu. Samozřejmě FED se také snaží situaci neustále zachránit. Díky utajení svých finančních transakcí (zatím ještě nikdy nebyl auditován) se zatím např. daří skupovat část státního dluhu USA zpět FEDem a tento tzv. dluh rozpustit díky sofistikovaným transferům, navyšování finančních operací, generování většího množství digitálních prostředků a zajišťování smluvních institucí, které by byly ochotny státní dluh rozpouštět za patřičný podíl ze zisku. Nicméně již to tedy nejsou voliči, kdo rozhodují, ale tito velcí hráči světové ekonomiky včetně FEDu. Volič jako takový může být samozřejmě ovlivněn marketingovými kampaněmi, které stojí pro tyto velké hráče pakatel v porovnání s výnosy, které následně obdrží díky propojení svých zájmů a zájmů jistých politiků v dané vládě. V konečném důsledků je to vlastně již pak jen hra na demokracii. Podívejme se dále na některé zajímavé příklady konkrétního ovlivňování vlád ze strany majitelů veřejných dluhů.

      Velký a těžko kontrolovatelný bod představuje pro progresivce samozřejmě svobodný internet. Neustále se snaží pod vlivem agendy NWO na jedné straně pozitivně šířit přístup k internetu, nicméně na druhé straně omezují svobodu slova pod tzv. hrozbami terorismu. Ve skutečnosti nejde o nějakou ochranu proti kyber útokům (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_attack), které si navíc sami simulují (viz dále akce 16.2.2010), nýbrž jde hlavně o propagandu a cenzuru. V minulých dílech oranžové války jsme již o tomto fenoménu hovořili. Pod pláštíkem šíření tzv. svobodného internetu se na webech totiž mají v budoucnu povolit jen některé informace. Přístup k těm ostatním se zablokuje nebo omezí. Pod hrozbou nejrůznějšího ´sporného´ chování online budou pak daní uživatelé s jinými názory než mají síly NWO perzekuováni.  Internet je tedy všude, ale budou na něm dostupné pouze povolené informace, pomáhající samozřejmě v propagaci NWO. V neposlední řadě je již dnes internet rájem pro činnost každého zpravodajce nebo NWO kontrolora svobodných občanů.

      Prosím analyzujme situaci přesně podle toho, jak to výše řekl pan doc. Šebek o čtení fakt z kontextů. Pak pochopíme mj. Obamův záměr, když navrhl zavedení starého totalitního ideálu o postihování tzv. „Precrime“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Precrime), tedy pouze myšlenky na nějakou trestnou činnost ještě vůbec před tím, než se daný čin mohl uskutečnit. Podobná legislativa představuje ráj každého totalitáře - především na internetu. Americký president doslova chce: postihovat svobodné voliče za ´zločiny´, „které ještě nespáchali“. (Zdroj: JONES, Alex: FALL OF THE REPUBLIC, THE PRESIDENCY OF BARACK OBAMA, Alex Jones Production, USA, 2009, 144 minut.) Přesně jako z filmu Minority Report (http://en.wikipedia.org/wiki/Minority_Report_(film)).

     Pokud tedy budeme číst mezi řádky projev Hillary Clintonové (http://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Rodham_Clinton) z 21. ledna 2010 na konferenci o svobodě internetu, pak pochopíme, že podle ní se vytvářejí nové železné opony (http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_curtain): nyní s názvem „internetové opony“. Nicméně paní Clintonová jde dál. Říká: pro nás je „internet to samé, co zelená revoluce.“ (http://wparks.myweb.uga.edu/ppt/green). My však víme o „temných záměrech“ některých uživatelů internetu, o jejich „úkladech“; známe dobře tyto „extrémisty“, kteří „narušují“, co se dá; „musíme bojovat proti těm, kteří zneužívají internet“, proti „těmto manipulátorům online“; povedeme proti takovým útokům „koordinovanou odpověď“ ve spolupráci stát + soukromý + občanský sektor; zamezíme „kybernetické zločinnosti“ a „zdvojnásobíme naše úsilí“; půjde o novou „celosvětově-bezpečnostní a kybernetickou agendu“ (NWO); internet bude již napříště využíván pouze pro „dobro společnosti. (Zdroj: FOX News Live Stream, 21.1.2010.) Přátelé, trochu by vás tedy všechny měl jímat při těchto slovech paní Clintonové strach. Nepatříte také náhodou k potenciálním extrémistům s „jinými názory“ než jsou ty oficiálně povolené? Samozřejmě manželka od pana Billa Clintona (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton) vyjadřovala také celou řadu velmi pozitivních myšlenek o svobodě internetu, ovšem jak již bylo řečeno: tyto proslovy je třeba číst mezi řádky, obzvláště při znalosti agendy a dalších kroků NWO - viz níže.

·        16. února 2010 proběhlo v USA vojensko-bezpečnostní cvičení mj. za ´nucené spolupráce´ nevinné veřejnosti. Šlo o pokus o kybernetický útok a simulaci internetové války. Získané poznatky se mají vyhodnotit. Budou sloužit pro další rozvoj strategických her v kyberprostoru. Cílem této simulace za účasti významných postav americké politiky (mj. již zmíněného Michaela Chertoffa) měla být příprava na skutečný útok. Zajímavou shodou náhod (kdo ještě na nějaké náhody věří, když jde o bezpečnostní otázky, že) pronikla na veřejnost 15.2.2010, tedy jen pár hodin před začátkem výše uvedená simulace, tato zpráva: „Tým bezpečnostních expertů ministerstva obrany a brněnské Masarykovy univerzity narazil na dosud neznámou a celosvětově rozprostřenou síť zařízení, takzvaný botnet, který byl účelově a skrytě napaden nebezpečnými viry. Síť, která napadá zařízení sloužící k připojení k internetu, je podle ministerstva zřejmě připravena k hromadnému útoku. Čeští odborníci ji pojmenovali Chuck Norris (http://en.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris) podle známého amerického herce. Pravděpodobně se jedná o velmi nebezpečnou kybernetickou hrozbu, jejímž cílem se staly modemy v domácnostech a malých firmách. „Útočníci využili skutečnosti, že na rozdíl od osobních počítačů nemají tato zařízení antivirovou ochranu a běžný uživatel nemá šanci jejich napadení a zneužití zjistit. Prolomili výrobcem přednastavená hesla a jsou připraveni provádět libovolnou manipulaci s daty uživatelů, která přes tato zařízení protečou,“ sdělila mluvčí ministerstva obrany Lucie Kubovičová. Hrozí tak, že se hackeři dostanou třeba k přístupovým údajům k bankovním účtům, e-mailovým schránkám nebo sociálním sítím. Internetová komunikace uživatelů je totiž přesměrována na předem připravené servery, které data uživatelů odposlouchávají.“(Zdroj:http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21865&s=newsletter.) Čeští armádní experti spolupracující běžně s Pentagonem (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon) a s dalšími americkými bezpečnostními složkami pojmenovali danou síť po známém konzervativci, křesťanovi a bojovníkovi proti NWO. Opět náhoda? Otázkou samozřejmě je, jak dalece lze tyto neustálé hry prováděné často za nedobrovolné spoluúčasti občanů ještě tolerovat (viz slovenský případ výše). Jak dalece si lze pohrávat s našimi životy a co se stane, když opět „soudruzi udělají někde chybu“, nebo když se hra změní v realitu. „The Bipartisan Policy Center (BPC) plans to simulate a cyber attack on America’s infrastructure on February 16, 2010. Dubbed Cyber ShockWave, the simulation “will provide an unprecedented look at how the government would develop a real-time response to a large-scale cyber crisis affecting much of the nation,” according to a BPC press release issued today. The “cyber attack is going to be war-gamed, in public, for all the country to see. It will be quite realistic, featuring senior intelligence and national security officials, including former directors of intelligence agencies and combatant commands and homeland security advisers,” writes Marc Ambinder for The Atlantic. Ambinder continues: The sponsors of the event include companies with financial stakes in the future of cyber defense — General Dynamics is one — but also companies whose transactions are the lifeblood to the American economy, and who want to foster a greater sense of urgency among the public and policymakers. In other words, a handful of well-placed corporations stand to make a fortune on the prospect of a cyber attack. In addition, a message will be sent to the Senate warning that it should pass “cybersecurity” legislation (a 2009 Senate bill would have given Obama the authority to shut down the internet). General Dynamics is a leading death merchant at the very heart of the military industrial complex Eisenhower warned us about a few decades ago during the contrived so-called Cold War. “When it comes to military spending, the tradition of the ‘iron triangle’ — Congress, the Pentagon, and defense industries — joining to push costly weaponry is nothing new,” Brad Knickerbocker wrote for The Christian Science Monitor. BPC directors hail from Lockheed Martin, L-3 Communications (a spook merchant), JPMorgan Securities, and the Rockefeller connected Aspen Institute. The BPC effort to scare the American people and Congress into accepting the unlikely threat of cyber enemies taking down the country is part of an ignoble tradition consisting primarily of frightening taxpayers out of their hard-earned dollars. Instead of Osama bin Laden and the CIA-created al-Qaeda, this time around the culprits are Russia and China. “Participants include John Negroponte, the first DNI, who will be the fictional Secretary of State. (Intel insiders will enjoy this role change.) Ex-DHS Secretary Michael Chertoff will be the National Security Adviser. Fran Townsend, the former White House Homeland Security Adviser, will be the secretary of DHS. Former CIA deputy director John McLaughlin will be the Director of National Intelligence. Other big-name participants include Jamie Gorelick, Stewart Baker, Joe Lockhart and Bennet Johnson,” writes Ambinder. The BPC advisory board consists of seasoned establishment insiders, including Howard Baker, Tom Daschle, Bob Dole, and George Mitchell. In short, a mix of neocons and neolibs at the very epicenter of the establishment. Last July, the BPC, “[b]uilding on the [sic] highly acclaimed work of the 9/11 Commission,” announced the launch of the National Security Preparedness Group “to further examine the changing threats to the United States.” Under the leadership of “9/11 Commission Chair, Thomas H. Kean, and Vice Chair, Lee H. Hamilton, the NSPG will focus its efforts on national intelligence, terrorism, and security issues, continuing the work of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (9/11 Commission) and its successor, the 9/11 Public Discourse Project,” according to a BPC press release published by PR Newswire. The above BPC promotion video insinuates that the cyber threat will likely come from China and Russia. China’s alleged cyber attack last month was blown out of proportion by Google, the government, and the corporate media. The mischaracterized attack against Google went down a few weeks before the search engine corporation announced plans to merge with the NSA, aka “No Such Agency.”. “The attack on Google involved attempts to access the Gmail accounts of Chinese human rights activists, but only two accounts were accessed and the contents of e-mails were not exposed — only account information like the date the account was created, Google said,” Elinor Mills wrote for CNet News on January 13. “Separately, Google discovered that accounts of dozens of Gmail users in the U.S., China, and Europe who are human rights advocates “appear to have been routinely accessed by third parties,” not through a security breach at Google, but most likely as a result of phishing scams or malware placed on the users’ computers, the company said.” Google later admitted its products and customer data were not affected by the attack. The planned BPC simulated attack will be staged less than two weeks after the House overwhelmingly passed The Cybersecurity Enhancement Act (H.R. 4061). “The bill, which passed 422-5, requires the Obama administration to conduct an agency-by-agency assessment of cybersecurity workforce skills and establishes a scholarship program for undergraduate and graduate students who agree to work as cybersecurity specialists for the government after graduation,” The New York Times reported at the time. The bill is now in the Senate for consideration. In March of 2009, Infowars.com reported on comments made by senator Jay Rockefeller, the great-grandson of John D. Rockefeller, nephew of banker David Rockefeller, and former Senate Intelligence Committee Chairman. Rockefeller said the internet represents a serious threat to national security. Rockefeller was not alone in this assessment. His belief that the internet is the “number one national hazard” to national security is shared by the former Director of National Intelligence Mike McConnell and Obama’s current director Admiral Dennis C. Blair. “It really almost makes you ask the question would it have been better if we had never invented the internet,” said Rockefeller. Rockefeller’s bills introduced in the Senate — known as the Cybersecurity Act of 2009 — would create yet another government bureaucracy, the Office of the National Cybersecurity Advisor. It would report directly to Obama. Rockefeller’s legislation would grant “the Secretary of Commerce access to all privately owned information networks deemed to be critical to the nation’s infrastructure “without regard to any provision of law, regulation, rule or policy restricting such access” (see a working draft of the legislation here). In fact, these supposed threats are wildly exaggerated. “It is alarming that so many people have accepted the White House’s assertions about cyber-security as a key national security problem without demanding further evidence. Have we learned nothing from the WMD debacle? The administration’s claims could lead to policies with serious, long-term, troubling consequences for network openness and personal privacy,” writes Evgeny Morozov for The Boston Review. “Much of the data are gathered by ultra-secretive government agencies — which need to justify their own existence — and cyber-security companies — which derive commercial benefits from popular anxiety. Journalists do not help. Gloomy scenarios and speculations about cyber-Armageddon draw attention, even if they are relatively short on facts.” It is business as usual — the government and large corporations setting off fire alarms in order to stampede the American people into the government’s high-tech surveillance and control grid, an operation that will reward the likes of General Dynamics and L-3 Communications handsomely. The BPC’s Cyber ShockWave will take place on February 16, 2010 at the Mandarin Oriental Hotel in Washington, DC. The simulation will begin at 10:00AM followed by a question and answer session with the participants, the audience and media. Concerned citizens may want to attend and ask why the government and an insider think-tank stacked with neocons, neolibs, death merchants, and spook corporations are pushing a largely contrived threat on the American people. (Zdroj: http://www.infowars.com/insiders-neocons-plan-simulated-cyber-attack.)

STOP NWO agenda - THEY ARE NOW TESTING OUR REACTIONS TO EUTHANASIA AGAIN - JUST LIKE Mr. OBAMA IN HIS "DEATH CARE" in the USA. Your grandmother will be facing this problem maybe in the future and she will be sent via some of EU burecrats to death! STOP THIS NWO evil!

         Podle bezpečnostní analýzy připravené týmem Alexe Jonese, se kterým spolupracuje řada patriotů v bezpečnostních službách na celém světě, dostaly síly NWO v lednu značně „na frak“, jak již autor podotkl v úvodu tohoto textu. NWO nyní ustupuje na všech frontách. Je to ovšem ale zároveň paradoxně velké nebezpečí, neboť mnoho amerických bezpečnostních expertů predikuje: budou se tedy muset vytvořit nějaké jiné krize. Jelikož marketingové a fiktivní manipulace s veřejným míněním nezabraly, budou muset nastoupit opravdu nebezpečné, tentokrát reálné hrozby, které již nebude možné odvrátit jenom na základě svobodného odmítnutí, dostatku informací apod. Varování ze strany patriotických členů CIA, FBI a tlumočené Jonesem hovoří o tom, že „další útok“ zřejmě „přijde“ v rozmezí „3 - 6 měsíců“. Jedním z možných cílů by mohly být mj. zimní olympijské hry ve Vancouveru (http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver_Olympics), klasicky vyostřená krize s válečnou operací vůči Íránu (http://en.wikipedia.org/wiki/Iran), Izraeli (http://en.wikipedia.org/wiki/Israel) nebo atomová krize lokálního dopadu (http://en.wikipedia.org/wiki/Gun-type_fission_weapon) nastavená podobně jako 9/11 (http://en.wikipedia.org/wiki/9/11) atd. Musíme se snažit, aby bezpečnost občanů nebyla ohrožena žádnými uměle vyvolávanými krizemi. Našim přesvědčením a posláním v rámci bezpečnostních sil by mělo být: „My nevystavujeme civilisty žádným rizikovým situacím, dokonce ani těm pouze potenciálně nebezpečným a to ani proto, abychom zachránili sami sebe. Někdy to znamená, že prohrajeme bitvu a někdy budeme dokonce muset obětovat naše vlastní životy. Ale pokud nejste schopni učinit toto rozhodnutí, pak nemůžete nosit svou uniformu.“ „We don't put civilians at risk or even potentially at risk to save ourselves. Sometimes that means we lose a battle and sometimes we lose our lives. But if you can't make that choice, you can't wear that uniform.“ (Zdroj: http://www.twiztv.com/scripts/ds9/season4/ds9-418.txt; kapitán Sisko - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko - k Worfovi - http://en.wikipedia.org/wiki/Worf - podle Deep Space Nine - http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,18.)

       Jones pokračuje a důrazně varuje před nebezpečím vzniku nové války, pomocí které by se podařilo odvrátit hrozící porážku sil NWO včetně zamezení informačnímu probouzení miliónů svobodných lidí. Válečný stav by samozřejmě vyžadoval speciální opatření včetně potlačení svobod a mohl by být velmi dlouho prodlužován bez možnosti vrátit posléze lidem ztracené svobody zpět. Tento fakt by se samozřejmě také dotkl legálně vlastněných zbraní na celém světě. Jonesův team varuje: „Nejprve nás odzbrojí a pak nás domestikují.“ „Vláda vás chce totiž vždycky chránit, ale málokdy vám dovolí, abyste se chránili sami.“ „Žádná vláda se nemá co vlamovat do našeho ústavního práva na nošení zbraně.“ Je to podobné, jako kdyby chtěli „regulovat nošení bot.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 3.2.2010.) Některá americká města již v minulosti tato opatření zavedla (http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics_in_the_United_States).

        Zmiňovaná kandidátka na guvernérku Texasu Debra Medina (http://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Medina_(politician)) má na danou otázku podobný názor. Sama je vlastníkem ruční palné zbraně. Umí s ní velmi dobře zacházet. Zná patřičné zákony Texasu, federální zákony a přesně podle toho se zodpovědně chová. Opět nicméně rostou snahy o omezení lidí, kteří se chovají zodpovědně a chápou vlastnictví střelné zbraně jako důležitou součást ústavní svobody. Je to „klasický příklad“ rozdílu mezi někým, kdo „rozumí“ pojetí „konstituční republiky“, kdo „rozumí americké ústavě“ a snahou o likvidaci svobodných občanů. Prožili jsme si již „příliš mnoho tragédií“ jako např. „Virginia attack (http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_massacre), 9/11, Fort hood (http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_Hood_shooting)“ a vždycky, když nás potkaly tyto katastrofy, tak „odpověď silné vlády zní: odzbrojte občany“. Ale to je zásadní chyba, protože už naši „otcové zakladatelé chápali význam vlastnictví střelné zbraně jako základní prvek svobody“. Je to „nezbytná součást svobodné společnosti“. Musíme zabránit povinné registraci všech zbraní. „Registrace zbraní byla v dějinách využívána vždy především k jejich konfiskaci.“ Alex Jones se s Debrou shodli na tom, že svobodní občané by měli být vždy z hlediska ručních palných zbraní „lépe vyzbrojeni než vláda“ proto, aby se zabránilo vzniku tyranie. „Limity pro držení zbraní mohou stanovit svobodně pouze občané a zastupitelé daného státu.Nelze lidem „zakazovat to, aby bránili sami sebe a své rodiny.“ „Nesmíme občanům přikazovat, jak mají žít, jaké mají mít svobody a majetek.“ (Zdroj: Alex Jones Show, 15.1.2010.)

        V tomto textu již mnohokrát zmiňovaný soudce Andrew Napolitano jakožto všeobecně respektovaná a uznávaná autorita (http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Napolitano) jasně deklaruje: „Jsou to pořád ty falešné argumenty o souboji mezi svobodou a bezpečností“, kdy se nám Progresivci snaží namluvit, že vláda nám „musí sebrat naší svobodu proto, aby zajistila naši bezpečnost“. „Svoboda je naším právem od narození, tu nám nedává vláda, je součástí naší lidskosti.“ „Jakou hodnotu má bezpečnost, když nejsme svobodní?“ „Neexistuje nic takového jako vyvažování svobody“, nicméně progresivní agenda NWO se nám to snaží vnutit. My ale „nebudeme se svobodou obchodovat, ani ji za nic jiného nevyměníme“. „Může nás vláda 100% ochránit? Nemyslím si to.“ Letadla jsou dnes bezpečnější kvůli krokům „soukromého sektoru a lidí, nikoliv vlády“. „Vidíte, co se děje, když spoléháte příliš na vládu /.../. Vláda dokáže být strašný a velmi nedůvěryhodný panovník /.../ a nechce nám dát pokoj.“ „Zvyšuje daně.“ „Zachází s námi jako s nesvéprávnými dětmi nebo důchodci.“ „Co s tím? Nenechejte si to líbit.“ „Ukazujte a rozkrývejte skutečnou agendu vlády svým přátelům a známým. Vyučujte každého.“ „Bůh, který nám dal život, nám dal také svobodu. Miluje nás. Chvalte jej odevšad a proste ho, ať nás zachrání před naší vládou, která je již bez kontroly lidu.“ (Zdroj: Glenn Beck Show, 8.1.2010.)

        Alex Jones nazývá budoucnost naší Země při pokračování této veškeré zlé NWO agendy jedním velkým vězením. Prostě buď se podřídíte a stanete se členy nejrůznějších organizací NWO, přestanete svobodně uvažovat, stanete se jen vykonavateli cizí vůle tak, jako za dob nacismu, nebo Vás zničí. Proč ale neexistuje možnost nechat prostě lidi na pokoji? Nedělat jim problémy, nezvyšovat daně, nechat je žít svobodně jejich životy, přestat se jim hrabat v soukromí a neustále je sledovat, vymýšlet nové regulace, krize, zkoušet jejich rekce, házet jim klacky pod nohy a neustále na ně něco vymýšlet. Řekněme společně NWO DOST! NECHTE NÁS BÝT! Zazpívejme společně NWO tak, jako jsme to udělali v roce 1968 (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Spring): „BĚŽ DOMŮ IVANE (Hermane - http://cs.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy, Baracku - http://cs.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama), ČEKÁ TĚ NATAŠA (Geertrui - http://www.humo.be/tws/deze-week/18397/geertrui-windels-mevrouw-herman-van-rompuy.html, Michelle - http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Obama). A UŽ SE NEVRACEJ! NIKDY!

 

         „Jediným důvodem, kvůli kterému jsem vás kontaktoval, bylo to, abych vám řekl: nechte nás být. /.../ Nechte nás na pokoji a já vám mohu slíbit, že už nikdy o odbojářích neuslyšíte. /.../ Byl jsem kdysi jako vy, ale pak jsem otevřel oči. Otevřete své oči také /.../. Proč je Federace (http://en.wikipedia.org/wiki/United_Federation_of_Planets - rozuměj EU a NWO) tak posedlá zničením veškerého odboje. Nikdy jsme vám fyzicky neublížili a přesto jsme neustále zatýkáni a obviňováni z terorismu. /.../ naši příznivci jsou neustále pronásledování a zesměšňováni. Proč? Protože jsme opustili Federaci (EU a NWO) a to je prostě skutečnost, kterou nedokážete akceptovat. Nikdo přece dobrovolně neopouští ráj. Každý přeci chce být součástí Federace (EU a NWO). K čertu, vždyť vy už chcete dokonce připojit také Kardassiany (http://en.wikipedia.org/wiki/Cardassians - rozuměj například v přeneseném smyslu z hlediska rozdílnosti kultur Turky - http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_people). /.../ Víte, v jistém smyslu jste horší než Borgové (http://en.wikipedia.org/wiki/Borgs - rozuměj např. nacisti - http://en.wikipedia.org/wiki/Nazism). Ti vám alespoň řeknou o svých plánech na vaší asimilaci(http://en.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(Star_Trek)#Assimilation). Vy jste ale zákeřnější. Vy asimilujete lidi a oni to ani nevědí.“ „The only reason I've contacted you is to ask you to leave us alone. /.../ Leave us alone and I can promise you you'll never hear from the Maquis again. /.../ I was like you once, but then I opened my eyes. Open your eyes /.../. Why is the Federation so obsessed about the Maquis? We've never harmed you, and yet we're constantly arrested and charged with terrorism. /.../ our supporters are harassed and ridiculed. Why? Because we've left the Federation, and that's the one thing you can't accept. Nobody leaves paradise. Everyone should want to be in the Federation. Hell, you even want the Cardassians to join. /.../ You know, in some ways you're worse than the Borg. At least they tell you about their plans for assimilation. You're more insidious. You assimilate people and they don't even know it.“ (Zdroj: http://www.chakoteya.net/DS9/494.htm; Lt. Commander Michael Eddington - http://www.startrek.com/startrek/view/series/DS9/character/1116097.html - k Siskovi - http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Sisko - podle Deep Space Nine - http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, IV,22.)

         Zajímavý výrok pronesl okupační velitel Gul Dukat (http://en.wikipedia.org/wiki/Gul_Dukat), který se dá výborně použít ve smyslu pravého a plíživého pokusu o vítězství agendy NWO, předně EU v Česku, na celém světě: „Opravdové vítězství znamená přesvědčit vaše nepřátele, že vlastně chybovali, když vám nejprve odporovali. Posléze je přinutíte, aby uznali váš význam pro ně samotné.“ „A true victory is to make your enemy see they were wrong to oppose you in the first place. To force them to acknowledge your greatness.“ (Zdroj: http://www.chakoteya.net/DS9/530.htm; Deep Space Nine - http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_Deep_Space_Nine, VI, 6.)

 

 

       

 

 

 

 

 

Leden 2010 - fotografie a filmy se někdy zobrazují po kliknutí na texty níže :o)

    Tento výše uvedený citát by sklidil obrovský potlesk na interním zasedání Bilderberg Group. Je to totiž naprosto „geniálně“ zlá strategie, které bylo použito například při vytvoření a spuštění tzv. ekonomické krize v roce 2008, při propagaci globálního oteplování, tzv. prasečí chřipky, režírovaných teroristických útoků apod. Vždyť jen např. díky masivnímu simulování negativních zpráv s vlivem na běžné investory došlo loni k pohádkovým ziskům. Česká burza (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague_Stock_Exchange) nakonec prožila mimořádně úspěšný rok 2009, když rostla „přes 30%“ a chytří velcí hráči na tom profitovali. Vzpomeňme za desítky úspěšných výsledků např. společnost Philip Morris (http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Morris_International) a dále předně NWR (http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Resources), které rostlo až o „121%“. Podle analytiků ČT24 (http://en.wikipedia.org/wiki/ČT24) byla celkově tzv. krize - tedy ve skutečnosti tato uměle vytvořená „ekonomická bublina“ s režírovaným propadem - připravena tak, aby se pak mohlo právě pohádkově vydělat (další dopady předně na státní samostatnost, suverenitu, jsme si již popisovali). To vše samozřejmě za předpokladu, že psychologicky budou trhy neustále reagovat v návaznosti na Wall Street (http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street) a posléze rychle porostou díky znenadání vytvářeným pozitivním zprávám, státní podpoře (tu zaplatí daňoví poplatníci pomocí zvýšených daní a ztráty svých svobod, dojde k navýšení veřejného dluhu apod.). A tento záměr se povedl báječně. (Zdroj: ČT24, 17.1.2010.) Vzpomeňme též: Česko mělo minulý rok neskutečně krásný výsledek zahraničního obchodu. Ten „skončil loni v rekordním přebytku 153,2 miliardy korun, což je meziročně o 85,9 miliardy víc.“ (Zdroj: http://www.euro.cz/detail.jsp?id=21613&s=newsletter.)

      Vynikající zprávu přinesla světová média z amerického Utahu (http://en.wikipedia.org/wiki/Utah). Zdejší parlament vyslal do celého světa báječný signál odporu agendě NWO, když odhlasoval rezoluci o prospěšnosti CO2 pro rostliny a život člověka. Vyzval Obamovu vládu včetně všech enviromentalistů k zastavení jejich totalitní agendy. Republikán Mike Noel (http://www.mikenoel.com) také statečně konstatoval: Enviromentalisté stojí ve skutečnosti za spiknutím, jehož účelem je dosažení kontroly světové populace pomocí sterilizace obyvatel naší planety a podpory potratové politiky. Vždyť již americký filosof a spisovatel Harry Binswanger (http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Binswanger) to řekl velmi dobře: „Neměli bychom dovolit, aby bylo s našimi občany zacházeno jako s dobytkem.